Hoppa till innehåll

Angivande av värdeuppgifter

I denna anvisning behandlas angivandet av värdeuppgifterna för varor i sådana situationer där varorna ska övergå till fri omsättning och det begärda förfarandet är ”40 – Övergång till fri omsättning”. Om du inger en tulldeklaration där det begärda förfarandet är något annat, ska du alltid kontrollera anvisningarna för angivandet av värdeuppgifterna på webbsidan för ifrågavarande förfarande. Om det inte finns separata anvisningar för ett visst förfarande eller fall, kan du använda anvisningarna på denna sida som hjälp vid angivandet av värde.

Varför ska värdeuppgifter anges i tulldeklarationen?

 • Varornas importskatter uppbärs på basis av värdeuppgifterna.
 • En del av de angivna värdeuppgifterna överförs som jämförelseuppgifter till Skatteförvaltningen.
 • Som statistiskt värde angivna värdeuppgifter överförs till Finlands utrikeshandelsstatistik.

Värdeuppgifter som ska anges i tulldeklarationen

Ange följande värdeuppgifter i tulldeklarationen:

 1. Pris som har betalats för varorna
  • För avgiftsfria varor fastställs varans värde enligt vad man skulle få för den vid försäljning till unionen
 2. Tullvärde
  • Tullvärdet anges inte med en värdeuppgift, utan i tulldeklarationen anges med värdejusteringskoder de värdeuppgifter som ingår i eller avdras från tullvärdet. Varornas tullvärde består av pris och värdejusteringskoder.
 3. Statistiskt värde
  • Statistiskt värde anges som ett totalbelopp, i vilket inkluderas både varans värde samt transport- och försäkringskostnaderna fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen.

Om tullfriheten eller momsfriheten förutsätter att en kod för ytterligare förfarande anges, så ska denna kod anges i tulldeklarationen. Läs mer om angivande av skattefrihet vid import.

Därtill ska de aktörer som inte har förts in i Skatteförvaltningens register för mervärdesskatteskyldiga ange belopp som inverkar på momsuppbörden eller avvikande momsgrund.

Hur ska uppgifter som påverkar värdet anges i tulldeklarationen?

I tulldeklarationen ska man ange flera uppgifter som inverkar på varornas värde. Sådana är pris, värdejusteringskoder och uppgift om inom ramen för vilken transaktion varorna har importerats till unionen. Därtill ska man ange på vilken grund värdebestämningen har gjorts och huruvida det finns en beroenderelation mellan säljaren och köparen.

Typ av transaktion och värderingsmetod

Med koden för typ av transaktion redogör man vilken transaktion som är förknippad med importen av varorna som angetts i tulldeklarationen. Med koden anges t.ex. om varorna har sålts eller om de återinförs till EU-området. Notera att värderingsmetoden ska kongruera med angivandet av typ av transaktion.

Vanligtvis köps varorna från en säljare, varefter varorna importeras till EU-området, t.ex. till Finland. Säljaren upprättar en faktura för importvarorna innan de importeras till EU-området.

När tullvärdet grundar sig på handel

När varornas tullvärde grundar sig på handel, ska man vid importen för varorna uppvisa en faktura som anges i fältet ”Bifogade dokument” med koden ”N380 – Faktura”. Ange i tulldeklarationen som kod för typ av transaktion ”11 – Direkt försäljning/köp”. Vid fastställandet av tullvärdet är metoden transaktionsvärde, vilket anges i fältet för värderingsmetod med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.

Läs mer om fastställandet av tullvärdet utifrån transaktionsvärdet.

Varor kan också föras in till EU:s område i andra än handelssituationer, dvs. när varor inte säljs till EU-området. Då omfattar importen av varorna ingen normal köp- och säljverksamhet, och det finns inte heller någon faktura för varorna.

När tullvärdet inte grundar sig på handel

När varornas tullvärde inte grundar sig på handel, ska du i tulldeklarationen ange det bifogade dokument med hjälp av vilket du för Tullen uppvisar grunderna för varornas värde eller en beräkning av varornas värde. Du kan ange det bifogade dokumentet t.ex. med koden ”1ZZZ – Annat dokument”.

Välj en typ av transaktion som bäst beskriver  transaktionen. Välj till exempel

 • ”22 – Ersättningsleveranser för återlämnade varor”, om du har fått ersättningsvaror i stället för defekta produkter som du returnerat.
 • ”34 – Transaktioner som innebär ägarbyte utan ekonomisk ersättning”, om äganderätten till varan har överförts till dig utan ekonomisk ersättning.

Läs mer om angivande av kod för typ av transaktion.

