Hoppa till innehåll

Angivande av ursprung och förmånsbehandling

I tulldeklarationen vid import ska man alltid ange varornas ursprungs- och avsändningsland samt en kod för förmånsbehandling. Det är viktigt att ange dessa uppgifter rätt, särskilt om du valt ”40 – Övergång till fri omsättning” som begärt förfarande. Den angivna koden för förmånsbehandling och ursprungslandet påverkar beräkningen av importskatterna.

Om det i Fintaric-tjänsten i punkten ”Åtgärd” står ” Autonom tullfrihet vid användning för slutanvändning” eller ”Icke-preferenstullkvot vid användning för slutanvändning”, ska varorna hänföras till förfarandet för slutanvändning för att du ska kunna utnyttja förmånsbehandling. Kontrollera på Tullens webbsida om slutanvändning villkoren för tillståndet och för användningen av förfarandet. 

Varornas ursprungsland

I tulldeklarationen kan du ange ursprungslandet enligt allmänt ursprung för de varor du importerar, om du inte ansöker om förmånsbehandling på basis av ursprung.

Om produkterna är helt framställda i ett visst land har produkterna enligt allmänna ursprungsregler ursprung i detta land. Produkter som framställs i fler än ett land har ursprung i det land där den sista väsentliga bearbetningen eller behandlingen har skett.

Varornas allmänna ursprungsland som angetts i tulldeklarationen inverkar vid import t.ex. på

 • den allmänna tull som tas ut
 • hanteringen av kvantitativa restriktioner
 • antidumpningsåtgärder
 • angivandet av importlandet i Tullens statistik
 • handelspolitiska åtgärder.

Läs mer om fastställande av varors allmänna ursprung.

Om du angav ett allmänt ursprungsland för varorna, ange en kod för förmånsbehandling som börjar med 1xx

Du importerar varor från ett land utanför EU, och du har t.ex. inget förmånsberättigande ursprungsbevis. I Fintaric-tjänsten visas i samband med varukoden texten ”1011 (erga omnes)” i punkten ”Land”.

Ange någon av följande uppgifter som förmånsbehandling i tulldeklarationen:

”100 – Allmän tull vid import från tredje land.” Då uppbärs normala tredjelandstullar för varorna.

 • I Fintaric står det i samband med varukoden t.ex. ”Tredjelandstullsats” i punkten ”Åtgärd”.

”110 – Autonom tullsuspension vid import från tredje land”. Då uppbärs tullen enligt autonom tullbefrielse för varorna. Varorna ska vara råvaror för industrin och importeras för t.ex. industriell tillverkning.

 • I Fintaric står det i samband med varukoden t.ex. ”Autonom tullsuspension” i punkten ”Åtgärd”.

Mera information om tullbefrielser och autonoma tullkvoter.

”119 –Temporär tullbefrielse för varor som importeras med luftvärdighetsintyg” Då uppbärs nedsatt tull för varorna. Varorna ska ha ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA1-blankett) vars nummer ska anges i tulldeklarationen.

 • I Fintaric står det i samband med varukoden t.ex.”Lufvärdighet-tullsuspension” i punkten ”Åtgärd”.
 • Ange intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1 med dokumentkoden ”C119 – Intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1) (se tillägg I till bilaga I till förordning (EU) nr 748/2012), eller något likvärdigt intyg”.  

”120 – WTO-tullkvot vid import från tredje land”. Då uppbärs tullen enligt tullkvoten för varorna, eller så kan de med stöd av tullkvoten befrias från t.ex. tilläggstull. Varorna som importeras ska få plats i tullkvoten.

 • I Fintaric står det i samband med varukoden t.ex.”Tullkvot utom ramen för förmånsordningar” i punkten ”Åtgärd”.
 • Beakta att WTO-tullkvoterna kan utesluta enstaka länder, vilket visas i punkten ”Land” med texten ”1011 (ERGA OMNES) utom….”

Mera information om de ytterligare uppgifter och koder som ska anges i tulldeklarationen finns på sidan Tullkvoter

Förmånsberättigande ursprungsland

Ansöker du om tullförmåner för de varor du importerar? Kontrollera alltid före inlämning av tulldeklarationen hos säljaren av varorna, om det är möjligt för dig att få ett förmånsberättigande dokument som bevisar varornas ursprung. Ansökan om förmån grundar sig oftast på att varorna har ursprung i ett visst land. Enligt EU:s tullunionsavtal räcker det att varorna är i fri omsättning i landet.

Om ansökan om förmånsbehandling förutsätter uppvisande av dokument, ange dokumentet i tulldeklarationen alltid med en dokumentkod enligt avtalet. Beakta att om du ansöker om tullförmån för varorna, ska de i de flesta fall importeras direkt från förmånslandet till EU.

Kontrollera förmånsberättigande ursprungsintyg vid import (pdf).

Om du importerar varor från utvecklingsländer som fått tullförmåner av EU genom EU:s allmänna tullpreferenssystem (GSP), ange 200 som kod för förmånsbehandling

I GSP-systemet finns tre landsgrupper och därför är det bra att först i Fintaric-tjänsten kontrollera till vilken landsgrupp säljaren av varorna hör. Ta reda på om säljaren kan skicka dig ett godtagbart dokument som bevisar varornas ursprung. Om det är möjligt att ansöka om GSP-tullförmån för varorna, står det i Fintaric-tjänsten i samband med varukoden i punkten ”Åtgärd” texten ”Preferenstull” och i punkten ”Land” landsgruppen 2020, 2027 eller 2005. Importtullarna för varorna bestäms enligt landsgruppen. Du ska utöver avsändningslandet också ange den förmånsberättigande landsgruppen i tulldeklarationen. 

förmånsbehandling, ska någon av följande landsgrupper väljas som kod för förmånsberättigande ursprungsland:

2020 (GSP  Allmän ordning)

 • Ange behövligt ursprungsbevis i tulldeklarationen.

2027 (GSP + – En särskild stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre)

 • Ange behövligt ursprungsbevis i tulldeklarationen.

2005 (GSP-EBA – En särskild ordning för de minst utvecklade länderna (Everything But Arms arrangement))

 • Ange behövligt ursprungsbevis i tulldeklarationen.

Ange det behövliga ursprungsbeviset i tulldeklarationen på följande sätt:

Om försändelsens värde överstiger 6 000 euro, ange alltid REX-registreringsnumret och ursprungsförsäkran:

 • Ange exportörens REX-registreringsnummer med dokumentkoden ”C100 - Nummer för registrerad exportör” samt som dess identifierare den registrerade exportörens nummer och datum.
 • Ange ursprungsförsäkran med dokumentkoden ”U165 - Ursprungsförsäkran upprättad av en registrerad exportör inom ramen för GSP där de avsända ursprungsprodukternas totala värde överskrider 6 000 euro” samt som dess identifierare numret och datumet för det dokument på vilket ursprungsförsäkran upprättats.

I fråga om försändelser värda högst 6 000 euro, ange något av följande dokument:

 • Om deklaranten är REX-registrerad
  • anges ursprungsförsäkran med dokumentkoden ”U164 - Ursprungsförsäkran upprättad av en registrerad exportör inom ramen för GSP där de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider 6 000 euro” samt som dess identifierare numret och datumet för det dokument på vilket ursprungsförsäkran upprättats.
 • Om deklaranten inte är REX-registrerad
  • anges ursprungsförsäkran med dokumentkoden ”U166 - Ursprungsförsäkran upprättad av en icke- registrerad exportör inom ramen för GSP där de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider 6 000 euro” samt som dess identifierare numret och datumet för det dokument på vilket ursprungsförsäkran upprättats.

Du kan kontrollera ordalydelsen av ursprungsförsäkran som upprättas på ett kommersiellt dokument på engelska, franska eller spanska i bilaga 22–07 till genomförandeförordning 2015/2447.

Läs mer om tullpreferenssystemet för utvecklingsländer (GSP).

Du kan kontrollera mallen för ursprungsförsäkran på webbsidan om export.

Om du uppgav en förmånsbehandling som baserar sig på ett frihandelsavtal eller något annat avtal om ursprung, ange en kod för förmånsbehandling som börjar med 3xx

Du importerar varor från ett sådant land utanför EU med vilket EU ingått ett frihandelsavtal eller något annat avtal enligt vilket varorna kan beviljas förmånligare tullbehandling på basis av ursprung. Varornas ursprung ska gå att bevisa med ett avtalsenligt ursprungsbevis.

Ta först reda på enligt vilket avtal du importerar varorna och om du har det ursprungsbevis som krävs.

Anvisningarna om tullunionsavtalet och import från Turkiet, San Marino och Andorra finns nedan under ”Importerar du varor från Turkiet, San Marino eller Andorra”.

Om den kod för förmånsbehandling som du använder börjar med 3xx, ange i tulldeklarationen utöver avsändningslandet också det förmånsberättigande ursprungslandet eller landsgruppen.

Ange någon av följande koder som kod för förmånsbehandling i tulldeklarationen:  

”300 – Förmånstullsats utan villkor eller begränsningar”, då förmånligare tullar enligt avtalet tas ut för varorna. Ett ursprungsbevis enligt avtalet ska visas upp i samband med importen.

 • I Fintaric-tjänsten visas i samband med varukoden t.ex. texten ”Preferenstull” i punkten ”Åtgärd”.

”310 – Förmånsavtal: tullbefrielse”, då tullen enligt tullbefrielse tas ut för varorna.

 • Det är fråga om en befrielse som t.ex. kan tillämpas på fiskar från Ceuta och Melilla och på fiskeriprodukter som importeras från Ceuta och Melilla för bearbetning.
 • Varorna ska ha ett avtalsenligt ursprungsbevis.

”320 – Förmånstullkvot”, då tullen enligt tullkvoten tas ut för varorna eller de kan med stöd av tullkvoten befrias från t.ex. tilläggstull. Importvarorna ska få plats i tullkvoten och ha ett avtalsenligt ursprungsbevis.

 • I Fintaric-tjänsten visas i samband med varukoden t.ex. texten ” Preferenstullkvot” i punkten ”Åtgärd”.

Mera information om de ytterligare uppgifter och koder som ska anges i tulldeklarationen finns på sidan Tullkvoter

Läs mer på webbsidan Förmånsbehandlingar .

Ange dokumentet om ursprung rätt i tulldeklarationen

Du ska utöver rätt förmånsbehandling, ursprungsland eller landsgrupp också ange ursprungsbeviset enligt ursprungsavtalet. Ursprungsbeviset kan vara t.ex. ett varucertifikat EUR.1, men ursprungsbeviset kan också utfärdas eller upprättas med andra dokument.  

Exempel 1: Du importerar varor från Norge och du vill tillämpa avtalet mellan EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Välj landsgruppen ”2012 (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)” som förmånsberättigande ursprungsland. Då ska det ursprungsbevis du visar upp vara förenligt med EES-avtalet.

 • Ange EUR.1-varucertifikatet som bestyrkts av Tullen med dokumentkoden ”N954 – Varucertifikat EUR.1” samt som dess identifierare certifikatets nummer och datum.
 • Ange den fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration som upprättats av exportören på en faktura eller något annat kommersiellt dokument med dokumentkoden ”N864 – Fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration som lämnas av vilken exportör som helst på en faktura eller någon annan kommersiell handling” samt som dess identifierare dokumentets nummer och datum.
  • En godkänd exportör kan själv upprätta en ursprungsdeklaration oberoende av värde.
  • Andra än godkända exportörer kan upprätta en ursprungsdeklaration inom värdegränsen.

Exempel 2: Du importerar varor från Norge och vill tillämpa det bilaterala avtalet mellan EU och Norge. Välj ”NO” som förmånsberättigande ursprungsland. Ursprungsintyget ska då vara det som avses i avtalet mellan Norge och EU.

