Hyppää sisältöön

Henkilötietojen käsittely rikosten estämiseksi tai paljastamiseksi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoitus on säädetty henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain (650/2019) 9 §:ssä. Lain 10 §:ssä on säädetty näissä tehtävissä käsiteltävien henkilötietojen sisällöstä.

9 § 1 momentin mukaan Tulli saa käsitellä henkilötietoja tullirikosten ennalta estämistä tai paljastamista varten.

9 § 5 momentin mukaan Tulli saa lisäksi käsitellä tullimiesten havaitsemia ja Tullille ilmoitettuja tietoja sellaisista tapahtumista tai henkilöistä, joiden voidaan olosuhteiden taikka henkilön käyttäytymisen vuoksi perustellusti arvioida liittyvän tullirikokseen (havaintotiedot).

Tullilla on oikeus käsitellä teknisessä valvonnassa saatuja henkilötietoja, myös biometrisia tietoja, tullilainsäädännön ja muun Tullin valvontatoimivaltaan kuuluvan lainsäädännön noudattamisen valvomiseksi sekä henkilön tunnistamiseksi tullilain 28 §:n mukaisesti.

Teknisessä valvonnassa saatuja henkilötietoja on oikeus käsitellä myös automaattisessa kasvojentunnistuksessa vertaamalla teknisessä valvonnassa saatuja henkilötietoja 8 ja 10 §:n perusteella tallennettuihin henkilötietoihin rikosten ennalta estämiseen, selvittämiseen, paljastamiseen tai syyteharkintaan saattamiseen liittyvään toimenpiteeseen taikka pakkokeinon käyttöön liittyvää toimenpidettä varten.

Jotta henkilötietoja voidaan käsitellä rikosten estämis- tai paljastamistehtävissä, tulee niiden liittyä henkilöihin, joiden

  1. joiden voidaan perustellusti olettaa syyllistyneen tai syyllistyvän rikokseen, josta laissa säädetty ankarin rangaistus on vankeutta;
  2. jotka ovat yhteydessä 1 kohdassa tarkoitettuun henkilöön tai jotka tavataan tämän seurassa, ja yhteydenpidolla tai tapaamisella voidaan toistuvuuden, olosuhteiden tai henkilön käyttäytymisen vuoksi olettaa olevan yhteys rikokseen;
  3. jotka ovat rikostorjunnasta Tullissa annetun lain (623/2015) 3 luvun 9 §:n mukaisen tarkkailun taikka tullivalvonnan tai tullirikostorjunnan toimenpiteen kohteena.

Jos se on tullirikoksen ennalta estämiseksi tai paljastamiseksi välttämätöntä, tietoja voidaan käsitellä myös seuraavista henkilöistä:

  1. rikoksen todistajat;
  2. rikoksen uhrit;
  3. rikoksen ilmoittajat ja asianomistajana esiintyvät.

Henkilötietoryhmät

Henkilöistä kerättäviä perustietoja ovat nimet, syntymäaika ja -paikka, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, asiointikieli, siviilisääty, kansalaisuus tai kansalaisuudettomuus ja kansallisuus, koti- ja asuinpaikka, ammatti ja koulutus, yhteystiedot, henkilöllisyyden toteamiseksi tarvittavat tiedot asiakirjoista, ulkomaalaisen henkilön vanhempien nimet, matkustusasiakirjan tiedot sekä muut maahantuloon ja rajanylittämiseen liittyvät tiedot, kulkuneuvon rekisteritunnus, viranomaisen antama asiakasnumero, tieto kuolemasta tai kuolleeksi julistamisesta ja tieto edunvalvonnasta, konkurssiin asettamisesta tai liiketoimintakieltoon määräämisestä.

Tulli saa käsitellä edellä mainittujen henkilön perustietojen lisäksi seuraavia henkilötietoja:

  1. Tullin tehtävään, toimenpiteeseen ja tapahtumaan liittyvät yksilöinnit, kuvaukset ja luokitukset;
  2. henkilön yhteyksiä, elämäntapoja, taloudellista tilannetta, harrastuksia tai muita kiinnostuksen kohteita koskevat tiedot;
  3. tuntomerkkitiedot henkilöllisyyden toteamiseksi, mukaan lukien ääninäyte, kasvokuva ja muut biometriset tiedot;
  4. toimenpiteen kohteena olevan henkilön turvallisuuden tai viranomaisen työturvallisuuden turvaamiseksi tiedot henkilön terveydentilasta ja sen seurannasta taikka hänen sairautensa hoidosta, kohteen tai henkilön vaarallisuudesta tai arvaamattomuudesta sekä tiedot, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta.

Henkilötietoihin on liitettävä arvio tietojen antajan tai lähteen luotettavuudesta ja tietojen oikeellisuudesta, jos se on mahdollista.

Henkilötietojen säännölliset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 20 ja 21 §:n mukaisesti muille viranomaisille sekä 23-25 §:n mukaisesti ulkomaille. Tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona.

Tullilla on myös oikeus luovuttaa yleisen tietoverkon välityksellä yleisön tietoon saattamiseksi ja yleisövihjeiden saamiseksi tietoja, joista on tarpeen tiedottaa rikosten ennalta estämisen, omaisuuden omistajalleen palauttamisen tai tutkinnallisten syiden vuoksi.

Henkilötietojen säilytys ja poistoajat

Tiedot poistetaan henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 29 §:n mukaisesti. Henkilötiedot poistetaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua viimeisen rikosta, rikollista toimintaa tai tehtävää koskevan tiedon merkitsemisestä. Havaintotiedot poistetaan kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua merkinnän tekemisestä ja edellä 4 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

Henkilötiedot saadaan kuitenkin säilyttää edelleen, jos ne ovat tarpeen tutkinnallisen, valvonnallisen tai muun perustellun syyn vuoksi tai rekisteröidyn, muun asianosaisen tai Tullin henkilöstöön kuuluvan oikeuksien turvaamiseksi. Henkilötietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuutta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja lisätiedot

Pirkko Alamäki-Karkiainen 
pirkko.alamäki-karkiainen(at)tulli.fi