Hyppää sisältöön

Tullisanasto

Tullisanaston tarkoitus on auttaa Tullin asiakkaita ja sidosryhmiä ymmärtämään paremmin tullitoimintaa ja siinä käytettäviä käsitteitä sekä helpottaa asiointia Tullin kanssa. Lisäksi sanastotyöllä pyritään siihen, että Tullin tiedot ovat merkitykseltään yhteensopivia muiden viranomaisten tietojen kanssa.

Tullisanastossa määritellään ja kuvataan tullitoiminnassa käytettäviä termejä sekä niiden suhteita toisiinsa. Termien kuvaamista käsitteistä annetaan sanastossa käytännönläheinen ja yleistajuinen määritelmä.

Sanaston toteutus

Tullisanasto sisältää tällä hetkellä noin 180 termitietuetta. Sanasto sisältää sekä tullitoiminnan eri alueisiin liittyviä termejä että ulkomaankaupan tilastoinnin termejä. Ulkomaankaupan tilastoinnin sanasto on laadittu Tullin ja Tilastokeskuksen asiantuntijoiden yhteistyönä ja julkaistu myös erillisenä kokonaisuutena.

Sanaston laatimisessa on noudatettu terminologisen sanastotyön periaatteita. Termitietueissa käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Lisäksi kerrotaan, mihin tullitoiminnan aihealueeseen termi liittyy. Termeistä annetaan myös käyttösuosituksia. Käsitteiden välisiä suhteita mallinnetaan käsitekaavioiden avulla.

Termeistä julkaistaan myös ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Terminologista sanastoa on työstetty Tullin eri alan asiantuntijoiden yhteistyönä vuodesta 2018 lähtien. Tukea työhön on saatu Sanastokeskukselta.

Tullisanastoa julkaistaan Tullin verkkosivuilla sekä Suomi.fi-sivuston sanastoissa. Sanastoa täydennetään aihealueittain. Julkaistu sanasto sisältää muun muassa asiakkuuteen ja tullaukseen liittyviä käsitteitä. Viimeisimmäksi sanastoon on lisätty tullimenettelyjen termejä.

 

Hae termejä Tullisanastosta

Kirjoita hakukenttään etsimäsi sana tai ilmaus. Hakutulokset päivittyvät alle automaattisesti.

Valitse sanastorajaus:

181 tulosta

Ulkomaankauppatilasto

maa, jossa tavara on tuotettu tai valmistettu, tai maa, jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä valmistus tai käsittely on tapahtunut

Huomautus: Tavaroiden alkuperän määrittelyä käsitellään unionin tullikoodeksin 60 artiklassa.

Ruotsiksi: ursprungsland

Englanniksi: country of origin

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

myytyjen tuotteiden arvo vähennettynä muilta hankittujen välituotteiden arvolla

Huomautus: Kun myytyjen tuotteiden arvosta vähennetään muilta hankittujen välituotteiden arvo, saadaan bruttoarvonlisä. Kun bruttoarvonlisästä vähennetään poistot, saadaan nettoarvonlisä.

Ruotsiksi: mervärde

Englanniksi: value added

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

ulkomaankauppatilasto, joka laaditaan OECD:n suositusten mukaan tietylle kansantaloudelle saatavan nettoarvonlisän perusteella

Huomautus: Arvonlisän mukainen ulkomaankauppatilasto ei perustu EU-asetuksiin eikä ole virallinen tilasto.

Ruotsiksi: utrikeshandelsstatistik enligt mervärde

Englanniksi: international trade statistics in value-added terms

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

toiminta, jossa Tulli päättää asiakkaan tekemän tulli-ilmoituksen ja mahdollisen tavarantarkastuksen perusteella, millä ehdoin tavara voidaan luovuttaa asiakkaan valitsemaan menettelyyn

Huomautus: Tuonnilla ja viennillä on omat tullimenettelynsä. Yleisin tuonnin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen. Vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää, että asiakas maksaa tavaran tuontiin liittyvät verot ja maksut.

Ruotsiksi: hänförande av varor till ett tullförfarande

Englanniksi: placement of goods under a customs procedure

Aihealue: Asiakkuus, Tulliselvitys, Tullivalvonta

Tullisanasto: Tulli

toimija, joka asioi palvelunantajan kanssa

Huomautus: Tullin asiakkaat luokitellaan perus-, avain- ja Tulli+-asiakkaisiin.
Tullin asiakkaat voivat olla rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä, sillä vain osa Tullin palveluista edellyttää rekisteröitymistä.

Ruotsiksi: kund

Englanniksi: customer

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto: Tulli

Tullin asiakkaiden eturyhmistä koostuva ryhmä, joka on muodostettu asiakasyhteistyötä, tiedotusta ja yhteydenpitoa varten

Ruotsiksi: Tullens kunddelegation

Englanniksi: Customer Advisory Committee

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto: Tulli

samankaltaisia palveluja käyttävistä asiakkaista koostuva ryhmä

Ruotsiksi: kundgrupp

Englanniksi: customer group

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

asiakkaan yksilöivä tunniste

Huomautus: Esimerkiksi Y-tunnus, EORI-numero tai henkilötunnus.

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

Tullisanasto

yhteistyö, jota palvelunantaja tekee asiakkaiden ja asiakkaiden eturyhmien kanssa

Ruotsiksi: kundsamarbete

Englanniksi: customer cooperation

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto: Tulli

Tullin asiakkaista ja asiakkaiden eturyhmistä koostuva ryhmä, jonka kanssa Tulli tekee monipuolista asiakasyhteistyötä

Huomautus: Asiakasyhteistyöryhmien jäsenet saavat tietoa esimerkiksi EU:n tullilainsäädännön valmistelusta ja voivat antaa palautetta tulliasioinnin kehittämisestä.

Ruotsiksi: kundsamarbetsgrupp

Englanniksi: customer cooperation group

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

asiakkaan ja palvelunantajan välinen vuorovaikutussuhde

Ruotsiksi: kundrelation

Englanniksi: customer relation

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

asiakkaan ja palvelunantajan välinen kanssakäyminen asian hoitamiseksi

Huomautus: Tulli tarjoaa asiointia varten erilaisia asiointikanavia, esimerkiksi verkkoasiointipalveluja ja sanoma-asiointipalveluja.

Ruotsiksi: ei vakiintunutta vastinetta, käännetään tilanteen mukaan, esim. deklarering

Englanniksi: ei vakiintunutta vastinetta, käännetään tilanteen mukaan, esim. declaration

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

tapa tai väline, jolla asiointipalvelu tarjotaan

Huomautus: Tullin tarjoamia asiointikanavia ovat verkkosivusto ja erilliset sähköiset palvelut (kuten Tulliselvityspalvelu tai sanoma-asiointi). Tullin kanssa voi asioida myös toimipisteissä, chatissä, sähköpostitse tai puhelimitse.

Ruotsiksi: ei vakiintunutta vastinetta, esim. deklareringssätt, deklareringskanal, servicekanal

Englanniksi: ei vakiintunutta vastinetta, esim. transaction channel, service channel

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

asiointiin käytettävä palvelu

Huomautus: Tullin asiointipalveluja ovat esimerkiksi Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelu, Tulliselvityspalvelu ja sanoma-asiointi.

Ruotsiksi: esim. e-tjänst

Englanniksi: esim. e-service

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

väliaikaisen viennin tai väliaikaisen maahantuonnin asiakirja, jolla voidaan korvata passituksen (1), viennin (1) ja tuonnin tulli-ilmoitukset ATA-yleissopimuksen ja Istanbulin yleissopimuksen maissa

Huomautus: ATA-carnet’lla voi kuljettaa näyttelytavaroita, ammatinharjoittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä. ATA-carnet´n myöntää kauppakamari.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulli

asiakas, jolla on käytössään yksi tai useampi tullitoiminnan kannalta keskeinen lupa

Huomautus: Tullin avainasiakkaalla on yleensä yleisvakuuslupa.
Avainasiakkuus edellyttää säännöllistä tulliasiointia.
Tullin asiakkaat luokitellaan perus-, avain- ja Tulli+-asiakkaisiin.

Ruotsiksi: nyckelkund

Englanniksi: key customer

Aihealue: Asiakkuus

Ulkomaankauppatilasto

tavaran arvo, joka sisältää kulut, vakuutuksen ja rahdin lähetysmaan ja määrämaan välillä

Huomautus: Esimerkiksi myyjä maksaa merirahdin sovittuun määräsatamaan sekä ottaa ostajan hyväksi merivakuutuksen tavaraan.

Ruotsiksi: CIF-värde

Englanniksi: CIF value

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

menettely, jossa yritystilaston tavaratuonnin CIF-arvo muunnetaan maksutaseen mukaiseksi FOB-arvoksi vähentämällä CIF-arvosta kulut, vakuutus ja rahti

Huomautus: Tulli tilastoi tavaratuonnin CIF-arvoisena. Maksutaseessa tavaratuonti on FOB-arvoinen. FOB-arvo lasketaan niin, että tavaratuonnista vähennetään kuljetus- ja vakuutuskustannukset lastaussataman ja määräsataman välillä. Maksutaseen mukaisessa palveluiden tuonnissa kuljetukset muodostavat oman tuontieränsä.

