Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande - Separata webbplatser på tulli.fi

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller: https://tulli.fi/tullinvuosi, Tullilaboratoriet, Tullmuseet och https://tulli.fi/tullikoirat.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda dessa webbplatser kan du kontakta Tullens kommunikation, tfn 0295 527 150.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens nuvarande tillgänglighet svarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet som gäller alla separata webbplatser

Några problem finns fortfarande gällande tjänstens användarvänlighet. Nedan finns en beskrivning av de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.

Tullens webbplats Tulli.fi byggs om år 2023. I samband med det kommer även tillgängligheten att beaktas i stor utsträckning, och problemen med tillgängligheten kommer att åtgärdas.

 • Visuell struktur (WCAG 1.3.1)
  • Några inbäddade videor saknar title-attribut som kort beskriver deras innehåll.
 • Markering av menyers och sidors namn, roller och statusar (WCAG 4.1.2)
  • Kodmarkeringarna i mobilversionens navigationsmeny är bristfälliga. Menyrubrikerna är gjorda som länkar, inte som knappar. Länkarna berättar inte för skärmläsaren vilken rubrik som valts. Information om funktioner och statusar för de pilknappar som öppnar undre delar av menyn förmedlas inte heller till den som använder en skärmläsare.
 • Länkmarkeringar (WCAG 2.4.4, 2.5.3)
  • Textmotsvarigheten för logolänken är felaktig eftersom länken tar användaren till Tullens startsida, inte till tjänstens startsida.
  • Textmotsvarigheten för tullhundarnas Facebook-sidors startsida är oklar. 
  • Textmotsvarigheten för undersidornas ikonlänk ”Dela som e-post” är oklar.
 • Rubriker (WCAG 1.3.1)
  • Rubriknivåerna är inte alltid logiska.
 • Textmotsvarigheter (WCAG 1.1.1)
  • Ikonerna för länkarna till sociala medier är inte gömda för skärmläsaren (aria hidden-attribut saknas).
  • De visuella skiljetecknen för innehållet (<hr>) läses i onödan av skärmläsaren (har inte gömts med aria hidden-attributet).
 • Fokusordning (WCAG 2.4.3)
  • Huvudmenyn i mobilversionen är i fokusordningen det sista objektet på sidan. Fokuset flyttas inte till menyn när den öppnas med länkknappen. I mobilversionen är de knappar som öppnar menyer under huvudmenyn i fokusordningen på ett missledande sätt efter de länkar till huvudsidor som motsvarar delarna i fråga. Fastän man skulle få fokuset till mobilmenyn med hjälp av musen, går den inte att flytta alls med tangentkommandon i den ifrågavarande menyn utan skärmläsare. 
 • Textens kontraster (WCAG 1.4.3)
  • På flera tjänsters startsida finns text på bilder.
 • Kontraster i grafik (WCAG 1.4.11)
  • Det grafiska element som markerar den valda sidan eller ändringen i textens kontrast uppfyller inte kraven gällande kontrast. Således förmedlas uppgiften om menyknapparnas status inte.
  • På undersidorna har de små länkarna till sociala medier inte tillräckligt stor kontrast.
  • Bakgrundsfärgen som i den vänstra navigationen på undersidorna anger vilken sida som är vald uppfyller inte kraven gällande kontrast.
 • Att förstora texten (WCAG 1.4.4)
  • Att bara förstora texten bryter visuellt innehållet på startsidorna.
 • Visuell fokus (WCAG 2.4.7)
  • På en del objekt som ska fokuseras syns fokuset dåligt. Exempel: Footer-länkarna, Kontaktuppgifter, Respons och Nättips.
 • Meddelandet om kakor (WCAG 1.4.2, 1.4.3)
  • Meddelandet om kakor saknar programnamn och aria-modal-attribut. Därtill är den programmässiga strukturen aningen oklar.