Vid fastställandet av tullvärdet kan metoden inte vara transaktionsvärde, eftersom varornas värde inte grundar sig på handel. Ange värderingsmetoden som du använt med någon av följande koder:

 • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
 • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
 • ”4 – Deduktiv metod”
 • ”5 – Metoden för beräknat värde”
 • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”.

Läs mer om metoderna för fastställande av tullvärde.

Angivande av pris

I tulldeklarationen ska man alltid ange varornas värde. Varornas värde anges alltid oavsett om man har betalat något för varorna eller om de är avgiftsfria. Varornas värde anges

 • i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris”
 • i ett meddelande som deklarationspartiets värdeuppgift.

När du köper varor ska du använda fakturan eller handelsavtalet som du fått av säljaren som grund för varornas värde och ange detta som varornas värde i tulldeklarationen. Läs mer om när du kan använda transaktionsvärdet som grund för tullvärdet.

 • Om varans värde har angetts i fakturan i någon annan valuta än euro, ska du ange värdet enligt valutan i fakturan.
 • Om fler än en valuta har använts i fakturan eller om varornas faktura består av flera räkningar i olika valutor, ska du alltid ange euro som valuta i tulldeklarationen.
 • Om du blir tvungen att ändra priset till euro, ska du alltid använda de omräkningskurser för valuta som fastställts av Tullen. Läs mer om omräkningskurserna för valuta.

 

Som varans värde kan anges 0 euro, när det är fråga om en avgiftsfri reparation (t.ex. garantireparation), diplomatvaror eller -post eller urnor med aska och likkistor med lik som förtullas.

I vissa situationer kan en faktura inte användas som grund för tullvärdet. En sådan situation kan t.ex. vara en närståenderelation mellan säljare och köpare. Med närståenderelation avses t.ex. att det finns ett ekonomiskt beroendeförhållande mellan säljaren och köparen. En närståenderelation kan inverka på om man kan använda transaktionsvärdet som grund för tullvärdet. När närståenderelation föreligger ska du kontakta Tullens företagsrådgivning som reder ut huruvida transaktionsvärdet för varan i ditt fall är en godtagbar grund för tullvärdet. Läs mer om hur en närståenderelation påverkar tullvärdet.

När tullvärdet är över 20 000 euro, du betalar tull och din import är kommersiell, ska du alltid ange värderingsindikatorerna i tulldeklarationen. Värderingsindikatorerna anges genom att besvara frågor.

Det finns fyra värderingsindikatorfrågor:

Exempel: För importvarorna föreligger en närståenderelation mellan parterna, men inte någon situation enligt den andra, tredje eller fjärde frågan. Du har svarat på den första värderingsindikatorfrågan med ett ”Ja” i Tullklareringstjänsten eller med koden ”1” i ett meddelande samt ”Nej” eller ”0” på övriga frågor. I meddelandet eller Tullklareringstjänsten visas den sammansatta koden ”1000”.

 • Har parterna en närståenderelation, oavsett om det har påverkat priset?
  • Om köparen och säljaren inte är varandra närstående, svara på första frågan i Tullklareringstjänsten med alternativknappen ”Nej” och i ett meddelande genom att ange koden ”0”. Därefter kan du gå vidare i deklarationen.
  • Om köparen och säljaren är varandra närstående, svara på första frågan i Tullklareringstjänsten med alternativknappen ”Ja” och i ett meddelande genom att ange koden ”1”. Efter detta ska du svara på tre tilläggsfrågor.
 • Finns det inskränkningar enligt artikel 70.3 a i kodexen på köparens rätt att förfoga över eller använda varorna?
 • Är försäljningen eller priset enligt artikel 70.3 b i kodexen beroende av något villkor eller någon ersättning?
 • Omfattas försäljningen av ett arrangemang där förtjänsten från efterföljande återförsäljning, förfogande eller användning av varorna till någon del direkt eller indirekt tillfaller säljaren?

Angivande av tullvärde med hjälp av koder för värdeslag

Priset och de uppgifter som anges med hjälp av koderna för värdeslag bildar varornas tullvärde i tulldeklarationen. Med tullvärde avses varornas värde som vid import inbegriper tilläggskostnader som uppstått utanför EU-området, t.ex. frakt och försäkringskostnader, samt vid behov gratisleveranser som inte ingår i priset fram till EU:s tullområde. I tullvärdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland, t.ex. tull, mervärdesskatt, punktskatt, importavgift, andra skatter med motsvarande verkan och exportbidrag. Läs mer om tullvärde.