Ruotsiksi: CIF-FOB-justering

Englanniksi: CIF-FOB conversion

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

Istanbulin yleissopimuksen mukainen kansainvälinen tulliasiakirja, jota käytetään kuljetusvälineen väliaikaisessa maahantuonnissa

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

ulkoisen jalostuksen menettely, jossa EU:n tullialueen ulkopuolella vastaavista tavaroista jalostettuja tuotteita tuodaan EU:n tullialueelle, ennen kuin unionitavaroita viedään (1) ulkoisen jalostuksen menettelyssä EU:n tullialueelta

Huomautus: Ennakkotuonnissa EU:n tullialueen ulkopuolella on vastaavia tavaroita käyttämällä jalostettu tuote, joka tuodaan EU:n tullialueelle. Tämän jälkeen EU:n tullialueelta viedään ne unionitavarat, joiden sijasta vastaavia tavaroita on käytetty.
Ennakkotuonnin käyttäminen vaatii maininnan ulkoisen jalostuksen luvassa.
Termissä ulkoinen jalostus IM/EX lyhenne tulee sanoista import/export. Lyhenteellä kuvataan järjestystä, jossa tuonti tapahtuu ennen vientiä.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

sisäisen jalostuksen menettely, jossa vastaavista tavaroista jalostetut tuotteet viedään (1) EU:n tullialueelta, ennen kuin jalostettavaksi tulevat muut kuin unionitavarat tuodaan EU:n tullialueelle

Huomautus: Ennakkoviennissä menettely alkaa unionitavaroista valmistettujen jalostettujen tuotteiden viennillä EU:n tullialueen ulkopuolelle. Menettely päättyy, kun tuotavat muut kuin unionitavarat asetetaan sisäisen jalostuksen menettelyyn ja ne saavat unionitavaroiden aseman. Ennakkoviennin käyttäminen vaatii maininnan sisäisen jalostuksen luvassa.
Termissä sisäinen jalostus EX/IM lyhenne tulee sanoista export/import. Lyhenteellä kuvataan järjestystä, jossa vienti tapahtuu ennen tuontia.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tulliviranomaisen myöntämä tunniste, jota toimija käyttää asioidessaan EU-jäsenmaiden tulliviranomaisten kanssa

Huomautus: EORI-numero vaaditaan EU:n tullialueen rajan ylittävässä tavaraliikenteessä.
EORI-lyhenne tulee englanninkielisestä termistä "Economic Operator Registration and Identification".

Lyhenne: EORI, EORI (en), EORI (sw)

Ruotsiksi: EORI-nummer

Englanniksi: EORI number

Aihealue: Yritysasiakkuus

Tullisanasto

tavaroiden vienti (1) EU:n tullialueelta eri maasta kuin missä ne on asetettu tullimenettelyyn

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

erityismenettely, jossa muita kuin unionitavaroita tuodaan EU:n tullialueelle kokonaan tai osittain tuontitullitta tavaroiden käyttötarkoituksen perusteella

Huomautus: Erityiskäytön erityismenettelyjä ovat tietyn käyttötarkoituksen menettely ja väliaikaisen maahantuonnin menettely.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tullimenettely, jolla voi lykätä maahantuontiverojen maksua tai jossa tavarat on vapautettu maahantuontiveroista osittain tai kokonaan

Huomautus: Tavaroita voi asettaa seuraaviin erityismenettelyihin: a) passitusmenettely, joita ovat ulkoisen passituksen menettely ja sisäisen passituksen menettely
b) varastointimenettely, joita ovat tullivarastointimenettely ja vapaa-aluemenettely
c) erityiskäytön menettely, joita ovat väliaikaisen maahantuonnin menettely ja tietyn käyttötarkoituksen menettely
d) jalostusmenettely, joita ovat sisäisen jalostuksen menettely ja ulkoisen jalostuksen menettely.
Erityismenettelyssä olevat tavarat ovat pääsääntöisesti tullivalvonnassa.
Erityismenettelyjen tarkoitus on vahvistaa EU-toimijoiden asemaa ulkomaankaupassa.

Ei-suositeltava: taloudellisesti vaikuttavat menettelyt

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

asiakirja, jota voidaan käyttää tulliasioinnissa, kun siirretään sotilaallisessa toiminnassa käytettäviä tavaroita EU:n turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä toimissa

Huomautus: EU-lomaketta 302 voi käyttää muun muassa korvaamaan tulli-ilmoitukset, kun kyse on esimerkiksi luovutuksesta vapaaseen liikkeeseen, väliaikaisesta maahantuonnista, passituksesta, viennistä tai jälleenviennistä.
EU-lomaketta 302 ei voi käyttää kaupallisessa tarkoituksessa siirrettäville tavaroille.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

sopimuksiin perustuva tullialue, joka muodostuu EU:n jäsenvaltioista tai niiden osista sekä joistakin EU:n ulkopuolisista alueista

Huomautus: EU:n ulkopuolisina alueina EU:n tullialueeseen kuuluvat Pohjois-Irlanti ja Monaco.
EU:n tullialueen sisällä unionitavaroita ei tulliselvitetä eikä niistä kanneta tullimaksuja.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

toimija, jonka vakituinen asuinpaikka, sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on EU:n tullialueella

Huomautus: EU-toimijat voidaan jakaa EU:n tullialueen ja EU:n veroalueen toimijoihin.

Ruotsiksi: aktör som är etablerad i EU:s tullområde

Englanniksi: operator/trader established in the customs territory of the EU

Aihealue: Asiakkuus, Tulliselvitys

Tullisanasto

toimija, jonka vakituinen asuinpaikka, sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on EU:n tullialueen ulkopuolella

Huomautus: Ilmausten "kolmannen maan toimija" ja "kolmas maa" sijaan on selkeämpi käyttää ilmausta, joka kertoo, viitataanko EU:n tullialueen vai EU:n veroalueen ulkopuoliseen toimijaan tai maahan.

Ei-suositeltava: kolmas maa

Ruotsiksi: aktör som är etablerad utanför EU:s tullområde

Englanniksi: operator/trader established outside the customs territory of the EU

Aihealue: Asiakkuus, Tulliselvitys

Tullisanasto

sopimuksiin perustuva tullialue, joka muodostuu EU:n tullialueesta ja tietyistä EU:n ulkopuolista valtioista

Huomautus: Tulliliiton alueella sovelletaan yhteistä kauppapolitiikkaa ja tullimaksuja.
Esimerkiksi Turkki kuuluu EU:n tulliliiton alueeseen mutta ei EU:n tullialueeseen, joten Turkin ja EU:n tullialueen välillä tavarat tulliselvitetään.
Voit tarkistaa EU:n tulliliiton alueeseen kuuluvat valtiot ja alueet Tullin verkkosivuilta.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

EU:n jäsenvaltioista tai niiden osista muodostuva veroalue, jolla sovelletaan EU:n yhtenäistettyä verotusta

Huomautus: EU:n veroalueella arvonlisä- ja valmisteverotusta on yhdenmukaistettu yhteisellä lainsäädännöllä. Poikkeuksena on EU:n erityiset veroalueet, kuten Ahvenanmaa ja Kanariansaaret.

Aihealue: Verotus, Tulliselvitys

Tullisanasto

toimija, jonka vakituinen asuinpaikka, sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on EU:n veroalueella

Huomautus: EU-toimijat voidaan jakaa EU:n tullialueen ja EU:n veroalueen toimijoihin.
Suomi kuuluu Ahvenanmaata lukuun ottamatta EU:n veroalueeseen.

Ruotsiksi: aktör som är etablerad i EU:s skatteområde

Englanniksi: operator/trader established in the fiscal territory of the EU

Aihealue: Asiakkuus, Verotus

Tullisanasto

toimija, jonka vakituinen asuinpaikka, sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on EU:n veroalueen ulkopuolella

Huomautus: Ilmausten "kolmannen maan toimija" ja "kolmas maa" sijaan on selkeämpi käyttää ilmausta, joka kertoo, viitataanko EU:n tullialueen vai EU:n veroalueen ulkopuoliseen toimijaan tai maahan.

Ruotsiksi: aktör som är etablerad utanför EU:s skatteområde

Englanniksi: operator/trader established outside the fiscal territory of the EU

Aihealue: Asiakkuus, Verotus

Ulkomaankauppatilasto

tavaran arvo, joka ei sisällä kuluja, vakuutusta ja rahtia lähetysmaan ja määrämaan välillä

Huomautus: Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähtömaan lastauspaikassa (kuten satama tai lentokenttä).

Ruotsiksi: FOB-värde

Englanniksi: FOB value

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

globaaliin valmistuttamiseen, tehtaattomaan tuotantoon tai välityskauppaan perustuva tuotanto

Ruotsiksi: global produktion

Englanniksi: global production

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

toimintatapa, jossa tuotteet valmistetaan ulkomailla ilman omassa omistuksessa olevaa tehdasta siten, että valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista ja immateriaalioikeudet muodostavat pienen osan tuotteen arvosta

Huomautus: Globaalia valmistuttamista koskevat maksutasekirjaukset riippuvat siitä, onko kyseessä valmistuttaminen ulkomailla suomalaisen yksikön laskuun vai valmistuttaminen Suomessa ulkomaisen yksikön laskuun. Globaali valmistuttaminen tapahtuu ulkomailla, mutta samalla talousyksiköllä voi olla muuta toimintaa kotimaassa.

Ruotsiksi: globala tillverkningsuppdrag

Englanniksi: global manufacturing services

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

toimija, joka on ihminen

Huomautus: Henkilöt ovat myös luonnollisia henkilöitä.

Ruotsiksi: person

Englanniksi: individual, person

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto: Tulli

asiakas, joka on henkilö

Ei-suositeltava: yksityisasiakas

Ruotsiksi: privatkund

Englanniksi: private customer

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

talouden toimija, jonka toimialaan kuuluu huolehtia asiakkaan tavaroiden kuljetuksesta, varastoinnista tai tulliasioinnista

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

Tullisanasto

toimija, joka antaa tai jonka puolesta ilmoitus annetaan toimintaa valvovalle viranomaiselle

Ruotsiksi: deklarant

Englanniksi: declarant

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

Tullisanasto

erityismenettely, jossa tavaroista valmistetaan tuotteita tai jossa tavaroita korjataan, entisöidään, kunnostetaan tai käsitellään muulla tavalla

Huomautus: Jalostuksen erityismenettelyjä ovat sisäisen jalostuksen menettely ja ulkoisen jalostuksen menettely.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulliselvitys

muiden kuin unionitavaroiden vienti (1) EU:n tullialueen ulkopuolelle erityismenettelyn tai väliaikaisen varastoinnin jälkeen

Huomautus: Jälleenvienti on tarkoitettu niihin tilanteisiin, kun EU:n tullialueelle väliaikaiseen varastoon tai erityismenettelyyn asetetut tavarat, joita ei ole luovutettu vapaaseen liikkeeseen, viedään pois EU:n tullialueelta. Väliaikaisesti EU:n tullialueelle tuodut tavarat ovat voineet olla esimerkiksi tullivarastossa tai sisäisessä jalostuksessa.
Jälleenvienti ei ole tullilainsäädännössä määritelty tullimenettely.
Tämä jälleenvienti-käsite poikkeaa ulkomaankaupan tilastoinnissa käytettävästä jälleenvienti-käsitteestä.

Aihealue: Tulliselvitys

Ulkomaankauppatilasto: Tilastointi

tuotujen tavaroiden vienti edelleen ilman tavaroiden olennaisen luonteen muuttumista

Ruotsiksi: återexport

Englanniksi: re-export

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

tulli-ilmoittaminen, jossa annetaan ensin yksinkertaistettu ja myöhemmin täydentävä tulli-ilmoitus

Huomautus: Kaksivaiheinen tulli-ilmoittaminen edellyttää tulliviranomaisen myöntämää lupaa.
Kaksivaiheinen tulli-ilmoittaminen sujuvoittaa asiointia, sillä asiakas voi antaa ensin vain osan tulli-ilmoituksessa vaadittavista tiedoista ja täydentää niitä myöhemmin.

Aihealue: Tulliselvitys

Ulkomaankauppatilasto

vähintään kolmen osapuolen välinen välityskauppa, jossa myyjä toimittaa tavaran lopulliselle ostajalle

Huomautus: Ketjukaupassa laskuja voi olla kaksi tai useampia, mutta toimituksia on vain yksi.

Ruotsiksi: kedjetransaktion

Englanniksi: chain transaction

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

ketjukauppa, jossa kaupan kaikki kolme osapuolta ovat eri EU-maista

Huomautus: Kolmikantakaupassa laskuja on kaksi, mutta toimituksia on vain yksi.

Ruotsiksi: trepartshandel

Englanniksi: triangulation

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto: Tulli

vakiovaihtojärjestelmässä käytettävä tuote, joka tuodaan korjattavaksi viedyn (1) rikkinäisen tavaran tilalle

Huomautus: Korvaavalla tuotteella on oltava sama nimike, ja sen on oltava kaupalliselta laadultaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlainen kuin korjattavaksi vietävä tavara olisi, jos se olisi korjattu ulkoisessa jalostuksessa.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

talouden toimija, jonka toimialaan kuuluu huolehtia asiakkaan tavaroiden kuljetuksesta

Huomautus: Kuljetusliike vastaa aina saapumisen ja poistumisen ilmoituksista.

Ei-suositeltava: liikenteenharjoittaja

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

Tullisanasto: Tulli

asiakas, jolla ei ole maksunlykkäyslupaa

Huomautus: Käteisasiakas saa tavaran haltuunsa vasta, kun tavara on tulliselvitetty ja tullilasku on maksettu.

Ruotsiksi: kontantkund

Englanniksi: cash customer, unregistered customer

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

Tullisanasto

tullaus, jossa maksu suoritetaan tulliselvityksen yhteydessä

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

Tullisanasto

vienti (1), jossa unionitavaroita viedään EU:n tullialueelta eikä niitä ole tarkoitus palauttaa takaisin EU:n tullialueelle

Huomautus: Suurin osa viennistä on lopullista vientiä, joten se on tavallisin vientimuoto, ns. normaali vienti.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulli

asiakas, jolla on maksunlykkäyslupa

Huomautus: Luottoasiakas saa tavaran haltuunsa heti, kun se on tulliselvitetty, vaikka maksaisi tullilaskun jälkeenpäin.
Henkilöasiakkaat eivät voi saada maksunlykkäyslupaa.

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

Tullisanasto

tullimenettely, jolla muut kuin unionitavarat vapautetaan myytäväksi, käytettäväksi tai kulutettavaksi EU:n tullialueella

Huomautus: Tullioikeudellisesti luovutus vapaaseen liikkeeseen tarkoittaa, että tavara saa unionitavaran aseman.
Tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, kun tullimaksut ja muut tuontiin liittyvät maksut on maksettu tai niistä on annettu vakuus. Tavaroiden tuontiin ja luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen voi liittyä myös muita ehtoja ja rajoituksia.
Luovutuksella vapaaseen liikkeeseen on useampia menettelykoodeja, joista valitaan tilanteeseen sopiva.
Luovutus vapaaseen liikkeeseen on yleisin tuonnin tullimenettely.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tulliselvitykseen perustuva päätös, jonka perusteella tavara asetetaan tullimenettelyyn

Huomautus: Tuonnissa tavara voidaan luovuttaa asiakkaalle tai tämän edustajalle luovutuspäätöksen perusteella. Tullin yritysasiakkaat voivat saada tavaroiden luovutuspäätöksen samaan aikaan tullauspäätöksen kanssa tai jo ennen sitä. Käteisasiakkaat ja henkilöasiakkaat saavat luovutuspäätöksen vasta tullilaskun maksamisen jälkeen.
Tullauspäätös ja luovutuspäätös muodostavat yhdessä valituskelpoisen päätöksen.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

valtuus tiettyyn toimintaan

Huomautus: Tullin myöntämiä lupia ovat esimerkiksi yleisvakuuslupa ja tullivarastolupa. Lupien tarkoituksena on muun muassa helpottaa ja sujuvoittaa tulliasiointia.

Ruotsiksi: tillstånd

Englanniksi: authorisation

Aihealue: Asiakkuus, Tulliselvitys

Tullisanasto

toimija, joka on saanut luvan harjoittaa tiettyä toimintaa

Huomautus: Tullin toimialaan kuuluvan toiminnan luvanvaraisuudesta säädetään tullilaissa ja Euroopan unionin tullikoodeksissa.

Ruotsiksi: tillståndshavare

Englanniksi: authorisation holder

Aihealue: Asiakkuus

Ulkomaankauppatilasto

maa, josta tavara on lähetetty vietäväksi

Huomautus: Tavarat voidaan viedä lähetysmaasta joko suoraan tai toisen maan kautta.

Ruotsiksi: avsändningsland

Englanniksi: country of consignment

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

tuotavista tavaroista maksettava tullimaksu, arvonlisävero tai valmistevero

Huomautus: Maahantuontiveroihin vaikuttavat muun muassa tavaran tullinimike, alkuperämaa ja polkumyyntitulleissa myös valmistaja.
Maahantuonnin yhteydessä voi lisäksi joutua maksamaan muitakin maksuja, kuten öljysuojamaksuja tai kasvintarkastusmaksuja.

Aihealue: Verotus, Tulliselvitys

Tullisanasto

lupa, jonka perusteella yritysasiakas voi saada tavaran haltuunsa ennen tullilaskun maksamista

Huomautus: Henkilöasiakkaat eivät voi saada maksunlykkäyslupaa.
Maksunlykkäysluvan saaminen edellyttää yleensä vakuuden antamista.

Ruotsiksi: tillstånd till anstånd med betalning

Englanniksi: authorisation for deferment of payment

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

Ulkomaankauppatilasto

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston perusteella laskettava tavaraviennin ja tavaratuonnin erotus

Huomautus: Maksutaseessa vaihtotaseen alaeränä on Tavarat, joka tarkoittaa maksutaseen mukaista kauppatasetta.

Ruotsiksi: handelsbalans enligt betalningsbalansen

Englanniksi: trade balance in balance of payment terms

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston erä, joka koskee palveluiden omistajuuden vaihtoa kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä

Ruotsiksi: utrikeshandel med tjänster enligt betalningsbalansen

Englanniksi: international trade in services in balance of payment terms

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston erä, joka koskee tavaroiden taloudellisen omistajuuden vaihtoa kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä, niiltä osin kuin tavarat eivät sisälly palveluun

Huomautus: Tavanomainen kauppatavara kirjataan markkinahintaan FOB-arvon mukaan. Vienti tilastoidaan määrämaan mukaan. Tuonti EU-alueelta lähetysmaan ja tuonti EU-alueen ulkopuolelta alkuperämaan mukaan.

Ruotsiksi: utrikeshandel med varor enligt betalningsbalansen

Englanniksi: international trade in goods in balance of payment terms

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

ulkomaankauppatilasto, joka laaditaan Euroopan maksutaseasetuksen mukaisesti

Huomautus: Tilastokeskus tilastoi ulkomaankauppaa maksutaseen perusteella.

Ruotsiksi: utrikeshandelsstatistik enligt betalningsbalansen

Englanniksi: international trade statistics in balance of payment terms

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto: Tulli

tulliselvitystapahtuman toimija, jolle tullimenettelyä koskevat oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat

Huomautus: Menettelynhaltija vastaa tulli-ilmoittamisesta ja sen tietosisällöstä sekä Tullin kantamista veroista ja maksuista.

Ruotsiksi: den ansvariga för förfarandet

Englanniksi: holder of the procedure

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys

Tullisanasto

tavara, joka on joko tuotettu EU:n tullialueen ulkopuolella tai joka on viety ja tulliselvitetty EU:n tullialueen ulkopuolelle

Huomautus: Muu kuin unionitavara saa liikkua EU:n tullialueen sisällä vain tullivalvonnassa.

Ei-suositeltava: kolmasmaatavara

Aihealue: Verotus, Tulliselvitys

Ulkomaankauppatilasto

viimeinen maa, jonne tavara on lähetetty vietäväksi

Ruotsiksi: destinationsland

Englanniksi: country of destination

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

asiakirja, jota voidaan käyttää tulliasioinnissa, kun siirretään sotilaallisessa toiminnassa käytettäviä tavaroita NATO-joukkojen toimeksiannosta ja komennossa

Huomautus: NATO-lomaketta 302 voi käyttää muun muassa korvaamaan tulli-ilmoitukset, kun kyse on esimerkiksi luovutuksesta vapaaseen liikkeeseen, väliaikaisesta maahantuonnista, passituksesta, viennistä tai jälleenviennistä.
NATO-lomaketta 302 ei voi käyttää kaupallisessa tarkoituksessa siirrettäville tavaroille.

Aihealue: Tulliselvitys

Ulkomaankauppatilasto

aineeton tuote

Huomautus: Palvelut ovat sellaisen tuotannollisen toiminnan seurausta, joka muuttaa niitä kuluttavien yksiköiden olosuhteita tai edistää tuotteiden ja rahoitusvarojen vaihdantaa. Palvelut eivät yleensä ole erillisiä eriä, joihin voisi kohdistua omistusoikeuksia (pl. esimerkiksi ohjelmistolisenssit), ja yleensä palvelua ja palvelun tuottamista ei voi erottaa toisistaan.

