Hoppa till innehåll

Kundsamarbete

Tullen har en kunddelegation och sju landsomfattande kundsamarbetsgrupper, som sammanträder en till tre gånger per år.

Ett företag som är med i en kundsamarbetsgrupp hör samtidigt till kundsamarbetsnätverket för sin egen bransch. Via kundsamarbetsgrupperna och -nätverken kan kunderna berätta om sina behov gällande tullärenden. Kunderna får därtill information och kan ge respons på utvecklingen av tulltjänsterna samt t.ex. på beredningen av EU:s tullagstiftning. I kundsamarbetsgrupperna diskuterar man också ändringar i verksamhetsmiljön och bedömer deras verkningar.

Vid behov sammankallar Tullen kundsamarbetsgrupper för beredning av enskilda ändringar. Tullen har också kundsamarbetsnätverk för import och export.

Kontakta kundsamarbetsnätverkets sekreterare om du vill delta i nätverkets verksamhet.

Tullens kunddelegation fungerar som informations- och kontaktforum mellan Tullen och intressentgrupper. Delegationen sammanträder en till två gånger per år. Som ordförande fungerar Tullens generaldirektör Sami Rakshit. 

Kunddelegationens medlemmar:

 • Bilimportörerna rf
 • Finlands Näringsliv EK
 • Finlands Livsmedelsindustriförbund rf
 • Finsk Energiindustri rf
 • Finpro rf
 • Finsk Handel
 • Internationella handelskammarens avdelning i Finland, ICC Finland rf
 • Centralhandelskammaren
 • Naturprodukt Grossisternas Förbund i Finland rf
 • Skogsindustrin rf
 • Bryggeri- och läskedrycksindustriförbundet rf
 • Finlands Dagligvaruhandel rf
 • Byggnadsindustrin RT rf
 • Hamnoperatörerna rf
 • Finlands Speditörförbund rf
 • Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • Finlands Skeppsmäklarförbund rf
 • Finlands Hamnförbund
 • Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf
 • Rederierna i Finland rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Föreningen för Teknisk Handel rf
 • Teknologiindustrin rf
 • Tekstiili- ja muotialat TMA
 • Tupakkateollisuusliitto ry
 • Oljebranschens Centralförbund

Kundsamarbetsgruppen för speditionsbranschen behandlar ändringar både i speditions- och expressfraktsbranschens verksamhetsmiljö och i Tullens verksamhetsområde samt hur dessa ändringar påverkar tullverksamheten. Målet är att få med kundperspektivet i utvecklingen av tulltjänsterna och -verksamheten. Gruppen sammanträder två gånger per år. Som ordförande fungerar direktör Tom Ferm från Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning. Gruppens sekreterare är Aino Rauhamäki från Tullens kundtjänster.

Medlemmarna:

 • DHL Express (Finland) Oy
 • DHL Freight (Finland) Oy
 • Independent Express Finland Oy
 • Oy Kuehne & Nagel Ltd
 • Maersk Logistics & Services Finland Oy
 • Nurminen Logistics Services Oy
 • SA-TU Logistics Oy
 • Schenker Oy
 • Steveco Oy
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)
 • TNT Suomi Oy
 • Varova Oy

Den centrala uppgiften för kundsamarbetsgruppen för sjötrafik är att medverka i att reformen av EU:s tullagstiftning samt därtill hörande reformer genomförs i Finland på ett sätt som är så ändamålsenligt som möjligt för aktörerna inom sjötrafik och för Tullen.

Samarbetsgruppen består av företrädarna för de viktigaste intressentgrupperna inom tullogistiken för sjötrafik och av Tullens experter. Gruppen sammanträder två gånger per år. Som gruppens ordförande fungerar tullöverinspektör Henrik Lindström från Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning och som sekreterare Erja Silventoinen från Tullens kundtjänster.

Medlemmarna:

 • Oy CMA CGM Finland
 • C&C Port Agency
 • Containerships Oyj
 • DHL Global Forwarding (Finland) Oy
 • Finlands Skeppsmäklare rf
 • Finnlines Oyj
 • Finnsteve Oy Ab
 • GAC Finland
 • Oy Kuehne + Nagel Ltd
 • Maersk Finland Oy
 • Oy M. Rauanheimo Ab
 • Oy MSC Finland Ab
 • Hamnoperatörerna rf
 • Steveco Oy
 • Finlands Hamnförbund
 • Rederierna i Finland
 • Finlands Skeppshandlareförening
 • Traficom
 • Unifeeder Finland filial av Unifeeder A/S

I kundsamarbetsgruppen för flygtrafik ingår bl.a. representanter för flygbolag, GSA-bolag och CHA-bolag. Gruppen behandlar huvudsakligen informering om ärenden gällande flygtrafik samt utvecklingsidéer. Som gruppens ordförande fungerar tullchef Mika Pitkäniemi från Flygtullen och som sekreterare Esa Rika från Tullens kundtjänster. Gruppen sammanträder två gånger per år.