Under ”Skattegrund” i förtullningsbeslutet kan du kontrollera tullvärdet på en varupost som bildats utifrån de värdeuppgifter som angetts i tulldeklarationen. På samma rad kan du också kontrollera skattesatsen och skattebeloppet enligt varukod.

Med hjälp av koderna för värdeslag anger man i tulldeklarationen poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset. Om priset omfattar poster som inte ingår i tullvärdet och som kan särskiljas, kan dessa poster dras av från tullvärdet genom att ange sådana koder för värdeslag som minskar priset. Leveransvillkoren inverkar oftast på angivandet av koderna för värdeslag. Med leveransvillkoren fastställer man t.ex. om det är säljaren eller köparen som ansvarar för transportkostnaderna, dvs. huruvida dessa kostnader redan ingår i priset eller inte.

Leveransvillkoret inverkar oftast på angivandet av koderna för värdeslag. Enbart utifrån leveransvillkoret som finns i fakturan går det inte att fastställa t.ex. om det är säljaren eller köparen som ansvarar för transportkostnaderna, dvs. huruvida dessa kostnader redan ingår i priset eller inte. De poster som ingår i priset ska tydligt kunna separeras och identifieras utifrån de uppvisade dokumenten.

Ange de poster som ska läggas till priset med en kod för värdeslag som börjar med bokstaven A. Välj till exempel

 • ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”, om du har fått en separat fraktfaktura fram till den plats där varorna förs in i EU.
 • ”AD – Behållare och förpackningar”, om du har fått en separat faktura för förpackning av varorna för transporten.

Ange de poster som minskar priset med en kod för värdeslag som börjar med bokstaven B. Välj t.ex. ”BA – Kostnader för transport efter ankomst till platsen för införsel”, om man i fraktfakturan har åtskilt transportkostnaderna i EU-området från transportkostnaderna utanför EU-området.

Exempel 1: Du importerar varor vars pris är 300 euro. Leveransvillkoret är ”EXW Delhi”, och därmed har du kommit överens med säljaren att du betalar alla transportkostnaderna för varorna från Delhi till Helsingfors.

 • Varornas pris är 300 euro, men enligt fakturan du fått ska du betala 400 euro i frakt samt lastnings- och försäkringsavgifter. Ange som varornas värde 300 euro och ange därtill med koden för värdeslag ”AK” de 400 euro som du har betalat som transportkostnader.

Exempel 2: Du importerar varor där fakturans slutsumma är 1 500 euro. Leveransvillkoret är ”DAP Helsingfors”. Beakta att leveransvillkoret ”DAP” som anges på fakturan inte automatiskt innebär att alla transportkostnader kan dras av. Som stöd ska det finnas dokumenterad bevisning för att frakt och andra kostnader ingår i priset och fraktavgiftens belopp ska kunna verifieras. Om de olika posterna har specificerats tydligt till exempel på fakturan, kan du från tullvärdet dra av de poster som klart ingår i priset och som har uppkommit efter ankomsten till EU-området.

I handelsavtalet har du kommit överens med säljaren att hen betalar fraktkostnaderna som uppstår för transporten och lossningen av varorna t.ex. till Helsingfors hamn. Transportkostnaderna samt avgifterna för lossningen är specificerade på fakturan. Kostnaderna för lagring och spedition av varorna samt kostnaderna för flyttning från hamnen till företagets egna utrymmen är inte inkluderade i priset, utan du får en separat faktura för dem. 

 • Varornas pris på fakturan är 1 000 euro. I fakturan har frakterna specificerats enligt följande: Fraktens andel utanför EU-området är 400 euro och fraktens andel inom EU är 100 euro. Dessutom har du fått en separat fraktfaktura där speditören har fakturerat 300 euro för lagrings-, speditions- och flyttningskostnader. Ange som 
  • pris i tulldeklarationen 1500 euro
  • värdejusteringspost för transportkostnaderna inom EU-området och kostnaderna för lossningen, dvs. 100 euro, med koden för värdeslag ”BA – Kostnader för transport efter ankomst till platsen för införsel”. 
 • Beakta att när du beräknar det statistiska värdet i exempelfallet, ska du i det statistiska värdet ange beloppet för hela frakten, dvs. 500 euro. Det statistiska värdet för exempel 2 skulle vara 1 500 euro. 
 • Om du är en icke-momsregistrerad aktör, ange för beräkning av momsgrunden lagrings-, speditions- och flyttningskostnadernas andel 400 euro med koden ”3A – Transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet”.

Läs mer om de poster som ska läggas till eller avdras från tullvärdet. De koder som används i tulldeklarationerna och som börjar med bokstäverna A och B hittar du i kodförteckningen NLC123 – Värdejustering.

