Hoppa till innehåll

Förtullning av oförtullade varor i efterhand

För postpaket och fraktförsändelser ska en tulldeklaration inges i efterhand exempelvis följande fall:

 • Du har mottagit en försändelse som ännu inte har tullklarerats.
 • Varor som inte har tullklarerats har av misstag lämnat tullagret.

Börja med att ta reda på om ombudet (t.ex. speditionsfirman) redan har förtullat försändelsen. Om inte ska du själv så fort som möjligt förtulla försändelsen eller anlita ett ombud.

Förtulla försändelsen i Tullklareringstjänsten. Om du är meddelandekund ska du förtulla försändelsen med ett meddelande.  

Om du inger en ersättande tulldeklaration i efterhand så hittar du mer information på sidan Ogiltigförklaring av importdeklaration.

Ta reda på den tidigare handlingen

Inledningsvis ska du ta reda på den tidigare handlingen som ska anges i tulldeklarationen. Den tidigare handlingen kan vara

 • uppföljningskoden för en postförsändelse
 • uppföljningskoden för en expressfraktförsändelse
 • MRN-numret för T1-transitering, en summarisk deklaration eller en summarisk införseldeklaration.

Med uppföljningskoden kan du se var paketet rör sig.

När du gör en tulldeklaration, hämtar Tullklareringstjänsten uppgifterna om den tidigare handlingen utgående från ankomstnumret, försändelsekoden eller uppföljningskoden som du angett. Ändra inte uppgifterna som tjänsten hämtat. 

Om du sparar uppgifterna själv, ska du för postpaket ange den tidigare handlingen som typ 1781. För en expressfraktförsändelses uppföljningskod ska du ange den tidigare handlingen som typ 1ZZZ. 

Den vanligaste tidigare handlingen för fraktgods som transporteras av transportfirmor är MRN-nummer (t.ex. med formen 21FI000000000000I0). Kontrollera den tidigare handlingens status och typ i MRN-söktjänsten

Om tjänsten inte godkänner ankomstnumret ska du börja med att kontrollera att numret angetts korrekt. Du ska dessutom försäkra dig om att ankomstnumret inte redan har använts i en annan importdeklaration. Postens ankomstnummer kan användas endast i en importdeklaration.

Läs mer om hur den tidigare handlingen anges i tulldeklarationen.

Om du inte lyckas ta reda på den tidigare handlingen och transportfirman inte ger dig uppgifter om den tidigare handlingen kan du inge tulldeklarationen utan uppgifter om den tidigare handlingen. Tullen rekommenderar dock inte detta.

Ange också följande uppgifter

1. Välj i Tullklareringstjänsten ”Tulldeklaration som inges i efterhand” eller vid meddelandedeklarering som ytterligare typ av deklaration ”R – Tulldeklaration ingiven i efterhand”.

2. Ange därtill den avvikande skattedagen. Denna är till exempel dagen, då

 • försändelsen anlänt som oförtullad till företagets lokaler
 • man upptäckt att varor saknas i lagret eller
 • varorna som saknas i lagret har lastats.

3. Om du känner till att varorna har förvarats i ett tillfälligt lager eller varit hänförda till tullagerförfarandet innan de övergått till fri omsättning, ska du ange varornas förvaringsplats i punkten ”Lagerkod”. Om varorna inte har förvarats i lager behöver du inte uppge information om den föreslagna granskningsplatsen.

4. Bifoga fakturan och övriga eventuella bilagor till tulldeklarationen.

Tullklarering av varor som försvunnit från lager

Om du är lagerhavare och märker att varor försvunnit från ditt lager, ska du genast anmäla detta till det tullkontor som övervakar ditt lagers verksamhet. Om tullkontoret som övervakar ditt lager ger dig tillstånd att tullklarera varorna, kan du inlämna en tulldeklaration som inges i efterhand för dem. Ange i deklarationen koden för ytterligare uppgifter ”FICON” och som dess beskrivning tullkontoret som övervakar ditt lagers verksamhet och som gav dig tillstånd att tullklarera varorna. Kontrollera kontaktuppgifterna för tullkontoren som övervakar lagrens verksamhet.

Tillståndspliktiga varor i försändelsen

Om försändelsen innehåller varor som kräver tillstånd ska du meddela restriktionerna och visa upp tillstånden och intygen för Tullen. Du kan ange ytterligare uppgifter om tulldeklarationen med koden för ytterligare uppgifter FIXXX. Ange med koden exempelvis varför tullklareringen görs med en tulldeklaration i efterhand.  

Beakta avsändningslandet

 • Om paketet kommer från ett land utanför EU, kan du inge en tulldeklaration för varor av lågt värde för en försändelse som är värd högst 150 euro. Försändelsen får dock inte i detta fall innehålla varor som omfattas av restriktioner eller punktskatteplikt.
 • Om paketet kommer från ett område utanför EU:s skattegräns ska du ange avsändningslandet. Om paketet till exempel kommer från Kanarieöarna ska du ange Spanien som avsändningsland för att kunna inge skattegränsdeklarationen.
 • Om paketet kommer från Åland ska du ange Finland som avsändningsland.

Tullen ger också förslag och fattar beslut om uppbörd av tullskuld

Tullen kan vid en kontroll upptäcka att en del av varorna inte har blivit tulldeklarerade eller att varor som hänförts till ett annat tullförfarande har försvunnit från tullövervakning.
I sådana situationer ger Tullen oftast på eget initiativ förslag och fattar beslut om uppbörd av tullskuld. Beslutsförslag och beslut som gjorts på Tullens initiativ skickas per post till samtliga tullskyldiga.

Om Tullen gör på eget initiativ ett beslutsförslag till en tullskyldig som är meddelandekund vid import, skickas begärandena om hörande, beslutsförslagen och besluten med bilagor både med ett meddelande och per post.

Tullen skickar en begäran om hörande med meddelande FI430. I begäran finns ett nytt MRN-referensnummer för importdeklarationen som är baserat på de deklarationsuppgifter som Tullen genererat. Du kan agera på följande sätt i situationen:

 • Svara på begäran om hörande med meddelande FI446.
 • Svara på begäran om hörande per post eller e-post.
 • Om du inte svarar på begäran om hörande så godkänner du Tullens förslag.

När du har svarat på begäran om hörande eller om tiden för hörande har löpt ut, skickar Tullen ett beslut om uppbörd av tullskuld med meddelande FI468.

Om Tullen gör på eget initiativ ett beslutsförslag till en tullskyldig som anlitar ett ombud för ingivande av importdeklarationen eller som inger importdeklarationen i Tullklareringstjänsten, skickas begärandena om hörande, beslutsförslagen och besluten endast per post. Då kan man svara på begäran om hörande endast per post eller e-post.

Notera att beslutsförslag och beslut som görs på Tullens initiativ aldrig syns i Tullklareringstjänsten. Därför kan man inte heller svara på en begäran om hörande gällande ett beslutsförslag i tjänsten.