Hoppa till innehåll

Tullkvoter

Med tullkvot avses tullfrihet eller nedsatt tull som beviljas för en viss importmängd för en viss tid. När kvoten blivit fylld får man fortfarande importera ifrågavarande varor genom att betala normal tull för dem.

Tullkvoterna kan grunda sig på olika avtal, t.ex. Världshandelsorganisationens (WTO) avtal, på EU:s allmänna preferenssystem för utvecklingsländer (GSP), på anslutningsfördrag och på frihandelsarrangemang. Tullkvoter kan också beviljas ensidigt av EU.

WTO-tullkvoter tillämpas delvis på import från alla länder, delvis på import från de länder som anges i avtalsvillkoren. Övriga avtalsbaserade tullkvoter tillämpas på import endast från de länder med vilka avtalet har slutits.

Autonoma tullkvoter tillämpas vid import från alla länder utanför EU på vissa varor som inte finns i tillräcklig omfattning tillgängliga i EU för företag som tillverkar varor i EU. Företag kan ansöka om tullkvoter för de varor som de behöver i sin produktion på samma sätt som de kan ansöka om tullbefrielser.  

Förvaltning av tullkvoter

En del av tullkvoterna förvaltas av kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling (DG AGRI). Utnyttjande av dessa kvoter förutsätter att man visar upp en kvotimportlicens. Kvotimportlicens söks hos Livsmedelsverket. När man fått en kvotimportlicens beviljad är man redan vid ifyllande av tulldeklarationen medveten om rätten att importera varan inom kvoten. Löpnumret för licenskvoter börjar på 094. 

Största delen av tullkvoterna förvaltas av kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DG TAXUD). Att utnyttja dessa kvoter förutsätter inte importlicens, utan kvoterna fördelas i den ordning som tulldeklarationerna godtas (FCFS, first come first served). En tilldelning av kvoten är säker först när kvoten har fördelats. När kvoten håller på att bli fylld fördelas den kvotmängd som finns kvar den sista fördelningsdagen mellan alla de kvotbegäranden som behandlas den dagen.

Hur får man tilldelning av en tullkvot?

Begär kvottilldelning i tulldeklarationen. Du kan göra begäran för första gången när varorna övergår till fri omsättning. Du kan begära kvottilldelning med en standardtulldeklaration, förenklad tulldeklaration eller kompletterande tulldeklaration. Du kan dock inte göra en kvotbegäran med en förenklad eller kompletterande deklaration om du inger den kompletterande deklarationen för en period. 

Om du har sökt tilldelning av en kvot med en förenklad tulldeklaration kan du inte söka tilldelning av en annan kvot med den kompletterande tulldeklarationen (kvotnumret får inte ändras). 

Du kan också begära att sekundär förmånsbehandling ska användas genom att i tulldeklarationen ange koden för ytterligare uppgifter FIPRE, koden för den förmånsbehandling som begärs samt numret på dokumentet som berättigar till förmånsbehandling.

För FCFS-kvoter är dagen då tulldeklarationen godtagits och kvotens aktuella volym avgörande. Uppgifterna om kvoten hittar du i Fintaric-kvotsöktjänsten och i kommissionens kundkonsultationstjänst.

Tullen skickar varje arbetsdag begärandena om FCFS-kvoter till kommissionen. Kommissionen tilldelar kvoterna enligt den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning tagits emot.

I undantagssituationer används reservförfarande, där användning av SAD-blanketten förutsätter att Tullen ger sitt godkännande på förhand. 

1.    Ange koden för förmånsbehandling, dvs. för tullbehandling, i tulldeklarationens fält 36. Kod för förmånsbehandling vid tillämpning av kvot: 

 • 120 – WTO-tullkvot vid import från tredje länder
 • 220 – GSP-tullkvot
 • 320 – Förmånstullkvot
 • 420 – Tullunionskvot

2.    Ställ begäran för hela importpartiet och uppvisa nödvändiga utredningar. Tullkvotens löpnummer och den tillämpliga tullsatsen hittar du i varukodstjänsten Fintaric.

3.    Ange kvotens löpnummer i tulldeklarationens fält 39 och hänvisa i fält 44 till de intyg som kvottillämpningen förutsätter.

Kvotförmåner som administreras genom tullkvoter söks med en standardtulldeklaration, förenklad tulldeklaration eller kompletterande tulldeklaration. 

