Hoppa till innehåll

Tullvärde

Varans tullvärde bestämmer tillsammans med varukoden och ursprunget hur mycket tull som ska tas ut för varan. Tullvärdet används vanligtvis också som grund för mervärdesskatt.  

Tullvärdet kan fastställas på sex olika sätt. I första hand används varans transaktionsvärde som grund för tullvärdet. Transaktionsvärdet avser det pris som har betalats eller ska betalas för varorna när de säljs för export till EU:s tullområde. 

Om transaktionsvärdet inte kan användas för fastställande av tullvärdet, ska andra metoder användas i följande ordning:

1. Transaktionsvärdet på en identisk vara

Tullvärdet på importvarorna fastställs på grundval av transaktionsvärdet på identiska varor som sålts för export till EU vid samma eller nästan samma tidpunkt.

Med identiska varor avses varor som tillverkats i samma land och som i alla avseenden är lika jämfört med de importerade varorna, även när det gäller de fysiska egenskaperna, kvaliteten och renomméet.

2. Transaktionsvärdet på en liknande vara

Tullvärdet på importvarorna fastställs på grundval av transaktionsvärdet på liknande varor som sålts för export till EU vid samma eller nästan samma tidpunkt.

Med liknande varor avses varor som har tillverkats i samma land och som fyller samma funktioner och är utbytbara i förhållande till de importerade varorna. De importerade varorna och de liknande varorna är inte helt likadana vad egenskaperna och beståndsdelarna beträffar. Vid bedömningen av om en vara är liknande som den importerade varan är varornas kvalitet, deras renommé och förekomsten av ett varumärke några av de faktorer som beaktas. 

3. Deduktivt värde

Deduktivt värde grundar sig på varornas pris på den inre marknaden. 

Utgångspunkten för värdet är det pris till vilket de importerade varorna eller identiska eller liknande importerade varor säljs på EU:s inre marknad, i det skick de importerats, vid eller kring tidpunkten för importen av varorna.

Om inget sådant pris är tillgängligt används som utgångspunkt för värdet det pris till vilket varan säljs på EU:s inre marknad efter importtidpunkten. Försäljningen måste dock ha ägt rum snarast möjligt efter importen av de varor som är föremål för värderingen, senast inom 90 dagar.

4. Beräknat värde

Utgångspunkten för tullvärdet är värdet på material och tillverkning, tillverkarens eller säljarens vinstmarginal samt transportkostnaderna till införselplatsen i EU.

Det beräknade värdet kan tillämpas före det deduktiva värdet, om deklaranten så begär.

5. Tillämpat tullvärde

De ovan nämnda metoderna 1–4 kan tillämpas flexibelt. Värdet ska i mån av möjlighet grunda sig på tullvärden som fastställts tidigare.

Inte heller då får tullvärdet fastställas på följande grunder: 

a) försäljningspriset inom EU:s tullområde på varor som tillverkats inom EU:s tullområde

b) ett system som gör det möjligt att använda det högsta av två alternativa värden för fastställande av tullvärdet

c) varornas pris på hemmamarknaden i exportlandet

d) en annan produktionskostnad än de beräknade värden som har fastställts för identiska eller liknande varor enligt artikel 74.2 d. i tullkodexen

e) priset vid export till länder utanför EU 

f) minimitullvärdet

g) godtyckliga eller fiktiva värden.

Närståenderelationen kan inverka på tullvärdet

En närståenderelation mellan säljaren och köparen kan påverka huruvida man kan använda transaktionsvärdet för en vara som grund för tullvärdet. Läs mer om hur en närståenderelation påverkar tullvärdet.

Tullvärde i tulldeklarationen

Tullvärde är en av de värdeuppgifter som ska anges i tulldeklarationen.  Om priset eller korrektivposterna till priset har angetts i någon annan valuta än euro i tulldeklarationen, ska beloppen omräknas till euro enligt fastställda valutaomräkningskurser.  

Tulldeklaranten ansvarar för att tullvärdet räknats ut rätt. Om tullvärdet räknats ut fel, betalas det för lite eller för mycket importskatter för varan. 

Tullen fastställer tullvärdet och det visas i förtullningsbeslutet. 

För varorna ska man i samband med förtullning uppvisa en faktura av vilken framgår bl.a. det pris som betalats för varorna samt leveransvillkoren. I tullvärdet inkluderas också t.ex. transportkostnaderna fram till införselplatsen i EU. Med införselplatsen i EU avses den plats i EU:s tullområde via vilken varorna förs in i EU.

Om uppgifter för fastställande av tullvärdet saknas vid förtullningstidpunkten, kan du uppge tullvärdet på ett förenklat sätt.