Behandling av personuppgifter i samband med tullbevakning

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingens syfte har fastställts i 12 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019). Tullen får för utförande av tullövervakning och skattekontroll behandla personuppgifter med anknytning till anmälningar och annan information som lämnas till Tullen med stöd av lag, som gäller tullövervaknings- och skattekontrollåtgärder som vidtagits och fortsatta åtgärder som föreslagits på basis av dem. Därtill får behandlingen omfatta identifieringsuppgifter om en utredningsbegäran eller anmälan om brott som gjorts på basis av en inspektion eller om ett yrkande eller avgörande som avses i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010), importuppgifter som har samband med varuimport samt uppgifter om antalet gränsöverskridningar och deras tidpunkter för inriktningen av tullövervakning och skattekontroll. Behandlingen kan bygga på uppdrag som med stöd av lagstiftning och avtal ges av olika ministerier, ämbetsverk, EU-organ och internationella organisationer.

Tullen har rätt att behandla personuppgifter som erhållits vid teknisk övervakning, även biometriska uppgifter, för att övervaka att tullagstiftningen och annan lagstiftning vars efterlevnad Tullen ska övervaka iakttas samt för att identifiera personer i enlighet med 28 § i tullagen. Personuppgifter som behandlas gäller uppgifter om personen själv, fordon, annat transportmedel, varor, dokument och postpaket. Uppgifterna kan gälla såväl unionsintern som unionsextern trafik och kommersiell eller privat trafik.

Personuppgiftskategorier

Följande uppgifter samlas in från personkunder:

  • namn, födelsedatum och födelseort, personbeteckning, kön, modersmål, kontaktspråk, civilstånd
  • medborgarskap eller avsaknad av medborgarskap samt nationalitet, hemvist och bostadsort, yrke och utbildning, kontaktuppgifter
  • uppgifter ur handlingar som behövs för att fastställa identiteten, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn, medborgarskap och nationalitet
  • uppgifterna i ett resedokument samt övrig information som gäller inresa och passerande av gräns, fordons registreringstecken, klientnummer som en myndighet gett, uppgift om att personen avlidit eller förklarats död samt uppgift om intressebevakning, försättande i konkurs eller näringsförbud.

Följande uppgifter om företagskunder samlas in:

  • Namn, personbeteckning, resedokumentets uppgifter, e-postadress och telefonnummer (mobiltelefon).
  • Födelsedatum, övriga telefonnummer och övrig kontaktinformation.
  • Uppgifter om medborgarskap.

Källor till personuppgifter

En del av personuppgifterna fås av personerna själva. En del av uppgifterna fås med stöd av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen. Uppgifter erhålls även från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Tullens förtullningsenhet, polisen, Gränsbevakningsväsendet samt Migrationsverket.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Uppgifter kan utlämnas till andra myndigheter i enlighet med 21 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen. Uppgifterna kan lämnas ut med stöd av EU-avtal eller bi- eller multilaterala internationella avtal. Utlämnandet av uppgifter kan även grunda sig på nationell speciallagstiftning. Uppgifterna kan lämnas ut med hjälp av tekniska förbindelser eller som datauppsättningar. Därtill kan uppgifterna i syfte att sköta myndighetsuppgifter överföras till Tullens andra funktioner. 

Tidsfrister för lagring och radering av personuppgifter

Uppgifterna raderas i enlighet med lagen senast i slutet av det sjätte året efter året uppgifterna registrerades.

Den personuppgiftsansvariges kontaktperson och mera information

Pirkko Alamäki-Karkiainen 
pirkko.alamäki-karkiainen(at)tulli.fi