Ruotsiksi: tjänst

Englanniksi: service

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

ulkomaankauppa, jossa palveluiden omistajuus vaihtuu kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä

Huomautus: Palvelujen viennistä syntyy tuloa ja tuonnista menoa. Palvelun ulkomaankaupan tunnistaa siitä, että Suomessa sijaitseva talousyksikkö saa tekemästään palvelusta korvausta ulkomaiselta talousyksiköltä tai maksaa ulkomaiselle talousyksikölle korvausta sen tekemästä palvelusta.

Ruotsiksi: utrikeshandel med tjänster

Englanniksi: international trade in services

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

toimija, joka järjestää, tuottaa tai toteuttaa palveluja

Huomautus: Palvelunantaja voi olla samasta tai eri organisaatiosta kuin asiakas.
Palvelunjärjestäjät, palveluntuottajat ja palveluntoteuttajat ovat palvelunantajia.

Ruotsiksi: tjänsteleverantör

Englanniksi: service provider

Aihealue: Asiakkuus

Ulkomaankauppatilasto

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston perusteella laskettava palveluviennin ja palvelutuonnin erotus

Huomautus: Maksutaseessa vaihtotaseen alaeränä on Palvelut, joka tarkoittaa palvelutasetta.

Ruotsiksi: tjänstebalans

Englanniksi: services account

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto: Tulliselvitys

erityismenettely, jolla tavaroita kuljetetaan passitusalueella maksamatta tullimaksuja, veroja ja muita maksuja

Huomautus: Passitusmenettelyjä ovat sisäisen passituksen menettely ja ulkoisen passituksen menettely. Tavaroita voidaan kuljettaa passituksessa eri tavoin sopimuksesta riippuen, esimerkiksi yhteisenä passituksena tai TIR-passituksena.
Passitusmenettelyssä tavarat kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötullista määrätulliin. Passitusalue määräytyy sovellettavan passitussopimuksen mukaan. Kaikki kauttakuljetus ei ole passitusta.
Passitusmenettelyssä tavaroihin ei sovelleta muita kauppapoliittisia toimenpiteitä kuin tuonti- tai vientikiellot. Passitusmenettelyssä oleville tavaroille vaaditaan vakuus.

Ei-suositeltava: kauttakuljetus
transitokuljetus

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulli

asiakas, jolla ei ole tullitoiminnan kannalta keskeisiä lupia

Huomautus: Perusasiakas on toimija, jonka tulliasiointi on yleensä satunnaista. Myös säännöllisesti asioivat käteisasiakkaat ja yksityishenkilöt ovat perusasiakkaita
Tullin asiakkaat luokitellaan perus-, avain- ja Tulli+-asiakkaisiin.

Ruotsiksi: baskund

Englanniksi: basic customer

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

passitus (1) postitse kansallisessa postilainsäädännössä nimettyjen postitoiminnan harjoittajien välillä

Huomautus: Tavaroiden kuljettaminen postitse eri maiden välillä on mahdollista vain nimettyjen vaihtotoimistojen välillä. Se edellyttää Maailman postiliiton (UPU) ja Maailman tullijärjestön (WCO) väliseen sopimukseen perustuvan tulli-ilmoituksen käyttöä. Postilähetyksiä koskevalle passitukselle ei vaadita erillistä sähköistä passitusilmoitusta, vaan se osoitetaan pakkaukseen kiinnitettävällä keltaisella lipukkeella.

Aihealue: Tulliselvitys

Ulkomaankauppatilasto

kokonaistoimitus, johon kuuluu tavaroiden lisäksi suunnittelu-, asennus- ja rakennustöitä

Huomautus: Maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston projektitoimituksen erät jaetaan tavaroihin ja palveluihin. Yritystilastojen mukaiseen tavaroiden ulkomaankauppatilastoihin ilmoitetaan vain projektiviennin ja -tuonnin tavaratoimitukset. Projektitoimitukseen voi kuulua esimerkiksi tuotantolaitteistoja ja teollisuuslaitoksia.

Ruotsiksi: projektleverans

Englanniksi: project delivery

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto: maahantulo, Tulli

henkilö, joka ylittää valtion, tullialueen tai veroalueen rajan

Huomautus: Rajanylittäjä-käsitteeseen viitataan tullivalvonnan yhteydessä usein termillä matkustaja.

Ruotsiksi: person som passerar gränsen

Englanniksi: person crossing the border

Aihealue: Asiakkuus, Tulliselvitys, Tullivalvonta

Tullisanasto: Tulli

asiakas, jonka tiedot on tallennettu tulli- ja veroasiointia varten

Huomautus: Rekisteröinti on edellytys esimerkiksi sanoma-asioinnille ja luottoasiakkuudelle sekä monille Tullin myöntämille luville.

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

Tullisanasto

alkuperätuotteiden viejä, joka on rekisteröity EU:n REX-tietojärjestelmään

Huomautus: REX-rekisteröinti on edellytys tullietuuksien saamiselle alkuperätuotteiden viennissä ja tuonnissa.

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

Tullisanasto

tietojärjestelmien väliseen sanomien vaihtoon perustuva asiointipalvelu

Ruotsiksi: meddelandedeklareringstjänst

Englanniksi: message exchange service

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto: Tulli

toimija, joka tekee ilmoituksen sanoma-asiointipalvelun kautta

Huomautus: Rekisteröity asiakas, joka käyttää Tullin sanoma-asiointipalvelua tai operaattorivälitteistä sanoman välitystä.

Aihealue: Yritysasiakkuus

Tullisanasto: asiakasrekisteri, Tulli

asiakkaan rooli sanomailmoittamisessa

Huomautus: Sanoma-asioinnin asiointirooli asiakasrekisterissä kertoo, onko asiakkaan rooli ilmoittaja vai palveluntarjoaja. "Ilmoittaja" tarkoittaa sitä, että toimija tekee ilmoituksen omissa nimissään, ja "palveluntarjoaja" tarkoittaa sitä, että toimija tekee ilmoituksen toisen nimissä.

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

Tullisanasto

vuorovaikutussuhteessa olevien toimijoiden muodostama ryhmä

Ruotsiksi: intressentgrupp

Englanniksi: interest group, stakeholder

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

oman organisaationsa palvelua käyttävä asiakas

Ruotsiksi: intern kund

Englanniksi: internal customer

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

jalostusmenettely, jossa muita kuin unionitavaroita tuodaan EU:n tullialueelle jalostettavaksi, minkä jälkeen jalostetut tuotteet viedään (1) EU:n tullialueen ulkopuolelle

Huomautus: Sisäisen jalostuksen menettely on erityismenettely.
Sisäisen jalostuksen menettelyn käyttö vaati tulliviranomaisen myöntämän luvan. Sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetut tavarat ovat tullivalvonnassa, kunnes menettely päättyy.
Jos tavarat luovutetaan EU:n tullialueella vapaaseen liikkeeseen, niistä pitää maksaa maahantuontiverot.
Termissä sisäinen jalostus IM/EX lyhenne tulee sanoista import/export. Lyhenteellä kuvataan järjestystä, jossa tuonti tapahtuu ennen vientiä.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

passitusmenettely, jossa unionitavaroita kuljetetaan pääsääntöisesti EU:n tullialueella paikasta toiseen EU:n tullialueen ulkopuolella sijaitsevan maan tai alueen kautta ilman, että tavaroiden unioniasema muuttuu

Huomautus: Sisäisen passituksen menettely on erityismenettely.
Sisäisen passituksen menettelyssä olevat tavarat kuljetetaan sovellettavasta sopimuksesta riippuen unionin passituksena, TIR-passituksena (TIR-yleissopimuksen mukaisesti), ATA-yleissopimuksen tai Istanbulin sopimuksen mukaisesti, NATO- tai EU-lomakkeella 302 tai postilähetyksiä koskevana passituksena. Meri- ja lentoliikenteessä voidaan käyttää passitusilmoituksena sähköistä kuljetusasiakirjaa (ETD).
Sisäisen passituksen menettelyä voidaan käyttää myös tavaroihin, jotka kuljetetaan EU:n tullialueelta yhteisen passituksen maahan, jossa ne asetetaan vientimenettelyyn.
Jos sisäinen passitus tehdään unionin passituksena tai yhteisenä passituksena, sitä sanotaan T2-passitukseksi.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulli

henkilö, jonka vakituinen tai väliaikainen asuinpaikka on Suomessa

Ruotsiksi: person bosatt i Finland

Englanniksi: individual/person residing in Finland

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto: Tulli

tulliedustaja, joka toimii toisen toimijan nimissä ja lukuun

Huomautus: Suora edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun edustaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että tulli-ilmoituksessa annetut tiedot ovat virheellisiä. Muutoin tämän edustama toimija vastaa yksinään tullivelasta ja jälkitullauksesta.

Ruotsiksi: direkt ombud

Englanniksi: direct representative

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

Tullisanasto

tavaroiden vienti (1) EU:n tullialueelta samasta maasta kuin missä ne on asetettu tullimenettelyyn

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

unionin passituksen tai yhteisen passituksen sähköinen ilmoitusmuoto

Huomautus: T-passitukset tehdään T1-, T2- ja T2F-passituksina sen mukaan, mikä on kuljetettavien tavaroiden unioniasema ja millä alueella tavaroita kuljetetaan.

Ei-suositeltava: sähköinen passitus

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

T-passitus, jota käytetään pääsääntöisesti muiden kuin unionitavaroiden ulkoisessa passituksessa EU:n tullialueella ja yhteisen passituksen maissa

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

T-passitus, jota käytetään unionitavaroiden sisäisessä passituksessa EU:n tullialueella ja yhteisen passituksen maissa

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

T-passitus, jota käytetään, kun unionitavaroita kuljetetaan EU:n erityisen veroalueen ja EU:n tullialueen muun osan välillä

Huomautus: T2F-passituksen käyttö on pakollista silloin, kun tavaroita kuljetetaan erityisiltä veroalueilta EU-maahan toisen EU-maan kautta.

