Hoppa till innehåll

Ogiltigförklaring av deklaration

Avsikten med begäran om ogiltigförklaring är inte att ersätta korrigerings- eller rättelseförfarandet. Om det är tillåtet att rätta en felaktig uppgift ska man i första hand rätta den inlämnade exportdeklarationen.

En begäran om ogiltigförklaring kan inlämnas till Tullen i skriftlig eller elektronisk form.

När är ogiltigförklaring tillåtet?

En ogiltigförklaring av exportdeklarationen på begäran av exportören eller dennes ombud efter att överlåtelsen till exportförfarandet har skett är tillåten om kunden kan visa att varorna i exportförsändelsen inte alls exporteras ut ur EU:s område (t.ex. vid återgång av köp).

Om man vill återkalla en export som deklarerats i förväg innan exportdeklarationen godkänns som mottagen, sker detta genom ett skriftligt meddelande till Tullen. Då skickar Tullen ett meddelande om avslag till kunden (utan beslut i pdf-format) där det står ”Mottagen exportdeklaration har återkallats på kundens begäran”.

En ogiltigförklaring är tillåten om det inte längre är ändamålsenligt att ha de till exportförfarandet hänförda varorna i exportförfarandet. Man kan till exempel begära ogiltigförklaring om det för exportvaran felaktigt har angetts en kod som avser särskilt förfarande (3151) trots att det är fråga om normal export (1000). Då ska man utöver ogiltigförklaringen också upprätta en ny exportdeklaration för varan (förfarandekod 1000).

Om Tullen redan har fattat beslut om att granska varorna som anmälts för export godkänns begäran om ogiltigförklaring inte förrän varugranskningen har genomförts.

Om man begär ogiltigförklaring av en deklaration för återexport från tullager (3171) så ska den som upprättar begäran om ogiltigförklaring uppvisa bevis på att varorna har returnerats till samma tullager varifrån de avgick. Som bevis duger en tulldeklaration för hänförande av varorna till tullagerförfarandet och ett verifikat på att varorna noterats i bokföringen

Därtill kan Tullen från fall till fall överväga att tillåta ogiltigförklaring när det i efterhand konstateras att uppgifterna i exportdeklarationen är motstridiga eller när de måste korrigeras flera gånger.

I samband med ogiltigförklaring ska kunden för Tullen uppvisa de handlingar (exportföljedokumentet (EAD) eller enhetsdokumentet för export- och säkerhetsuppgifter (ESS)) som kunden erhållit i samband med överlåtelsen till exportförfarandet. Även andra eventuella krav som Tullen ställer för godkännandet av ogiltigförklaringen ska uppfyllas.

Tullen kan också ogiltigförklara en exportdeklaration på sitt eget initiativ, om inte exportören eller dennes ombud har uppvisat en godtagbar utredning över utförseln av varorna.

Övrigt att beakta

Begäran om ogiltigförklaring godkänns i regel inte om exportvarorna redan har lämnat EU:s område.

Det händer dock ibland att mottagaren och till och med bestämmelselandet ändras när varan är på väg till sin destination och utförseln av varorna redan bekräftats. Dessa ändringar sköts vanligen genom begäran om rättelse, om det ändrade bestämmelselandet är ett land utanför EU.

Om det nya bestämmelselandet är ett EU-land blir hela exportdeklarationen obehövlig. När fallet uppdagas i tidigt skede borde det åtgärdas genom vanlig ogiltigförklaring av deklaration, men om utförseln av varan redan bekräftats i datasystemet, är det inte längre problemfritt att ogiltigförklara deklarationen. I dessa fall ska exporttullkontoret (Elektroniska servicecentralen) kontaktas för instruktioner.

Kontaktuppgifter

Den skriftliga begäran om rättelse och ogiltigförklaring ska göras med tullblankett 701r som finns att få på Tullens webbplats. Blanketten kan skickas till Tullen per e-post eller per vanlig post. I begäran ska MRN-numret eller transaktionskoden för den exporttransaktion som ska rättas eller ogiltigförklaras samt orsaken till rättelsen eller ogiltigförklaringen uppges.

