Hoppa till innehåll

Vad krävs av AEO-aktören?

När ett företag ansöker om att bli AEO-aktör, utvärderar Tullen om företagets verksamhet uppfyller vissa krav. Av företaget krävs bland annat följande:

 1. Företaget följer tullkraven i sin verksamhet.
  • Företaget har inte gjort sig skyldigt till några allvarliga eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen och skatteregler under de senaste tre åren. Kravet gäller även företagets ledning och den person som ansvarar för tullärenden. 
 2. Företaget är ekonomiskt solvent.
  • Företagets ekonomiska ställning är god och uppfyller skyldigheterna.
  • Företaget har en tillräcklig självförsörjningsgrad och inga betalningsstörningar under de senaste tre åren.
 3. Företaget använder ett sådant bokförings- och logistiksystem som möjliggör tullkontroller.
  • Företagets bokföring ska vara förenlig med allmänt godtagna redovisningsprinciper i medlemsstaten. 

Ytterligare krav för företag som ansöker om AEOC-tillstånd

Företag som ansöker om AEOC-tillstånd ska ha praktisk kompetens eller yrkeskompetens inom tullverksamhet. Kompetensen uppfylls antingen genom praktisk erfarenhet (bevisad praktisk erfarenhet av tullfrågor på minst tre år) eller genom utbildning (den sökande eller den person som har hand om den sökandes tullfrågor har fullbordat utbildning i tullagstiftning).

Ytterligare krav för företag som ansöker om AEOS-tillstånd

Företag som ansöker om AEOS-tillstånd ska uppfylla vissa krav gällande säkerhet och skydd. Företaget måste visa att det gjort tillräckliga åtgärder för att säkerställa den internationella leveranskedjans säkerhet och skydd. Åtgärderna gäller företagets fysiska integritet och passerkontroll, logistiska processer och hanteringen av vissa typer av varor samt personalens pålitlighet och identifiering av affärspartner. 

Dessutom ska företaget utse en säkerhetsansvarig. 

Bekanta dig närmare med anvisningarna för Säkerhet och skydd.

 

En AEO-aktör är endast ansvarig för varor, information och lokaler (anläggningar) som hänför sig till dennes egen del av leveranskedjan. Aktören är dock också beroende av vad affärspartnerna och tjänsteleverantörerna gör för att säkerställa leveranskedjans säkerhet.

AEO-aktören ska ha en tydlig och verifierbar process för identifiering och val av avtalspartner. Aktören bör också kunna visa upp en lista över de avtalspartner den använder. 

Läs mer i anvisningen Krav gällande AEO-aktörers affärspartner och tjänsteleverantörer.

Med hjälp av riskhanteringssystemet kan företaget bedöma vilka risker som finns i verksamheten samt övervaka och rapportera vilka åtgärder som gjorts för att hantera risker och hur effektiva åtgärderna har varit. Företagets riskhanteringspolicy beskriver riskhanteringens syfte, mål och processer samt fastställer centrala begrepp och ansvar.

En AEO-aktör ska i sina policyer eller i sin strategi ange hur hen tänker säkerställa att tullreglerna följs samt hur hen tänker säkra sin del av leveranskedjan.

Läs mer i kundmeddelandet AEO-aktörens riskhanteringssystem.

Läs mer