Saapumisen ja väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset uudistuvat

EU:n tullilainsäädännön muutosten seurauksena tulli-ilmoittaminen uudistuu vaiheittain vuosina 2020‒2025. 

EU:n ulkopuolelta saapuvan tavaran ilmoitukset nyt

Tullille on annettava Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX) tai sanomalla 

 • meri-, rautatie- ja maantieliikenteessä saapumisen yleisilmoitus
 • meri- ja rautatieliikenteessä yhdistetty saapumis- ja esittämisilmoitus.

Jaetun lastitilan kuljetuksissa saapumis- ja esittämisilmoitukset annetaan yleensä erillisinä ilmoituksina. Saapumisen yleisilmoitus ja esittämisilmoitus katsotaan yhdessä yleisilmoitukseksi väliaikaista varastointia varten. 

Passitusmenettelyssä saapuvasta tavarasta tehdyn passitusilmoituksen tietoja käytetään yleisilmoituksena. Passitusilmoituksella voi antaa myös turvatiedot, jolloin erillistä saapumisen yleisilmoitusta ei tarvita.

Lentoliikenteessä saapuvista lähetyksistä on annettava saapumisen yleisilmoitus Turvatietojen ICS2-järjestelmään. Niistä on myös annettava esittämisilmoitus Tullille sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa, kun lähetys saapuu Suomeen.

EU:n ulkopuolelta saapuvan tavaran ilmoitusten muutokset

Saapumisen yleisilmoitus uudistetaan ja annetaan jatkossa Turvatietojen ICS2-järjestelmään. Uudet ilmoitukset otetaan käyttöön eri kuljetusmuodoissa useassa eri vaiheessa. Postiliikenteen ilmoitukset otettiin käyttöön vuonna 2021, lentoliikenteen ilmoitukset 1.3.2023 alkaen ja muiden kuljetusmuotojen ilmoitukset otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2024 ja 2025. 

Saapumisilmoitus otetaan käyttöön uutena esittämisilmoituksesta erillisenä ilmoituksena. Se annetaan saapumisen yleisilmoituksen jälkeen Turvatietojen ICS2-järjestelmään, kun tavara saapuu lento-, meri- ja rautatieliikenteessä. Näitä ilmoituksia ei voi antaa Suomen tullin järjestelmään. 

Uusia ilmoituksia voi antaa joko EU:n asiointipalvelussa tai sanomilla. Sanomailmoittajien on testattava sanomat komission testauspalvelussa. Jos sanomailmoittaja käyttää sanomien teknisessä lähettämisessä IT-palveluntarjoajaa, IT-palveluntarjoaja testaa sanomaliikenteen. 

Saapumisen yleisilmoituksen ja saapumisilmoituksen lisäksi Suomeen purettavasta tavarasta annetaan saapumisen esittämisilmoitus, joka annetaan Suomen tullille Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Tämä ilmoitus testataan Suomen tullin kanssa. 

Suomessa ei jatkossakaan tarvitse antaa EU:n ulkopuolelta tulevista lähetyksistä saapumisen yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen jälkeen enää erillistä väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta, jos ensimmäinen lähetyksen saapumispaikka EU:ssa on Suomessa. 

Jos kuljetusyhtiöllä ei ole ennen lastausta käytettävissään kaikkia saapumisen yleisilmoituksella vaadittavia tietoja, tavaran lähettäjä tai huolintaliike voi antaa ennen lastausta vaadittavat turvatiedot saapumisen yleisilmoituksella, jossa on vain osa tiedoista ja tieto kuljetusyhtiön päälentorahtikirjan (MAWB) numerosta. Kuljetusyhtiö antaa tällöin oman saapumisen yleisilmoituksensa osittaisilla tiedoilla lastauksen jälkeen, ennen tavaran saapumista.

Saapumisen yleisilmoituksia voi antaa osittaisin tiedoin lento-, meri- ja rautatieliikenteessä.

Uudessa saapumisen yleisilmoituksessa pakollisia turvatietoja ovat tiedot ostajasta ja myyjästä sekä tavarankuvaus ja tullinimike vähintään kuuden numeron tarkkuudella.

Lisätietoa: Saapumisen ilmoitukset kaavioina

ICS2 (Import Control System 2), EU:n saapumisen turvatietouudistus, vaihe 2

ICS2-järjestelmä, johon saapumisen ilmoitukset annetaan (aiemmin käytetty nimeä CR)

STI-STP (Shared Trader Interface-Shared Trader Portal), komission ICS2-ilmoituspalvelu

CIRCABC-sivut, julkaisukanava komission sanomakuvauksille

ITSP (Information Technology Service Provider), sanomailmoittajan palveluntarjoaja 

IE (Information Exchange), tiedonvaihto, sanomailmoittaminen

DVV Digi- ja väestötietovirasto, palvelinvarmenteet

ICS2R2 (ICS Release 2), lentoliikenteen ilmoitukset

ENS (Entry Summary Declaration), saapumisen yleisilmoitus

AN (Arrival Notification), saapumisilmoitus komission järjestelmään

PN (Presentation Notification), esittämisilmoitus Suomen tullin järjestelmään

TSD (Temporary Storage Declaration), kuljetusyhtiön antama väliaikaisen varastoinnin ilmoitus

AC (Assessment Complete), ICS2-ilmoitukseen tuleva vastaus, joka informoi, että ilmoitus on hyväksytty ja tavara voidaan lastata EU:hun tulevaan alukseen

EO (Economic Operator), talouden toimija

HTI (Harmonised Trader Interface), yhdenmukaistettu elinkeinonharjoittajien rajapinta

KC3 (Third Country Known Consignor), kolmannessa maassa tunnettu lähettäjä

EU:n komissio on julkaissut käyttöön otettavien sanomien sanomakuvaukset Circabc-verkkosivuilla. Saapumisen ilmoittamiseen tulee uusia sanomia, ja vanhojen sanomien tietosisällöt muuttuvat.

