Hyppää sisältöön

Myyjän ja ostajan etuyhteys voi vaikuttaa kauppa-arvon käyttämiseen tullausarvon perusteena

Tavaran myyjän ja ostajan välinen etuyhteys saattaa vaikuttaa siihen, voiko tavaran kauppa-arvoa käyttää tullausarvon perusteena. Etuyhteydellä tarkoitetaan kahden toimijan välistä taloudellista riippuvuussuhdetta. 

Jos olet etuyhteystilanteessa, ota jo ennen tulli-ilmoituksen tekemistä yhteys Tullin yritysneuvontaan.  Selvitämme, onko kauppa-arvo tapauksessasi hyväksyttävä tullausarvon peruste. Sinun pitää esittää Tullille esimerkiksi siirtohintalaskelma.

Kun kauppa-arvo perustuu etuyhteydessä olevien osapuolten välillä sovittuun hintaan, ota yhteyttä Tullin yritysneuvontaan. Selvitämme onko kauppa-arvo tapauksessasi hyväksyttävä tullausarvon peruste.  

Mieti etukäteen vastaukset näihin kysymyksiin:

 • Lyhyt kuvaus siitä, mikä on toimijan rooli konsernin sisällä. Onko kyseessä esimerkiksi jakelija tai valmistaja?
 • Lyhyt kuvaus Tullin näkökulmasta oleellisesta tavarasta.
 • Montako eri tullinimikettä siirtohinta kattaa?
 • Oikaistaanko tavaroiden arvoa tilikauden jälkeen siirtohinnoittelun vuoksi?
 • Onko tiedossa, tehdäänkö oikaisu ylös- vai alaspäin?

Tulli tarvitsee päätöksenteon tueksi myös siirtohintalaskelman. Siitä on käytävä ilmi, millä perustein tulli-ilmoituksella käytetty siirtohinta on laskettu. Tässä yhteydessä Tulli voi hyödyntää OECD:n siirtohinnoitteluohjeistuksiin perustuvia laskelmia.

Tutkimme asiasi tullausarvosääntöjen näkökulmasta, ja selvitämme samalla, mitä hintatietoja päätöksen tueksi tarvitaan.

Jos lopullinen hinta selviää vasta maahantuontihetken jälkeen

Jos lopullinen hinta selviää vasta maahantuontihetken jälkeen, voidaan käyttää  yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyä. Tullauksen yhteydessä ilmoitat alustavan kauppahinnan ja lopullisen hinnan sitten, kun se on selvillä. Tarkista, miten toimit, jos tietoja tullausarvon määrittämiseksi puuttuu tullaushetkellä.

Lopullisen hinnan ilmoittamista varten voit hakea puuttuvan tiedon lupaa sen jälkeen, kun kauppa-arvon hyväksyttävyys on selvitetty. Määräaika lopullisen kauppa-arvon ilmoittamiselle voidaan antaa siten, että se kattaa tarvittaessa tilikauden.

Lopullisen hinnan ilmoittamiseksi ei tarvitse tehdä oikaisupyyntöä jokaisesta tulli-ilmoituksesta erikseen. Jokaisen toimijan kanssa tutkitaan tapauskohtaisesti, mitä tietoja Tulli tarvitsee lopullisen tullausarvon määrittämiseksi.

Etuyhteys tulli-ilmoituksessa

Etuyhteydestä pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa kohdassa "Arvonmäärityksen indikaattorit". Tarkista ohje sivulta Arvotietojen ilmoittaminen.

Syventävää tietoa

Tulliverotuksen kannalta oleellisia etuyhteystilanteita ovat tilanteet, joissa täyttyvät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Tavara tullataan vapaaseen liikkeeseen Suomessa (tullimenettely 4000).
 2. Maahantuonnin taustalla on kauppa.
 3. Tullausarvo määritetään ensisijaisen menetelmän eli kauppa-arvon mukaan.

