Hoppa till innehåll

Utförsel av varor ur EU

Varor som förs ut ur EU ska uppvisas för Tullen. Tidsfristen för utförsel ur EU:s tullområde är 150 dygn efter att varorna har frigjorts för exportförfarandet.

Uppvisande av varorna för Tullen

Varorna som förs ut ur EU:s tullområde ska visas upp vid utförseltullkontoret i EU i samma skick som de var när exporttulldeklarationen godkändes.

Vid landsvägstransporter ska utöver varorna också exportföljedokumentet eller reservförfarandedokumentet visas upp.

Varor som förs ut sjövägen, med flyg eller med tåg ska visas upp med en elektronisk anmälan om ankomst till utförselstället som inges i Deklarationstjänsten för export eller med ett meddelande.

Varor som förs ut sjövägen, med flyg eller med tåg ska visas upp med en elektronisk anmälan om ankomst till utförselstället som inges antingen i Deklarationstjänsten för export eller med ett meddelande.

Du behöver tillstånd

Det krävs tillstånd för att lämna in anmälan om ankomst till utförselstället. Tillståndet kan sökas av aktörer som direkt eller indirekt medverkar i handeln med exportvarorna. Tillståndet beviljas för ett visst FO-nummer och sökanden ska vara registrerad exportkund hos Tullen. Med anmälan om ankomst till utförselstället söks tillstånd av Tullen att lasta varorna på transportmedlet.

Exportören eller dennes ombud kan också ange en tilläggskod (FIXEP, kräver tillstånd) i exportdeklarationen, visa upp varorna och samtidigt begära lastningstillstånd utan att inge en separat anmälan om ankomst till utförselstället. I detta fall ska exportvarorna befinna sig på utförselstället när exportdeklarationen lämnas in.

Sök tillstånd:

150 dygns tidsfrist för utförsel

Exportvarorna ska föras ut ur unionens tullområde inom 150 dygn efter att varorna frigjorts för export. Tullen ogiltigförklarar exportdeklarationen om utförseltullkontoret inte bekräftar utförseln inom denna tidsfrist.

Notera: om varorna inte förts ut ur EU:s tullområde inom 90 dagar efter att de frigjorts för export ber Tullen deklaranten om en utredning, dvs. alternativa bevis.

Om varorna inte förts ut ur EU:s tullområde inom 90 dagar efter att de frigjorts för export ber Tullen deklaranten om en utredning med alternativa bevis på utförseln av varorna. Deklaranten kan också på eget initiativ visa upp bevisen för exportlandets tullmyndighet.

Som bevis godkänns

 

 • dokument som visar att importförtullningen genomförts i destinationslandet
 • intyg som visar att varorna förts ut och som undertecknats av tullmyndigheten i ett EU-medlemsland
 • ett av transportfirman undertecknat transportdokument eller annat bevis som visar att transportfirman har fört ut varorna från EU:s tullområde.

Godkännandet av det alternativa beviset förutsätter att varorna har specificerats i dokumenten på ett sådant sätt att de lätt och tillförlitligt kan konstateras vara desamma som i exportdeklarationen.

Vid återexport från tullager ska det alternativa beviset kunna kopplas till uppgifterna i lagerbokföringen och i beslutet om frigörande för (överlåtelse till) förfarandet.

Det alternativa beviset ska vara försett med underskrift och namnförtydligande. Kopior av ovannämnda dokument godtas också.

Om det har gått mer än 150 dagar från exportdagen utan att utförseln har bekräftats ogiltigförklaras exportdeklarationen

Utförseltullkontor

Som utförseltullkontor anses i regel det sista tullkontor via vilket varorna fysiskt förs ut från EU:s tullområde. För varor som transporteras sjövägen är utförseltullkontoret det tullkontor på vars område varorna lastas på ett fartyg som inte ska trafikera en reguljär fartygslinje, förutsatt att fartyget går utanför Finlands territorialvatten.

En sådan icke-reguljär fartygslinje innebär att fartyget går i trafik mellan olika delar av tullområdet längs en rutt som inte beviljats det tillstånd till reguljär fartygslinje som avses i tullagstiftningen.

Om varorna förs ut ur EU på järnväg, per post, med flyg eller sjövägen inom ramen för ett enda transportavtal anses varornas utförseltullkontor vara det tullkontor som är behörigt för den plats där transportbolaget övertar varorna för att transportera dem ut ur unionens tullområde.

Bekräftelse av utförseln ska begäras i exportdeklarationen med koden för särskild upplysning FIXBS.

Transporten måste uppfylla följande kriterier:

 1. Transportavtalet har ingåtts med ett järnvägsbolag, postbolag, flygbolag eller sjötrafiksbolag.
  • En kopia av avtalet ska vid anfordran visas upp för Tullen, om inte avtalet framkommer t.ex. av fraktsedeln.
 2. Transportavtalet har ingåtts med en enda aktör ända till tredje land.
  • Varan skall kunna följas ända till den slutliga utförseln ur tullområdet, eftersom utförseltullkontoret övervakar att varorna fysiskt förs ut ur EU-området.
  • Underleverantörer kan användas på transportrutten, men för tullmyndigheterna är det ansvariga bolaget alltid detsamma under hela transporten.
 3. Varan ska föras ut ur EU med flyg, sjövägen, per post eller med järnvägstransport.
  • Regeln om ett enda transportavtal tillämpas inte vid varuleveranser till fartyg och flygplan i internationell trafik.

I en exportdeklaration för varor som förs ut med flyg ska också följande uppgifter anges:

 • fraktsedelns kod, nummer och datum
  • antingen flygfraktsedel (AWB), kod N740
  • eller huvudflygfraktsedel (MAWB), kod N741 och underflygfraktsedel (HAWB), kod 1743
 • utförseltullkontorets kod FI015300 Helsingfors-Vanda eller annan kod för det tullkontor som övervakar flygplatsen, om utförseln sker någon annanstans än på Helsingfors-Vanda flygplats.

Om varor ska skickas som flygfrakt t.ex. från Helsingfors landvägen till Frankfurt och därifrån med flyg till USA, kan varornas utförselställe vara redan i Helsingfors, om alla förutsättningar för transporten uppfylls. Ett enda transportavtal gör att utförselstället blir det samma som avgångsorten också när fler än ett transportsätt används för varutransporten. Flyg- eller båttransporter till Tyskland som fortsätter därifrån landvägen över tullgränsen uppfyller dock inte detta villkor, utan exportvarornas utförselställe är först vid EU:s yttre gräns.