Behandling av personuppgifter för förebyggande och avslöjande av brott

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingens syfte har fastställts i 9 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019). I lagens 10 § föreskrivs om innehållet i personuppgifter som behandlas i dessa uppdrag.

Enligt 9 § 1 mom. får Tullen behandla personuppgifter för förebyggande eller avslöjande av tullbrott.

Enligt 9 § 5 mom. får Tullen dessutom behandla uppgifter om observationer som gjorts av tullmän och uppgifter som anmälts till Tullen i anslutning till händelser eller personer som utifrån omständigheterna eller en persons uppträdande med fog kan bedömas ha samband med tullbrott.

Tullen har rätt att behandla personuppgifter som erhållits vid teknisk övervakning, även biometriska uppgifter, för att övervaka att tullagstiftningen och annan lagstiftning vars efterlevnad Tullen ska övervaka iakttas samt för att identifiera personer i enlighet med 28 § i tullagen.

Personuppgifter som erhållits genom teknisk övervakning får också behandlas vid automatisk ansiktsidentifiering genom att jämföra uppgifterna med personuppgifter som har lagrats med stöd av 8 och 10 §, för förebyggande, utredning eller avslöjande av brott eller förande av brott till åtalsprövning eller för användning av tvångsmedel.

För att personuppgifter ska kunna behandlas för förebyggande eller avslöjande av brott ska de hänföra sig till personer som

  1. med fog kan antas ha gjort sig eller göra sig skyldiga till brott för vilka det strängaste straffet enligt lag är fängelse
  2. har kontakt med en i 1 punkten avsedd person eller påträffas i dennes sällskap, och kontakten eller sammanträffandena på grund av att de har upprepats eller på grund av omständigheterna eller personens beteende kan antas ha samband med ett brott
  3. är föremål för observation enligt 3 kap. 9 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) eller för tullövervakning eller tullbrottsbekämpning.

Om det är nödvändigt för förebyggande eller avslöjande av ett tullbrott, får uppgifter också behandlas i fråga om följande personer:

  1. vittnen till ett brott
  2. offer för ett brott
  3. den som har anmält ett brott eller uppträder som målsägande.

Personuppgiftskategorier

Grundläggande uppgifter som samlas in om personer är namn, födelsedatum och födelseort, personbeteckning, kön, modersmål, kontaktspråk, civilstånd, medborgarskap eller avsaknad av medborgarskap samt nationalitet, hemvist och bostadsort, yrke och utbildning, kontaktuppgifter, uppgifter ur handlingar som behövs för att fastställa identiteten, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn, uppgifterna i ett resedokument samt övrig information som gäller inresa och passerande av gräns, fordons registreringstecken, klientnummer som en myndighet gett, uppgift om att personen avlidit eller förklarats död samt uppgift om intressebevakning, försättande i konkurs eller näringsförbud.

Tullen får utöver ovannämnda grundläggande personuppgifter också behandla följande personuppgifter:

  1. specificeringar, beskrivningar och klassificeringar med anknytning till Tullens uppgifter, åtgärder och händelser
  2. uppgifter som gäller en persons kontakter, livsstil, ekonomiska situation, hobbyer och andra intressen
  3. signalementsuppgifter för fastställande av identiteten, inklusive röstprov, ansiktsbild och andra biometriska uppgifter
  4. uppgifter för att trygga säkerheten för en person som är föremål för en åtgärd eller en myndighets säkerhet i arbetet om en persons hälsotillstånd och uppföljning av hälsotillståndet eller om personens vård, om ett övervakningsobjekts eller en persons farlighet eller oberäknelighet samt uppgifter som beskriver eller är avsedda att beskriva en brottslig gärning, ett straff eller någon annan påföljd för brott.

Till personuppgifterna ska en bedömning av uppgiftslämnarens eller källans tillförlitlighet och uppgifternas riktighet fogas, om detta är möjligt.

Tidsfrister för lagring och radering av personuppgifter

Uppgifterna raderas i enlighet med 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen. Personuppgifterna ska raderas senast 10 år från det att den sista uppgiften om ett brott, brottslig verksamhet eller ett uppdrag infördes. Uppgifter om observationer ska dock raderas senast sex månader från det att anteckningen infördes och uppgifter som avses i punkt 4 ovan senast ett år efter den registrerades död.

Personuppgifter får dock fortfarande bevaras, om de behövs med tanke på utredning eller övervakning eller av någon annan grundad anledning, eller för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till Tullens personal har. Behovet av fortsatt bevarande av personuppgifterna ska bedömas minst vart femte år.

Den personuppgiftsansvariges kontaktperson och mera information

Pirkko Alamäki-Karkiainen 
pirkko.alamäki-karkiainen(at)tulli.fi