Hoppa till innehåll

Vem kan vara exportör?

Det är exportören som ansvarar för att inge exportdeklarationen till Tullen.

Exportören måste vara etablerad på unionens tullområde. Ett företag vars hemort eller administrativa huvudsäte finns utanför EU anses vara etablerat i unionens tullområde, om företaget har en fast personal och ett fast driftställe med aktiv affärsverksamhet i EU området. En momsregistrering av exportören i Finland eller ett EORI-nummer räcker inte ensamt för att uppfylla kriterierna för etablering inom unionens tullområde.

Dessutom ska exportören ha behörigheten att bestämma över exporten av varorna, eller den ska vara en avtalspart i ett avtal enligt vilket avsikten är att exportera varorna utanför EU.  Till exempel en transportfirma kan vara en av parterna i ett sådant avtal. Då kan transportfirman anges som exportör i exportdeklarationen och namnet på säljaren som är etablerad utanför EU måste anges med den nya tilläggskoden för särskild upplysning FIXFY. Tilläggskoden anges i uppgifterna om deklarationspartiet i exportdeklarationen. Som bilaga till exportdeklarationen anges numret på den faktura man fått av säljaren och på vars uppgifter exportdeklarationen baserar sig. 

En i EU etablerad avtalspart betraktas också som exportör i sådana fall där varornas äganderätt i enlighet med ett handelsvillkor eller ett annat avtal har övergått till en köpare som är etablerad utanför EU.

Återexportören kan även i fortsättningen vara etablerad utanför EU. Privatpersoner som transporterar sitt eget personliga resgods behöver inte heller vara etablerade inom EU. 

Du behöver ett EORI-nummer för att inge en exportdeklaration

Exportörer och återexportörer samt ombud befullmäktigade av dem (t.ex. speditionsfirmor) ska ha ett EORI-nummer för att kunna inge exportdeklarationer. Privatpersoner behöver inget EORI-nummer för inlämning av en exportdeklaration. 

Det är exportören som ansvarar för att exportdeklarationen inges

Det är exportören som ansvarar för att exportdeklarationen inges till Tullen. 

Exportdeklarationen ska inges i det medlemsland där varorna packas eller lastas för exporttransporten enligt bestämmelserna om exporttullkontor.  I vissa situationer kan ett annat EU-lands exportör dock inleda exportförfarandet i Finland.  Då ska man i den exportdeklaration som inges i en sådan exportörs namn som är etablerad i ett annat EU-land med en tilläggskod för särskild upplysning ange grunderna för ingivande av exportdeklarationen i Finland.

Tilläggskoder för särskild upplysning att ange i en exportdeklaration när exportören är etablerad i ett annat EU-land

  • FIXFD Värdet på exportförsändelsen är högst 3 000 euro; hänförande till exportförfarande i utförsellandet. Hänförande till exportförfarandet är tillåtet vid utfartstullkontoret om varan inte omfattas av förbud eller restriktioner. Obs! Om du använder denna tilläggskod så kan exportlandet inte vara Finland, utan du måste ange avgångslandet som exportland i exportdeklarationen. Ange 72 som kod för typ av transaktion. I fartygsleveransdeklarationer ska 11 anges som kod för typ av transaktion.
  • FIXFE Varorna har köpts i Finland och när de hänförs till exportförfarandet i Finland i en sådan exportörs namn som är etablerad i ett annat EU-land.
  • FIXFF Varorna i konsignationslager i Finland. Om du använder denna tilläggskod och exportlandet är annat än Finland, ange 72 som kod för typ av transaktion.

Export som omfattas av restriktioner

En export från ett annat EU-land kan inte hänföras till exportförfarandet i Finland om exporten av varan förutsätter tillstånd och tillståndet har beviljats i exportlandet. I dessa fall ska exportdeklarationen alltid inlämnas till exportlandets tull, om inte det i ifrågavarande tillstånd undantagsvis tillåts att deklarationen också inlämnas i vissa andra länder.

Registrerad exportkund

Det är obligatoriskt för alla exportörer att registrera sig som exportkund.

Registrerad exportkund är en kund hos Tullen vars namn och adress finns sparade i Tullens kundregister och som har tilldelats en tilläggsdel för export (t.ex. T0001). Skyldigheten att registrera sig påverkas inte av andra registrerade kundrelationer som företaget eventuellt har vid import och transitering. Registreringen kostar ingenting.

Det är obligatoriskt för alla exportörer att registrera sig som exportkund.

  • En koncern som omfattar flera företag med egna FO-nummer kan inte registrera sig som en helhet. Varje dotterbolag inom en koncern ska registrera sig separat oberoende av om de lämnar in sina exportdeklarationer själva eller om t.ex. moderbolaget lämnar in alla dotterbolags exportdeklarationer centraliserat.
  • Företaget ska registrera alla de verksamhetsställen från vilka exportförsändelser avsänds. Varje sådant verksamhetsställe får sin egen tilläggsdel för export, med hjälp av vilken Tullen identifierar exportförsändelsen.

Företaget ska ange tilläggsdelen för export i exportdeklarationen. Tilläggsdelen ska också anges i exportdeklarationer som lämnas in av ombud (speditionsfirma). Villkoret för att registreras som exportkund är att företaget har ett EORI-nummer.

Ansökningsblankett och ifyllningsanvisningar:

Kontaktuppgifterna finns angivna nedtill på blanketten.

Tullen bekräftar registreringen per e-post eller brev. I bekräftelsen anges den tilläggsdel för export som tilldelats kunden och som ska anges i exportdeklarationer i samband med FO-numret.

I tjänsten Registrerade exportkunder kan du kontrollera om ett företag har registrerat sig som exportkund.