Hoppa till innehåll

Avslutande av transitering

Personen som är ansvarig för transiteringsförfarandet ska avsluta transiteringen inom den angivna tidsfristen. Hen ska också se till att förseglingarna har hållits intakta under transporten.

Transiteringen kan avslutas

 • vid Tullen (standardförfarande) eller
 • hos en godkänd mottagare (förenklat förfarande).

I samband med anmälan av varornas ankomst vid destinationstullkontoret hänförs varorna också vanligtvis till något annat tullförfarande, t.ex. övergång till fri omsättning eller lagring.

Så här avslutas transiteringen vid Tullen (standardförfarande)

Vid detta förfarande ska de transiterade varornas ankomst anmälas till Tullen. Alla åtgärder för att avsluta transiteringen görs vid Tullen.

Du ska först begära lossningstillstånd för varorna från Tullen. Varorna kan lossas när du har beviljats lossningstillstånd. Därefter ska du skicka en anmälan om lossningsresultat för varorna till Tullen. Sedan avslutar Tullen transiteringen.

Lossningstillstånd kan begäras, när varorna befinner sig i finskt territorium.

Begäran om lossningstillstånd

 • Lossningstillstånd kan begäras hos vilket tullkontor som helst som är öppet och som erbjuder kundservice
 • Voit pyytää purkausluvan sähköisesti joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla 

Suosittelemme pyytämään purkausluvan sähköisesti tai toimipaikalla. Jos nämä tavat eivät ole mahdollisia, voit pyytää purkausluvan sähköpostitse Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta passitusseuranta@tulli.fi.

Begäran som skickas per e-post ska innehålla följande uppgifter:

 • transiteringens MRN-referensnummer
 • begäran att lossa varorna
 • uppgift om den plats där varorna kommer att lossas, inklusive lagerkod (FI1234567-800101)
 • uppgift om eventuella tullförseglingar och deras skick.

Om transiteringen påbörjats under reservförfarande vid avgångstullkontoret, ska man till begäran om lossningstillstånd bifoga varornas följedokument med bilagor i skannad form. Användningen av reservförfarande framgår av den röda stämplingen om reservförfarande i punkten för MRN i transiteringsföljedokumentet.

Du kan beviljas lossningstillstånd på följande villkor

Följande villkor gäller för lossningstillstånd:

 • Varorna kommer att lossas vid ett av Tullen godkänt tillfälligt lager eller tullager, eller varorna levereras till ett fartyg (fartygsleverans).
 • Varorna hänförs till följande tullförfarande omedelbart efter begäran om lossningstillstånd, eller tulldeklarationen har ingetts på förhand (D-deklaration). Varorna får tas i bruk när frigörandebeslutet fåtts från Tullen.
 • Varorna förs ut ur EU. När varorna lämnar unionen på ett fartyg som går i annan än reguljär trafik, ska fartygets manifest, konossement eller en annan motsvarande uppgift lämnas som lossningsresultat. Som lossningsresultat godkänns bara slutliga manifestuppgifter, inte t.ex. ett förhandsmanifest.

Näin toimitat purkaustulosilmoituksen 

I anmälan om lossningsresultat anger du om varorna motsvarar de deklarerade uppgifterna.

 • Om du begärde lossningstillstånd vid ett tullkontor, ska du skicka anmälan om lossningsresultat per e-post till adressen passitusseuranta@tulli.fi.
 • Om du begärde lossningstillstånd i Tullklareringstjänsten, ska du skicka lossningsresultatet i Tullklareringstjänsten. Se mer detaljerade anvisningar nertill på sidan under rubriken ”Angivande av lossningsresultatet i Tullklareringstjänsten”.
 • Om du begärde lossningstillstånd med ett meddelande, ska du skicka lossningsresultatet med ett meddelande. Se mer detaljerade anvisningar nertill på sidan under rubriken ”Angivande av lossningsresultatet genom meddelandedeklarering (FI044)”.
 • Om du begärde lossningstillstånd per e-post, ska du skicka anmälan om lossningsresultat per e-post till adressen spake.passitus(at)tulli.fi. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:
  • transiteringens MRN-referensnummer
  • eventuella avvikelser
  • lagerhavarens (eller fartygsrepresentantens) underskrift och namnförtydligande samt lagrets (fartygets) namn.
 • Lossningsresultatet kan också anmälas med ett separat dokument. Om de lossade varorna inte stämmer överens med uppgifterna i transiteringsdeklarationens lossningstillstånd, ska dessa skillnader anges i lossningsresultatet. Skillnaderna är övertaliga varor, varor som bytts eller varor som saknas.