Sanomien lyhenteet

Sanomat on numeroitu sen mukaan, mikä on niiden käyttötarkoitus. IE3F-alkuiset sanomat ovat saapumisen yleisilmoituksia, jotka sanomailmoittaja lähettää EU:n ICS2-järjestelmään. Saapumisen yleisilmoituksille on määritetty erilainen tietosisältö riippuen siitä, mitä kuljetusmuotoa käytetään, kuka antaa ilmoituksia ja annetaanko ilmoituksella kaikki tiedot vai vain osa tiedoista. Esimerkiksi sanomat IE3F10−IE3F17 ovat meriliikenteen saapumisen yleisilmoituksia ja sanomat IE3F20−IE3F29 lentorahdin saapumisen yleisilmoituksia.

Uusien sanomailmoitusten numerointi on seuraavanlainen:

 • IE3A-alkuiset sanomat ovat sanomailmoittajan lähettämiä muutospyyntösanomia.
  • Esimerkiksi IE3F20-sanoman tietoihin pyydetään muutosta sanomalla IE3A20. 
 • IE3Q-alkuisilla sanomilla pyydetään esimerkiksi ilmoittajalta lisätietoa (IE3Q02) tai ilmoittaja voi pyytää ilmoituksen mitätöintiä (IE3Q04).  
 • IE3R-alkuiset sanomat ovat vastaussanomia.
  • IE3R01 on ilmoittajalle lähetettävä vastaussanoma, jossa kerrotaan saapumisen yleisilmoituksen rekisteröitymisestä ja sen saamasta MRN-viitenumerosta.
 • IE3N-alkuiset sanomat ovat erilaisia tiedotussanomia.
  • IE3N06 on sanoma-asiakkaan lähettämä ilmoitus tavaran saapumisesta eli saapumisilmoitus.
  • IE3N08 on ilmoitus asiakkaalle tarkastuksesta.

Mistä sanomakuvaukset löytyvät?

Tutustu ICS2R2-vaiheen eli lentoliikenteen sanomakuvauksiin ja asiakastestaukseen EU:n Circabc-verkkosivuilla julkisessa ryhmässä “ICS2 Release 2: air cargo general, postal and express pre-arrival".

Sanomien tietosisältökuvaukset ovat ladattavissa kansiosta ”ICS2 Common Functional System Specifications”. Avaa kansion ”ICS2-HTI” uusin versio (ICS2-HTI-v2.01.zip), lataa se ja valitse kansio ”ICS-HTI-IE”. Alakansion ”HTI-IEs" alla voit valita, katsotko tietosisältöjä tekstimuodossa (RTF) vai taulukkomuodossa (XLS).

Jokaisen sanoman tietosisältö on omana tiedostonaan. Tiedostonimenä on käytetty sanoman lyhennettä. eri kuljetusmuodoissa käytettävien ilmoitussanomien lyhenteet ja sanomien nimet julkaistaan myöhemmin tällä verkkosivulla.

Tutustu ICS2R3-vaiheen eli meri-, rautatie- ja maantieliikenteen uusiin ja päivitettyihin sanomakuvauksiin EU:n Circabc-verkkosivulla julkisessa ryhmässä ” ICS2 Release 3: maritime, road, rail and postal and express goods transported via those modes”.

Kun yritykselle on myönnetty EORI-numero Suomesta, myös hakemus ICS2-ilmoitusten sanoma-asiakkaaksi lähetetään Suomen tullille. Jos käytät sanomien lähettämisessä ja vastaanottamisessa IT-palveluntarjoajaa, sinun ei tarvitse hakea ICS2-sanoma-asiakkaaksi.

1. Lähetä hakemus 

Lähetä vapaamuotoinen sähköpostiviesti Tullin lupakeskukseen lupakeskus(at)tulli.fi. Kerro hakemuksessa seuraavat tiedot:

 • yrityksesi nimi ja EORI-numero
 • jokin seuraavista rooleista, jossa annat ilmoituksia: 
  • kuljetusyhtiö
  • pikarahtiyhtiö
  • postitoimija
  • alatason rahtikirjan tiedoista turvatietoilmoituksia antava toimija
  • edustaja
  • IT-palveluntarjoaja
 • testauksesta vastaavan henkilön sähköpostiosoite
 • sanoma-asioinnista vastaava: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite..

Tulli lähettää sinulle ohjeet siitä, miten luot testauksesta vastaavalle henkilölle EU Login -tunnuksen. Kun yrityksesi testauksesta vastaava on luonut tunnuksen, hän ilmoittaa siitä Tullin kansainväliselle helpdeskille hd(at)tulli.fi.

