Hoppa till innehåll

Uppvisande av dokument som saknas i den förenklade deklarationen

Med Tullens tillstånd får varor hänföras till ett tullförfarande med en förenklad deklaration, i vilken styrkande handlingar får utelämnas. I deklarationen kan utelämnas till exempel

  • handling som berättigar till förmånsbehandling (ursprungsintyg) eller
  • handling med inverkan på tullvärdet (faktura).

Du behöver alltid ett tillstånd

Tillståndshavaren ska alltid vara den aktör som anges i fältet ”Deklarant” i tulldeklarationen. Ansök om tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE-tillstånd) hos Tullens tillståndscentral. Nytt SDE-tillstånd och ändring i giltigt tillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut

När ombudet inger deklarationen beviljas tillståndet enligt den typ av ombudskap som kunden använder:

  • Vid direkt ombudskap ska deklaranten inneha tillståndet på förhand. Vid indirekt ombudskap ska tullombudet (speditionsfirman) inneha tillståndet på förhand. Beviljande av tillstånd förutsätter tillstånd till samlad garanti.
  • Vid direkt ombudskap med garantens ansvar kan tillstånd inte beviljas på förhand, men deklaranten kan beviljas tillstånd i samband med handläggningen av tulldeklarationen. Beviljande av tillstånd förutsätter inte tillstånd till samlad garanti.

Handlingar som saknas ska visas upp inom tidsfristen

Handlingarna som saknas ska visas upp för Tullen inom den tidsfrist som beviljats av Tullen.

När kompletterande deklarationer för förenklade deklarationer eller för registreringar i deklarantens bokföring lämnas för en period, börjar tidsfristen löpa den sista dagen av perioden.