Hoppa till innehåll

Utnyttja tullförmåner

Med förmånsbehandling avses att det för varor som importeras från ett land utanför EU på någon grund uppbärs en tull som är lägre än den allmänna tullen eller att det inte uppbärs någon tull alls för varorna. Tullförmåner beviljas inte automatiskt utan man ska själv ansöka om dem.

Tullen kan sänkas på grundval av avtal som EU har slutit eller som en följd av ensidiga eftergifter beviljade av EU. Beviljandet av dessa förmåner kan begränsas till vissa årliga importmängder. Tullförmåner som är bundna till importmängder, dvs. kvoter, kan också grunda sig på Världshandelsorganisationens (WTO) avtal. 

Om importvaran har t.ex. ursprung i ett visst land är det möjligt att ansöka om förmånsbehandling. Läs mer på Tullens webbsida Tullförmåner på grundval av varans ursprung. Ursprungsreglerna omfattas av några undantag som det finns mer information om på bl.a. webbsidan Europa-Medelhavstäckande nätverket. EU har också ett eget tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP). Genom systemet beviljas produkter med ursprung i utvecklingsländer tullförmåner ensidigt.

Med tullkvot avses tullfrihet eller nedsatt tull som beviljas för en viss importmängd för en viss tid. Medlemsstaternas industrier kan också, under vissa förutsättningar, genom den behöriga myndigheten i den egna staten ansöka om tullförmåner för de råvaror som de använder i sin produktion. Läs mer på sidan Tullbefrielser och autonoma tullkvoter.