Aihealue: Tulliselvitys

Ulkomaankauppatilasto

omistaja, joka kantaa taloudellisen vastuun ja riskit tuotteesta ja saa siitä tosiasiallisen taloudellisen hyödyn

Huomautus: Eri omistaja voi olla samaan aikaan merkittynä alus- tai ilma-alusrekisteriin lailliseksi omistajaksi. Tavaroiden ulkomaankaupassa viejä tai tuoja saattaa olla eri kuin tavaroiden taloudellinen omistaja.

Ruotsiksi: ekonomisk ägare

Englanniksi: economic owner

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

toimija, joka harjoittaa liiketoimintaa

Huomautus: Tähän käsitteeseen on lainsäädännössä aiemmin viitattu termillä taloudellinen toimija.

Ei-suositeltava: taloudellinen toimija

Ruotsiksi: ekonomisk aktör

Englanniksi: economic operator

Aihealue: Asiakkuus

Ulkomaankauppatilasto: Tilastointi

aineellinen tuote

Huomautus: Tavaroita ulkomaankauppatilastoissa ovat myös esimerkiksi sähköenergia, maakaasu ja kaukolämpö.

Ruotsiksi: vara

Englanniksi: goods

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto: Tulli

aineellinen raaka-aine, tuote tai hyödyke

Huomautus: Tulliselvitettäviksi tavaroiksi luokitellaan myös esimerkiksi eläimet, sähköenergia ja kaukolämpö.
Erityismenettelyistä jalostuksessa ja tietyssä käyttötarkoituksessa tuotteella tarkoitetaan menettelyssä valmistettua tuotetta.

Ruotsiksi: vara

Englanniksi: goods (mon.)

Aihealue: Verotus, Tulliselvitys, Tullivalvonta

Tullisanasto

toimija, joka kuljetusasiakirjaan merkittyjen tietojen mukaan lähettää tavaran

Ruotsiksi: avsändare av varor

Englanniksi: consignor

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

toimija, joka kuljetusasiakirjaan merkittyjen tietojen mukaan ottaa tavaran vastaan

Ruotsiksi: mottagare av varor

Englanniksi: consignee

Aihealue: Asiakkuus

Ulkomaankauppatilasto

tuonti, joka muodostuu tavaroiden omistajuuden vaihdosta ulkomaiselta talousyksiköltä kotimaiselle talousyksikölle tai vaihdosta rajan yli kotimaahan

Ruotsiksi: import av varor

Englanniksi: imports of goods

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

vienti, joka muodostuuu tavaroiden omistajuuden vaihdosta kotimaiselta talousyksiköltä ulkomaiselle talousyksikölle tai vaihdosta rajan yli ulkomaille

Ruotsiksi: export av varor

Englanniksi: exports of goods

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston perusteella laskettava tavaroiden ja palveluiden viennin ja tuonnin erotus

Ruotsiksi: varu- och tjänstebalans

Englanniksi: goods and services account

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

indeksi, joka kuvaa tavaroiden ulkomaankaupan määrien suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajanjaksoon

Huomautus: Perusjakso päivitetään 10 vuoden välein.

Ruotsiksi: volymindex för utrikeshandel med varor

Englanniksi: volume index of international trade in goods

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

indeksi, joka kuvaa tavaroiden ulkomaankaupan arvojen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajanjaksoon

Huomautus: Perusjakso päivitetään 10 vuoden välein.

Ruotsiksi: enhetsvärdeindex för utrikeshandel med varor

Englanniksi: unit value index of international trade in goods

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

ulkomaankauppa, jossa tavaroiden omistajuus vaihtuu kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä tai tavaroita vaihdetaan kansainvälisten rajojen yli

Huomautus: Tullissa tarkastellaan tavaroiden vaihtoa kansainvälisten rajojen yli ja Tilastokeskuksessa tavaroiden taloudellisen omistajuuden vaihtumista kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä.

Ruotsiksi: utrikeshandel med varor

Englanniksi: international trade in goods

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

tavaratuonti EU-maasta toiseen

Huomautus: Jos tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa kolmannen maan alueelta, tavara katsotaan myydyksi siinä jäsenvaltiossa, johon tavarat maahantuodaan. Jos tavarat kuljetetaan edelleen toiseen jäsenvaltioon, tavaran kuljetus muodostaa määränpäämaassa yhteisöhankinnan.

Ruotsiksi: gemenskapsintert varuförvärv

Englanniksi: intra-Community acquisition of goods

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

tavaravienti EU-maasta toiseen

Huomautus: Jos tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa kolmannen maan alueelta, tavara katsotaan myydyksi siinä jäsenvaltiossa, johon tavarat maahantuodaan. Jos tavarat kuljetetaan edelleen toiseen jäsenvaltioon, tavaran kuljetus tuontimaasta toiseen muodostaa jäsenvaltiossa yhteisömyynnin.

Ruotsiksi: gemenskapsintern försäljning av varor

Englanniksi: intra-Community supply of goods

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

globaalin valmistuttamisen ja välityskaupan piirteitä yhdistelevä toimintatapa, jossa tuotteet valmistetaan ulkomailla ilman omassa omistuksessa olevaa tehdasta siten, että valmistuttaja omistaa valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista ja immateriaalioikeudet muodostavat suurimman osan tuotteen arvosta

Huomautus: Tuotos syntyy välityskaupan tapaan ostojen ja myyntien välisestä erotuksesta, kun kotimainen yritys ostaa lopputuotteet sopimuksen mukaisesti ja myy ne edelleen kansainvälisillä markkinoilla ilman, että tavarat kulkevat kotimaan kautta.
Suomessa sijaitseva yritys (tehtaaton tuottaja) on ulkoistanut koko tuotantonsa, mutta sen muut toiminnot kuten pääkonttori-, myynti- sekä tutkimus ja kehittämistoiminta sijaitsevat kokonaan tai osittain Suomessa. Suomessa sijaitseva tehtaaton tuottaja organisoi kansainvälisen valmistusprosessin. Tuotteen myyntihinta sisältää valmistuskustannusten lisäksi mm. suunnittelun, hallinnon, patenttien ja tietotaidon, markkinoinnin sekä rahoituksen. Maksutaseessa tehtaattoman tuotannon myyntien ja ostojen erotus (ulkomailta ulkomaille myyntien marginaali) kirjataan Suomen tavaravientiin.

Ruotsiksi: fabrikslös produktion

Englanniksi: factoryless production

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

erityiskäytön menettely, jossa muita kuin unionitavaroita luovutetaan EU:n tullialueella vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullitta sillä edellytyksellä, että tavarat käytetään ennalta määriteltyyn tarkoitukseen tai tietyssä yhteydessä

Huomautus: Tietyn käyttötarkoituksen menettely on erityismenettely.
Tavarat, jotka voidaan asettaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn, on mainittu CN-nimikkeistön erityismääräyksissä tai tullitariffin nimiketeksteissä tai tavaroiden käyttöä koskevissa alaviitteissä.
Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetetut tavarat ovat tullivalvonnassa, kunnes menettely päättyy.
Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn käyttö vaatii tulliviranomaisen myöntämän luvan.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

asiakirja, jota käytetään tulliasioinnissa, kun tavaroita kuljetetaan TIR-passituksena

Huomautus: TIR-carnet toimii tulli-ilmoituksena sekä todisteena vakuudesta.
TIR-carnet´n myöntää Suomessa Suomen kuljetus ja logistiikka (SKAL) ry.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

passitus (1), jota käytetään TIR-sopimusmaiden välillä

Huomautus: TIR-passituksessa tavarat kuljetetaan hyväksytyissä ajoneuvoissa tai konteissa tullisinetöityinä. TIR-passituksessa käytetään tulli-ilmoituksena TIR-carnet-asiakirjaa.
TIR on lyhenne ranskan kielen sanoista ”Transport Internationaux Routiers”.

Lyhenne: TIR, TIR (fr)

Aihealue: Tulliselvitys, Tullivalvonta

Tullisanasto

toiminnassa mukana oleva osallinen, jolla on mahdollisuus toimia aktiivisesti

Huomautus: Toimijoita voivat olla henkilöt, yritykset sekä muut organisaatiot.

Ruotsiksi: aktör

Englanniksi: operator, trader

Aihealue: Tulliselvitys, Asiakkuus, Tullivalvonta

Tullisanasto

tavaran arvo, jonka perusteella maahantuontiverot yleensä määräytyvät

Huomautus: Tullausarvo muodostuu yleensä tavaran ostohinnasta, johon lisätään kuljetus- ja vakuutuskustannukset EU:n rajalle saakka tai postilähetyksissä postimaksut määräpaikkaan asti.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tullivelan tiedoksianto, joka sisältää tiedon tavaraan liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista

Huomautus: Tullauspäätös voi vaikuttaa tavaran tullioikeudellisen aseman muuttumiseen unionitavarasta ei-unionitavaraksi tai päinvastoin.
Tullauspäätökseen voi sisältyä tullilasku.
Tullauspäätös ja luovutuspäätös muodostavat yhdessä valituskelpoisen päätöksen.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulli

ilmoittaja, joka antaa tulli-ilmoituksen

Huomautus: Tulli-ilmoittajana voi toimia esimerkiksi henkilöasiakas, tullivarastoinnin luvanhaltija tai kuljetusliike.

Aihealue: Asiakkuus, Tulliselvitys, Yritysasiakkuus

Tullisanasto

ilmoitus, jolla annetaan tullilainsäädännön edellyttämät tiedot tulliselvitettävästä tavarasta

Huomautus: Tulliselvitystä varten Tulli vaatii tulli-ilmoituksen. Tulli-ilmoituksessa annettujen tietojen perusteella Tulli määrää maahantuontiverot.
Tulli-ilmoituksia ovat muun muassa tuonti-, vienti-, passitus-, turvatieto- ja verorajailmoitukset. Myös tullikaistan valinta rajanylityksen yhteydessä katsotaan tulli-ilmoitukseksi.
Muita Tullille annettavia ilmoituksia ovat esimerkiksi sisäkaupan tilastoilmoitus ja käteisrahailmoitus.

