Hyppää sisältöön

Arvonlisäverokannat

Maahantuotavista tavaroista maksetaan veroa yleensä 24 prosenttia veron perusteesta. Ilmoita tulli-ilmoituksessa yleinen 24 prosentin arvonlisäverokanta käyttämällä kansallista lisäkoodia Q099. 

Joihinkin tavaroihin sovelletaan alennettua verokantaa ja joistakin tuotteista ei kanneta arvonlisäveroa lainkaan. Katso lisätietoa: Tullittomuus ja verottomuus.

Elintarvikkeet ja rehuaineet – 14 prosenttia

Elintarvikkeiden ja rehuaineiden arvonlisäverokanta on 14 prosenttia. Ilmoita alennettu verokanta käyttämällä tulli-ilmoituksessa kansallista lisäkoodia Q227 (SAD-lomakkeen kohta 33, nimikkeen perässä).

Elintarvikkeiden alempaa verokantaa ei sovelleta eläviin eläimiin, vesijohtoveteen,  alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa tarkoitettuihin alkoholijuomiin ja tupakkavalmisteisiin eikä arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuihin lääkkeisiin tai myrkkyihin.

Elintarvikkeita ovat ruokatavarat, juomat ja muut sellaisenaan ihmisen nautittavaksi tai valmistuksessa käytettäväksi tarkoitettu aine sekä niiden raaka-aineet sekä mausteet, säilöntäaineet, väri- ja muut lisäaineet

Rehuaineita ovat rehut, rehuseokset sekä niiden valmistukseen tarkoitetut raaka- ja lisäaine, eläinten ruokana käytettävät teollisuuden jäteaineet ja rehukala.

Lääkkeet ja lääkkeenomaiset valmisteet – 10 prosenttia

Lääkelaissa tarkoitettujen lääkkeiden ja eräiden lääkelaissa määriteltyjen lääkkeenomaisten valmisteiden arvonlisäverokanta on 10 prosenttia. Ilmoita alennettu verokanta käyttämällä tulli-ilmoituksessa kansallista lisäkoodia Q085 (SAD-lomakkeen kohta 33, nimikkeen perässä).

Alennettua 10 prosentin verokantaa sovelletaan lääkelaissa (395/1987) tarkoitettuihin lääkkeisiin, lääkelain 22 ja 22 a §:ssä tarkoitettuihin kasvisrohdosvalmisteisiin ja homeopaattisiin valmisteisiin, joita mainituissa lainkohdissa tarkoitettuun rekisteröintiin liitetyn ehdon mukaan saadaan myydä ainoastaan lääkelaissa tarkoitetusta apteekkiliikkeestä.

Lääkkeellä  tarkoitetaan valmistetta tai ainetta, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita ihmisessä tai eläimessä. Lääkkeeksi katsotaan myös sisäisesti tai ulkoisesti käytettävä aine tai aineiden yhdistelmä, jota voidaan käyttää ihmisen tai eläimen elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi farmakologisen, immunologisen tai metabolisen vaikutuksen avulla taikka terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi.

Epäselvissä tapauksissa, joissa tuote voi kaikki sen ominaisuudet huomioon ottaen vastata lääkkeen ja muualla lainsäädännössä tai Euroopan unionin säädöksissä olevan muun valmisteen määritelmää, sovelletaan valmisteeseen ensi sijassa, mitä lääkkeestä on säädetty.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus vahvistaa lääkeluettelon, joka julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Kirjat sekä sanoma- ja aikakauslehdet

Kirjojen sekä sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisävero on 10 prosenttia. Katso lisätietoa:  Sanoma- ja aikakauslehdet sekä kirjat

Taide-esineet – alennettu verokanta 10 prosenttia

Arvonlisäverolain 79 c §:ssä tarkoitettujen  taide-esineiden maahantuontiin sovelletaan alennettua 10 prosentin verokantaa. Kyseisen säännöksen mukaan taide-esineillä tarkoitetaan seuraavia tullitariffissa luokiteltuja tavaroita:

  • taulut, alkuperäiskaiverrukset ja muut nimikkeeseen 9701 tai 9702 00 00 kuuluvat esineet
  • nimikkeeseen 9703 00 00 kuuluvat veistokset ja niistä tekijän tai hänen oikeudenomistajiensa valvonnassa valmistamat jäljennökset enintään kahdeksan kappaleen määrään
  • nimikkeeseen 5805 00 00 kuuluvat kuvakudokset ja nimikkeeseen 6304 00 00 kuuluvat seinävaatteet edellyttäen, että ne on tehty käsin taiteilijan alkuperäisluonnosten mukaan, enintään kahdeksana jäljennöksenä työtä kohden
  • taiteilijan ottamat ja hänen vedostamansa tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat, joiden määrä on rajoitettu kolmeenkymmeneen riippumatta koosta ja tukimateriaalista.