Hoppa till innehåll

Uppgiftsanvändare

Behöriga myndigheter och advokatföreningen  är uppgiftsanvändare. Dessa fastställs i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton. Rätten att erhålla information fastställs i separat lagstiftning gällande varje användare av uppgifter.

Med hjälp av övervakningssystemet för bank- och betalkonton erbjuds uppgiftsanvändare en elektronisk och datasäker kanal för att erhålla information om bank- och betalkonton från kreditinstitut, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor (leverantör av uppgifter).

Sammanställningsprogram

Sammanställningsprogrammet byggs upp och administreras av Tullen. Via programmet kan uppgiftsanvändare med en enda förfrågan få uppgifter både från Tullens Kontoregister och från de enstaka datasöksystemen.

När uppgiftanvändaren gör en förfrågan i sammanställningsprogrammet, söker programmet samtidigt fram uppgifter som är tillgängliga via Kontoregistret och via varje datasöksystem samt genererar ett svar till den som gjort förfrågan.

Anmäl dig som myndighetsanvändare av sammanställningsprogrammet

Tullen fastställer tillsammans med varje uppgiftsanvändare en tidtabell och åtgärderna för ibruktagande av sammanställningsprogrammet.

Uppgiftsanvändaren svarar för sina egna system, tjänster och dataförbindelser till fråge- och svarsgränssnittet samt för de kostnader som dessa orsakar och för de tredje parter som eventuellt behövs.

Anmäl din organisation som användare av sammanställningsprogrammet genom att skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande till tilirekisteri@tulli.fi.

Ansvar för uppgifternas riktighet

Uppgifterna som förmedlas till uppgiftsanvändare fastställs i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton. Leverantören av uppgifter ansvarar för att uppgifterna är korrekta och uppdaterade samt att felaktiga uppgifter korrigeras utan ogrundat dröjsmål. Leverantören av uppgifter är skyldig att visa att uppgifterna är exakta och vid behov uppdaterade.