Tullvärde

Med tullvärde avses den grund på vilken man oftast uppbär skatten som kallas tull. Tullvärdet utgör också utgångspunkten för mervärdesskatten vid import.

Tullvärdet grundar sig i första hand på varornas transaktionsvärde, dvs. det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna när de säljs för export till EU:s tullområde.

För varorna ska man i samband med förtullningen uppvisa en faktura av vilken framgår bl.a. det pris som betalats för varorna samt leveransvillkoren. I tullvärdet inkluderas också t.ex. transportkostnaderna fram till den plats där varorna förs in i EU.

Största delen av de tullar som tas ut i EU är värdetullar som utgör en procentuell andel av varornas tullvärde. Även mervärdesskatten på import baserar sig vanligtvis på tullvärdet. Tullens behörighet gällande mervärdesbeskattningen vid import ändrades 1.1.2018. Mervärdesbeskattningen av importen övergick från Tullen till Skatteförvaltningen i de fall där importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga.

Om transaktionsvärdet inte kan användas, ska tullvärdet fastställas enligt sekundära värdebestämningsmetoder.

Om transaktionsvärdet är ett pris mellan närstående parter undersöks vid behov om närståenderelationen påverkat priset. Med närståenderelation avses till exempel företag som hör till samma koncern.

Omräkning av valuta

Om priset eller korrektivposter till priset har angetts i någon annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt en fastställd valutaomräkningskurs. Tullen offentliggör tillämpliga omräkningskurser på sidan Valutaomräkningskurserna

Beakta följande

En vara som köpts utanför Europeiska unionen, t.ex. ett fordon eller en apparat, kan vara begagnad vid importtillfället. När tullvärdet fastställs för en sådan begagnad vara kan ett avdrag göras från det pris som betalats för varan i enlighet med hur mycket man har använt varan mellan inköpstillfället och förtullningstillfället. Även skillnader som beror på utrustningen tas i beaktande.

Avdraget kan göras t.ex. i förhållande till hur mycket av varans livslängd som kvarstår. Vid fastställande av avdrag kan också avskrivningar av maskiner och apparater i bokföringen tas till hjälp. Det ska alltid finnas dokumentation om avdragen, och det övervägs alltid från fall till fall om avdraget kan godkännas.Nyckelord Tullvärde