Angivande av leveransvillkor

Det vanligaste regelverket för leveransvillkor är Incoterms, vilka är leveransklausuler som har fastställts av Internationella handelskammaren (ICC). Det finns också andra leveransvillkor än Incoterms. Leveransvillkoren definierar köparens och säljarens ansvar för leveransen, varan och kostnaderna. Ange i tulldeklarationen vilken leveransklausul säljaren och köparen har kommit överens om. Läs mer om Incoterms-leveransvillkoren

Angivande av statistiskt värde

Statistiskt värde anges i tulldeklarationen alltid som ett totalbelopp i euro. Vid beräkning av statistiskt värde ska man beakta varornas värde som vid import inbegriper tilläggskostnader som uppstått utanför EU-området, t.ex. frakt och försäkringskostnader, samt vid behov gratisleveranser som inte ingår i priset. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland, t.ex. tull, mervärdesskatt, punktskatt, importavgift samt andra skatter med motsvarande verkan. Kom ihåg att beakta den EU-interna frakten i det statistiska värdet. Om du till exempel har dragit av flygtransportkostnaderna enligt fördelningstabellen, ska du dock i det statistiska värdet beakta flygtransportkostnaderna ända fram till Finland.

Du importerar varor vars pris är 400 euro. Leveransvillkoret är ”FCA Rotterdam”, och därmed har du kommit överens med säljaren att denne betalar fraktfakturan fram till Rotterdam och du betalar transportkostnaderna för varorna från Rotterdam till Helsingfors.

Varornas pris är 400 euro, men enligt fakturan du fått ska du betala 200 euro i frakt samt lastnings- och försäkringsavgifter för leveransen till Helsingfors. Ange 400 euro som varornas pris. Ange som varornas statistiska värde 600 euro (pris 400 euro + transportkostnader 200 euro) i tulldeklarationens fält ”Statistiskt värde”.

Hur delar man en fraktfaktura?

I vissa fall kan fraktfakturan delas i tulldeklarationen, fastän fraktmängderna inte har åtskilts i fakturan. Så här kan man göra t.ex. när varorna anländer i en transportenhet som innehåller varor från flera varuposter. Notera dock att man vid deklareringen av flygfrakt tillämpar fördelningstabellen för flygtransportkostnader.

I bilaga 23-01 till genomförandeförordningen om unionens tullkodex finns en tabell där procentandelen av de totala flygtransportkostnaderna som ska inbegripas i tullvärdet fastställs. Kontrollera i tabellen varornas avgångsflygplats och i kolumnen intill den procentandel som ska inbegripas i flygfraktens tullvärde. Notera dock att avvikande regler tillämpas i fråga om de franska utomeuropeiska departementen som ingår i unionens tullområde. Läs mer i kommissionens genomförandeförordning.

Exempel på användning av fördelningstabellen

Exempel 1: Du importerar varor från New York till Helsingfors och slutsumman i fakturan för varorna är 1 000 euro. Leveransvillkoret är ”DAP Helsingfors”, och du har kommit överens med säljaren att hen betalar transportkostnaderna för varorna fram till Helsingfors. På fakturan har säljaren specificerat flygfraktens belopp till 500 euro.

 • Varornas pris är 500 euro. Fraktens andel är 500 euro, varav den del av frakten utanför EU som ska deklareras till tullvärdet är 70 % enligt fördelningstabellen. Fraktens andel som hör till tullvärdet är 500 € x 70 % = 350 euro. Ange som
  • pris i tulldeklarationen 1 000 euro 
  • värdejusteringspost för fraktens andel inom EU-området (500–350 = 150 euro) med koden för värdeslag ”BA – Kostnader för transport efter ankomst till platsen för införsel”. 
 • Beakta att när du beräknar det statistiska värdet i exempelfallet, ska du i det statistiska värdet ange beloppet för hela frakten, dvs. 500 euro. Det statistiska värdet för exempel 1 skulle vara 1 000 euro.

Exempel 2: Du importerar varor vars slutsumma på fakturan är 1 000 euro. Leveransvillkoret är ”FCA New York”, och du har kommit överens med säljaren att du betalar transportkostnaderna för varorna från New York till Helsingfors.