Lossningsresultatet ska lämnas till Tullen senast följande dag

Lossningsresultatet ska inlämnas till Tullen omedelbart efter lossningen eller senast dagen efter beviljandet av lossningstillståndet. Tullen avslutar transiteringsförfarandet mot ett godtagbart lossningsresultat eller mot en tulldeklaration för följande förfarande.

Ansvar för lossade varor

Ansvaret för de varor som anges i lossningsresultatet överförs till lagerhavaren när varorna har antecknats i lagerbokföringen och Tullen har godkänt det inlämnade lossnings­resultatet.

Passituksen päättäminen valtuutetulla vastaanottajalla (yksinkertaistettu menettely)

Passitettuja tavaroita ei esitetä Tullille, vaan valtuutettu vastaanottaja ottaa tavarat vastaan.

Godkända mottagare kan, beroende på tillstånd, ta emot försändelser som anländer antingen som T-transiteringar eller TIR-transiteringar. Den godkända mottagaren ska innan varorna börjar lossas skicka en anmälan om mottagande (FI007A) till Tullen för alla inkommande varor. I anmälan om mottagande anges förseglingarnas skick eller uppgift om försegling som saknas. I anmälan om mottagande anges också om transporten inte har några förseglingar.

Efter att den godkända mottagaren har erhållit ett meddelande om lossningstillstånd får denne ta bort eventuella förseglingar och börja lossa varorna. Varugranskningen ska utföras genom att jämföra varorna med uppgifterna i lossningstillståndet eller TIR-carneten.

Lossningsresultat

Den godkända mottagaren ska inge anmälan om lossningsresultat till Tullen utan dröjsmål, dock senast den tredje dagen efter erhållandet av lossningstillståndet. I anmälan om lossningsresultat ska följande uppgifter anges: eventuella överflödiga varor, varor som saknas samt ersättande varor och eventuella andra oegentligheter som uppdagats, såsom avvikelser från uppgifterna i TIR-carneten eller meddelandet om lossningstillstånd. Den godkända mottagaren ska arkivera följedokumenten för de försändelser som denne mottagit samt eventuella bilagor på ett sådant sätt att Tullen har tillgång till dem.

Kontrollresultatkoder:

 • ”A2 – Överensstämmer med deklarationen” då varorna du lossat både till sin natur och mängd stämde överens med det som angetts i transiteringsdeklarationen.
 • ”A5 – Små avvikelser/Överlossade varor” då det konstaterats små avvikelser som inte påverkar avslutandet av transiteringsförfarandet eller tullskulden.
  • Små avvikelser är t.ex.
   • att transportmedlets identitet saknas eller är felaktig (t.ex. AUT-0 har angetts)
   • avvikelser som kan betraktas som små i vikt, förpackningsslag eller förpackningspåskrifter utan märkbar hantering eller byte av varor
   • att övertaliga varor (av samma eller annat slag) har lossats och kommer att registreras eller har redan registrerats i ett tillfälligt lagers bokföring eller så kommer de att hänföras till ett nytt tullförfarande (t.ex. övergång till fri omsättning).
 • "B1 – Varuposter saknas" då det konstaterats att varor saknades (helt eller delvis) eller att varor har bytts ut jämfört med deklarationen (varans typ och mängd) eller att det ingår varor som inte alls har deklarerats

 ”A1 – Kontrollresultatet överensstämmer med deklarationen” som lossningsresultat, denna kod endast används av Tullen. Med den anger Tullen att Tullen har granskat varorna och uppgifterna och konstaterat att varorna och mängderna överensstämmer med uppgifterna i deklarationen.

Avslutande av TIR-transitering vid tullkontor

Transitering som sker med TIR-carnethäfte avslutas vid ett tullkontor mot ett lossningsresultat som getts av en godkänd mottagare.

Kvitto

Den godkända mottagaren ska på förarens begäran utfärda ett sådant kvitto som avses i bilaga 72-03 till genomförandeförordningen för unionstullkodexen för varje varuförsändelse som anlänt inom utsatt tid och i oförändrat skick.