Tulli kirjaa yrityksen tiedot komission keskitettyyn tunnistus- ja pääsynhallintajärjestelmään (IAM). Tulli ilmoittaa tästä testauksesta vastaavalle. Testauksesta vastaava henkilö kirjautuu EU Login -tunnuksella komission IAM-järjestelmään, hyväksyy annetut tiedot ja tallentaa valtuutustietoja. Sen jälkeen hän voi itse kirjautua ICS2-palveluun (STI-STP), jota käytetään testauksessa. ICS2-palveluun kirjaudutaan EU:n asiointiportaalin kautta. Vaihtoehtoisesti hän voi valtuuttaa IAM-järjestelmässä jonkun muun henkilön käyttämään ICS2-palvelua (STI-STP). 

2. Saat yritysneuvontaa

Hakemuksen vastaanottamisen jälkeen Tullin yritysneuvonta ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja kysyy tarvetta yritysneuvonnan järjestämiseksi. Yritysneuvonnassa voidaan käydä läpi testaamisen järjestelyt ja palvelinvarmenteen hankkiminen. 

3. Hanki palvelinvarmenne

Hanki palvelinvarmenne joko DVV:ltä (suositus) tai muulta komission hyväksymältä varmentajalta. Jos käytät muuta kuin DVV:n palvelinvarmennetta, rekisteröi käyttämäsi varmenne komission UUM&DS Admin -järjestelmään. Samaa varmennetta käytetään sanomien lähettämisessä sekä sanomien testi- ja tuotantojärjestelmässä. 

4. Testauksen valmistelu

Aloita asiakastestaus kirjautumalla EU Login -tunnuksellasi ja oman yrityksesi tiedoilla EU:n asiointiportaaliin. Valitse siellä ICS2-palvelu, jonka nimi on EU:n asiointipalvelussa STI-STP (Shared Trader Interface – Shared Trader Portal). 

Tunnistautumisen jälkeen täytä ”Manage Preferences” tiedot sanoma-asiakkaasta itsestään. Täytä seuraavat tiedot:

 • Toimijan tyyppi, jossa roolissa asiakas lähettää ilmoituksia ja ottaa vastaan komission tiedonantoja. Roolin perusteella testiautomaatio ehdottaa myöhemmin testitapaukset, jotka toimijan on tehtävä.
  • Testiasiakkaana kirjautuneen sanoma-asiakkaan on valittava tyypikseen ilmoittaja.
 • Konfigurointitietoja, esimerkiksi
  • sanoma-asiakkaan oma URL
  • hakeeko sanoma-asiakas itse vastaussanomat komission järjestelmästä vai halutaanko, että komission lähettävän automaattisesti vastaussanomat.

5. Testaus

Tullin kansainvälinen helpdesk (hd(at)tulli.fi) tukee sinua testauksessa. Lähetä omasta järjestelmästäsi ne testitapaukset, joita ICS2-palvelu (STI-STP) on ehdottanut. Anna ”Ilmoittaja”-tiedoiksi yrityksesi omat tiedot ja käytä oman yrityksesi varmennetta. Voit seurata palvelussa testauksen etenemistä. 

Ilmoita testauksen jälkeen Tullille, että testaus on valmis. Tulli lähettää sinulle rekisteröintipäätöksen testauksen valmistuttua.

6. Huolehdi esittämisilmoitusten antamisesta Suomen tullille 

Jos yrityksesi antaa ICS2-järjestelmään annettavien saapumisen yleisilmoitussanomien lisäksi esittämisilmoituksia sanomalla, ne annetaan Suomen tullin Tulliselvitysjärjestelmään. Tätä varten yrityksesi on hakeuduttava Suomen tullin sanoma-asiakkaaksi ja testattava esittämisilmoitusten antaminen Suomen tullin kanssa. Lue lisää sanomien testaamisesta Suomen tullin kanssa.

7. Tuotannon aloittaminen

Kirjaudu EU:n asiointiportaalin kautta ICS2-palveluun (STI-STP). Kirjautuminen edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista ja sitä, että kirjautujalla on ”Tulliselvittäminen”-valtuus. Aiemmin testausvaiheessa tähän samaan palveluun tallentamasi tiedot eivät välity automaattisesti tuotantoon, joten sinun pitää ilmoittaa palvelussa yhteystietosi ja tuotannossa käytettävät toimijan tyypit, roolit ja konfigurointitiedot. 

Uudet meri-, rautatie- ja maantieliikenteen turvatietoilmoitukset otetaan käyttöön eri kuljetusmuodoissa useassa eri vaiheessa. EU:n linjaukset siirtymästrategiasta on julkaistu englanninkielisessä dokumentissa ”ICS2 Transition from R2 to R3”, jota on päivitetty helmikuun 2024 alussa.

Meri- ja sisävesiliikenteen ilmoitukset

Meri- ja sisävesiliikenteessä otetaan käyttöön uudet varustamojen turvatietoilmoitukset (F10, F11, F12, F13 ja postilähetyksistä annettava F45) 3.6.2024 alkaen. Jos varustamo aikoo meri- ja sisävesiliikenteen sanomailmoittajaksi, mutta ei pysty ottamaan sanomia käyttöön 3.6.2024 mennessä, varustamo voi hakea siirtymäaikaa enintään 4.12.2024 asti.

Meri- ja sisävesiliikenteessä otetaan käyttöön uudet turvatietoilmoitukset alatason rahtikirjan tiedoista (F14, F15, F16 ja F17) 4.12.2024 alkaen. Jos yrityksesi on sopinut varustamon kanssa, että yrityksesi antaa turvatietoja alatason rahtikirjan tiedoista, mutta yrityksesi ei pysty ottamaan sanomia käyttöön 4.12.2024, yrityksesi voi hakea siirtymäaikaa enintään 1.4.2025 asti. 