 • Varornas pris är 1 000 euro. Du har fått en separat fraktfaktura och du måste betala 500 euro i frakt samt lastnings- och försäkringsavgifter för flygtransporten till Helsingfors. Ange 1 000 euro som varornas pris. Ange dessutom till tullvärdet fraktens andel utanför EU-området vars belopp är 70 % enligt fördelningstabellen. Fraktens andel som hör till tullvärdet är 500 € x 70 % = 350 euro. Ange som
  •  pris i tulldeklarationen 1 000 euro 
  • värdejusteringspost 350 euro för fraktens andel utanför EU-området med koden för värdeslag ”AK – ”Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
 • Beakta att när du beräknar det statistiska värdet i exempelfallet, ska du i det statistiska värdet ange beloppet för hela frakten, dvs. 500 euro. Det statistiska värdet för exempel 2 skulle vara 1 500 euro.
 • Om du är en icke-momsregistrerad aktör, ange fraktkostnaderna i EU-området 150 euro för beräkningen av momsgrunden samt övriga kostnader som ska läggas till momsgrunden ”3A – Transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet”.

Fraktfakturan som du fått kan gälla hela försändelsen, trots att försändelsen omfattar flera varuposter. Fraktfakturan ska då delas upp på flera varuposter. Fraktfakturan kan delas upp enligt vikt eller värde.

Exempel på uppdelning av fraktfaktura på flera varuposter utifrån vikt:

Fraktkostnaderna är sammanlagt 300 euro och totalvikten är 150 kg

Varupost 1 väger 100 kg -> Fraktkostnaderna för varupost 1 är (300/150*100) = 200 euro

Varupost 2 väger 50 kg -> Fraktkostnaderna för varupost 2 är (300/150*50) = 100 euro

Deklarering av avgiftsfria varor

Avgiftsfria och avgiftsbelagda varor ska deklareras med skilda standardtulldeklarationer för import i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Du kan också deklarera avgiftsfria varor med deklarationer för varor av lågt värde. Ange värdet i fältet ”Pris” eller ”Varupostens värde”. SAD-blankett kan användas som reservförfarande.

När du deklarerar avgiftsfria varor, ska du alltid ange de avgiftsfria varornas värde i tulldeklarationen. Med typen av transaktion berättar du till Tullen att varorna är avgiftsfria.

Typ av transaktion

För avgiftsfria varor kan typen av transaktion t.ex. vara:

 • 21 – Återlämnade varor
 • 31 – Förflyttningar till/från ett lager (utom avropslager och konsignationslager)
 • 34 – Transaktioner som innebär ägarbyte utan ekonomisk ersättning
 • 99 – Övriga transaktioner som inte kan klassificeras under andra koder.

Avgiftsfria varors värde

Ange de avgiftsfria varornas värde för varje varupost enligt följande:

 • Varans värde anges i fältet ”Pris” eller ”Varupostens värde”.
  • Varans värde ska vara dess verkliga värde, och fastställandet av värdet grundar sig vanligtvis på handel. För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs värdet utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varan till unionen.
 • Ange de poster som ska läggas till eller avdras från tullvärdet med egna koder. Ange t.ex. 
  • ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”, om separat frakt ska betalas för varorna.
  • fraktkostnaderna i fältet ”Transportkostnaderna till destinationen”, när det är fråga om en tulldeklaration för varor av lågt värde.
 • Ange statistiskt värde i euro.
  • Med statistiskt värde avses varans pris som inkluderar tilläggskostnader som uppstått utanför Finlands gränser, t.ex. frakt och försäkring. I statistiskt värde inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland. Det statistiska värdet kan aldrig vara 0.
 • Ange i tilläggsuppgifterna koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX” och orsaken till att varan är gratis.

Du kan ange de avgiftsfria varornas värde t.ex. med det bifogade dokumentet ”N325 – Proformafaktura” eller ”1ZZZ – Annat dokument”.

Om du är en icke-momsregistrerad deklarant ange också följande värdeuppgifter

Om du är en icke-momsregistrerad aktör, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset. Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B)
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)

Ange typen av transaktion med koder enligt kodförteckning CL091 (fält 24 på SAD-blankett)

Ange värden på avgiftsfria varor enligt följande:

 • för hela deklarationspartiet anges som totalpris varans värde (fält 22 på SAD-blankett)
  • värdet kan inte vara 0 euro
 • på varupostnivå anges som varans pris dess värde (fält 42 på SAD-blankett)
  • värdet kan inte vara 0 euro
 • på varupostnivå anges statistiskt värde samt valuta (fält 46 på SAD-blankett)
  • Med statistiskt värde avses varans pris som inkluderar tilläggskostnader som uppstått utanför Finlands gränser, t.ex. frakt och försäkring. I statistiskt värde inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland. Det statistiska värdet kan aldrig vara 0.
 • i tilläggsuppgifter om varuposten anges med koden XXX varans värde samt varför varan är gratis (fält 44 på SAD-blankett).