Hoppa till innehåll

Nätbeställning av tobak, snus och elektroniska cigaretter

Du kan inte beställa tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, nikotinvätskor eller snus till Finland från utlandet.

Till Finland kan man således inte beställa något av följande:

 • cigaretter, cigarrer och rulltobak
 • snus, nässnus och tuggtobak
 • elektroniska cigaretter (både för engångsbruk och påfyllningsbara)
 • nikotinvätskor
 • andra tobaksprodukter, t.ex. puffstänger eller kapslar som innehåller tobak.

Förbudet gäller alla produkter som enligt tobakslagen är tobaksprodukter. Läs mer om tobakslagen nertill på sidan.

Förbudet gäller i alla situationer där produkter beställs via internet eller per e-post, post eller telefon. Förbudet gäller beställningar både från EU-området och från områden utanför EU. 

Samma förbud gäller även beställningar från Åland. Således kan dessa produkter inte beställas från Åland till Fastlandsfinland. 

Undantag från förbudet

Du kan beställa sådana produkter till Finland som inte definieras som tobaksprodukter. Sådana är exempelvis 

 • nikotinpåsar
 • vätskor utan nikotin
 • cigarettpapper och andra röktillbehör. 

Med röktillbehör avses inte tillbehör för elektronisk rökning vilka det är förbjudet att beställa.

Om du beställer dessa produkter, kan du bli tvungen att förtulla din beställning och betala skatt och tullavgifter för den. Läs mer om hur man förtullar en beställning och hur mycket skatt man måste betala.

Många tobaksprodukter kan föras in till Finland från en resa samt tas emot som gåva i en viss mängd. Vid resandeinförsel och gåvor gäller alltså andra anvisningar än vid nätbeställningar.

Vanliga frågor

Du kan beställa nikotinpåsar från utlandet till Finland. Nikotinpåsarna klassificeras för tillfället inte som läkemedel. Läs mer i vårt meddelande (4.4.2023).

Beakta dock att detta inte gäller nikotinpåsar som används i munhålan, när de är avsedda att användas som läkemedel och beviljats försäljningstillstånd som läkemedel. Dessa nikotinpreparat marknadsförs t.ex. för rökavvänjning eller för behandling av avvänjningssymptom.

Mera information om beställning av läkemedel.

Du kan inte beställa elektroniska cigaretter eller delar till dem från utlandet. 

I tobakslagen avses med elektronisk cigarett en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt. Det saknar betydelse huruvida anordningen är färdigt fylld med nikotinvätska för engångsbruk eller kan återanvändas med hjälp av en påfyllningsbehållare.

I tobakslagens förarbeten anges att även om tillverkaren uppger att anordningen endast är avsedd för inandning av nikotinfri vätska, ska anordningen ändå anses vara en elektronisk cigarett, om den i fråga om sina egenskaper även lämpar sig för förångning av nikotinvätska. En engångsanordning som är färdigt fylld med nikotinfri vätska för förångning uppfyller däremot inte tobakslagens definition på en elektronisk cigarett.

Beståndsdelar i en elektronisk cigarett är till exempel nikotinpatroner och behållare, samt en del som inte innehåller nikotinpatron eller behållare. Som elektroniska cigaretter betraktas alltså förutom hela anordningar även reservdelar och delar som konsumenten själv kan montera ihop till en elektronisk cigarett.

Det finns flera olika anordningar och delar på marknaden och därför kan Tullen inte utan undersökning veta om en viss förångare eller dess delar uppfyller tobakslagens definition på en elektronisk cigarett. I oklara fall stoppar vi försändelsen och undersöker ärendet i samarbete med Valvira. Tullen meddelar inte förhandsavgöranden om huruvida en viss förångare eller dess delar uppfyller tobakslagens definition på en elektronisk cigarett.

Du kan inte beställa nikotinvätskor från utlandet till Finland. Förbudet gäller alla slags nikotinvätskor oberoende av vätskan nikotinhalt. 

Vätskor utan nikotin kan däremot beställas till Finland.

Du kan beställa nikotinfria vätskor från utlandet till Finland.

Nikotinfria vätskor ämnade för elektroniska cigaretter och anordningar som fyllts med nikotinfri vätska och som liknar elektroniska cigaretter för engångsbruk får enligt tobakslagen beställas från utlandet till Finland.

Beakta dock att produkter som beställts från utlandet inte alltid försetts med en korrekt märkning om nikotinhalten. Om Tullen vid importen tvivlar på produktens nikotinhalt kan produkten undersökas vid Tullaboratoriet.

Om du beställer dessa produkter, kan du bli tvungen att förtulla din beställning samt betala skatt och tullavgifter för den. Läs mer om hur man förtullar en beställning och vilka skatter man måste betala.

Du kan beställa cigarettpapper från utlandet till Finland.

Cigarrettpapper klassificeras som röktillbehör. Tobakslagen begränsar inte import av röktillbehör. 