Medlemmarna:

 • Aeroflot-Russian Airlines
 • Agility Logistcs Oy Ab
 • Dachser Finland Oy
 • DHL Global Forwarding (Finland) Oy
 • DSV Air & Sea Oy
 • Finnair Cargo Oy
 • Geodis Wilson
 • Kales Airline Services
 • Kuehne & Nagel Oy Ltd
 • Lufthansa Cargo Ag, Suomen sivuliike
 • Oy NordicGSA Ab
 • Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
 • Försvarsmakten
 • SAS
 • Scanpartners
 • Schenker Oy
 • Swissport Finland Oy
 • UPS SCS (Finland) Oy
 • Varova Oy

Kundsamarbetsgruppen för expressfraktföretag består av tre expressfraktföretag med egna flyg till Finland. På mötena ligger huvudvikten på att informera om ärenden gällande expressfraktföretagens logistikkedja och att behandla utvecklingsidéer. Som gruppens ordförande fungerar tullchef Mika Pitkäniemi från Flygtullen och som sekreterare Esa Rika från Tullens kundtjänster. Till gruppen hör också en företrädare för Tullens elektroniska servicecentral (Spake). Gruppen sammanträder tre gånger per år.

Medlemmarna:

 • DHL Express (Finland) Oy
 • FedEx Express Finland Oy
 • United Parcel Service Finland Oy

I kundsamarbetsgruppen för elektroniska tjänster ligger huvudvikten av arbetet på utvecklingsidéer, ändringar, ibruktagningar och tjänster som gäller elektroniska tjänster samt på kundernas behov med anknytning till tjänsterna. Kundsamarbetsgruppen består av programvaruhus, operatörer inom meddelandedeklarering, tjänsteleverantörer, stora kunder och intressentgrupper inom elektroniska tjänster, och experter inom Tullens e-tjänster. Gruppens ordförande är Arja Räikkönen från Tullens informationsförvaltning och sekreteraren är Markus Rentola från kundrelations- och skatteuppbördsenheten, e-tjänster.

Gruppen sammanträder två gånger om året.

Medlemmarna:

 • Aktiv Data Oy
 • Capgemini Finland Oy
 • CGI Suomi Oy
 • Customs Support Finland / SA-TU Logistics Oy
 • DB Schenker Oy
 • DHL Express (Finland) Oy
 • Digia Oyj
 • Euroports Rauma Oy
 • Independent Express Finland Oy
 • Samex Solutions Oy
 • Steveco Oy
 • UPM-Kymmene Oyj
 • Varova Oy
 • wCargo Oy

Kundsamarbetsgruppen för Åland behandlar förtullnings- och specialfrågor gällande skattegränsområdet. Målet är att utveckla och skapa nya samarbetsformer tillsammans med områdets näringslivsaktörer. Utöver de fasta medlemmarna kommer också andra skiftande deltagare att kallas till mötena, beroende på vilka ämnen som behandlas.

Som sekreterare fungerar Maud Wickström från Mariehamns tull. Samarbetsgruppen sammanträder 1-2 gånger om året.

Medlemmarna:

 • Ålands Näringsliv rf
 • Åland Post Ab
 • Transmar Ab
 • Mariehamns Parti Ab

Tullens kunder kan anmäla sig till ett kundsamarbetsnätverk inom det egna området.

Vi skickar kundsamarbetsgruppens mötesprotokoll också till de medlemmar i nätverken som inte är med i själva kundsamarbetsgruppen. Medlemmarna kan kommentera ärenden som är under behandling. Verksamheten är öppen för alla som anmält sig till nätverket, och korrespondensen mellan medlemmarna och Tullen är offentlig för alla som är med i nätverket. Man kan anmäla sig till ett nätverk via sekreteraren.

Kontaktuppgifter

Kundsamarbetsnätverk

Speditionsbranschen: sekreterare Aino Rauhamäki (aino.rauhamaki(at)tulli.fi)

Sjötrafik: sekreterare Erja Silventoinen (erja.silventoinen(at)tulli.fi)

Flygtrafik: sekreterare Esa Rika (esa.rika(at)tulli.fi)

Expressfrakt: sekreterare Esa Rika (esa.rika(at)tulli.fi)

Elektroniska tjänster: sekreterare Markus Rentola (markus.rentola(at)tulli.fi)

Import: sekreterare Suvi Rumpu (suvi.rumpu(at)tulli.fi)

Export: sekreterare Minnaleena Lehikoinen (minnaleena.lehikoinen(at)tulli.fi)

Avsikten är att kartlägga behovet av digitjänster för personkunder och få respons om tjänster som är under utveckling. Alla kunder som accepterar gruppens spelregler får delta i gruppen. Det är frivilligt att delta i gruppen och att lämna den. Det är fråga om en projektmässig grupp som är i användning en viss begränsad tid, när man vid Tullen har tjänster för personkunder i en sådan utvecklingsfas där man har utkast som kan presenteras.

Om du är intresserad av att vara med och utveckla digitjänster för personkunder tillsammans med Tullen, ska du i Facebook skicka en begäran om att få gå med i gruppen.