Ruotsiksi: tulldeklaration

Englanniksi: customs declaration

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulli

asiakas, jolla on yksi tai useampi tullitoiminnan kannalta keskeinen lupa, valtuutetun talouden toimijan asema sekä omavalvontaa

Huomautus: Tulli+-asiakkailla on etusija Tullin uusien toimintojen ja tietojärjestelmien pilotointeihin.
Tullin asiakkaat luokitellaan perus-, avain- ja Tulli+-asiakkaisiin.

Ruotsiksi: Tull+-kund

Englanniksi: Customs+ customer

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

vapaakauppa-alue, jolla on yhteinen tullitariffi

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulli

toimija, jonka toinen toimija on valtuuttanut suorittamaan puolestaan tullilainsäädännössä säädettyjä toimia ja muodollisuuksia asioinnissa tulliviranomaisten kanssa

Huomautus: Tulliedustaja voi olla asimerkiksi huolintaliike tai toinen henkilö.
Edustajaksi voidaan valtuuttaa sopimuksella tai valtakirjalla.

Ei-suositeltava: asiamies

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

Tullisanasto

tullitoimintaa koskevat EU:n direktiivit, asetukset ja komission päätökset sekä Suomen tullilaki ja tullitoimintaa koskevat muut säädökset

Huomautus: EU:n keskeisin tullitoimintaa koskeva asetus on unionin tullikoodeksi.
Suomen tulli voi antaa tullilainsäädäntöä täydentäviä kansallisia määräyksiä.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

lasku, jolla tullivelka peritään

Huomautus: Yleensä tullilasku pitää olla maksettuna ennen kuin tavaran saa haltuunsa. Tullin yritysasiakkaalla on mahdollisuus saada tavara haltuunsa ennen laskun maksamista, jos sillä on maksunlykkäyslupa.
Tullilaskun määrä saattaa poiketa tullivelan määrästä esimerkiksi korkojen takia.

Aihealue: Verotus, Tulliselvitys

Tullisanasto

veroluonteinen maksu, joka kannetaan tullitariffin perustella tullauspäätöksen mukaisesti tietyn tullialueen ulkopuolelta tuotavista tavaroista

Huomautus: Tullimaksu määräytyy tulliselvityksessä tullitariffin perusteella. Tullimaksun määrään vaikuttavat tavaran tullinimike, arvo, alkuperä, määrä ja käytetty tullimenettely. Tullimaksu saattaa sisältää korotuksia tai vähennyksiä, esimerkiksi etuuskohtelujen, tariffikiintiöiden tai tullisuspensioiden perusteella. Tullitariffin perusteella tavara voi olla myös tulliton.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tullilainsäädäntöön perustuva menettely, jonka mukaisesti tavaraa käsitellään

Huomautus: Tullimenettely määräytyy tulliselvityksessä. Tullikoodeksissa määriteltyjä tullimenettelyjä ovat luovutus vapaaseen liikkeeseen, vientimenettely ja erityismenettelyt.
Tullimenettely ilmoitetaan tulli-ilmoituksella.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tulliasiointiin liittyvä neuvonta henkilöasiakkaille

Huomautus: Tullineuvonnassa henkilöasiakkaille annetaan apua esimerkiksi tulli-ilmoituksen täyttämisessä.
Tullin yritysasiakkaiden neuvontaa kutsutaan yritysneuvonnaksi.

Ruotsiksi: tullrådgivning

Englanniksi: Customs Information Service

Aihealue: Asiakkuus, Verotus, Tulliselvitys, Tullivalvonta

Tullisanasto

numerokoodista ja kuvauksesta muodostuva nimike, jota käytetään tavaroiden luokittelussa

Huomautus: Tullinimikkeet löytyvät tullitariffista.
Tavaran luokittelua käytetään tulliselvityksessä ja tilastoinnissa.
Tullinimikkeen numerokoodi perustuu maailmanlaajuiseen WCO:n HS-nimikkeistöön (kuusi ensimmäistä numeroa). HS-nimikkeistöä tarkentaa EU:n CN-nimikkeistö (7. ja 8. numero). CN-nimikkeistöä täydentää EU:n Taric-nimikkeistö (9. ja 10. numero).

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tullinimikkeiden muodostama hierarkkinen kokonaisuus, jonka avulla tavarat luokitellaan

Huomautus: Tullinimikkeistön muodostaa HS-nimikkeistö, jota tarkentaa EU:n CN-nimikkeistö ja edelleen EU:n Taric-nimikkeistö.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tullimaksujen periminen

Huomautus: Tullimaksujen lisäksi Tulli kantaa muita maahantuontiveroja (arvonlisävero ja valmistevero) sekä muita maksuja, kuten väylämaksuja ja suoritemaksuja.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

prosessi, joka sisältää tulli-ilmoittamisen, asian käsittelyn, tavaraan liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista päättämisen, tullitariffiin perustuvien maksujen määräämisen ja maksamisen sekä tavaran luovuttamisen tullimenettelyyn

Huomautus: Tulliselvityksen perusteella Tulli antaa tullauspäätöksen.
Tulliselvityksessä pitää maksaa säädetyt maahantuontiverot tai antaa niitä vastaava vakuus. Tulli myös tarkistaa, onko tavaroiden tuonnissa tai viennissä kieltoja tai rajoituksia tai muita vaatimuksia.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

säännöstö, johon on koottu tavaroiden tullinimikkeet, niihin liittyvät tullimaksujen määräytymisperusteet, etuuskohtelut sekä tuonti- ja vientirajoitukset ja -kiellot

Huomautus: Koko EU:n tullialueella noudatetaan yhteistä tullitariffia. Lisäksi EU-mailla voi olla omia kansallisia vienti- ja tuontirajoituksia ja -kieltoja.

Ei-suositeltava: käyttötariffi

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

toiminta, jolla Tulli suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia valtion rajat ylittävältä rikollisuudelta varmistamalla, että matkustaja- ja tavaraliikenteen sääntöjä noudatetaan

Huomautus: Tullivalvonnassa valvotaan maahan saapuvia, maasta lähteviä tai kauttakulkevia tavaroita sekä kuljetuksia.

Ruotsiksi: tullbevakning

Englanniksi: Customs enforcement

Aihealue: Asiakkuus, Tullivalvonta

Tullisanasto

tulliviranomaisen hyväksymä ja valvoma paikka, jossa säilytetään tullaamattomia tavaroita

Huomautus: Tullivaraston pitäminen edellyttää tulliviranomaisen lupaa.
Tullivaraston pitäjä on yritys, esimerkiksi huolintaliike tai maahantuoja.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

varastointimenettely, jossa muita kuin unionitavaroita säilytetään ilman määräaikaa tullivarastossa tai muussa Tullin hyväksymässä tilassa

Huomautus: Tullivarastointimenettely on erityismenettely.
Tullivarastointimenettelyssä olevat tavarat ovat tullivalvonnassa. Niitä voi kuitenkin esimerkiksi lajitella ja pakata.
Tullivarastointimenettely päättyy, kun tavarat siirretään seuraavaan tullimenettelyyn.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tiedoksianto, jolla asiakkaalle ilmoitetaan tulliselvityksessä määräytyvien maksujen määrä

Huomautus: Tullivelka voidaan antaa tiedoksi tulliselvityksen yhteydessä tai myöhemmin.
Tullivelka voidaan antaa tiedoksi tullauspäätöksellä, vastaussanomalla tai todisteellisella tiedoksiannolla.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

velka, joka perustuu tavaroille tullauspäätöksen perusteella määrättäviin maahantuontiveroihin ja mahdollisiin muihin Tullille maksettaviin maksuihin

Huomautus: Maahantuontiverojen lisäksi tullivelkaan voi sisältyä esimerkiksi virhe- ja suoritemaksuja sekä korkoja.
Asiakas saa tulliselvitetyt tavarat hallintaansa, kun tullivelka on maksettu tai sen maksamisesta on annettu vakuus.
Tuonnissa tullivelka muodostuu, kun tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. Se voi myös muodostua säännösten noudattamatta jättämisestä, esimerkiksi jos tullimenettelyyn liittyvät velvollisuudet tai edellytykset eivät täyty.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulli

EU:n tullialueelle sijoittautunut toimija, joka vastaa tavaran tuonnista EU:n tullialueelle

Huomautus: Tuonnista on annettava tulli-ilmoitus.
Tuoja voi olla eri toimija kuin se, joka kuljettaa tavaran.

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

Tullisanasto: Tulli

tavaroiden tuominen EU:n tulli- tai veroalueelle

Huomautus: Tuonnin yleisin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen.
Tämä tuonti-käsite poikkeaa ulkomaankaupan tilastoinnissa käytettävästä tuonti-käsitteestä.

Aihealue: Tulliselvitys

Ulkomaankauppatilasto: Tilastointi

ulkomaankaupan osa, joka muodostuu tavaroiden ja palveluiden omistajuuden vaihdosta ulkomaiselta talousyksiköltä kotimaiselle talousyksikölle tai vaihdosta rajan yli kotimaahan

Ruotsiksi: import

Englanniksi: import

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä hyödyke

Huomautus: Tuote voi olla aineellinen tai aineeton.

Ruotsiksi: produkt

Englanniksi: product

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

tulli-ilmoitus, jolla annetaan aiemmasta, yksinkertaistetusta tulli-ilmoituksesta puuttuneet tiedot ja täydentävät asiakirjat

Huomautus: Täydentävä tulli-ilmoitus täytyy antaa kaksivaiheisen tulli-ilmoittamisen lopussa luvan mukaisen määräajan kuluessa.
Täydentävällä tulli-ilmoituksella voi täydentää yhden tulli-ilmoituksen tietoja tai kokoavasti useamman tulli-ilmoituksen tietoja tietyn jakson ajalta.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

jalostusmenettely, jossa unionitavaroita viedään (1) EU:n tullialueelta jalostettavaksi, minkä jälkeen jalostetut tuotteet tuodaan takaisin EU:n tullialueelle

Huomautus: Ulkoisen jalostuksen menettely on erityismenettely.
Ulkoisen jalostuksen menettelyn käyttö vaati tulliviranomaisen myöntämän luvan. Ulkoisen jalostuksen menettelyn menettelykoodi on 21.
Jos jalostettujen tuotteiden tuontitulli on nolla esimerkiksi tuotteiden alkuperän tai tariffiluokittelun vuoksi, menettelyksi tulee ulkoisen jalostuksen menettelyn sijaan väliaikainen vienti menettelykoodilla 22.
Ulkoisen jalostuksen menettelyssä voi käyttää vakiovaihtojärjestelmää, kun kyse on rikkinäisten tavaroiden korjauksesta.
Termissä ulkoinen jalostus EX/IM lyhenne tulee sanoista export/import. Lyhenteellä kuvataan järjestystä, jossa vienti tapahtuu ennen tuontia.

