Hoppa till innehåll

Leverantörsdeklaration

En leverantörsdeklaration (supplier’s declaration) är ett formbundet dokument som används inom den EU-interna handeln för att bevisa att varan har sitt ursprung i EU. Med stöd av dokumentet kan exportören t.ex. utfärda ursprungsintyg vid export till länder med vilka EU har ett frihandelsavtal. 

Som exportör ska du be om leverantörsdeklarationen från säljaren eller tillverkaren av varan.

Situationer då exportören behöver en leverantörsdeklaration

1. För ursprungsintyg

Du behöver en leverantörsdeklaration från säljaren eller tillverkaren om du exporterar varor som anskaffats från EU eller i Finland antingen som sådana eller efter vidarebearbetning till EU:s avtalsländer och du måste utfärda ett ursprungsintyg för varorna för att få förmånsbehandling för dem i avtalslandet. 

Exportören ska skaffa leverantörsdeklarationerna innan produkterna exporteras och ursprungsintyg utfärdas. Tullen kan begära att exportören visar upp leverantörsdeklarationerna innan ursprungsintygen (varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED) bestyrks.

Beviskedjan för ursprung ska vara oavbruten så att den täcker allt som skett med produkten, dvs. alla händelser från tillverkaren via en eller flera handelstransaktioner till exportören och vidare till mottagaren i avtalslandet. Utan bevis om varans ursprung i EU kan exportören inte utförda ursprungsintyg.

2. För att deklarera EU-material som ingår i varan 

En leverantörsdeklaration kan också upprättas för att ange andelen EU-material som ingår i varan. Med hjälp av deklarationen kan exportören vid bearbetning av varan utöka EU-ursprungsandelen i varan tills varan uppnår status som en EU-ursprungsprodukt. Alla material för vilka exportören inte har någon leverantörsdeklaration anses som material från länder utanför EU vid fastställandet av varans ursprung. 

I handeln enligt tullunionsavtalet med Turkiet kan man utöver varucertifikat A.TR. också behöva leverantörsdeklarationer som bevis på varors ursprung (Europa-Medelhavstäckande kumulation, EUR-MED). Med varucertifikat A.TR. kan man endast bevisa varors tullstatus, dvs. att varorna är i fri omsättning, och inte deras förmånsberättigande ursprung.

Leverantörsdeklarationen används också (visserligen ganska sällan) enligt vissa frihandelsavtal och frihandelsarrangemang där det är möjligt att tillämpa full kumulation: CETA (Kanada), EES, AVS/EPA, ULT, Algeriet, Marocko och Tunisien. Leverantörsdeklarationerna som hänför sig till dessa avtal skiljer sig något från varandra och från de deklarationer som används i EU-intern handel.

Så här upprättar säljaren en leverantörsdeklaration

Säljare upprättar leverantörsdeklarationen enligt en formbunden modell antingen för en enskild försändelse eller som en deklaration för längre tid. Deklarationen kan utfärdas för ursprungsprodukter eller förädlade produkter, men inte för sådana förädlade produkter som ännu inte uppnått status som ursprungsprodukt.

Leverantörsdeklaration kan utfärdas av varans säljare eller leverantör, som har kännedom om och dokumentbevis på varans ursprungsstatus. Denna bevisning kan antingen basera sig företagets egen bokföring av tillverkning, eller på en leverantörsdeklaration som utfärdats av ett företag i samma eller något annat EU-land.

Vid tillämpning av Europa-Medelhavstäckande kumulation kan deklaranten som bevis på ursprung även använda varucertifikat EUR.1, ursprungsdeklaration eller varucertifikat EUR-MED vilka visats upp vid importförtullningen och med vilka förmånsbehandling beviljats. Detta görs genom att ange förtullningsnumret eller ursprungsdokumentets art och nummer. ← ja-sana on tarpeeton 

I praktiken informerar köparen säljaren i samband med t.ex. beställningen om hen behöver få en leverantörsdeklaration av säljaren samt om vilket av EU:s tullpreferensavtalsländer den export för vilken deklarationen behövs riktar sig till. Då ska den som utfärdar leverantörsdeklarationen försäkra sig om att de varor som omfattas av deklarationen uppfyller villkoren enligt ursprungsreglerna i de frihandelsavtal som unionen slutit just med de länder varorna kommer att exporteras till.

Leverantörsdeklarationer kan utfärdas också i efterhand, om man vid tidpunkten för beställningen eller leveransen inte vetat att man kommer att behöva en leverantörsdeklaration.

Leverantörsdeklarationen fungerar som grund för att varucertifikat EUR.1, ursprungsdeklarationer eller varucertifikat EUR-MED ska kunna utfärdas. Med hjälp av deklarationen kan man också bevisa ursprungsstatus för exportvaror som man själv bearbetat.

Tullmyndigheten kan kräva att uppgifterna i leverantörsdeklarationen eller själva deklarationen vid behov visas upp som bevis på varornas ursprungsstatus.

