Hoppa till innehåll

Handeln över den åländska skattegränsen

Åland hör till EU:s särskilda skatteområden och skiljs av en s.k. skattegräns från EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde. Enligt finsk lagstiftning tas punkt- och mervärdesskatt ut för varor som förs in till  Åland.

Alla aktörer ska inge en nationell skattegränsdeklaration till Tullklareringstjänsten för varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland. Interna varuleveranser inom offentliga organ och statliga ämbetsverk ska också förtullas, oavsett deras värde.

Tulldeklarationen kan inges med en enda deklaration, vilken samtidigt gäller både för avsändandet och för införseln. Tulldeklarationen kan antingen inges på förhand eller senast vid ankomst eller avgång över skattegränsen.

När momsregistrerade företag importerar varor

Det momsskyldiga företaget som importerar (köper) varor, ansvarar för att importförtullningen görs antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Obligatoriska fält vid deklarationen är följande:

 • uppgifter om importören
 • uppgifter om exportören
 • uppgifter om ombud (ifall ombud används)
 • referensnummer för bifogade dokument som ska återfinnas i importörens bokföring
 • inlämnarens referens (aktörens referens)
 • beräknad ankomstdag (avvikande skattedag)

Någon varukod anges inte. Fakturerat totalbelopp uppges ifall summan är känd. Om det fakturerade totalbeloppet inte uppges i deklarationen, bör summan framgå av importörens bokföring med hjälp av referensnumret för det bifogade dokumentet.

Information om frigörandebeslutet bör förmedlas till transportbolaget innan varorna levereras till slutdestination på Åland eller innan varorna förs över den åländska skattegränsen till övriga Finland.

Momsregistrerade importörer och deklarationen i två steg

Momsregistrerade företag kan inge deklarationen i två steg. I fråga om fraktförsändelser skickar den som svarar för importmomsen eller dennes ombud först till Tullen en anmälan av varors ankomst, t.ex. ett transportdokument, och inom 10 dagar en elektronisk tulldeklaration till Tullklareringstjänsten. Den elektroniska deklarationen ska innehålla referensnumret för det dokument som användes vid försändelsens ankomst.

Vid tvåstegsförfarande måste dokumentet som skickas som en förenklad deklaration innehålla uppgifter om anmälaren, exportören, importören, skattebestämningsdagen, samt om försändelsens värde, om detta är känt. Referensnumret för dokumentet måste återfinnas i importörens bokföring.

I importörens bokföring måste man kunna se det fakturerade beloppet med hjälp av referensnumret för det dokument som man har skickat till Tullen som en förenklad deklaration. Dokumentet sänds per e-post till adressen atp.skattegrans(at)tulli.fi. I dessa fall bör det av dokumenten tydligt framgå att det är frågan om tvåstegsdeklarering. 

Tvåstegsdeklarering av postförsändelser

Tvåstegsdeklarering kan även tillämpas vid postförsändelser, då mottagaren är ett momsregistrerat företag.

Posten registrerar försändelsen vid ankomst och sänder en lista till Tullen över försändelser som kommit över skattegränsen. Den momsregistrerade importören är ansvarig för att den elektroniska deklarationen inges inom 10 dagar efter att varan har passerat skattegränsen.

Vid nationella och EU-försändelser som kommer via Åland Post anmäler Posten försändelsernas ankomst till Tullen genom att dagligen sända in en lista till Tullen med alla ankomster. Dessa ankomster får ett ankomstnummer (format AN1234567AX).

För att anmälan ska kunna kopplas till själva tulldeklarationen bör dessa försändelser ha följande tilläggsinformation i förtullningen:

 • Vid nationella försändelser anges som skattebestämningsdag dagen då kunden mottagit avin samt som ytterligare förfarande kod 680. Vidare bör man som bifogat dokument ange typ 1ZZZ med ankomstnumret som kunden fått från Åland Post som identifierare (format AN1234567AX).
 • Vid EU-försändelser anges ingen skattebestämningsdag då man gör förtullningen samma dag som man mottagit avin. Om man gör förtullningen i efterhand efter att man mottagit avin anges datumet då man mottagit avin som skattebestämningsdag samt tilläggskod 680 under ytterligare förfaranden. Vidare bör som bifogat dokument anges typ 1ZZZ med ankomstnumret som kunden fått som identifierare (format AN1234567AX. Vid ytterligare uppgifter uppger man även kod FIEUP.