Sökanden ska i sin rättelsebegäran ange alla de uppgifter som omfattas av rättelsen. I blanketten ska exportdeklarationens status (väntar på överlåtelse/har överlåtits) anges. Behövliga bilagor och utredningar ska bifogas till begäran.

Handläggningstiden på en timme tillämpas inte på handläggningen av rättelseansökningar. Om exportvaran redan lämnat gemenskapen anses rättelsen inte vara ett brådskande ärende och Tullen handlägger rättelsen som ett icke-brådskande ärende.             

Ansökan om rättelse eller ogiltigförklaring, tullblankett 701r

En elektronisk begäran om rättelse eller ogiltigförklaring kan antingen skickas i meddelandeform eller via webbtjänsten. Man kan begära om rättelse eller ogiltigförklaring av en exportdeklaration via webbtjänsten fastän den ursprungliga deklarationen har skickats i meddelandeform.

 • Begäran via webbtjänsten

En elektronisk begäran om rättelse eller ogiltigförklaring kan inlämnas via Tullens deklarationstjänst för export. Deklaranten ska identifiera sig i tjänsten för att kunna söka fram den deklaration som ska rättas eller ogiltigförklaras.

Via deklarationstjänsten för export kan man också begära rättelse eller ogiltigförklaring av sådana deklarationer som ursprungligen inlämnats i meddelandeform genom att välja ”Sökning av exportdeklarationer som lämnats in på annat sätt”. 

Efter att deklarationssökningen är gjord väljer deklaranten begäran om rättelse eller begäran om ogiltigförklaring. I användarmanualen för deklarationstjänsten för export finns färdigifyllda mallar för begäran om rättelse och ogiltigförklaring som underlättar ifyllandet av deklarationen.

Oidentifierade webbdeklaranter ska göra en skriftlig begäran om rättelse eller ogiltigförklaring med bilagor och skicka den till exporttullkontoret.

 • Begäran i meddelandeform

Begäran om rättelse i meddelandetrafik förutsätter att den som skickar begäran

 • har godkänts som EDI-avsändare vid export
 • använder version 2.1 eller en nyare version av meddelandebeskrivningarna i sina meddelanden
 • har testat meddelandena om rättelse och ogiltigförklaring med Tullen

I meddelandetrafik är kundens meddelande om begäran om rättelse detsamma som ett exportdeklarationsmeddelande där man i fältet ”meddelandets funktion” anger koden för rättelse (7).

När en felfri begäran om rättelse kommit in skickar Tullens system ett meddelande om mottagande som svar och efter detta antingen ett meddelande om rättelse eller ett meddelande om avslag på begäran om rättelse samt respektive beslut i pdf-form (antingen ett beslut om rättelse eller ett beslut om avslag). Om begäran om rättelse redan vid mottagningsgranskningen konstateras ha fel form, får meddelandedeklaranten endast ett meddelande om avslag från Tullen, inget beslut om avslag.

Ett meddelande om begäran om ogiltigförklaring är ett meddelande av egen typ. Detta meddelande beskrivs i dokumentet ”ELEX Datamodell” (version 2.1 eller nyare).

När en felfri begäran om ogiltigförklaring kommit in skickar Tullens system ett meddelande om mottagande som svar och därefter antingen ett meddelande om ogiltigförklaring eller ett meddelande om avslag på begäran om ogiltigförklaring samt respektive beslut i pdf-form (antingen ett beslut om ogiltigförklaring eller ett beslut om avslag på begäran om ogiltigförklaring). Om begäran om ogiltigförklaring redan vid mottagningsgranskningen konstateras ha fel form, får meddelandedeklaranten endast ett meddelande om avslag på begäran om ogiltigförklaring.

I meddelandet om begäran om ogiltigförklaring ska man ange:

 • transaktionskoden för den exportdeklaration som man vill ogiltigförklara
 • datum för begäran om ogiltigförklaring
 • orsak till begäran om ogiltigförklaring med någon av följande orsakskoder (kodförklaringen inom parentes):

1 (varorna som deklarerats för exportförfarande kommer inte att föras ut ur EU:s tullområde)
2 (det är inte längre ändamålsenligt att ha varorna i det deklarerade tullförfarandet)
3 (flera identiska exportdeklarationer har gjorts för samma varor)
4 (handläggningen av deklarationen kan inte fortsätta på grund av motstridigheter i deklarationen)

 • fritt formulerad text som beskriver orsaken till ogiltigförklaringen

 • ersättande transaktionskod, dvs. transaktionskoden för den exportdeklaration som kunden vill att ska förbli i kraft när andra identiska exportdeklarationer har ogiltigförklarats

Den ersättande transaktionskoden anges inte om orsakskod 1 har använts.
Uppgiften är frivillig om orsakskod 2 har angetts.
Uppgiften är obligatoriskt om orsakskod 3 har använts, eller om orsakskod 4 har använts och en ny ersättande exportdeklaration har upprättats.

 • referensnumret för den exportdeklaration som ogiltigförklaras är obligatoriskt
 • extra referensnummer (ombudets referens) kan om man så önskar anges, men det ska vara exakt detsamma som angetts i den ursprungliga exportdeklarationen
 • kontaktuppgifterna för den som lämnat in begäran om ogiltigförklaring (kontaktpersonens namn, telefonnummer och/eller e-postadress)
 • exportörens eller ombudets FO-nummer och tilläggsdelen till FO-numret

Om det är ombudet som begär ogiltigförklaring ska både exportörens och ombudets FO-nummer och tilläggsdel till FO-numret anges.

Exempel på situationer där begäran om ogiltigförklaring avslås:

 • Exportdeklarationen som begäran om ogiltigförklaring gäller har inte godkänts som mottagen i Tullens exportsystem ELEX.
 • Exportdeklarationen håller redan på att rättas när begäran om ogiltigförklaring kommer in.
 • Exportdeklarationen håller på att delas upp.
 • Exportdeklarationens varor har överförts till ett transiteringsförfarande som ännu inte avslutats.
 • Den ursprungliga exportdeklarationen har inlämnats av ett indirekt ombud och begäran om ogiltigförklaring görs av någon annan aktör.
 • Begäran om ogiltigförklaring gäller punktskattepliktiga varor eller återexportvaror som har förts ut ur EU:s tullområde.
 • Det har gått ett år från den dag då den ursprungliga exportdeklarationen överläts till exportförfarandet (exportdagen).
 • Det är fråga om export som börjat i Finland men som enligt deklarationen skulle föras ut ur EU via en annan medlemsstat (indirekt export), och denna medlemsstats exportsystem avvisar det meddelande om återkallande som skickats av den finska tullen.

Meddelandedeklaranters meddelanden om begäran om ogiltigförklaring kan också avslås om:

 • meddelandets schemaversion är äldre än version 2.1 eller om andra schemafel upptäcks i meddelandet
 • den i meddelandet angivna transaktionskoden för den ursprungliga exportdeklarationen inte är giltig
 • man vid meddelandets mottagningsgranskning upptäcker att de obligatoriska uppgifter som angetts i meddelandet inte stämmer överens med dem som angetts vid den deklarerade exporttransaktionen.

I dessa fall får meddelandedeklaranten inget beslut om avslag på begäran om ogiltigförklaring utan endast ett meddelande om avslag.

I Tullens tjänst för leverans av bifogade filer kan sökanden i förväg skicka de handlingar som hänför sig till en elektronisk begäran om rättelse eller ogiltigförklaring. Detta snabbar upp handläggningen.

Bilagorna kan också skickas till Tullens elektroniska servicecentral per e-post till adressen spake.vienti(at)tulli.fi genast efter att meddelandet om begäran om rättelse eller meddelandet om begäran om ogiltigförklaring har skickats. E-postmeddelandet ska rubriceras på följande sätt: AVO + MRN-nummer, t.ex. AVO 16FI000000123456E1. Bara e-postmeddelanden som försetts med formbundna rubriker kan omedelbart och enkelt konstateras höra till en begäran om rättelse eller ogiltigförklaring av en deklaration och därmed kan ifrågavarande begäran handläggas utan dröjsmål. I meddelandet ska man ange att bilagorna skickats till Elektroniska servicecentralen. Om bilagor inte har skickats eller om de inte kan kopplas till ifrågavarande förtullning, skickar Elektroniska servicecentralen en begäran om tilläggsutredning till kunden.

Om begäran om rättelse bara gäller transportuppgifter, behöver inga bilagor skickas.