I Tullklareringstjänsten eller vid meddelandedeklarering genereras förtullningsbeslutet enligt kvotförmånen, innan mängden som ryms i kvoten är känd. Om det är fråga om en kökvot eller en kritisk kvot som håller på att fyllas, reserverar Tullen en garanti som motsvarar beloppet mellan kvotförmånstullen och den allmänna tullen.

Om alla varorna inte ryms i kvoten:

Tullen gör ett beslut om ändring på myndighetsinitiativ inom ca en vecka, om du inte har sökt en sekundär förmånsbehandling för varorna i tulldeklarationen.

Tullen tillämpar automatiskt den sekundära förmånsbehandlingen om alla varorna inte har rymts i den ursprungliga kvoten. 

Du kan söka kvottilldelning av en annan kvot med en begäran om ändring då du har fått Tullens beslut om ändring. 

Gör begäran för hela varuposten och uppge nödvändiga utredningar. Tullkvotens löpnummer och den tillämpliga tullsatsen hittar du i varukodstjänsten Fintaric.

Ange i Tullklareringstjänsten eller meddelandet

 • kvotens löpnummer
 • kvotmängd och mängdenhet under ”Skattegrunder” vid behov 
 • förmånsbehandling 
  • 120 – WTO-tullkvot vid import från tredje länder
  • 220 – GSP-tullkvot
  • 320 – Förmånstullkvot
  • 420 – Tullunionskvot
 • förmånsberättigande ursprungsland eller -landsgrupp
  • Om användningen av den förmånsberättigande kvoten kräver ett ursprungsdokument ska dokumentet anges i tulldeklarationen.
 • När kvoten håller på att fyllas och alla varorna inte nödvändigtvis ryms i den kvot ur vilken du ansökt om tilldelning, kan du ange en sekundär förmånsbehandling med koden för ytterligare uppgifter FIPRE. Du kan ange en sekundär förmånsbehandling om villkoren för en annan förmånsbehandling uppfylls. Till exempel om du har ett ursprungsintyg som förutsätts av en annan förmånsbehandling kan du i tulldeklarationen med FIPRE-koden begära tillämpning av en sekundär förmånsbehandling. Tullen tillämpar automatiskt den sekundära förmånsbehandlingen, när den ursprungliga kvoten har fyllts och varorna därför inte har kunnat beviljas den kvotenliga förmånen. Om ingen sekundär förmånsbehandling har angetts, uppbärs tredjelandstull (förmånsbehandling 100) för de varor som inte beviljats kvotförmånen.
  • Exempel: Du har i tulldeklarationen som den primära förmånsbehandlingen ansökt om tilldelning av en WTO-tullkvot som tillämpas på tredjeländer (förmånsbehandling 120), men kvoten håller på att fyllas. Du har möjlighet att ansöka om sekundär förmånsbehandling med stöd av frihandelsavtalet med Vietnam. Ange förmånen enligt frihandelsavtalet med Vietnam (förmånsbehandling 300) med FIPRE-koden försedd med förklaringen ”300”. Bifoga det ursprungsintyg som berättigar till den sekundära förmånsbehandlingen till tulldeklarationen.

Om varorna inte har rymts i den ursprungliga tullkvoten och du inte har angett någon sekundär förmånsbehandling för varorna i tulldeklarationen, kan du fortfarande ansöka om en sekundär tullkvot eller förmånsbehandling för varorna i efterhand med en ändringsansökan. Villkoren för den sekundära förmånsbehandlingen måste uppfyllas, dvs. du ska t.ex. ha det ursprungsintyg som den andra förmånsbehandlingen förutsätter. När du har fått efteruppbördsbeslutet, gör en begäran om ändring för att den sekundära förmånsbehandlingen ska tillämpas. Skicka din begäran om ändring till Tullen elektroniskt eller lämna in den till registratorskontoret. Om du inte ansöker om sekundär förmånsbehandling, uppbärs tredjelandstull (förmånsbehandling 100) för varorna med ett myndighetsinitierat beslut om ändring. Mera information om upprättande av begäran om ändring (omprövning) finns på sidan Ändringssökande.

Tullkvoter som förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas: Genomförandeförordning 2015/2447 för unionstullkodexen, Tullkvoter, art. 49–54