Deklarationer kan utfördas

  1. för ursprungsprodukter och
  2. för bearbetade produkter som ännu inte fått status som ursprungsprodukt.

Deklarationen kan utfärdas antingen

  1. per försändelse eller
  2. för en längre tid.

Deklaration för längre tid

När en leverantör regelbundet levererar varuförsändelser till en exportör eller handelsaktör och ursprungsstatusen för varorna i alla dessa sändningar förväntas vara densamma, får leverantören utfärda en enda deklaration som omfattar sändningar av dessa varor under en längre tid (leverantörsdeklaration för längre tid).

En leverantörsdeklaration för längre tid ska upprättas för sändningar som avsänds under en viss tidsperiod och ska ange följande tre datum:

  1. a) det datum då deklarationen upprättas (utfärdandedatum)
  2. b) det datum då perioden börjar (startdatum), vilket inte får infalla mer än 12 månader före eller mer än 6 månader efter utfärdandedatumet
  3. c) det datum då perioden upphör (slutdatum), vilket inte får infalla mer än 24 månader efter startdatumet.

Leverantören ska omedelbart informera exportören eller handelsaktören när leverantörsdeklarationen för längre tid inte är giltig för vissa eller alla varuförsändelser som levererats eller ska levereras.

En deklaration per försändelse kan upprättas på en faktura eller på något annat motsvarande kommersiellt dokument (t.ex. följesedel).

En deklaration för längre tid utfärdas på ett separat dokument, som företaget själv kan sammanställa enligt textmallar. Leverantörsdeklarationen ska upprättas på det språk som används i de andra tillhörande kommersiella dokumenten (t.ex. faktura). 

Här är det fråga om en leverantörsdeklaration per sändning för produkter med förmånsursprungsstatus enligt bilaga 22-15 till förordning 2015/2447.

”Undertecknad deklarerar härmed att de varor som tas upp i detta dokument _ _ _ _ _ (1) har ursprung i (2) EU och uppfyller ursprungsreglerna för förmånshandel med Schweiz, Tunisien och Marocko (3).

Följande gäller (4):

  • (X ) Kumulation har tillämpats med Norge
  • ( ) Ingen kumulation har tillämpats.

I punkt 3 anges det avtalsland (t.ex. Schweiz) dit den EU-etablerade köparen tänker exportera varan. Förutsättningen är att varan uppfyller villkoren i ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Schweiz.

Köparen kan ha bett säljaren att i punkt 3 ange alla länder som EU slutit ett frihandelsavtal med för den händelsen att köparen exporterar varor till flera av EU:s avtalsland. Här kan man dock bara ange de avtalsländer i fråga om vilka villkoren enligt ursprungsreglerna i de avtal som slutits med dem uppfylls.

Om man i punkt 4 anger att kumulation tillämpats med t.ex. Norge kan villkoren för ursprungsreglerna i punkt 3 uppfyllas endast enligt avtalen i det Europa-Medelhavstäckande avtalsnätverket.

Tullen kan kontrollera leverantörsdeklarationer i efterhand

Om tullen i exportlandet vill kontrollera riktigheten och äktheten hos en leverantörsdeklaration som utfärdats i ett annat medlemsland ber myndigheten exportören skaffa ett informationscertifikat INF 4 (INF 4 Information certificate). 

Exportören kan skaffa certifikatet genom att be att få det av den som upprättat leverantörsdeklarationen. 

Om ett exportlands tullmyndighet vill kontrollera en leverantörsdeklarations riktighet och äkthet ber myndigheten exportören skaffa ett informationscertifikat INF 4 (INF 4 Information certificate). Exportören kan skaffa certifikatet genom att be att få det av den som upprättat leverantörsdeklarationen.

Informationscertifikatet INF 4 utfärdas i den medlemsstat där leverantörsdeklarationen har upprättats. 

I Finland ska den som upprättat leverantörsdeklarationen ansöka om informationscertifikatet INF 4 genom att lämna en INF 4-ansökan till Tullens registratorskontor. Certifikatet kan inte utfärdas vid tullkontor.

Efter kontrollen av uppgifternas riktighet bekräftar Tullen att leverantörsdeklarationen har upprättats  korrekt (correct) eller inkorrekt (not correct).

Därefter skickar upprättaren av leverantörsdeklarationen det av Tullen bekräftade certifikatet till exportören som skickar det vidare till sitt eget lands tullmyndighet.

Om exportören inte får informationscertifikatet INF 4 av varuleverantören kan exportlandets myndighet också be att få informationscertifikatet direkt av den medlemsstats tullmyndighet där leverantörsdeklarationen upprättats.

Detaljerade anvisningar om utfärdande av informationscertifikat INF 4 med tidsfrister finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447, artikel 64–66

  • Informationscertifikat INF 4 på svenska och engelska