Alatason rahtikirjan tiedoista turvatietoilmoituksia antava toimija meriliikenteessä

Alatason rahtikirjan (”House”) tiedoista turvatietoilmoituksia antavilla toimijoilla tarkoitetaan esimerkiksi EU:n ulkopuolelle sijoittautuneita lähettäjiä tai EU:ssa olevaa tuojaa edustavia huolintaliikkeitä, jotka eivät pysty toimittamaan varustamoille tarvittavia tietoja, jotta varustamot voisivat antaa saapumisen yleisilmoituksen täydellisin tiedoin (F10 tai F11). Toimijat voivat sopia varustamon kanssa siitä, että he antavat itse tarvittavat alatason rahtikirjan tiedot omalla saapumisen yleisilmoituksella (F17, F15 tai yhdistelmä F14 + F16) komission Turvatietojen ICS2-järjestelmään. Tällaisista toimijoista käytetään EU:n englanninkielisessä materiaalissa nimeä ”House filer”.

Rautatie- ja maantieliikenteen ilmoitukset

1.4.2025 alkaen otetaan käyttöön

 • Rautatieliikenteessä rautatieyhtiön uusi turvatietoilmoitus F51 ja postilähetyksistä annettava F41
  • Myös rautatieliikenteeseen suunnitellaan mahdollisuutta, jossa rautatieyhtiö voi antaa saapumisen yleisilmoituksen ylätason rahtikirjan tiedoista ja huolintaliike tai muu toimija voi antaa omat ilmoituksensa alatason rahtikirjan tiedoista. Näitä sanomia ei kuitenkaan ole vielä vahvistettu virallisesti.
 • Maantieliikenteessä kuljetusyhtiön uusi turvatietoilmoitus F50 ja postilähetyksistä annettava F40
 • Maantieliikenteessä kuljetettavasta pikarahdista annettava uusi turvatietoilmoitus F34.

Kaikissa rautatie- ja maantieliikenteen ilmoituksissa kuljetusyhtiö voi hakea siirtymäaikaa enintään 1.9.2025 asti.

Jos kuljetusyhtiö tai kuljetusyhtiön ilmoituksia antava edustaja antaa sekä meriliikenteen että maantie- tai rautatieliikenteen turvatietoilmoituksia, hän voi halutessaan aloittaa uusien maantie- ja rautatieliikenteen ilmoitusten antamisen jo meriliikenteen aikataulussa, eli 3.6.2024 alkaen.

Kuka voi hakea siirtymäaikaa?

Siirtymäaikaa voi hakea ilmoituksesta vastuullinen kuljetusyhtiö tai muu ilmoituksesta vastuullinen yhtiö. Näiden ilmoittajien sanomia lähettävät edustajat tai sanomanvälityksestä vastaavat palveluntarjoajat eivät voi hakea siirtymäaikaa itselleen, mutta he voivat hakea siirtymäaikaa ilmoittajan puolesta.

Voit hakea siirtymäaikaa Suomen tullilta, jos yritykselläsi on Suomesta myönnetty EORI-numero. Jos esimerkiksi varustamolla tai EU:n ulkopuolelle sijoittautuneella lähettäjällä on toisesta EU-maasta myönnetty EORI-numero, tämän on haettava lisäaikaa EORI-rekisteröinnin tehneestä EU-maasta.

Miten siirtymäaikaa haetaan?

Hae siirtymäaikaa mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 1 kuukausi ennen vastuullasi olevan uuden turvatietoilmoituksen käyttöönottopäivää. Kerro hakemuksessa seuraavat tiedot:

 • yrityksesi nimi ja EORI-numero
 • jompikumpi seuraavista rooleista, jossa annat ilmoituksia:
  • kuljetusyhtiö
  • alatason rahtikirjan tiedoista turvatietoilmoituksia antava toimija
 • ilmoitussanomat, joita yrityksesi aikoo antaa
 • perustelut siirtymäajalle
  • Kerro esimerkiksi toimijaketjussa olevien osittaisten ilmoitustietojen antajien kanssa suunniteltu yhteinen aikataulutus.
 • hakemasi siirtymäajan kesto
  • siirtymäajan alku- ja loppupäivämäärä
   • Varustamot: siirtymäaikaa voi saada 3.6.–4.12.2024
   • Postitoimijat ja alatason rahtikirjan tiedoista turvatietoilmoituksia antavat toimijat: siirtymäaikaa voi saada 4.12.2024–1.4.2025
   • Rautatie- ja maantieliikenteen kuljetusyhtiöt: siirtymäaikaa voi saada 1.4.–1.9.2025
  • päivä, jolloin aiot ottaa uudet ilmoitukset käyttöön.

Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen ucc(at)tulli.fi.

