Hoppa till innehåll

Tullpersonalens anpassningsförmåga testades i en föränderlig värld 2022

Utgivningsdatum 31.3.2023 10.20 | Publicerad på svenska 8.5.2023 kl. 10.54
Pressmeddelande

Året 2022 inleddes med hopp när förändringarna som coronan fört med sig började ge vika. Arbetet vid Tullen började samtidigt återgå till det normala, då rörligheten och resandet ökade. När Ryssland startade sitt anfallskrig mot Ukraina, förändrades arbetet för många tullanställda.

Långtradare köar vid östgränsens gränsövergångsställe med Gränsbevakningens och Tullens fordon i filerna.
PTG- samarbetet är ett samarbete mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet och det har utvidgats under det senaste året, särskilt med Gränsbevakningen. Bild: Petteri Lehtonen/Tullen

Kriget förde med sig sanktioner, som lugnade ner trafiken vid östgränsens övergångställen. Restriktionerna har radikalt minskat både den tunga trafiken och passagerartrafiken. Från och med våren 2022 började man vid Tullens olika avdelningar leta efter arbetsuppgifter, som man kunde erbjuda dem som arbetade vid tullkontoren vid östgränsen, då uppgifterna vid det egna tullkontoret minskade. Dessa uppgifter, som var öppna som interna uppgiftsarrangemang, väckte också intresse. De flesta uppgifterna var platsoberoende, dvs. arbetet kunde utföras vid Tullens olika arbetspunkter och även som distansarbete.

Tullens personaldirektör Stefan Aniszewski har haft bråttom under det senaste året.

‒ Med hjälp av personer som flyttats till andra arbetsuppgifter kunde vi underlätta resursbehovet till exempel vid Tullens omprövningsfunktion och elektroniska servicecentralen. Många personer som arbetade vid tullkontoren meddelade att de ville utöka sin kompetens och sin uppgiftsbeskrivning, och började arbeta en del av tiden i bevakningsuppgifter utöver sina tullklareringsuppgifter, berättar Stefan.

Kriget medförde förändringar i mångas arbete

Tullkontorsavdelningens direktör Maritta Haapasalmi, konstaterar att Tullens verksamhet vid tullkontoren vid östgränsen har gradvis anpassats under året så att den motsvarar den förändrade situationen.

‒ Betjäningstiderna för den tunga trafiken förkortades i Nuijamaa och Imatra i och med trafikminskningen. Resursbehoven vid tullkontoren vid den östra gränsen granskades kritiskt, och anpassningar har gjorts genom att allokera personal till nya uppgifter samt genom naturlig avgång. Några personer har också flyttat till en annan ort för att arbeta. Dessutom har verksamheten vid behov omorganiserats, som vi gjorde i Nuijamaa.

De nya och förbättrade möjligheterna till multilokalt arbete, har gett många en ny möjlighet att övergå till andra uppgifter och förena arbetet och privatlivet. Personalens respons gällande uppgiftsarrangemangen har i regel varit positiv, men vissa har också känt oro och osäkerhet inför fortsättningen. Det här har chefen för Nuijamaa tull Juha Pentikäinen sett på nära håll.

‒ Situationen har orsakat många människor rädsla och osäkerhet kring fortsatt arbete och den förändrade arbetsbeskrivningen. Alla har dock fortfarande arbete! Bland annat övervakningen av sanktionerna har fört med sig konkreta ändringar i Tullens vanliga arbete, säger Pentikäinen.

De utökade produktmarginalerna och övervakningen av sanktionerna kräver att personalen har mer omfattande kompetens än tidigare. Övervakningen av sanktionerna har blivit en stor del av verksamheten utöver det vanliga arbetet, eftersom sanktionerna har ökat betydligt under år 2022. Anvisningarna för övervakningen av sanktionerna, tolkningen av sanktionsförordningarna och övervakningen av varor som strider mot sanktionerna, har skapat nya utmaningar och merarbete för tullanställda. 

Läs mer om Tullens övervakning av sanktioner och sanktionernas inverkan på Finlands utrikeshandel.

Passagerartrafiken stannade och Saima kanal tystnade

Två Allegro-tåg sida vid sida vid Vainikkala tågstation.
Allegro-tågen som trafikerar mellan S:t Petersburg och Helsingfors hann trafikera i tre månader efter att coronarestriktionerna upphörde, tills kriget bröt ut i Ukraina och stoppade trafiken på nytt. Bild: Tullen

Nuijamaa tull har tidigare övervakat godstrafiken längs Saima kanal och utfört kontroller av yachter vid kanalen. I nuläget färdas inga godsfartyg eller turistkryssningar i Saima kanal. Under sommaren 2022 färdades i kanalen endast enskilda yachter, av vilka många omfattades av sanktioner.

Efter coronastängningen började Allegro-tågen trafikera i december 2021, men redan i mars 2022 avbröts trafiken när kriget började. Ändringarna för personalen vid tullkontoret i Vainikkala har varit stora, när arbetet i persontågen slutade och man grundade Nuijamaa tulls rörliga grupp. 

‒ Uppgifterna för rörliga gruppen kom som ett helt nytt uppgiftsområde, och de har krävt ett tillägnande av många nya saker och organisering av uppgifter, för dem som tidigare arbetade i Vainikkala och i Allegro-tågen. Den planerade renoveringen av Vainikkalas tullkontor blev inte av, och man började överföra rörliga gruppens funktioner till Nuijamaa tullkontor i slutet av år 2022, berättar Pentikäinen.

Läs mer

År 2022 – Inte ett steg, utan ett språng framåt

Livet efter corona – passagerartrafiken ökade

Samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet

Alla artiklar finns på Tullens år 2022

Nästa artikel: Tullen i siffror år 2022

Tullin vuosi