Ei-suositeltava: väliaikainen vienti ulkoisessa jalostuksessa
ulkoinen jalostus jalostusmenettelyssä

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

passitusmenettely, jossa pääsääntöisesti muita kuin unionitavaroita kuljetetaan EU:n tullialueella

Huomautus: Ulkoisen passituksen menettely on erityismenettely.
Ulkoisen passituksen menettelyssä olevat tavarat kuljetetaan sovellettavasta sopimuksesta riippuen unionin passituksena, TIR-passituksena (TIR-yleissopimuksen mukaisesti), ATA-yleissopimuksen mukaisesti tai Istanbulin sopimuksen mukaisesti, NATO- tai EU-lomakkeella 302 tai postilähetyksiä koskevana passituksena. Meri- ja lentoliikenteessä voidaan käyttää passitusilmoituksena myös sähköistä kuljetusasiakirjaa (ETD).
Erityistapauksissa ulkoisen passituksen menettelyyn voi asettaa myös unionitavaroita.
Passitusmenettelyssä tavaroihin ei sovelleta muita kauppapoliittisia toimenpiteitä kuin tuonti- tai vientikiellot.
Jos ulkoinen passitus tehdään unionin passituksena tai yhteisenä passituksena, sitä sanotaan T1-passitukseksi.

Aihealue: Tulliselvitys

Ulkomaankauppatilasto

tavaroiden ja palveluiden omistajuuden vaihto kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä tai vaihto kansainvälisten rajojen yli

Ruotsiksi: utrikeshandel

Englanniksi: international trade

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

tavaroiden ja palveluiden tuontia ja vientiä kuvaava tilasto

Ruotsiksi: utrikeshandelsstatistik

Englanniksi: international trade statistics

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

passitus (1), jota käytetään EU:n tullialueella

Huomautus: Unionin passitus tehdään T-passituksena. T-passitusilmoitus annetaan yhteisen passituksen maiden ja EU-maiden yhteisessä sähköisessä järjestelmässä.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

EU:n asetus, jossa säädetään, mitä yleisiä sääntöjä ja menettelyitä sovelletaan EU:n tullialueelle tuotaviin tai sieltä vietäviin tavaroihin

Huomautus: Unionin tullikoodeksi on osa tullilainsäädäntöä.
Unionin tullikoodeksi on virallisesti nimeltään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013 unionin tullikoodeksista.

Lyhenne: UTK

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tavara, joka on joko tuotettu EU:n tullialueella tai joka on tuotu ja luovutettu vapaaseen liikkeeseen EU:n tullialueelle

Huomautus: Unionitavara saa liikkua vapaasti EU:n tullialueen sisällä ilman tullimuodollisuuksia.

Ei-suositeltava: yhteisötavara

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tulli-ilmoitus, jolla annetaan kerralla kaikki tullimenettelyn edellyttämät tiedot ja täydentävät asiakirjat

Huomautus: Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus annetaan yksivaiheisessa tulli-ilmoittamisessa.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulli

ulkoisen jalostuksen menettelyssä käytettävä järjestely, jossa korjattavaksi lähetetty rikkinäinen tavara vaihdetaan toiseen

Huomautus: Vakiovaihtojärjestelmässä voidaan ensin viedä rikkinäinen tavara ja tuoda sen tilalle korvaava tuote.
Jos käytetään ennakkotuontia, korvaava tuote tuodaan ennen kuin rikkinäinen tavara viedään.

Aihealue: Tulliselvitys

Ulkomaankauppatilasto

tuotteen valmistuttaminen Suomessa, jossa ulkomainen valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista

Huomautus: Suomessa valmistuttamisessa ulkomainen valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista. Taloudellinen omistaja on sijoittunut ulkomaille. Ulkomainen valmistuttaja maksaa korvauksen tehdystä työstä (palvelusta) suomalaiselle valmistajalle, joka voi olla myös sen tytäryhtiö. Valmistuttamispalkkio kirjataan maksutaseessa Suomen palveluiden vientiin. Suomeen valmistuttamista varten tuodut ja Suomesta takaisin viedyt valmiit tavarat poistetaan maksutaseessa Suomen tavarakaupasta, koska niiden omistajuus ei vaihdu.

Ruotsiksi: tillverkningsuppdrag i Finland för en utländsk uppdragsgivares räkning

Englanniksi: goods sent to Finland for processing charged to a foreign producer

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

tuotteen valmistuttaminen ulkomailla, jossa suomalainen valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista

Huomautus: Ulkomailla valmistuttamisessa suomalainen valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista. Taloudellinen omistaja on sijoittunut Suomeen. Suomalainen valmistuttaja maksaa korvauksen tehdystä työstä (palvelusta) ulkomaiselle valmistajalle, joka voi olla myös sen tytäryhtiö. Valmistuttamispalkkio kirjataan maksutaseessa Suomen palveluiden tuontiin. Ulkomaille Suomesta valmistuttamista varten viedyt ja takaisin tuodut valmiit tavarat poistetaan maksutaseessa Suomen tavarakaupasta, koska niiden omistajuus ei vaihdu. Ulkomailta ostetut tavarat, joita muokataan ulkomailla ja ulkomaille myydyt tavarat, jotka on valmistutettu ulkomailla, lisätään puolestaan maksutaseessa Suomen tavarakauppaan.

Ruotsiksi: tillverkningsuppdrag utomlands för en finländsk uppdragsgivares räkning

Englanniksi: goods sent abroad for processing charged to a Finnish producer

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

valtuutuksen saanut toimija

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulli

toimija, joka voi asettaa tavaroita passitusmenettelyyn ilman, että tavarat täytyy fyysisesti esittää lähtöpaikan tullissa

Huomautus: Valtuutetun lähettäjän asema edellyttää tulliviranomaisen myöntämää lupaa.
Kun toimijalla on valtuutetun lähettäjän lupa, se voi aloittaa T-passituksen mistä tahansa Tullin hyväksymästä paikasta Suomessa.

Ruotsiksi: godkänd avsändare

Englanniksi: authorised consignor

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

Tullisanasto: Tulli

toimija, joka voi vastaanottaa passitusmenettelyssä saapuvia tavaroita tulli- tai väliaikaiseen varastoonsa

Huomautus: Valtuutetun vastaanottajan asema edellyttää tulliviranomaisen myöntämää lupaa.
Valtuutettu vastaanottaja voi esittää tavarat tullille passituksesta vastaavan puolesta.

Ruotsiksi: godkänd mottagare

Englanniksi: authorised consignee

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

Tullisanasto

asema, jonka asiakas saa, kun Tulli myöntää sille AEO-valtuutuksen

Huomautus: AEO-valtuutuksia on kahdenlaisia: AEOC oikeuttaa yksinkertaistuksiin tullimenettelyissä ja tavarantarkastuksissa. AEOS oikeuttaa etuihin tarkastuksissa, jotka liittyvät vaarattomuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi on AEOF-valtuutus, jota käytetään silloin, kun asiakkaalla on sekä AEOC- että AEOC-valtuus.
Valtuutetun talouden toimijan asema myönnetään EU:n tullilainsäädännön perusteella.

Ruotsiksi: status som godkänd ekonomisk aktör

Englanniksi: authorised economic operator status

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

varastointimenettely, jossa muita kuin unionitavaroita säilytetään EU:n tullialueella aidatulla alueella, jonka sisään- ja uloskäynnit ovat tullivalvonnassa

Huomautus: Vapaa-aluemenettely on erityismenettely.
EU:n jäsenvaltiot voivat määritellä omalla alueellaan vapaa-alueita. Suomessa vapaa-alueita ei ole käytössä (tilanne vuonna 2023).
Vapaa-alueella voi olla myös unionitavaroita, mutta ne eivät ole vapaa-aluemenettelyssä.

Ei-suositeltava: vapaa-alueet

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tulliasioinnin tapa, jota käytetään silloin, kun ensisijaista asiointitapaa ei voi käyttää järjestelmähäiriön tai -päivityksen vuoksi

Huomautus: Varamenettelyä voivat käyttää yritykset, kun Tulli on antanut siihen luvan. Varamenettelynä käytetään esimerkiksi asiointia lomakkeella.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

erityismenettely, jossa muita kuin unionitavaroita voidaan säilyttää EU:n tullialueella niin, ettei niistä tarvitse maksaa tuontitullia tai muita maksuja

Huomautus: Varastointimenettelyssä ei pääsääntöisesti ole määräaikaa. Varastointimenettelyssä oleviin tavaroihin ei sovelleta muita kauppapoliittisia toimenpiteitä kuin tuonti- ja vientikieltoja.
Varastointimenettelyllä ei tässä tarkoiteta valmisteverollisten tavaroiden varastointia.
Varastoinnin erityismenettelyjä ovat tullivarastointimenettely ja vapaa-aluemenettely. Väliaikainen varastointi ei ole varastoinnin erityismenettely.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulli

varastosta vastaava talouden toimija, jolle Tulli on myöntänyt yleisvakuusluvan ja varastoluvan

Ruotsiksi: lagerhavare

Englanniksi: warehouse keeper

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

Tullisanasto: Tulli

tavara, joka varastoidaan, käytetään tai jalostetaan erityismenettelyyn asetettujen tavaroiden sijasta

Huomautus: Vastaavat tavarat ovat unionitavaroita, paitsi ennakkotuonnissa, jossa ne ovat muita kuin unionitavaroita.
Esimerkiksi ennakkotuonnissa vastaavia tavaroita jalostetaan ulkoiseen jalostuksen menettelyyn asetettujen unionitavaroiden sijasta. Sisäisen jalostuksen ennakkoviennissä vastaavat tavarat ovat unionitavaroita, joita on käytetty vietävien tuotteiden jalostamiseen EU:n tullialueella.
Pääsääntöisesti vastaavilla tavaroilla on oltava sama nimike, kaupallinen laatu ja tekniset ominaisuudet kuin tavaroilla, joiden sijasta niitä käytetään.
Vastaavien tavaroiden käyttö vaatii maininnan erityismenettelyn luvassa.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

verkkosivuston kautta tarjottava asiointipalvelu

Huomautus: Tullin verkkoasiointipalveluja ovat esimerkiksi Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelu ja Tulliselvityspalvelu.

