Hoppa till innehåll

EU:s tullområde och skatteområde

EU-länderna

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Svenska, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Områden som hör till EU men inte till EU:s skatteområde

Det finns områden i EU-länder som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde. Om du kommer från en resa i dessa områden eller beställer varor därifrån, kan de tillämpliga anvisningarna vara annorlunda än vad EU-länderna beträffar. 

 • Finland: Åland
 • Spanien: Kanarieöarna
 • Spanien: Ceuta och Melilla
 • Italien: Campione d'Italia
 • Italien: Livigno
 • Italien: det territorialvatten i Luganosjön som tillhör Italien
 • Grekland: Agio Óros
 • Frankrike: utomeuropeiska departement: Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte
 • Frankrike: övriga utomeuropeiska territorier: Saint Pierre-et-Miquelon samt Nya Kaledonien, Wallis och Futunaöarna, Franska Polynesien, Franska territorierna i Australasien och Antarktis
 • Tyskland: Helgoland och Büsingen

Europeiska länder som inte hör till EU

Alla länder i Europa hör inte till EU. Sådana länder är t.ex. Norge, Island, Storbritannien, Schweiz och Ukraina. 

Stater och områden utanför EU hör till EU:s tullområde hör till EU:s skatteområde
Färöarna nej nej
Grönland nej nej
Monaco ja Se *) och **) Mera information om Monaco efter tablerre.
Nordirland ja ja (endast i handeln med varor)
Vatikanen nej nej

 

Stater och områden utanför EU bildar en tullunion med EU hör till EU:s skatteområde
Andorra ja (kap. 25-97) nej
San Marino ja (utom kap. 72 och 73) ingår i punktskatteområdet **), ingår inte i mervärdesskatteområdet

Mera information om San Marino efter tabeller

Turkiet ja nej

Unionens tullområde har definierats i artikel 4 i unionstullkodexen.

EG och Andorra bildade år 1990 en tullunion som berör handel med varor som hör till kapitel 25–97 i det harmoniserade systemet (HS). Unionens transiteringsförfarande utvidgades år 1996 till att omfatta handel med dessa varor. Export och import av varor som tillhör HS-kapitel 1–24 jämställs fortfarande med export och import med varor från länder som står utanför unionen.

EG och San Marino ingick år 1992 ett temporärt avtal om handel och tullunion. Tullunionen omfattar varor som hör till kapitel 1–97 i den gemensamma tulltariffen utom produkterna i HS-kapitel 72 och 73, som hör till tillämpningsområdet för Europeiska kol- och stålgemenskapens grundfördrag (EKSG-produkter). Bestämmelserna som tillämpas på varutransporter mellan unionen och San Marino fastställdes i EEG - San Marino-samarbetskommittén år 1992.

EG och Turkiet har bildat en tullunion, som omfattar största delen av handeln med industriprodukter. Tullunionen gäller dock inte basjordbruksprodukter enligt bilagan till det så kallade Amsterdamfördraget. Handeln med dessa produkter omfattas av beslutet om handelsordningen för jordbruksprodukter från år 1998. Tullunionen omfattar inte heller vissa kol- och stålprodukter som hör till tillämpningsområdet för fördraget om upprättande av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG).

*) Enligt artikel 7.1 i rådets direktiv 2006/112/EG (moms-direktivet) ska Furstendömet Monaco, med hänsyn till de konventioner och avtal som det har ingått med Frankrike, inte anses som ett tredjeland vid tillämpningen av direktivet.

Enligt artikel 7.2 ska medlemsstaterna emellertid vidta nödvändiga åtgärder för att se till att transaktioner med ursprung i eller avsedda för Furstendömet Monaco behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Frankrike.

**) Enligt artikel 2.4 i rådets direktiv 92/12/EEG (systemdirektivet) ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att transaktioner som utgår från eller är avsedda för:

 • Monaco behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Frankrike
 • Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Tyskland,
 • San Marino behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Italien.