Behandling av personuppgifter i samband med granskning 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingens syfte har fastställts i 12 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019). Tullen får för utförande av tullövervakning och skattekontroll behandla personuppgifter med anknytning till anmälningar och annan information som lämnas till Tullen med stöd av lag, som gäller tullövervaknings- och skattekontrollåtgärder som vidtagits och fortsatta åtgärder som föreslagits på basis av dem. Därtill får behandlingen omfatta identifieringsuppgifter om en utredningsbegäran eller anmälan om brott som gjorts på basis av en inspektion eller om ett yrkande eller avgörande som avses i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010), importuppgifter som har samband med varuimport samt uppgifter om antalet gränsöverskridningar och deras tidpunkter för inriktningen av tullövervakning och skattekontroll.

Med granskning i realtid avses fysisk och elektronisk granskning av handlingar före tullklareringen eller beskattningen, med vilken man säkerställer riktigheten, integriteten och dugligheten av de uppgifter kunden anmäler.

Med granskning i förskott avses granskning före beviljande av tillstånd eller status eller före godkännande av tillståndsändring, med vilken man säkerställer att den sökande uppfyller eller förmår uppfylla villkoren och kraven för tillståndet eller kundrelationen samt lämna in tillförlitlig information för granskning i efterskott. Granskning i förskott kan även fungera som ett utlåtande för en viss gransknings interna intressentgrupp, till exempel Tillståndscentralen.  Granskning i förskott utgör i regel granskning av företagets verksamhet och fokuserar bland annat på undersökning av företaget, styrelsen, organisationen, bokföringssystemet och interna övervakningsmetoder samt lagerutrymmen.

Med granskning i efterskott, det vill säga eftergranskning avses granskning efter förtullning och beskattning, med vilken man säkerställer följandet av bestämmelser och krav gällande företagets verksamhet, tillstånd och förfaranden och/eller riktigheten av affärstransaktioners beskattning. Beroende på granskningsmetod kan en granskning i efterskott gälla antingen företagets verksamhet eller affärstransaktioner eller bådadera.

Uppgifter som gäller granskningar behandlas vid följande granskningar:

 • granskning i förskott
  • bokföringsgranskning
  • granskning av utrymmen
  • tillståndsbedömning
  • AEO-bedömning
 • granskning i efterskott
  • företagsgranskning
  • dokumentgranskning
  • nivåuppföljning
  • övriga granskningar i efterskott (uppföljningsrevision, omprövning, förfarandegranskning, granskning av lager och granskning av den inre marknaden)
 • granskningar i realtid
  • dokumentgranskning.

Personuppgiftskategorier

Personuppgifter som samlas in är namn, födelsedatum och födelseort, personbeteckning, kön, modersmål, kontaktspråk, civilstånd, medborgarskap eller avsaknad av medborgarskap samt nationalitet, hemvist och bostadsort, yrke och utbildning, kontaktuppgifter, uppgifter ur handlingar som behövs för att fastställa identiteten, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn, medborgarskap och nationalitet, uppgifterna i ett resedokument samt övrig information som gäller inresa och passerande av gräns, fordons registreringstecken, klientnummer som en myndighet gett, uppgift om att personen avlidit eller förklarats död samt uppgift om intressebevakning, försättande i konkurs eller näringsförbud.

Källor till personuppgifter

En del av personuppgifterna fås av personerna själva. En del fås då granskningar planeras och av dem som föreslår granskningar. Uppgifter erhålls även från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och förtullningssystemet. 

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Uppgifter kan utlämnas till andra myndigheter i enlighet med 21 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen. Uppgifterna kan lämnas ut med stöd av EU-avtal eller bi- eller multilaterala internationella avtal. Utlämnandet av uppgifter kan även grunda sig på nationell speciallagstiftning. Uppgifterna kan lämnas ut med hjälp av tekniska förbindelser eller som datauppsättningar.

Uppgifterna kan behandlas i Tullens övriga funktioner för skötandet av myndighetsuppgifter. Uppgifter kan också överföras till Riksarkivet till den del som de omfattas av bestämmelserna om varaktigt förvar.

Tidsfrister för lagring och radering av personuppgifter

Granskningsplaner och tillhörande bakgrundsmaterial lagras i tio år. Anvisningar och protokoll gällande planering av granskningar lagras i 25 år. I övriga fall raderas uppgifterna senast i slutet av det sjätte året efter året uppgifterna registrerades.

Den personuppgiftsansvariges kontaktperson och mera information

Pirkko Alamäki-Karkiainen 
pirkko.alamäki-karkiainen(at)tulli.fi