Tavaran hinnanmuodostus tulliverotuksessa

Kun tavaran hinnanmuodostusta tutkitaan tulliverotuksen näkökulmasta, tarkoituksena on, että tavaran hinta vastaa sitä, mitä se olisi riippumattomien osapuolten välillä.

Yritysverotuksesta poiketen Tullin kannalta oleellista on vain tavaroiden maahantuonti ja niistä maksettu tai maksettava hinta mahdollisine tarkistuksineen. Lisäksi keskeistä on aina yksittäinen tuonnin tulli-ilmoitus  ja siitä muodostuva tullauspäätös.

Tämän vuoksi Tullin tarvitsemat tiedot ovat usein yksityiskohtaisempia kuin yritysverotuksessa. Toisaalta esimerkiksi aineettomien hyödykkeiden tai konsernilainojen hinnoittelu ei ole lähtökohtaisesti relevantti tullausarvon määrityksessä. Edellä mainituilla tekijöillä voi kuitenkin olla merkitystä tullausarvon kannalta, jos ne liittyvät suoraan maahan tuotuun tavaraan.

Tulli voi hyödyntää tietolähteenä esimerkiksi OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden perusteella tuotettuja siirtohintalaskelmia, kun tutkitaan, onko etuyhteys vaikuttanut kauppahintaan.

EU:n tullikoodeksissa etuyhteys tarkoittaa kahden talouden toimijan välistä riippuvuussuhdetta.

Kahden henkilön katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään näissä tilanteissa: 

 1. He ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä.
 2. He ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita.
 3. Toinen on toisen palveluksessa.
 4. Kolmas osapuoli suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia kummankin liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista.
 5. Toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti.
 6. Kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti.
 7. He yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti.
 8. He ovat saman perheen jäseniä.

Henkilöiden, jotka ovat liiketoimissaan keskenään sidoksissa siten, että toinen toimii toisen yksinedustajana, yksinmyyjänä tai toimiluvan yksinhaltijana, nimikkeestä riippumatta, katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos nämä täyttävät jonkin yllä mainituista perusteista. Kohtien 5-7 soveltamiseksi henkilön katsotaan valvovan toista, jos edellinen voi joko oikeudellisesti tai käytännön toimissa ohjata jälkimmäistä.

Henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja henkilöiden yhteenliittymää, joka ei ole oikeushenkilö, mutta joka tunnustetaan unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä oikeustoimikelpoiseksi.

Etuyhteystilanteissa myyntiin liittyvät olosuhteet on tarvittaessa tutkittava sen selvittämiseksi, onko keskinäinen etuyhteys vaikuttanut hintaan. Ilmoittajalla on mahdollisuus toimittaa kyseisistä olosuhteista mahdollisesti tarvittavia yksityiskohtaisia lisätietoja.

Tavaroiden tullausarvo on kuitenkin määritettävä kauppa-arvon mukaan, jos ilmoittaja osoittaa, että ilmoitettu kauppa-arvo on hyvin lähellä jotakin seuraavista vertailuarvoista, jotka on määritetty samaan tai suunnilleen samaan aikaan:

 1. EU:n tullialueelle vietäväksi myytävien samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo myyntitapahtumissa sellaisten ostajien ja myyjien välillä, jotka eivät ole etuyhteydessä keskenään
 2. samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tullausarvo, joka perustuu siihen yksikköhintaan, jolla samanlaisia tai samankaltaisia tavaroita myydään EU:n tullialueella henkilöille, jotka eivät ole etuyhteydessä myyjään
 3. samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden laskennallinen arvo tullikoodeksin 74 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Näitä vertailuarvoja on käytettävä ilmoittajan pyynnöstä, eikä niillä saa korvata ilmoitettua kauppa-arvoa.

Edellä tarkoitettujen samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden arvonmäärityksessä on otettava huomioon muun muassa osoitetut erot kaupan portaassa, eri paljoudet ja tullikoodeksin 71 artiklassa luetellut kauppahintaan lisättävät erät.