Om du beställer dessa produkter, kan du bli tvungen att förtulla din beställning samt betala skatt och tullavgifter för den. Läs mer om hur man förtullar en beställning och vilka skatter man måste betala.

Du kan inte beställa tobak för vattenpipa från utlandet. Förbudet gäller oberoende av om tobaken för vattenpipa innehåller tobaksväxt eller inte. 

Du kan beställa örtförångare från utlandet till Finland på vissa villkor. 
Förångare avsedda för hälsovård är inte tobaksprodukter. Om en produkt har klassificerats som produkt eller utrustning för hälso- och sjukvård, ska den uppfylla kraven för dessa (Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 629/2010). Utrustningen ska till exempel ha CE-märkning.

En produkt eller utrustning för hälso- och sjukvård är ämnad till exempel för:

a) påvisande, förebyggande, övervakning, behandling eller lindring av sjukdom
b) påvisande, övervakning, behandling, lindring eller kompensation av en skada eller en funktionsnedsättning
c) undersökning, ersättning eller ändring av anatomin eller av en fysiologisk process, eller
d) befruktningskontroll.

Produkterna och utrustningarna för hälso- och sjukvård övervakas av säkerhets- utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Om det är fråga om en elektrisk apparat, ska den också uppfylla kraven gällande elapparater. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är tillsynsmyndighet för elapparater.

Det finns flera olika anordningar och delar på marknaden och därför kan Tullen inte utan undersökning veta om en viss förångare eller dess delar uppfyller tobakslagens definition på en elektronisk cigarett. I oklara fall stoppar vi försändelsen och undersöker ärendet i samarbete med Valvira. Tullen meddelar inte förhandsavgöranden om huruvida en viss förångare eller dess delar uppfyller tobakslagens definition på en elektronisk cigarett.

Fördjupad information

I tobakslagen föreskrivs om förbud och restriktioner mot införsel av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, nikotinvätskor och örtprodukter för rökning. Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder sådana tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, nikotinvätskor eller örtprodukter för rökning som anskaffats med hjälp av ett medel för distanskommunikation, såsom via internet, per e-post, post eller telefon.

Det är också förbjudet att per post eller på annat motsvarande sätt anskaffa och ta emot tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen (snus) samt vissa vätskor som innehåller nikotin från länder utanför Finland.

I tobakslagen avses med

 • tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana). Nikotinvätska som används i elektroniska cigaretter regleras inte som tobaksprodukt utan i enlighet med en specialbestämmelse som nikotinvätska.
 • rökfria tobaksprodukter tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen och andra tobaksprodukter som inte förbrukas via förbränning.
 • tobaksprodukter för rökning andra tobaksprodukter än rökfria tobaksprodukter. Sådana är till exempel cigaretter, cigarrer och rulltobak. I enlighet med tobaksdirektivet anses även tobak för vattenpipa vara tobaksprodukt för rökning när tobakslagen tillämpas.
 • röktillbehör ett tillbehör eller redskap som huvudsakligen är avsett att användas vid tobaksrökning eller för förberedelse till tobaksrökning. Till exempel cigarettpapper och pipor är röktillbehör.
 • cigarett en sådan tobaksrulle som avses i 4 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994)
 • cigarr en sådan tobaksrulle som avses i 3 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis.
 • cigarill en cigarr vars vikt per styck är högst tre gram.
 • rulltobak tobak som konsumenter eller detaljhandelsaffärer kan använda för att göra cigaretter. Tobak som kan användas både som rulltobak och genom vattenpipor ska anses vara rulltobak.
 • piptobak tobak som kan förbrukas via förbränning och uteslutande är avsedd för användning i pipa.
 • tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa.
 • tuggtobak en rökfri tobaksprodukt uteslutande avsedd att tuggas.
 • tobak för användning i näsan en rökfri tobaksprodukt som kan konsumeras via näsan.
 • tobak för användning i munnen alla tobaksprodukter för användning i munnen som helt eller delvis är framställda av tobak och som tillhandahålls i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas.
 • örtprodukt för rökning ett tobakssurrogat som är framställt av växter och som kan förbrukas via förbränning. Produkten innehåller inte tobaksplanta utan andra växter, såsom örter eller frukter, och är avsedd att förbrukas via förbränning. Till exempel så kallade örtcigaretter samt tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är örtprodukter för rökning.
 • elektronisk cigarett en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt.
 • nikotinvätska vätska som innehåller nikotin och är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett och som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987).
 • nikotinfri vätska för förångning annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på något annat motsvarande sätt.
 • påfyllningsbehållare en behållare som innehåller nikotinvätska och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot per post, som varutransport eller på något annat sätt från Åland till övriga Finland sådana tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, nikotinvätskor eller örtprodukter för rökning som anskaffats med hjälp av ett medel för distanskommunikation, såsom via internet, per e-post, post eller telefon.

Det är också förbjudet att anskaffa och ta emot tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per post eller på annat motsvarande sätt från Åland till övriga Finland.