 

Sanoman numero Muutos­sanoman numero Saapumisen yleisilmoitus Ilmoituksesta vastuullinen
IE3F20 IE3A20 Lentorahti (yleinen) – Ennen lastaamista annettu koko tietosisältö Kuljetusliike
IE3F21 IE3A21 Lentorahti (yleinen) – osittainen tietosisältö – Ennen saapumista annettu päärahtikirja Kuljetusliike
IE3F22 IE3A22 Lentorahti (yleinen) – osittainen tietosisältö – Ennen saapumista annettu alarahtikirja – Koodeksin 127 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun henkilön 113 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittama osittainen tietosisältö Alatason kuljetusasiakirjan tietoja antava toimija
IE3F23 IE3A23 Lentorahti (yleinen) – Osittainen tietosisältö – 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ennen lastaamista annettu vähimmäistietosisältö ilman päärahtikirjan viitenumeroa Alatason kuljetusasiakirjan tietoja antava toimija
IE3F24 IE3A24 Lentorahti (yleinen) – Osittainen tietosisältö – Ennen lastaamista 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti annettu vähimmäistietosisältö ja päärahtikirjan viitenumero Alatason kuljetusasiakirjan tietoja antava toimija
IE3F25 - Lentorahti (yleinen) – Osittainen tietosisältö – Ennen lastaamista 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti annetun päärahtikirjan viitenumero Alatason kuljetusasiakirjan tietoja antava toimija
IE3F26 IE3A26 Lentorahti (yleinen) – Osittainen tietosisältö – Ennen lastaamista 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ennen annettu vähimmäistietosisältö, joka sisältää lisätietoja alarahtikirjasta Alatason kuljetusasiakirjan tietoja antava toimija
IE3F27 IE3A27 Lentorahti (yleinen) – Ennen saapumista annettu koko tietosisältö Kuljetusliike
IE3F28 IE3A28 Lentorahti (yleinen) – Ennen lastaamista annettu koko tietosisältö – Suora lentorahtikirja Kuljetusliike
IE3F29 IE3A29 Lentorahti (yleinen) – Ennen saapumista annettu koko tietosisältö – Suora lentorahtikirja Kuljetusliike

 

 

Sanoman numero Muutos­sanoman numero Saapumisen yleisilmoitus Ilmoituksesta vastuullinen
IE3F40 IE3A40 Postilähetykset – Osittainen tietosisältö – Tieliikenteen pääasiallisen kuljetusasiakirjan tiedot Kuljetusliike / maantie
IE3F41 IE3A41 Postilähetykset – Osittainen tietosisältö – Rautatieliikenteen pääasiallisen kuljetusasiakirjan tiedot Kuljetusliike / rautatie
IE3F42 IE3A42 Postilähetykset – Osittainen tietosisältö – Asianomaiseen liikennemuotoon sovellettavien määräaikojen mukaisesti annettu päärahtikirja, joka sisältää tarvittavat postiliikenteen lentorahtikirjan tiedot Kuljetusliike / lento
IE3F43 IE3A43 Postilähetykset – Osittainen tietosisältö – Ennen lastaamista 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 113 artiklan 2 kodan mukaisesti annettu vähimmäistietosisältö Postitoimija
IE3F44 IE3A44 Postilähetykset – Osittainen tietosisältö – Ennen lastaamista 106 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 113 artiklan 2 kodan mukaisesti annettu postin kuljetusyksikön tunnistenumero Postitoimija
IE3F45 IE3A45 Postilähetykset – Osittainen tietosisältö – Ainoastaan pääkonossementti Kuljetusliike / meri

 

Sanoman numero Muutos­sanoman numero Saapumisen yleisilmoitus Ilmoituksesta vastuullinen
IE3F30 IE3A30 Pikarahtilähetykset – Ennen saapumista annettu koko tietosisältö Pikarahtiyhtiö
IE3F31 IE3A31 Yleinen lentorahti pikarahtilähetyksenä – Pikarahtiyrityksen ennen saapumista antama koko tietosisältö Kuljetusliike
IE3F31 IE3A32 Pikarahtilähetykset – Ennen lastaamista annettava vähimmäistietosisältö 106 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa määritellyissä tapauksissa Pikarahtiyhtiö
IE3F33 IE3A33 Yleinen lentorahti pikarahtilähetyksenä – Osittainen tietosisältö – Koodeksin 127 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun henkilön 113 artiklan 1 kohdan mukaisesti antama alarahtikirja Pikarahtiyhtiö
IE3F34 IE3A34 Pikarahtilähetykset maanteitse - Ennen saapumista annettu koko tietosisältö Pikarahtiyhtiö

 

Sanoman numero Muutos-sanoman numero Saapumisen yleisilmoitus Ilmoituksesta vastuullinen
IE3F10 IE3A10 Meri- ja sisävesikuljetus – Koko tietosisältö – Rektakonossementti (jota ei voi siirtää toiselle vastaanottajalle), jossa on tarvittavat tiedot vastaanottajalta Kuljetusliike
IE3F11 IE3A11 Meri- ja sisävesikuljetus – Koko tietosisältö – Pääkonossementti ja sen alakonossementit, joissa on tarvittavat tiedot vastaanottajalta alimman paikalliskonossementin tasolla Kuljetusliike
IE3F12 IE3A12 Meri- ja sisävesikuljetus – Osittainen tietosisältö – Ainoastaan pääkonossementti Kuljetusliike
IE3F13 IE3A13 Meri- ja sisävesikuljetus – Osittainen tietosisältö – Ainoastaan rektakonossementti Kuljetusliike
IE3F14 IE3A14 Meri- ja sisävesikuljetus – Osittainen tietosisältö – Ainoastaan alakonossementti Alatason kuljetusasiakirjan tietoja antava toimija
IE3F15 IE3A15 Meri- ja sisävesikuljetus – Osittainen tietosisältö – Alakonossementti, jossa on tarvittavat tiedot vastaanottajalta Alatason kuljetusasiakirjan tietoja antava toimija
IE3F16 IE3A16 Meri- ja sisävesikuljetus – Osittainen tietosisältö – Vastaanottajan on annettava tarvittavat tiedot kuljetussopimuksen alimmalla tasolla (alin paikalliskonossementti, jos pääkonossementti ei ole rektakonossementti) Alatason kuljetusasiakirjan tietoja antava toimija
IE3F17 IE3A17 Meri- ja sisävesikuljetus – Osittainen tietosisältö – Tarvittavat tiedot kuljetussopimuksen alimmalla tasolla (alin paikalliskonossementti, jos pääkonossementti on rektakonossementti) Alatason kuljetusasiakirjan tietoja antava toimija