Ruotsiksi: webbtjänst

Englanniksi: online service

Aihealue: Asiakkuus

Tullisanasto

alue, jolla on yhteisesti sovittu verotus

Aihealue: Verotus

Tullisanasto: Tulli

EU:n tullialueelle sijoittautunut toimija, joka vastaa tavaran viennistä EU:n tullialueen ulkopuolelle

Huomautus: Viennistä on annettava tulli-ilmoitus.

Ruotsiksi: exportör

Englanniksi: exporter

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

Ulkomaankauppatilasto: Tilastointi

ulkomaankaupan osa, joka muodostuuu tavaroiden ja palveluiden omistajuuden vaihdosta kotimaiselta talousyksiköltä ulkomaiselle talousyksikölle tai vaihdosta rajan yli ulkomaille

Ruotsiksi: export

Englanniksi: export

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto: Tulli

tavaroiden vieminen EU:n tulli- tai veroalueelta

Huomautus: Tämä vienti-käsite poikkeaa ulkomaankaupan tilastoinnissa käytettävästä vienti-käsitteestä.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tullimenettely, jota käytetään, kun unionitavaroita viedään EU:n tullialueelta tai veroalueelta

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

muiden kuin unionitavaroiden säilytys Tullin hyväksymässä väliaikaisessa varastossa tavaroiden Tullille esittämisen jälkeen, ennen kuin ne asetetaan tullimenettelyyn tai jälleenviedään

Huomautus: Väliaikaista varastointia käytetään esimerkiksi tilanteessa, jossa EU:n tullialueen ulkopuolelta tuodaan EU:n tullialueelle tavaroita, joita ei heti aseteta tullimenettelyyn. Väliaikaisesti varastoidut tavarat on asetettava tullimenettelyyn 90 päivän kuluessa siitä, kun ne on esitetty Tullille. Väliaikaisessa varastossa olevia tavaroita voi käsitellä vain niiden kunnon ylläpitämiseksi.
Väliaikainen varastointi vaatii tulliviranomaisen myöntämän luvan. Väliaikainen varastointi ei ole tullilainsäädännössä määritelty tullimenettely, eikä varastoinnin erityismenettely.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

unionitavaroiden vienti (1) EU:n tullialueen ulkopuolelle, kun tarkoituksena on palauttaa tavarat myöhemmin EU:n tullialueelle

Huomautus: Väliaikaisessa viennissä käytetään kahta eri menettelyä: väliaikainen vienti menettelykoodilla 22 ja väliaikainen vienti menettelykoodilla 23. Väliaikaista vientiä on myös ulkoisen jalostuksen menettely (menettelykoodi 21), joka on erityismenettely.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

väliaikainen vienti, jossa unionitavaroita viedään (1) EU:n tullialueelta jalostettavaksi muussa kuin ulkoisen jalostuksen menettelyssä, minkä jälkeen jalostetut tuotteet tuodaan EU:n tullialueelle tuontitullitta

Huomautus: Väliaikaista vientiä menettelykoodilla 22 käytetään, kun jalostettavien tavaroiden tuontitulli on nolla joko alkuperän, tariffiluokittelun tai muun vastaavan perusteella. Tavarat ovat olleet samankaltaisessa käsittelyssä kuin ulkoisessa jalostuksessa, mutta tuontitullittomuuden vuoksi tavaroita ei käsitellä ulkoisen jalostuksen menettelyssä vaan väliaikaisena vientinä.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

väliaikainen vienti, jossa unionitavaroita viedään (1) EU:n tullialueelta ja tuodaan takaisin EU:n tullialueelle muuttumattomina

Huomautus: Väliaikaista vientiä menettelykoodilla 23 käytetään esimerkiksi silloin, kun messu- tai näyttelytavaroita tai ammatinharjoittamisvälineitä viedään väliaikaisesti EU:n tullialueen ulkopuolelle.
Tässä menettelyssä voidaan käyttää vienti-ilmoituksen korvaavaa ATA-carnet’a.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

erityiskäytön menettely, jossa muita kuin unionitavaroita tuodaan EU:n tullialueelle kokonaan tai osittain tuontitullitta ja ne viedään (1) myöhemmin muuttumattomina EU:n tullialueelta

Huomautus: Väliaikaisen maahantuonnin menettely on erityismenettely.
Tulli määrittelee ajan, jonka sisällä tavarat on jälleenvietävä tai asetettava toiseen tullimenettelyyn.
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetettavat tavarat voivat olla esimerkiksi näyttelytavaroita, testattavia tavaroita tai ammatinharjoittamisvälineitä.
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyn käyttö vaatii tulliviranomaisen myöntämän luvan.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tulliedustaja, joka toimii omissa nimissään mutta toisen lukuun

Huomautus: Välillinen edustaja toimii samalla vastuulla kuin tavaranhaltija. Välillisen edustajan lisäksi toimija, jota se edustaa, on vastuussa tullivelasta ja jälkitullauksesta.

Ruotsiksi: indirekt ombud

Englanniksi: indirect representative

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

Ulkomaankauppatilasto

toimintatapa, jossa tuotos syntyy ostojen ja myyntien välisestä erotuksesta, kun kotimainen yritys välittää tavaroita muuttumattomana ulkomailla maasta toiseen ilman, että tavarat kulkevat välittäjän kotimaan kautta

Huomautus: Välityskaupassa suomalainen talousyksikkö ostaa tavaran (tai palvelun) ulkomailta, ja myy sen eteenpäin muuttumattomana ulkomaille ilman että tavarat kulkevat Suomen kautta. Välityskaupan myyntien ja ostojen erotus (marginaali) kirjataan tavaravientiin. Välityskauppa voi olla myös ketjukauppaa tai kolmikantakauppaa.

Ruotsiksi: förmedlingshandel

Englanniksi: merchanting services

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

passitus (1), jota käytetään EU:n tullialueen ja yhteisen passituksen maiden välillä tai yhteistä passitusta soveltavien maiden välillä

Huomautus: Yhteisen passituksen maita ovat Norja, Sveitsi, Islanti, Liechtenstein, Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia, Iso-Britannia ja Ukraina (tilanne vuonna 2023).
Yhteinen passitus tehdään T-passituksena. T-passitusilmoitus annetaan yhteisen passituksen maiden ja EU-maiden yhteisessä sähköisessä järjestelmässä.

Aihealue: Tulliselvitys

Ulkomaankauppatilasto

tavaroiden tai palveluiden myynti ja hankinta EU-maiden välillä

Ruotsiksi: gemenskapsintern handel

Englanniksi: intra-Community trade

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

Tullisanasto

tulli-ilmoitus, josta voi puuttua tiettyjä vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa vaadittavia tietoja tai asiakirjoja

Huomautus: Yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen käyttäminen vaatii tulliviranomaisen luvan.
Yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta käytetään kaksivaiheisen ilmoittamisen ensimmäisessä vaiheessa.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tullivarasto, joka on vain varastonpitäjän käytössä

Huomautus: Yksityisen tullivaraston pitäjä hoitaa kirjanpidon ja varastointiin liittyvät tulli-ilmoitukset.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tulli-ilmoittaminen, jossa annetaan kerralla kaikki vaaditut tiedot ja asiakirjat tulliselvitystä varten

Huomautus: Yksivaiheinen tulli-ilmoittaminen on yleisimmin käytetty tulli-ilmoittamisen muoto. Yleensä yksivaiheisessa tulli-ilmoittamisessa annetaan vakiomuotoinen tulli-ilmoitus.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto

tullivarasto, joka on kaikkien varastointisopimuksen tehneiden käytettävissä

Huomautus: Yleistä tullivarastoa käyttävän menettelynhaltijan pitää tehdä varastoinnista sopimus varastoluvan haltijan kanssa.

Aihealue: Tulliselvitys

Tullisanasto: Tulli

asiakas, joka on yritys tai muu yhteisö

Huomautus: Yritysasiakkailla on Y-tunnus tai EORI-numero.

Ruotsiksi: företagskund

Englanniksi: business customer

Aihealue: Asiakkuus, Yritysasiakkuus

Tullisanasto: Tulli

tulliasiointiin liittyvä neuvonta yritysasiakkaille

Huomautus: Yritysneuvonta antaa yrityasiakkaille neuvontaa muun muassa tullimenettelyistä, maksuista tai lupahakemuksista.
Tullin henkilöasiakkaiden neuvontaa kutsutaan tullineuvonnaksi.

Ruotsiksi: företagsrådgivning

Englanniksi: Business Information

Aihealue: Asiakkuus, Verotus, Tulliselvitys, Tullivalvonta

Ulkomaankauppatilasto

yritystilastojen mukaisen tavaroiden ulkomaankauppatilaston perusteella laskettava tavaraviennin ja tavaratuonnin erotus

Ruotsiksi: handelsbalans enligt företagsstatistik

Englanniksi: trade balance in business statistics terms

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

Ulkomaankauppatilasto

ulkomaankauppatilasto, joka laaditaan Euroopan yritystilastoista annetun asetuksen mukaisesti

Huomautus: Tulli tilastoi rajat ylittävää ulkomaankauppaa yritystilastojen perusteella. Tästä poikkeuksena ovat ilma-alukset ja merialukset, jotka tilastoidaan taloudellisen omistajan muutoksen mukaan. Tuonti tilastoidaan CIF-arvon ja vienti FOB-arvon mukaan.

Ruotsiksi: statistik över utrikeshandel med varor enligt företagsstatistik

Englanniksi: statistics on international trade in goods in business statistics terms

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto