Hoppa till innehåll

Deklarering med en varukod

Tullen kan på deklarantens begäran tillåta att de varor som förtullas med en tulldeklaration deklareras med en enda varukod, om deklareringen av varorna enligt deras tariffenliga varukoder skulle medföra en arbetsbörda och omkostnad som inte står i proportion till de importtullar som kan tas ut.

I tulldeklarationen anges då den varukod som har den högsta importtullen. Tillstånd att använda en enda varukod beviljas inte om försändelsen innehåller produkter som omfattas av handelspolitiska åtgärder eller restriktioner.

Deklaranten/ombudet ska tariffera alla varor enligt deras tariffenliga varukoder för att man ska kunna reda ut

 • vilken varukod som omfattas av den högsta importtullen
 • om handelspolitiska åtgärder ska tillämpas på produkterna eller
 • om produkterna omfattas av restriktioner.

Fakturan försedd med dessa uppgifter ska skickas till Tullen

 • som bifogad fil till en elektronisk tulldeklaration.

Tillstånd att använda en enda varukod beviljas inte om det är fråga om hänförande av varor till särskilda förfaranden. Tillämpandet av särskilda förfaranden kräver tillstånd och i tillståndet nämns de varukoder på vilka tillståndet kan användas. Därtill ska man föra bok över de varor som hänförts till särskilda förfaranden och en avräkningsnota ska lämnas in till övervakningstullkontoret.

Hur får jag tillstånd att användä en enda varukod

Ansök om tillståndet genom att i meddelandedeklarationen eller tullklareringstjänsten ange EU-koden för ytterligare förfarande F47 (Tillstånd att få tillämpa art. 177 i UTK). Skicka fakturan till Tullen som en bifogad fil till meddelandedeklarationen. 

Tillståndet beviljas inte om

 • försändelsen innehåller produkter som omfattas av restriktioner,
 • försändelsen omfattas av handelspolitiska åtgärder (t.ex. antidumpnings-/utjämningstull) eller
 • varorna hänförs till ett särskilt förfarande.

Vad ska jag ange i tulldeklarationen när jag ansöker om tillstånd att använde en enda varukod?

 • varukoden för vilken den högsta importtullen enligt tariffen/förmånsbehandlingen tas ut
 • som tullvärde hela försändelsens tullvärde
 • som kvantitet hela försändelsens kvantitet
 • i tilläggsuppgifterna om varuposten koden FIXXX och en förklarande text: ”inga handelspolitiska åtgärder tillämpas, inga produkter som omfattas av restriktioner”.