 

Sanoman
numero
Muutos-
sanoman
numero
Saapumisen yleisilmoitus Ilmoituksesta vastuullinen
IE3F50 IE3A50 Maantieliikenne Kuljetusliike
IE3F51 IE3A51 Rautatieliikenne Kuljetusliike

Sanoman numero Sanoman nimi Kuka antaa ja miksi?
IE3Q01 Ei saa lastata (DNL) Tulli ilmoittaa, että  tavaraa ei saa tuoda unioniin.
IE3Q02 Lisäselvityspyyntö (RfI) Tulli pyytää lisätietoja ilmoituksen jättäjältä.
IE3Q03 Pyyntö läpivalaisutiedosta (RfS) Tulli pyytää tavaran lähtöpaikasta läpivalaisutuloksia.
IE3Q04 Mitätöintipyyntö Ilmoituksen jättäjä pyytää Tulllta mitätöintiä.
IE3Q05 ENS tietopyyntö Toimija voi pyytää Tullilta tietoja ENS-ilmoituksesta, jos toimijalla on oikeus saada tietoja.
IE3R01 ENS rekisteröity Tulli ilmoittaa ENS-ilmoituksen rekisteröimisestä ja sen saamasta MRN-viitenumerosta.
IE3R02 Lisäselvitys Ilmoituksen jättäjä lähettää Tullille pyydetyt lisätiedot.
IE3R03 Läpivalaisutulokset Ilmoituksen jättäjä lähettää Tullille pyydetyt läpivalaisutulokset.
IE3R04 Saapumisilmoitus (AN) rekisteröity Tulli ilmoittaa saapumisilmoituksen rekisteröimisestä ja sen saamasta MRN-viitenumerosta.
IE3R07 Ilmoitus mitätöity Tulli ilmoittaa ilmoituksen mitätöinnistä joko  mitätöintipyynnön jälkeen tai 200 päivän kuluttua ENS-ilmoituksen antamisesta, jos tavarasta ei ole annettu saapumisilmoitusta.
IE3R08 Tietopyyntövastaus Tulli ilmoittaa ENS-ilmoituksen tietoja, joita toimija on pyytänyt ja joita hänen on oikeus saada.
IE3N01 ENS validointivirhe Tulli ilmoittaa, että annetussa sanomassa on muutossanomaa edellyttäviä virheitä.
IE3N02 Kaikkia ENS sanomia ei ole annettu Tulli ilmoittaa kuljetusliikkeelle, että kaikki alatason kuljetusasiakirjan tietoja ilmoittavat toimijat eivät ole antaneet omia ilmoituksiaan.
IE3N03 Ilmoitus on käsitelty Tulli ilmoittaa, että ENS-ilmoituksen käsittely ja riskinarviointi on saatettu loppuun.
IE3N04 Lisäselvitystä pyydetty Tulli ilmoittaa kuljetusliikkeelle, että on pyytänyt ilmoituksen jättäjältä lisätietoja.
IE3N05 Läpivalaisutuloksia pyydetty Tulli ilmoittaa kuljetusliikkeelle, että on pyytänyt ilmoituksen jättäjältä läpivalaisutuloksia.
IE3N06 Saapumisilmoitus (AN) Toimija ilmoittaa Tullille kuljetusvälineen saapumisesta.
IE3N07 Alatason kuljetusasiakirjan tiedot puutteelliset Tulli ilmoittaa saapumisen jälkeen niistä alatason kuljetusasiakirjoista, joita ei ole voitu hyväksyä saapuneiksi.
IE3N08 Tarkastusilmoitus Tulli ilmoittaa saapumisen jälkeen tavaraan tehtävistä tarkastuksista.
IE3N09 Tarkastusilmoitus AEO-toimijalle Tulli ilmoittaa AEO-toimijalle etukäteen tarkastuksesta 
IE3N10 Muutossanoma hyväksytty Tulli ilmoittaa muutossanoman jälkeen, että ENS-ilmoituksen käsittely ja riskinarviointi on saatettu loppuun.
IE3N11 ENS ilmoitusta odotetaan Tulli ilmoittaa alatason kuljetusasiakirjan tiedoista ilmoittavalle: ilmoitusta odotetaan.
IE3N12 Virhe Tulli ilmoittaa, että annettu ilmoitus on hylätty.

 

kaavio: ICS2R3: meriliikenteen mahdolliset saapumisen yleisilmoitusketjut

 

EU:n satamista ja lentokentiltä saapuvan tavaran ilmoitukset nyt

Meritse tai lentäen saapuvasta tavarasta on annettava Tullille joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla 

 •     väliaikaisen varastoinnin ilmoitus
 •     esittämisilmoitus.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa on ilmoitettava joko tavarankuvaus tai nimike vähintään kuuden numeron tarkkuudella. 

Tavaroiden siirroissa väliaikaisten varastojen välillä voidaan käyttää sähköisiä ilmoituksia, kun tavarasta on annettu 5.11.2022 jälkeen käyttöön otettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. Sähköisiä siirtoilmoituksia on käytettävä viimeistään 1.3.2023 alkaen.  

EU:n satamista ja lentokentiltä saapuvan tavaran ilmoitusten muutokset

Tullinimike on ilmoitettava pakollisena tietona väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella viimeistään silloin, kun kuljetusliikkeet ovat ottaneet käyttöön uusimuotoiset saapumisen yleisilmoitukset. Tämä vaihtelee kuljetusmuodon mukaan. Lentoliikenteessä uudet saapumisen yleisilmoitukset otetaan käyttöön 1.3.2023 ja kuljetusyhtiöillä on siirtymäaikaa uusien ilmoitusten käyttöönottoon 1.6.2023 asti. Muissa kuljetusmuodoissa uudet saapumisen yleisilmoitukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025.

Unioniaseman selvitys nyt

Enintään 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman voi todistaa kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla ilman lähtöpaikan Tullin vahvistusta. Yli 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman todistava asiakirja pitää olla vahvistettu lähtöpaikassa. 

Tavaran poistuminen

Unioniasema todistetaan paperisen asiakirjan avulla. Käytettävä asiakirja voi olla esimerkiksi SAD-asiakirjan 4. lehdelle täytetty T2L- tai T2LF-asiakirja tai muu unionin tullilainsäädännössä hyväksytty asiakirja, kuten kauppalasku tai varustamon tavaraluettelo. 

Asiakirja pitää vahvistuttaa Tullissa, ellei toimijalla ole valtuutetun antajan lupaa. Tullin vahvistusta ei tarvita, jos kyseessä on kauppalasku tai kuljetusasiakirja, jonka unionitavaroiden yhteisarvo on enintään 15 000 euroa. 

Valtuutettu antaja voi vahvistaa itse tavaroiden unioniaseman osoittavan asiakirjan. Valtuutetun antajan pitää kuitenkin lähettää ennakkoilmoituksena jäljennös asiakirjasta Tullille sähköpostiosoitteeseen unioniasema.ennakkoilmoitus(at)tulli.fi. 

Tavaran saapuminen

Tavaroiden unioniaseman eli tullistatuksen voi ilmoittaa Tullille jollain seuraavista tavoista:

 • Ilmoitat unioniasemasta väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa. 
 • Ilmoitat unioniasemasta saapumisen yleisilmoituksessa (AREX).
 • Ilmoitat komission ICS2-järjestelmään annetun saapumisen yleisilmoituksen jälkeen annettavassa esittämisilmoituksessa (FI332) lisätietokoodin ”FIPOU –unionitavaroiden esittäminen”.
 • Lähetät unioniaseman todistavan asiakirjan väliaikaisen varaston pitäjälle, jos tavara on otettu väliaikaiseen varastoon muuna kuin unionitavarana.
 • Lähetät unioniaseman todistavan asiakirjan Tullille, jos tavara on saapumispaikassa väliaikaisesti varastoituna, mutta ei väliaikaisen varaston kirjanpidossa.

Unioniaseman selvityksen muutokset 1.3.2024 alkaen

Yli 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniaseman pitää rekisteröidä 1.3.2024 alkaen antamalla sähköinen ilmoitus komission uuteen Unioniaseman ilmoituspalveluun (PoUS). Palvelussa tehty ilmoitus saa MRN-viitenumeron, joka on esitettävä, kun tavarat saapuvat Suomeen.

Enintään 15 000 euron arvoisista tavaroista ei tarvitse antaa ilmoitusta Unioniaseman ilmoituspalvelussa.  

Muutos on EU:n laajuinen, ja se tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäiset muutokset tulevat voimaan 1.3.2024 ja seuraavat elokuussa 2025. 

Ilmoituksen voi antaa toimija, joka täyttää seuraavat ehdot:

 • Toimija voi mahdollisissa tarkastustapauksissa järjestää Tullille tarkastusmahdollisuuden.
 • Toimijalla on tarvittava tieto tavaran unioniasemasta sekä dokumentti, joka vaaditaan ilmoituksen liiteasiakirjaksi.
 • Toimija voi kirjautua EU:n asiointipalveluun (Suomi.fi-tunnistautuminen, valtuus ”Tulliselvittäminen”).

Ilmoituksen voi antaa esimerkiksi satamatoimija, joka on saanut tavaran lähettäjältä ilmoitukseen liitettävän liiteasiakirjan (esim. kuljetusasiakirjan tai kaupallisen asiakirjan). Jos ilmoituksen antaa muu toimija kuin tavaran lähettäjä, ilmoituksen antajan pitää pystyä selvittämään tavaran lähettäjältä tarkempia tietoja tavarasta, jos Tulli niin pyytää. 

Ilmoituksen antaja vastaa ilmoittamansa tiedon oikeellisuudesta. Unioniaseman osoittava dokumentti on säilytettävä vähintään 3 vuotta. 