 • Ange EUR.1-varucertifikatet som bestyrkts av Tullen med dokumentkoden ”N954 – Varucertifikat EUR.1” samt som dess identifierare certifikatets nummer och datum.
 • Ange den fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration som upprättats av exportören på en faktura eller något annat kommersiellt dokument med dokumentkoden ”N864 – Fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration som lämnas av vilken exportör som helst på en faktura eller någon annan kommersiell handling” samt som dess identifierare dokumentets nummer och datum.
  • En godkänd exportör kan själv upprätta en ursprungsdeklaration oberoende av värde.
  • Andra än godkända exportörer kan upprätta en ursprungsdeklaration inom värdegränsen.

Kontrollera värdegränserna och de dokument som godkänns alltid på webbsidan ”Tullförmåner på basis av ursprung”.

Du kan kontrollera mallarna för faktura- och ursprungsdeklaration på webbsidan om export.

Du importerar varor från Storbritannien och vill tillämpa frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien. Välj ”GB” som förmånsberättigande ursprungsland. Då ska det ursprungsbevis du visar upp vara förenligt med frihandelsavtalet.

 • Ange ursprungsbeviset med dokumentkoden ”U116 – Ursprungsförsäkran (artikel 56.4 a i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och UK)”, när du har en ursprungsförsäkran som gäller en enstaka sändning.
 • Ange ursprungsbeviset med dokumentkoden ”U118 – Ursprungsförsäkran för flera sändningar av identiska produkter (artikel 56.4 b i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och UK)”, när du har en ursprungsförsäkran som gäller flera sändningar. Beakta att ursprungsförsäkrans giltighetstid ska framgå av försäkran.
 • Ange ursprungsbeviset med dokumentkoden ”U117 – Importörens kunskap (artikel 58 i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och UK)”, när du som importör upprättar ursprungsförsäkran för produkterna.
  • Beakta att när ursprungsbeviset baserar sig på importörens kunskap ansvarar importören helt för bevisningen av ursprunget även vid en efterkontroll.Tullen rekommenderar inte att ursprunget intygas med importörens kunskap på grund av ansvaret för att bevisa ursprunget.

Kontrollera värdegränserna och de dokument som godkänns alltid på webbsidan ”Tullförmåner på basis av ursprung”.

Du kan kontrollera mallen för ursprungsdeklarationen på webbsidan om export.

Du importerar varor från Kanada och vill tillämpa frihandelsavtalet mellan EU och Kanada. Välj ”CA” som förmånsberättigande ursprungsland. Då ska det ursprungsbevis du visar upp vara förenligt med frihandelsavtalet. Ursprungsdeklarationen upprättas för ursprungsvaror som avses i avtalet oberoende av värde.

 • Ange ursprungsbeviset med dokumentkoden ”U088 – Ursprungsdeklaration med försäkran om EU-ursprung i enlighet med ursprungsreglerna i det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan Kanada och Europeiska Unionen” samt som dess identifierare dokumentets nummer och datum.

Kontrollera värdegränserna och de dokument som godkänns alltid på webbsidan ”Tullförmåner på basis av ursprung”.

Du kan kontrollera mallen för ursprungsdeklarationen på webbsidan om export.

Du importerar varor från Japan och vill tillämpa frihandelsavtalet mellan EU och Japan. Välj ”JP” som förmånsberättigande ursprungsland. Då ska det ursprungsbevis du visar upp vara förenligt med frihandelsavtalet.

 • Ange ursprungsbeviset med dokumentkoden ”U110 – Ursprungsförsäkran (artiklarna 3.16.2 a och 3.17.5 a i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan)”, när du har en ursprungsförsäkran som gäller en enstaka sändning.
 • Ange ursprungsbeviset med dokumentkoden ”U111 – Ursprungsförsäkran för flera sändningar av identiska produkter (artikel 3.16.2 a och artikel 3.17.5 b i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan)”, när du har en ursprungsförsäkran som gäller flera sändningar. Beakta att ursprungsförsäkrans giltighetstid ska framgå av försäkran.
 • Ange ursprungsbeviset med dokumentkoden ”U112 – Importörens kunskap (artikel 3.16.2 b i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan)”, när du som importör upprättar ursprungsförsäkran för produkterna.
  • Beakta att när ursprungsbeviset baserar sig på importörens kunskap ansvarar importören helt för bevisningen av ursprung även vid en efterkontroll.Tullen rekommenderar inte att ursprunget intygas med importörens kunskap på grund av ansvaret för att bevisa ursprunget.