Eftersom Åland Post anmäler ankomst (uppvisande) måste ankomstnumret läggas till under bifogade dokument för att försändelsen ska kunna kopplas till företagets bokföring. Lägg även till som bifogat dokument annan typ av dokument där värdet kan konstateras (N380-handelsfaktura eller dylikt).  


När importören är en förening, ett samfund eller ett icke-momsregistrerat företag

Importören (köparen) ansvarar för att importförtullningen görs i Tullklareringstjänsten. Obligatoriska fält vid deklarationen är följande:

 • uppgifter om importören
 • uppgifter om exportören
 • uppgifter om ombud (ifall ombud används)
 • referensnummer för bifogade dokument som ska återfinnas i bokföringen
 • inlämnarens referens för deklarationen (aktörens referens)
 • beräknad ankomstdag (avvikande skattedag)
 • prisuppgifter (pris som faktiskt betalats eller som ska betalas)

Någon varukod anges inte.

Skatten bör betalas innan transportbolaget får lämna ut varorna på Åland eller innan varorna får föras över den åländska skattegränsen till övriga Finland.

När momsregistrerade företag utan skattegränsnummer säljer varor till privatpersoner

Försäljningen bör vara momsfri och köparen betalar momsen.

 • Privatpersonen ansvarar för att förtullningen görs i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Om företaget har anlitats som ombud, inger företaget deklarationen i Tullklareringstjänsten.
 • Skatten bör betalas innan transportbolaget får lämna ut varorna på Åland eller innan varorna får föras över den åländska skattegränsen till övriga Finland.

När momsregistrerade företag med skattegränsnummer säljer varor till privatpersoner

Ett företag som har skattegränsnummer säljer varor till en privatperson så att priset inkluderar moms. Företaget måste fylla i en sammandragsdeklaration, lämna in en skattedeklaration och betala momsen till Tullen. Försändelsen skall förses med företagets skattegränsnummer.

Företag som har skattegränsnummer måste också anmäla fraktförsändelsers ankomst med Tullens elektroniska anmälningsblankett. Skattegränskunden är ansvarig för att fraktförsändelsers ankomst anmäls. Även transportören eller ett annat ombud kan inge anmälan.  

Skattegränskunder fyller i sammandragsdeklarationen i Tullens Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA), skriver ut den och skickar den tillsammans med skattedeklarationen (blankett 118Ar) i två exemplar till Mariehamns tull. Dessa skall vara Tullen tillhanda senast den 12:e dagen i den andra månaden efter dagen då Tullen godkänt tulldeklarationen för varorna. Referensnumret får man från ALA-webbtjänsten och mervärdesskatten betalar man på eget initiativ senast den 12:e dagen i den andra månaden efter dagen då Tullen godkänt tulldeklarationen för varorna.

En skattegränskund kan fungera som indirekt ombud för en privatperson eller ett icke-momsregistrerat samfund eller företag. Skattegränsnummer används endast i handeln mellan övriga Finland och Åland. Skattegränsnummer får inte användas om det är fråga om ett momsregistrerat företags import. Ansökan om att bli registrerad skattegränskund ska skickas till Mariehamns tull.

Förenkling av särskilda förfaranden

Om särskilda förfaranden enligt EU:s tullagstiftning behöver användas för leveranser mellan Åland och övriga Finland, kan tulldeklarationen inges med ett dokument som samtidigt gäller både för avsändandet och för införseln.

Momsregistrerade företag använder som tulldeklaration en SAD-blankett, som kompletteras med uppgifter i blankett 658r, Tillstånd som söks med tulldeklaration.

SAD-blankett med eventuella bilagor lämnas till Mariehamns tull innan varorna skickas från Åland eller ankommer till Åland.