Övrigt att beakta

Välj en kod för lossningsresultat:

 • ”A2 – Överensstämmer med deklarationen” då varorna du lossat både till sin natur och mängd stämt överens med det som angetts i transiteringsdeklarationen.
  • När koden för lossningsresultat är A2, kan du skicka anmälan om resultatet genom att klicka på ” Skicka anmälan om lossningsresultat”.
 • ”A5 – Små avvikelser/Överlossade varor” då det konstaterats små avvikelser som inte påverkar avslutandet av transiteringsförfarandet eller tullskulden (t.ex. avvikelser som kan betraktas som små gällande vikt, förpackningsslag eller förpackningsmärken utan märkbar manipulering eller byte av varor). Också varor som inte alls deklarerats, dvs. överlossade varor, anges med denna kod.
  • När koden för lossningsresultatet är A5, klicka på knappen ”Lägg till och/eller redigera deklarationsuppgifter” så kan du anmäla avvikelserna.
 • "B1 – Varuposter saknas" då det konstaterats att varor saknades (helt eller delvis) eller att varor har bytts ut jämfört med deklarationen (varans typ och mängd) eller att det ingår varor som inte alls har deklarerats. När det finns både varor som saknas och överlossade varor, välj denna kod.
  • När koden för lossningsresultatet är B1, klicka på knappen ”Lägg till och/eller redigera deklarationsuppgifter” så kan du anmäla avvikelserna.

Du får inte välja ”A1 – Kontrollresultatet överensstämmer med deklarationen” som lossningsresultat, eftersom denna kod endast används av Tullen. Med den anger Tullen att Tullen har granskat varorna och uppgifterna och konstaterat att varorna och mängderna överensstämmer med uppgifterna i deklarationen.

Ange lossningsresultatet på följande sätt:

 • Ange ”A2 – Överensstämmer med deklarationen” då varorna du lossat både till sin natur och mängd stämt överens med det som angetts i transiteringsdeklarationen
 • Ange ”A5 – Små avvikelser/Överlossade varor” då det konstaterats små avvikelser som inte påverkar avslutandet av transiteringsförfarandet eller tullskulden (t.ex. avvikelser som kan betraktas som små gällande vikt, förpackningsslag eller förpackningsmärken utan märkbar manipulering eller byte av varor).
  • När lossningsresultatet är A5, ange de konstaterade mängderna i anmälan om lossningsresultat.
 • Ange "B1 – Varuposter saknas" då det konstaterats att varor saknades (helt eller delvis) eller att varor har bytts ut jämfört med deklarationen (varans typ och mängd) eller att det ingår varor som inte alls har deklarerats.
  • När lossningsresultatet är B1, ange de konstaterade mängderna i anmälan om lossningsresultat.

Du får inte ange ”A1 – Kontrollresultatet överensstämmer med deklarationen” som lossningsresultat, eftersom denna kod endast används av Tullen. Med den koden anger Tullen att Tullen har granskat varorna och uppgifterna och konstaterat att varorna och mängderna överensstämmer med uppgifterna i deklarationen.

T-transiteringsvarors ankomst kan anmälas till Tullen efter tidsfristen för transiteringen om varorna fortfarande är tillgängliga att granskas av Tullen. Om varorna inte längre kan granskas av Tullen, godkänns transiteringens ankomst inte som anmäld till Tullen och inget lossningstillstånd beviljas.

Godkännande av anmälan om ankomst i efterhand

Transiteringen anses ha anmälts inom utsatt tid om överskridandet av tidsfristen inte beror på den transiteringsansvariges handlande. Godtagbara orsaker till överskridande av tidsfristen kan t.ex. vara följande:

 • olycka som skett under resan (polisens anteckningar på följedokumentet eller något annat dokument),
 • föraren har blivit tvungen att uppsöka läkarvård (läkarintyg),
 • fordonet har skadats och reparerats (kvitto på bogserings- och reparationstjänster),
 • strejk, snöskred eller annan godtagbar och bevisbar fördröjning.

Destinationstullkontoret bedömer utifrån bevisen som lagts fram huruvida anmälan av varornas ankomst kan godkännas i efterhand.

Frigörande för övergång till fri omsättning av varor vars ankomst inte anmälts

Ibland kan varuhavaren eller mottagaren i efterhand upptäcka att anmälan till Tullen av en T1-transiterings ankomst har uteblivit för varorna som anlänt. Då kan varorna frigöras för övergång till fri omsättning med en importtulldeklaration, i vilken man utöver de normala uppgifterna ska ange följande:

 • I importdeklarationen används koden för ytterligare uppgifter FIXXX och i fältet ”Beskrivning” anges ”Transiteringens ankomst har inte anmälts”.
 • Som kod för tidigare dokument används 1ZZZ och som referens anges MRN-referensnumret för den transitering vars ankomst inte anmälts.

Tullen avslutar inte transiteringen, utan förtullningsbeslutet fungerar som ett alternativt bevis på avslutande av transiteringen. 

För transiteringar med TIR-carnet ska lossningstillstånd begäras redan vid gräns- eller införseltullkontoret, om det på destinationen inte finns ett tullkontor som erbjuder kundservice.