Kontrollera värdegränserna och de dokument som godkänns alltid på webbsidan ”Tullförmåner på basis av ursprung”.

Du kan kontrollera mallen för ursprungsförsäkran på engelska på webbsidan om export.

Du importerar varor från Sydkorea och vill tillämpa frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea. Välj ”KR” som förmånsberättigande ursprungsland. Då ska det ursprungsbevis du visar upp vara förenligt med frihandelsavtalet.

 • Ange den fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration som upprättats av exportören på en faktura eller något annat kommersiellt dokument med dokumentkoden ”N864 – Fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration som lämnas av vilken exportör som helst på en faktura eller någon annan kommersiell handling” samt som dess identifierare dokumentets nummer och datum.
  • En godkänd exportör kan själv upprätta en ursprungsdeklaration oberoende av värde.
  • Andra än godkända exportörer kan upprätta en ursprungsdeklaration inom värdegränsen.

Kontrollera värdegränserna och de dokument som godkänns alltid på webbsidan ”Tullförmåner på basis av ursprung”.

Du kan kontrollera mallen för ursprungsförsäkran på engelska på webbsidan om export i punkten ”Modell för faktura- och ursprungsdeklaration på engelska”.

Du importerar varor från Vietnam och vill tillämpa frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam. Välj ”VN” som förmånsberättigande ursprungsland. Då ska det ursprungsbevis du visar upp vara förenligt med frihandelsavtalet.

Vid export av produkter med ursprung i Vietnam till unionen använder exportörer i Vietnam tills vidare varucertifikat EUR.1 som bestyrkts av en behörig myndighet eller en ursprungsdeklaration upprättad av exportören. Exportörer i Vietnam kan tills vidare bara upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar som innehåller produkter med ursprung i Vietnam till ett värde av högst 6 000 euro. En sådan ursprungsdeklaration ska undertecknas för hand av exportören och den ska också innehålla ett namnförtydligande.

 • Ange EUR.1-varucertifikatet som bestyrkts av Tullen med dokumentkoden ”N954 – Varucertifikat EUR.1” samt som dess identifierare certifikatets nummer och datum.
 • Ange ursprungsbeviset med dokumentkoden ”N864 – Fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration som lämnas av vilken exportör som helst på en faktura eller någon annan kommersiell handling”, när du har en ursprungsdeklaration som upprättats av exportören och sändningens värde är högst 6 000 euro. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av alla exportörer.

Kontrollera värdegränserna och de dokument som godkänns alltid på webbsidan ”Tullförmåner på basis av ursprung”.

Läs mer om ursprungsförsäkran och upprättande av den samt om registrering i kundmeddelandet ”Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 1.8.2020 (uppdaterad 4.3.2021)”

Du importerar varor från Singapore och vill tillämpa frihandelsavtalet mellan EU och Singapore. Välj ”SG” som förmånsberättigande ursprungsland. Då ska det ursprungsbevis du visar upp vara förenligt med frihandelsavtalet. Som ursprungsbevis används alltid en ursprungsförsäkran. Den som upprättar försäkran ska vara registrerad i exportlandet.

 • Ange ursprungsbeviset med dokumentkoden ”U101 – Ursprungsförsäkran upprättad av en registrerad exportör i Singapore”, när du har en ursprungsförsäkran som upprättats av en registrerad exportör.

Kontrollera värdegränserna och de dokument som godkänns alltid på webbsidan ”Tullförmåner på basis av ursprung”.

Läs mer om ursprungsförsäkran och om upprättande av den samt om registrering i kundmeddelandet ”Ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Singapore har uppdaterats” (1.2.2023)

Du importerar varor från Nya Zeeland och vill tillämpa frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland. Välj ”NZ” som förmånsberättigande ursprungsland och visa upp ett ursprungsbevis som avses i frihandelsavtalet. Alla exportörer kan upprätta ursprungsbevis för produkter som har ursprung i Nya Zeeland, när  värdet på sändningen är högst 1 000 UZD.  Om ursprungsbeviset upprättas för sändningar vars värde överstiger 1 000 UZD, ska exportören ha ett kundnummer hos Tullen i Nya Zeeland.  Ursprungsförsäkran enligt avtalet ska alltid ha en viss form. Sändningar med ett värde över 1 000 UZD ska vara försedda med ett kundnummer med vilket exportören kan identifieras. Om exportörens ursprungsförsäkran gäller flera sändningar ska försäkrans giltighetstid vara angiven.