Ändring av deklaration

Ändringar till deklarationer som har lämnats in till tullklareringstjänsten begärs via tjänsten.

Detaljerade anvisningar 

Import från övriga Finland till Åland över skattegränsen

 

Nationell skattegränsdeklarationsprocess för momsregistrerade importörer

Transportören anmäler inte längre försändelser via Tullens elektroniska Webropol-blankett. 
 

 1. Deklaration
  • Kombinerad deklaration för avsändandet och införseln samt anmälan av vara vid skattegränsen.
  • Kan anges på förhand (upp till 30 dagar) eller vid ankomst till skattegränsen
 2. Frigörandebeslut, förtullningsbeslut 
 3. Leverans till mottagare
 4. Momsanmälan till skatteförvaltningen

Möjligt att deklarera i två steg: transportdokument, eller en annan handling, som kan kopplas till importföretagets bokföring, skickas med epost till Tullen innan varan levereras till mottagaren. Deklaration inges inom tio dagar.

Vid postförsändelser kan motsvarande tvåstegsprocess användas. Då ansvarar posten för steg 1. Denna process kommer att förnyas under våren 2022.


Uppgifter i deklaration 

(Uppgift – Beskrivning)

Språkkod ­–  Valbar, om du vill ha besluten på ett annat språk

LRN, Aktörens referens – Obligatorisk, eget fritt-formulerade referensnummer

Typ av deklaration (=CO) – Obligatorisk, fylls i av tjänsten automatiskt

Kod för tullförfarande (=40xx) – Obligatorisk, fylls i av tjänsten automatiskt

Kod för ytterligare förfarande (=615) – Obligatorisk, fylls i av tjänsten automatiskt

Tidigare dokument, typ + identifiering – Villkorlig, utnyttjas i postförsändelser

Ytterligare uppgift, kod + möjlig beskrivning – Frivillig

Bifogade dokument: typ och identifiering – Faktura, eller ett annat dokument som återfinns i bokföringen och kan kopplas till leveransen och fakturerat belopp / belopp som kommer att faktureras

Ankomstdag (Datum för skattebestämning) – Obligatorisk, högst 30 dagar fr.o.m. anmälningsdagen

Kontakt person: namn, e-postadress och telefonnummer – Obligatorisk, inlämnarens uppgifter

Exportör: namn och adress  – Obligatorisk, aktören som säljer eller sänder

Importör: identifieringsnummer (FO-nummer) – Obligatorisk, aktören som köper eller mottar

Ombud, status och identifieringsnummer – Villkorlig, om importören har valt att befullmäktiga ett ombud

Lager, typ och identifiering – Frivillig. Då man fyller i ett ankomstnummer vid val av deklaration, och transportören har IT gränssnitt med Tullen, fylls uppgiften i automatiskt.

Fakturerat belopp + valutaslag – För momsregistrerad importör är fakturerat belopp villkorlig tillsvidare, uppges om känt.  För icke-momsregistrerad importör uppges varans pris under varupostnumret, obligatoriskt.

Notera: Varukod/beskrivning av varor krävs inte


Importören ansvarig för att deklaration inges

 • Importören är ansvarig att inge momsredovisningen till skatteförvaltningen samt ansvarig att tulldeklarationen (nationell skattegränsdeklaration) inges

 • Importören kan befullmäktiga ett ombud att inge tulldeklarationen

  • Även transportbolaget kan befullmäktigas att inge deklarationen
  • Notera att ombudet bör känna till vilket dokument hen bör uppge som bifogat dokument. Dokumentet ska kunna kopplas till importörens bokföring (faktura, eller ett annat dokument, var fakturerat belopp framgår).
 • Information om frigörandebeslutet bör förmedlas till transportbolaget innan varorna får levereras till mottagaren på Åland

 • Deklaration i två steg: deklaration kan inges av importören eller av ombudet

  • Transportdokument eller en annan handling som ska kopplas till importföretags bokföring