Kända problem med tillgänglighet som gäller webbplatsen Tullin vuosi 2019 (Tullens år 2019)

 • Diagrammens exakta uppgifter är angivna direkt i deras textmotsvarigheter i stället för att ange dem separat med struktur till exempel i brödtexten eller i tabellformat. (WCAG 1.1.1)
 • Brister förekommer i användningen av färger. Till exempel länkarna i brödtexten har skilts åt från den övriga texten enbart med färg. (WCAG 1.4.1)
 • Det gråa och orangea textinnehållet i diagrammen uppfyller inte kraven gällande kontrast. (WCAG 1.4.3)
 • Den gråa och orangea grafiken i diagrammen uppfyller inte kraven gällande kontrast. (WCAG 1.4.11)
 • På sidan Luvut (Siffror) används text i bildform fastän texten kunde ha skilts åt från den visuella strukturen. Innehållet anges dock i textmotsvarigheten. (WCAG 1.4.5)

Kända problem med tillgänglighet som gäller tullaboratoriets webbplats

 • Brister i den visuella strukturen, t.ex. Listans olika punkter på sidan ”Elintarvikkeiden tuoteturvallisuustutkimukset Tullilaboratoriossa” har försetts med +-märken, och liststrukturen i koden förmedlas inte till skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)
 • En del av de engelskspråkiga standarderna har inte märkts ut med motsvarande språkkoder (t.ex. standarder gällande Barnavårdsartiklar). (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • I videon ”Video: En smådel som medför kvävningsfara lossnar från en teddybjörn under ett dragtest” har innehållet inte syntolkats, och den har inget egentligt ljudspår. (WCAG 1.2.3)

Kända problem med tillgänglighet som gäller tullmuseets webbplats

 • PDF-länkarna på sidan ”Tullitoimipaikkojen historiaa” och ”Verkkojulkaisut” har markerats med en ikon, vars textmotsvarighet är ”pdf icon”. Information om sidornas innehåll har inte kopplats samman med kod till länkarna. (WCAG 2.4.4)
 • ”Tietoa museosta” (Tullmuseets historia) -sidans engelskspråkiga länk (International Association of Customs/Taxation Museums) har inte markerats med motsvarande språkkod. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Det finns brister i textmotsvarigheterna. Exempel: Tullmuseets ankomstanvisningar har presenterats som en bild, som markerats som en illustration. Bildens innehåll finns inte i textformat.(WCAG 1.1.1)
 • Länkarna i brödtexten har endast markerats med färg (och streckats under vid inriktning), men färgens kontrastförhållande är inte tillräckligt i förhållande till den intilliggande brödtexten. T.ex. sidan ”Tullmuseets historia”. (WCAG 1.4.1)
 • ”1918: Videorna på sidorna Kriget inom tullverket” och ”Temautställning 2016–17: Den mest hatade skatten?” har ingen textning. (WCAG 1.2.2)
 • Syntolkningarna av videorna är bristfälliga. Exempel: Ankomstanvisningarna till tullmuseet finns också i videoformat, men videon har endast musikljudspår och innehållet förmedlas inte till synskadade. (WCAG 1.2.3)

Kända problem med tillgänglighet som gäller webbplatsen om tullhundarna

 • Det finns brister i bildernas textmotsvarigheter. Till exempel textmotsvarigheten för startsidans bild i delen ”Ajankohtaista” är tom, fastän bilden är kopplad till en länk. Två av bilderna i startsidans kortlänkar har en textmotsvarighet, fastän bilderna är illustrationer och inga textmotsvarigheter behövs. (WCAG 1.1.1)
 • Videon Tullikoirat har ett musikljudspår. Videon innehåll framkommer inte alls i ljudspåret. (WCAG 1.2.3)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten har utvärderats i sin helhet 5/2020. Senare har kontroller också gjorts i olika delar av tjänsten.
 • Utlåtandet upprättades den 18 augusti 2020.
 • Utlåtandet granskades senast den 11 july 2022.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst.

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi. Ange i din respons vilken tjänst responsen gäller.
 • Tullens kommunikation svarar för tillgängligheten av de separata webbplatserna på tulli.fi. Tullens kommunikation svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått av Tullen eller om du inte får något svar alls kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats berättas detaljerat hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn