Hoppa till innehåll

Så här gör du en importdeklaration

En importtulldeklaration ska lämnas in för varorna, när

Ingen importdeklaration behöver göras för immateriella nyttigheter och tjänster.

Vem gör deklarationen?

Importdeklarationen kan inges av importören själv eller av ett ombud som importören befullmäktigat, t.ex. en speditionsfirma.

Standardfall: övergång till fri omsättning (4000)

I importdeklarationen ska anges till vilket tullförfarande importvarorna vill hänföras. Största delen av varorna hänförs till tullförfarandet för övergång till fri omsättning, vars förfarandekod är 4000. Vid detta förfarande förtullas varor från ett land utanför EU in i EU (Finland). Varorna frigörs i regel från tullövervakning, och de kan konsumeras eller flyttas fritt inom EU.

Utöver förfarandekoden ska du i importdeklarationen också ange t.ex. en kod för ytterligare förfarande med vilken du anger närmare uppgifter om varorna och förfarandet.  Läs anvisningarna nedan på denna sida.

Gör så här

 • Företaget har ett EORI-nummer.
 • Du har tagit reda på varans varukod
 • Du har faktura, orderbekräftelse eller annat dokument som visar värdet på varan och eventuella leveranskostnader
 • Du har beräknat varans statistiska värde i euro, levererad till den finska gränsen
 • Du har eventuella dokument gällande ursprung och restriktioner
 • Du har tillräckliga fullmakter för att inge importdekalrationen.

Varför är det viktigt att ta hand om ovannämnda saker på förhand?

Bristfälliga uppgifter och fullmakter fördröjer ingivandet av importdeklarationen. Detta kan medföra extra kostnader för ditt företag, när t.ex. lagringstiden för varorna blir längre.

Du kan inge en importdeklaration, när du fått

 • en ankomstavi eller det tidigare dokumentets MRN-nummer från transportfirman samt 
 • lagrets identifieringsnummer (i formen FI1234567-800101) från lagerhavaren, om varorna finns i ett lager.

Inge importdeklarationen i Tullklareringstjänsten. Om du är meddelandekund, inge deklarationen genom meddelandedeklarering.

Du ska ange uppgifter om importvarorna i importtulldeklarationen. På basis av uppgifterna kontrolleras bl.a. eventuella restriktioner gällande varorna samt beräknas importskatterna.

Den vanligaste importtulldeklarationen är en standardtulldeklaration (FI415). I standardtulldeklarationen anges alla behövliga uppgifter på en gång.

 

Kontrollera vilka uppgifter du ska ange i importdeklarationen när varorna ska frigöras för övergår till fri omsättning. 

Varorna utlämnas till dig mot ett beslut om frigörande.

 • Företaget får ett beslut om frigörande redan innan tullräkningen betalas, om företaget har betalningstid med stöd av tillståndet till anstånd med betalning.
 • Utan tillstånd till anstånd med betalning ska tullräkningen betalas innan varorna utlämnas till importören.

Notera att varorna inte alltid frigörs från tullövervakning efter att de utlämnats. Kontrollera om det tullförfarande eller ytterligare tullförfarande som du använder är förknippat med begränsningar efter utlämnandet. Till exempel kan användningen eller överföringen till ett annat företag av varor som importerats tullfritt med stöd av tullfrihetsförordningen (t.ex. varor för välgörenhet) omfattas av begränsningar.

Du ska ange uppgifter om importvarorna i importtulldeklarationen. På basis av uppgifterna kontrolleras bl.a. eventuella restriktioner gällande varorna samt beräknas importskatterna.

I tulldeklarationer används olika koder som till största delen är enhetliga i EU:s tullområde.

I importtulldeklarationen ska utöver varukoden också anges bl.a. följande uppgifter:

Aktörer


I tulldeklarationen anges uppgifter om de aktörer som har att göra med importvarorna och som har olika ansvar och skyldigheter. Med aktörsuppgifter anges t.ex. det företag som har ansvar för importskatterna.

Ange alltid följande aktörer:

 • deklarant
 • importör
 • exportör.

Du kan också ange andra aktörer, t.ex. ombud.

Aktörer

Förfarandekoder

Tullförfarandekoden 4000 används när varorna vill frigöras för övergång till fri omsättning (40) och när varorna inte varit hänförda till något föregående förfarande (00), dvs. varorna importeras första gången till EU.

Välj i tulldeklarationen

 • begärt förfarande 40
 • föregående förfarande 00

Beakta att det också finns andra förfaranden med övergång till fri omsättning där det kan finnas begränsningar eller villkor för användning eller flyttning av varorna.

Koder för ytterligare förfarande

Med koden för ytterligare förfarande anger du närmare information om vad du avser att göra med de varor som du vill hänföra till förfarandet och vad varorna kommer att användas till. Med koden anges t.ex. grunden för varornas tull- och momsfrihet.

Till exempel med koden för ytterligare uppgifter C07 kan du ange försändelser av lågt värde, dvs. försändelser värda högst 150 euro, om alla villkor för detta uppfylls.

Notera: Om varorna övergår till fri omsättning och du anger en kod för ytterligare förfarande t.ex. med C i början av koden, kan varorna omfattas av begränsningar eller villkor. Med koder för ytterligare förfarande som börjar med C kan varor som är tullfria enligt tullfrihetsförordningen deklareras, och då kan dessa varor inte överlåtas vidare eller användas för andra än bestämda ändamål.  Om man emellertid vill göra detta ska Tullen underrättas om det.

Koden för ytterligare förfarande ska anges också när inget ytterligare förfarande tillämpas. Koden är då ”999 – Inget ytterligare förfarande”. Förteckning över koder för ytterligare förfarande

Varornas mängd, extra mängd, skatteberäkningsmängd

Ange i tulldeklarationen verkliga uppgifter om varornas mängd, t.ex. netto- och bruttovikt samt antal förpackningar. För vissa varukoder ska också en extra mängd, dvs. statistisk mängd eller skatteberäkningsmängd, anges. Du kan kontrollera den i varukodstjänsten Fintaric.  

Oftast bestäms varors tullavgifter i procent av varornas värde, men också varornas mängd, extra mängd och skatteberäkningsmängd kan påverka tullavgiftens storlek.

Villkorskod och Taric-tilläggsnummer

Om importen omfattas av restriktioner, ange dem i tulldeklarationen med t.ex. villkorskoder eller Taric-tilläggsnummer.

Angivande av restriktioner, förmåner och antidumpningstullar

Förmånsbehandling och ursprung

Ange varornas ursprungsland i tulldeklarationen.  Om du inte känner till ursprungslandet, ange det sista avsändningslandet.

Ange också en kod för förmånsbehandling för varorna.

 • Om du inte ansöker om förmånsbehandling, välj koden ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”. Då uppbärs allmän tredjelandstull för varorna.
 • Om du tänker ansöka om tullförmån för importvarorna, ska du ange en kod för förmånsbehandling i tulldeklarationen. Om du ansöker om förmånsbehandling med stöd av ursprung, ange det ursprungsland eller den landsgrupp som berättigar till förmånen samt det ursprungsintyg so berättigar till förmånsbehandlingen.

För varorna uppbärs importtullavgifterna utifrån de koder som angetts i deklarationen, så ange uppgifterna om förmånsbehandlingen rätt i deklarationen.

Värden

I tulldeklarationen ska man ange priset på varorna samt de poster som ska läggas till eller dras av från priset. Av dessa bildas tullvärdet på de varor som importeras. Ange de poster som ska läggas till priset separat bara om de inte redan ingår i priset.

Statistiskt värde ska anges i deklarationen som en sammanlagd totalsumma.

Angivande av värdeuppgifter

Tidigare dokument

Uppgifterna om tidigare dokument ska vara rätt i tulldeklarationen för att Tullen ska kunna handlägga deklarationen och för att transportfirman eller lagerhavaren ska kunna utlämna varorna till dig. Du får vanligtvis uppgiften om tidigare dokument från den transportfirma som transporterar dina varor, eller från den lagerhavare som lagrar dina importvaror.

Om det tidigare dokumentet ska man ange minst koden för typen av dokument och dokumentets identifieringsnummer, som oftast är ett MRN-nummer. Typen av dokumentet påverkar hur man ska ange uppgiften i tulldeklarationen.

Angivande av tidigare dokument

Uppgifter om varors mängd och extra mängd

Ange verkliga uppgifter om varornas mängd, t.ex. netto- och bruttovikt samt antal förpackningar. För vissa varukoder kan det också krävas att en extra mängd, dvs. statistisk mängd eller skatteberäkningsmängd anges.  

Tullavgifterna för varor fastställs oftast som en procentsats av varornas värde. Beloppet av tullavgiften kan dock påverkas av varornas mängd, extra mängd eller skatteberäkningsmängd.

Kontrollera t.ex. i Fintaric-tjänsten vilka extra mängder eller skatteberäkningsmängder som krävs av varukoden. 

Förvaringsplats och kontrollplats

Ange noggrant uppgifterna om varornas kontrollplats för att Tullen vid behov ska kunna styra varorna med ett tillstånd till befordran till kontrollplatsen för kontroll. Varorna ska gå att lossa på ett säkert sätt på kontrollplatsen.

Angivande av förvaringsplats och kontrollplats

Läs mer om tulldeklarering vid import

Så här använder du SAD-blanketten när du t.ex. importerar varor till ett företag som flygresenär

 1. Företaget fyller i SAD-blanketten själv.
 • Blanketten kan ifyllas på förhand på nätet. Därefter ska den skrivas ut på självkopierande papper. När du använder en SAD-blankett som importdeklaration kan du låta bli att skriva ut den andra sidan av blanketten.
 • Du kan också köpa Tullens tryckta blanketter från PunaMustas nätbutik.
 1. Visa upp SAD-blanketten på papper för Tullen.

Reservförfarande

Under ett driftavbrott kan du använda SAD-blanketten som ett reservförfarandedokument, om du vill att varorna som du importerat ska frigöras för övergång till fri omsättning. Läs mer om reservförfarandet vid import.

SAD-blanketten och dess ifyllningsanvisningar

Varor kan frigöras för övergång till fri omsättning fastän de inte direkt befrias från alla skyldigheter eller när tillämpningen av tullförfarandet omfattas av begränsningar. I dessa fall ska man i tulldeklarationen som koderna för begärt förfarande och föregående förfarande använda andra koder än 40 och 00. 

Exempel:

Du kan deklarera importvaror också med följande deklarationer

Utöver standardtulldeklarationen finns det också andra deklarationer:

 • Tulldeklaration för varor av lågt värde (FI485), med vilken du med vissa undantag kan deklarera varor värda högst 150 euro. I denna deklaration behöver du inte ange lika mycket uppgifter som i en standardtulldeklaration för import.
 • Förenklad importtulldeklaration, som du kan använda t.ex. om du bara har en uppskattning av varans pris. Då ska du senare inge saknade uppgifter med en kompletterande tulldeklaration. Om du använder detta förfarande regelbundet behöver du tillstånd av Tullen.

Importerar du varor tillfälligt? Exporterar du varor för reparation?

Kontrollera vad du ska göra i dessa och andra situationer vid import.

Särskilda förfaranden vid import