Hoppa till innehåll

Anlitande av ombud  

Du kan anlita ett ombud att sköta ditt företags tullärenden åt dig. Till exempel en speditionsfirma eller en revisionsbyrå kan agera som ombud. Det är dock alltid i sista hand ditt företag – inte ombudet – som ansvarar för att deklarationerna har ingetts korrekt.

Ombud kan inge följande deklarationer på dina vägnar

 • importdeklarationer
 • exportdeklarationer
 • deklarationer gällande lagring
 • transiteringsdeklarationer
 • införsel- och utförseldeklarationer
 • Intrastat-deklarationer.

Ombud ska ges fullmakter

Ombudet kan inte inge tulldeklarationer för företagets räkning förrän du har gett ombudet fullmakt att göra det. Kontrollera här hur du ger ombudet fullmakter för tullärenden.

Om ombudet agerar utan fullmakt, övertar hen deklarantens ansvar i sin helhet.

Typer av ombudskap

Typen av ombudskap ska anges i tulldeklarationen. Typerna av ombudskap är

 • direkt ombudskap
 • indirekt ombudskap
 • direkt ombudskap med garantens ansvar.

Det arvode som ombudet uppbär för sina tjänster kan variera stort beroende på typen av ombudskap.

Typen av ombudskap inverkar bland annat på följande saker:

 • importörens och ombudets ansvar för tullskulden
 • användningen av garanti
 • arkiveringsskyldigheten
 • vilka tullförfaranden som kan tillämpas – du kan till exempel inte använda ett indirekt ombud vid särskilda förfaranden vid import.

Direkt ombudskap

 • Ett direkt ombud inger tulldeklarationer i importörens namn och för dennes räkning.
 • Det direkta ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. I övrigt ansvarar importören ensam både för tullskulden och för eventuell efterförtullning.
 • Vid direkt ombudskap fastställs betalningstiden och andra förmåner enligt importörens tillstånd. Tullen skickar en eventuell periodspecifikation, dvs. en samlingsfaktura, till importören.
 • Direkt ombudskap kan användas vid alla förfaranden.
 • Tullens tillstånd behövs inte.

Indirekt ombudskap

 • Ett indirekt ombud inger tulldeklarationer för importörens räkning, men i sitt eget namn. Ombudet agerar alltså med samma ansvar som importören.
 • Importören och det indirekta ombudet är solidariskt ansvariga för tullskulder (också för efterförtullningar).
 • De garantier som behövs för tullskulder eller ansvar krävs av det indirekta ombudet. Periodspecifikationen skickas också till ombudet.
 • Om ombudet vill ha betalningstid för importskatter ska ombudet hos Tullen ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning. I ansökan ska man ange vilka typer av ombudskap man vill ha.
 • Tullen riktar sina indrivningsåtgärder i första hand mot det indirekta ombudet. Kostnader uppbärs av det indirekta ombudets huvudman först om det indirekta ombudet konstateras vara insolvent.

Fall där du inte kan använda ett indirekt ombud

 • Vid särskilda förfaranden vid import.
 • En kod för ytterligare förfarande som valts för ett annat tullförfarande kan hindra användningen av ett indirekt ombud. Om du behöver ett tillstånd för att använda koden för ytterligare förfarande, ska tillståndet vid indirekt ombudskap alltid innehas av ombudet.

Direkt ombudskap med garantens ansvar

 • Ett direkt ombud med garantens ansvar inger tulldeklarationer för importörens räkning.
 • Att agera som direkt ombud med garantens ansvar kräver en särskild generell borgensförbindelse enligt vilken ombudet ansvarar för betalningen av tullar och skatter. Den reservering som görs i garantisystemet görs ur ombudets samlade garanti.
 • Det direkta ombudet är som garant inte ansvarig för eventuell efterförtullning, om det inte visste eller om det inte borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga.
 • Om ett ombud avger en begränsad borgensförbindelse gällande direkt ombudskap med garantens ansvar, är ombudets ansvar begränsat högst till det dubbla jämfört med beloppet av den ställda garantin.

Vid export kan ombudskapet vara direkt eller indirekt. Exportören och ombudet väljer typen av ombudskap som ska användas i exportdeklarationen.

Direkt ombudskap

Ett direkt ombud inger tulldeklarationerna i exportörens namn och för exportörens räkning.

 • I tulldeklarationen anges kod 2 som typ av ombudskap.

Eventuell ändring av deklarationen efter överlåtelsen till exportförfarandet kan begäras antingen av exportören själv eller av ombudet. Om deklarationen ger upphov till sanktioner, t.ex. felavgift, riktar Tullen sanktionerna direkt mot exportören.

Vid exportdeklarationer som avslutar aktiv förädling eller inleder passiv förädling ska man använda ett direkt ombud.

Indirekt ombudskap

Ett indirekt ombud inger exportdeklarationen i sitt eget namn och för exportörens räkning.

 • I tulldeklarationen anges kod 3 som typ av ombudskap.

Indirekt ombudskap får inte användas vid exportdeklarationer som avslutar aktiv förädling eller inleder passiv förädling.

Eventuell ändring av deklarationen efter överlåtelse till exportförfarandet kan endast begäras av ombudet som ingett deklarationen. Om deklarationen ger upphov till sanktioner, t.ex. felavgift, riktar Tullen sanktionerna i första hand mot ombudet som ingett deklarationen.

Vid transitering kan man endast använda ett direkt ombud för ingivande av deklarationer. Ombudskapet förutsätter alltid att den huvudansvarige för transiteringen har ställt en garanti för varorna som transiteras. Indirekt ombudskap lämpar sig inte för användning vid transiteringsförfarandet.

I ett privat tullager kan endast innehavaren av tullagertillståndet (deklaranten) inge tulldeklarationen för tullagring. Tillståndshavaren kan anlita ett ombud, men endast direkt ombudskap är möjligt. Ett direkt ombud inger tulldeklarationen på deklarantens vägnar och i dennes namn. Deklaranten ansvarar för riktigheten av de angivna uppgifterna.

I ett allmänt tullager kan innehavaren av tullagertillståndet eller vem som helst annan inge tulldeklarationen för tullagring. Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt.

Transportfirman ansvarar för ingivandet av införsel- och utförseldeklarationerna. Transportfirman kan anlita ett ombud för ingivandet av deklarationerna.

Intrastat-uppgiftslämnaren kan överföra upprättandet av statistikdeklarationen delvis eller helt till ett ombud. Läs mer om anlitande av ombud vid Intrastat-deklarering