Olika referensummer  

 • Bifogade dokumentets referensnummer 
  • Uppge i deklarationen, möjligt att koppla till bokföringen samt till leveransen och fakturerat belopp / belopp som kommer att faktureras
 • Aktörens referensnummer LRN (”Local Reference Number”)
  • Uppge i deklarationen, inlämnarens unika referensnummer för deklarationen 
 • Tullens referensnummer MRN (”Master Reference Number”)
  • Deklarationens unika referensnummer  som tullklareringstjänsten genererar, när deklaration har mottagits för behandling
  • Ersätter tidigare förtullningsnummer i förtullningsbeslutet

Meddelandebaserad deklarering

 • Om du lämnar in många deklarationer kan det löna sig att deklarera med meddelandedeklarering
 • Vid meddelandedeklarering skickar du in deklarationerna direkt från företagets egna datasystem
 • Meddelandedeklarering förutsätter direkt meddelandedeklarering enligt meddelandebeskrivningar, förtullningsprogram, Tullens tillstånd och testning av IT-system
 • Välj det deklarationssätt som passar dig bäst – även webbklarering kan vara snabbt
  • Du kan minska arbetet som krävs för att mata in uppgifter i tullklareringstjänsten genom att använda egna deklarationsunderlag i tjänsten

Beakta följande

Om du förtullar hemtester (självtester) för coronaviruset till Åland eller från Åland till övriga Finland, behöver du inte betala mervärdesskatt för dem.

Om du förtullar hemtesterna i Tullklareringstjänsten, ange i tilläggsuppgifterna för deklarationspartiet koden för ytterligare uppgifter ”FICON” och beskrivningen ”Hemtest för självtestning av coronavirus”. Då behöver du inte betala moms för varorna. Om du är momsskyldig behöver du inte ange koden för ytterligare uppgifter.

Med hemtester för coronaviruset avses medicintekniska produkter som används för självtestning av sjukdomen covid-19. Läs mer om de särskilda kraven på hemtester på Fimeas webbplats (på finska).

Den temporära lagen gäller t.o.m. 31.12.2022.


Ja, man måste inge tulldeklaration fastän försändelser är mervärdesskattebefriade.


I första hand är det ankomstdagen över skattegränsen som avgör till vilken period leveransen hör. Om man inte vet ankomstdatumet kan man anmäla ankomsten utgående från fakturadatumet.


Lagstiftningen säger ingenting om att egna varor eller överföringar mellan huvudkontoret och filialen är undantagna från mervärdesskatt när varor exporteras över skattegränsen.


När du sänder varor för reparation fyll i  blankett 658r och returnera den till Mariehamns tull.

När varan returneras efter reparation bör du inge en skattegränsdeklaration i Tullklareringstjänsten.  Under deklarationsparti välj bifogade dokument som typ C019 och som identifierare 658 och anmälningsdatum. Under varuparti tullförfarande ska vara 61 och föregående förfarande ska vara 21 (temporär export). Välj även ytterligare förfarandekod (202 eller 203).


En åländsk avsändare kan vid behov inge tullklareringen för mottagarens räkning. Då uppges, i den nationella skattegränsdeklarationen, samma uppgifter vid avsändare- och ombudsfältet. Mottagarens uppgifter fylls i vid importörsfälten.  Typ av ombud är ”direkt ombud”. 


Ja, skattegränsnumret beviljas till ett visst FO-nummer. Lämna in en ny ansökan med blankett 580r


Om kreditfakturan gäller ett inköp som skett samma månad tas det upp som två rader i skattedeklarationen, en rad för inköp (+) och en rad för kreditering (-).  Om returen skett en annan månad än försäljningen får man inte göra avdrag i skattedeklarationen.


Oktober. Tidigare perioder anmäler du som kontantkund. Om ALA-programmet inte låter dig göra sammandragsdeklarationen för oktober kontakta Mariehamns Tull.


Du gör en tullklarering i Tullklareringstjänsten för företag och under varuposter uppger du vid ytterligare förfarande C41, kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar. Som fakturerat totalbelopp kan du uppge 0 euro.


Frågor?

Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf99Tglox1jZcgn

Handel mellan Åland och Fastlandsfinland och rådgivning gällande ALA-systemet


Nyckelord Åland Åland