Hoppa till innehåll

Användarvillkoren för direkt meddelandedeklarering och frågegränssnittet för ankomstnummer

Syftet med tjänsten

Direkt meddelandedeklarering och frågegränssnittet för ankomstnummer (nedan kallad ”tjänsten” eller ”tjänster”) är en del av Tullens elektroniska tjänster. Användningen av tjänsten förutsätter att företaget har registrerat sig som meddelandekund och att företaget använder sådana certifikattjänster som Tullen har godkänt.

Genom direkt meddelandedeklarering (Web Service) kan kundens datasystem skicka meddelanden via Internet till Tullens system och hämta svarsmeddelanden som producerats av Tullens system. Direkt meddelandedeklarering är, såsom namnet anger, avsedd för direkt meddelandedeklarering mellan Tullen och kunden. Kunden kan vid behov anlita en tjänsteleverantör som förmedlar eller genererar och förmedlar meddelanden. 

Med hjälp av frågegränssnittet för ankomstnummer kan Tullens datasystem ur kundens datasystem hämta uppgifter som hänför sig till en försändelse som ska förtullas utgående från ankomstnumret eller fraktsedelns nummer. 

Oberoende av deklareringssättet svarar kunden för alla de anlitade tredje parternas alla förpliktelser – såsom skadestånd, datasäkerhets- och servicenivåförpliktelser – som för sina egna. Kunden är skyldig att uppfylla dessa förpliktelser och att se till att Tullens användarvillkor som beskrivs i detta dokument uppfylls med tredje parter i fråga.

Användarvillkor

Dessa användarvillkor reglerar tjänsteanvändarnas (nedan ”användare”) uppgifter, rättigheter och skyldigheter. Användaren av tjänsten förbinder sig att iaktta gällande användarvillkor. Om användaren bryter mot dessa användarvillkor kan Tullen upphäva användarens användarrättigheter delvis eller helt.

Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren kan ställas till svars för olaglig användning av tjänsten eller för brott mot dessa användarvillkor. Driften och användningen av tjänsten baserar sig på gällande finsk lagstiftning.

Användaren är skyldig att iaktta de villkor för användning av elektroniska identifikationskoder som ställts av beviljaren av koderna. Tullen svarar inte för felaktigheter eller missbruk som förorsakats av vårdslös användning eller förvaring av koderna.

Användaren svarar för riktigheten av de uppgifter som skickas till tjänsten samt för meddelandenas integritet och tillförlitlighet. Till tjänsten får man inte skicka obehöriga meddelanden och inte heller meddelanden eller trafik som kan belasta tjänsten i onödan eller äventyra dess datasäkerhet. 

Användaren får inte lämna några vilseledande uppgifter om sitt företag.

Användaren svarar för datasäkerheten i fråga om sina egna uppgifter, system och förbindelser. Dessutom svarar användaren för datasäkerheten av en eventuell tredje parts (en tjänsteleverantörs) system och förbindelser och för förbindelsernas datasäkerhet. användaren ska se till att tjänsteleverantörens servicenivå är tillräcklig och att den har beskrivits i det avtal som användaren sluter med tjänsteleverantören. 

Vid direkt meddelandedeklarering använder man ett servercertifikat då man identifierar sig i tjänsten och då man gör elektroniska XML-signaturer för de datainnehåll som skickas till tjänsten. Tullen godtar endast servercertifikat utfärdade av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Kundföretagets momsnummer ska vara angivet i servercertifikatets fält ”Sökande” (Field: Subject) som värde för attributet ”SerialNumber”. 

I gränssnittstjänsten för ankomstnummerförfrågan ska man använda ett servercertifikat som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller ett annat servercertifikat som är i enlighet med eIDAS-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG).

Användaren svarar för användningen och förnyandet av servercertifikatet samt för hemlighållande av servercertifikatets privata nyckel. Användaren svarar för alla transaktioner och åtgärder som genomförts med hans eller hennes servercertifikat som för sina egna samt för de kostnader som uppstår när servercertifikatet används. Ansvaret gäller till dess att användaren har satt upp sitt servercertifikat på spärrlistan som upprätthålls av producenten av certifikattjänsten och informerat Tullen om att certifikatet har spärrats.

Användaren svarar för alla transaktioner och åtgärder som genomförts med hans eller hennes servercertifikat som för sina egna samt för de kostnader som uppstår när servercertifikatet används. Ansvaret gäller till dess att användaren har satt upp sitt servercertifikat på spärrlistan som upprätthålls av producenten av certifikattjänsten och informerat Tullen om att certifikatet har spärrats.

För vissa funktioner som används via tjänsten kan ett användarnamn och/eller ett lösenord behövas. Användaren svarar för hemlighållandet av sitt användarnamn och för användningen av användarnamnet. Om användarnamnet och lösenordet har förkommit eller avslöjats för en tredje part ska användaren omedelbart informera Tullen om detta. Användaren svarar för alla kostnader som uppkommer på grund av användningen av användarnamnet fram till att Tullen informerats om att användarnamnet har förkommit eller avslöjats för en tredje part och Tullen har meddelat att denna anmälan har tagits emot.

Om användaren bryter mot dessa användarvillkor kan Tullen upphäva användarens användarrättigheter delvis eller helt.

Tullens skyldigheter och ansvar

Tullen svarar för datasäkerheten av tjänsten vad gäller de system som Tullen äger och vad gäller de tredje parters system som används vid produktionen av tjänsten.

Alla insamlade uppgifter förvaras i enlighet med gällande lagstiftning. Genom olika administrativa och tekniska åtgärder strävar Tullen efter att förebygga och minimera hot såsom obehörigt tillträde till uppgifter, missbruk av dessa uppgifter samt eventuellt otydliga uppgifter.

Användaren ska vara medveten om att inget datatekniskt system är fullkomligt säkert mot missbruk och att det alltid finns risker med att skicka och behandla uppgifter oavsett hur uppgifterna samlas in och behandlas.

Tullen förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tjänstens utseende, innehåll och tillgänglighet eller dra in tjänsten. Dessutom har Tullen rätt att göra avbrott i tjänsten när den underhålls eller uppdateras. Tullen informerar om störningar eller avbrott i tjänsten eller om indragning av tjänsten i god tid för att minimera skadan för användaren.

Tullen svarar inte för eventuella förlorade uppgifter eller för förseningar förorsakade av driftavbrott eller systemstörningar och ersätter inte användaren för eventuella olägenheter, kostnader eller indirekta skador förorsakade av avbrott i tjänsten. 

Tullen svarar inte för den verksamhet som bedrivs av den tjänsteleverantör som meddelandedeklaranten eventuellt har valt. Användandet av en tjänsteleverantör påverkar inte heller meddelandedeklarantens ansvar i förhållande till Tullen.

Tullen svarar inte för en tredje parts material som länkats till Tullens webbplats eller för material som en tredje part annars har publicerat.

En arbetskonflikt, bombexplosion, eldsvåda, naturkatastrof, störning i datakommunikationen, myndighetsbestämmelse eller något annat oöverstigligt hinder (force majeure) som inte beror på parterna befriar Tullen från att iaktta dessa användningsvillkor till dess att förutsättningarna för uppfyllande av förpliktelserna kan återställas. 

Övriga villkor

Tullen har rätt att ändra dessa användarvillkor genom att informera användarna om ändringarna. Ändringarna träder i kraft när meddelandet om dem har publicerats på Tullens webbplats.

På användningen av tjänsten tillämpas utöver dessa användarvillkor också lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) jämte senare ändringar.

Ytterligare information

Tullen informerar om sina tjänster på sin webbplats eller på sina kontor.