 • Ange ursprungsbeviset med dokumentkoden ”U120 – Ursprungsförsäkran (artiklarna 3.16.2 a och 3.18.4 a i frihandelsavtalet mellan Europeiska Unionen och Nya Zeeland)”, när du har en ursprungsförsäkran från exportören för en enstaka sändning.
 • Ange ursprungsbeviset med dokumentkoden ”U121 – Ursprungsförsäkran för flera sändningar av identiska produkter (artikel 3.16.2 a och artikel 3.18.4 b i frihandelsavtalet mellan Europeiska Unionen och Nya Zeeland)”, när du har en ursprungsförsäkran från exportören för  flera sändningar.
 • Ange ursprungsbeviset som baserar sig på importörens kunskap med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX - Annan ytterligare uppgift” och som dess beskrivning ”Ursprungsbeviset baserar sig på importörens kunskap”, när du i egenskap av importör upprättar en ursprungsförsäkran för produkterna.
  • Beakta att när ursprungsbeviset baserar sig på importörens kunskap ansvarar importören helt för bevisningen av ursprunget även vid en efterkontroll. Tullen rekommenderar inte att ursprunget intygas med importörens kunskap på grund av ansvaret för att bevisa ursprunget.

Kontrollera värdegränserna och de dokument som godkänns alltid på webbsidan ”Tullförmåner på basis av ursprung”.

Läs mer om ursprungsförsäkran och om upprättande av den samt om registrering i kundmeddelandet ”Ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland” (16.4.2024).

Importerar du varor från Turkiet, San Marino eller Andorra?

EU har slutit tullunionsavtal med Turkiet, San Marino och Andorra. Kontrollera vid import från dessa länder om det är avtalet om tullunion eller ett bilateralt avtal som tillämpas. Välj landskod i punkten ”Land eller landsgrupp” i tulldeklarationen och Fintaric-tjänsten (t.ex. vid import från Turkiet ”TR – Turkiet”). I tulldeklarationen ska du utöver avsändningslandet också ange landet som omfattas av koden för förmånsbehandling.

 • Kontrollera i punkten ”Åtgärd” vilket avtal som tillämpas:
  • Om det i Fintaric-tjänsten i samband med varukoden i punkten ”Åtgärd” står ”Tullunionstull”, tillämpas t.ex. förmånsbehandling 400 och ursprungsbeviset är varucertifikat A.TR. Då ska villkoren enligt avtalet om tullunionen iakttas, dvs. varorna ska vara i fri omsättning i Turkiet.
  • Om det i Fintaric-tjänsten i samband med varukoden i punkten ”Åtgärd” står ”Preferenstull” tillämpas t.ex. förmånsbehandling 300 och ursprungsbeviset är t.ex. varucertifikat EUR.1. Då ska villkoren enligt ursprungsavtalet iakttas, dvs. varorna ska ha sitt ursprung i Turkiet.
 • Om du ansöker om förmånsbehandling enligt tullunionen, välj någon av följande förmånsbehandlingar:
  • När du väljer ”400 – Tull i enlighet med avtal om tullunion som ingåtts av Europeiska unionen”, tas tullen ut för varorna enligt tullunionsavtalet. Fastän ingen allmän tull tas ut för varorna, kan varorna omfattas av vissa tulltaxeåtgärder (t.ex. tilläggstull). Varorna ska ha ett sådant ursprungsintyg som avses i avtalet om tullunion.
  • När du väljer ”420 – Tullunionskvot”, tas tullen ut för varorna enligt tullkvoten eller så de kan med stöd av tullkvoten befrias från t.ex. tilläggstull. Importvarorna ska få plats i tullkvoten och ha ett sådant ursprungsbevis som avses i avtalet om tullunion.