Suomesta lähtevän tavaran unioniaseman selvitys 1.3.2024 alkaen

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa 1.3.2024 alkaen talouden toimijoiden on annettava sähköinen ilmoitus eli pyydettävä unioniaseman vahvistusta komission Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS). Vain matkustaja voi pyytää T2L- ja T2LF-asiakirjoja vahvistettavaksi tullitoimipaikassa 1.3.2024 jälkeen. 

Ilmoitus on annettava ennen tavaroiden lähtöä siten, että Tulli voi tarvittaessa tarkastaa tavarat ennen kuin ne poistuvat Suomesta.

Tulli suosittelee, että myös enintään 15 000 euron lähetyksistä annettaisiin ilmoitus Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS).

Myös valtuutetun antajan on ilmoitettava tavaroiden unioniasema sähköisesti Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS). Jatkossa valtuutettu antaja ei voi enää todistaa unioniasemaa itse vahvistamallaan T2L- tai T2LF -asiakirjalla tai vastaavalla kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla. Kun ilmoitus annetaan sähköisesti, valtuutetun antajan ei tarvitse lähettää ennakkoilmoitusta Tullille.

Sähköisiä ilmoituksia voi antaa vain EU:n asiointipalvelussa, eli sanomia ei voi käyttää.

Sähköisen ilmoituksen antajan on välitettävä ilmoituksen saama MRN-viitenumero sille kuljetusyhtiölle, joka esittää unionitavaran määräpaikassa. Jos sähköistä ilmoitusta ei ole annettu enintään 15 000 euron tavarasta, pitää kuljetusyhtiölle toimittaa asiakirja, josta ilmenee muun muassa lähetyksen arvo. 

Jos valtuutettu antaja käyttää unioniaseman selvittämiseen tullikäyttöön tarkoitettua tavaraluetteloa, hän voi jatkaa sen käyttöä vanhalla ilmoitustavalla 15.8.2025 asti (DA 126a art). Tällöin hänen on annettava ennakkoilmoitus vahvistamastaan tavaraluettelosta Tullille. Ennakkoilmoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos valtuutetulla antajalla on lupa laatia varustamon tavaraluettelo aluksen lähdön jälkeen (DA 128c art.). 

Suomeen saapuvan tavaran unioniaseman osoittaminen 1.3.2024 alkaen

Sähköisesti annettu unioniaseman todistava ilmoitus (PoUS-ilmoitus) on aina päätettävä sähköisesti. Ilmoituksen saama MRN-viitenumero esitetään saapumispaikalla Tullille, jos tavarasta on annettu sähköinen PoUS-ilmoitus. 

Esitä Suomeen saapuva MRN-viitenumeron saanut unionitavara seuraavalla tavalla:

 • 1.3.–24.5.2024 komission Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS).
 • 25.5.2024 alkaen antamalla esittämisilmoitus Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (FI332).

Jos tavaroista ei ole annettu sähköistä unioniaseman todistavaa ilmoitusta (PoUS-ilmoitus), tavaran voi esittää seuraavasti: 

 • Jos unioniasema osoitetaan tullikäyttöön hyväksytyllä valtuutetun antajan tavaraluettelolla (mahdollista elokuuhun 2025 asti):
  • Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa käytetään lisätietokoodia FIVAA, ja tavaroiden tullistatukseksi ilmoitetaan C.
  • Saapumisen yleisilmoituksessa (AREX) käytetään jokaisella tavaraerällä liiteasiakirjana asiakirjakoodia 2YMM ja sen selitteenä Tullin myöntämän valtuutetun antajan luvan numeroa. Tavaroiden tullistatukseksi ilmoitetaan C.
  • Saapumisen yleisilmoituksen (ICS2) jälkeisessä saapumisen esittämisilmoituksessa käytetään lisätietokoodia FIPOU.
 • Jos unioniasema osoitetaan voimassa olevalla T2L-, T2LF- tai vastaavalla asiakirjalla, joka on myönnetty ennen 1.3.2024:  
  • Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa käytetään lisätietokoodia FITAA, ja tavaroiden tullistatukseksi ilmoitetaan C.
  • Saapumisen yleisilmoituksessa (AREX) käytetään jokaisella tavaraerällä liiteasiakirjana asiakirjakoodia 2YMM ja sen selitteenä ”TA art.199”. Tavaroiden tullistatukseksi ilmoitetaan C.
 • Jos unionitavara on arvoltaan enintään 15 000 euroa eikä siitä ole annettu sähköistä PoUS-ilmoitusta: 
  • Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa käytetään lisätietokoodia FITAA, ja tavaroiden tullistatukseksi ilmoitetaan C.
  • Saapumisen yleisilmoituksessa (AREX) käytetään jokaisella tavaraerällä liiteasiakirjana asiakirjakoodia 2YMM ja sen selitteenä ”TA art.199”. Tavaroiden tullistatukseksi ilmoitetaan C.
  • Saapumisen yleisilmoituksen (ICS2) jälkeisessä saapumisen esittämisilmoituksessa käytetään lisätietokoodia FIPOU.

Jos tavarasta ei ole annettu sähköistä unioniaseman todistavaa ilmoitusta (PoUS-ilmoitusta) eikä sitä muutoin ole esitetty unionitavaraksi, se on väliaikaisesti varastoitua. Jos tavara kuitenkin on unionitavaraa ja se voidaan todistaa, toimi seuraavasti:

 • Todiste esitetään väliaikaisen varastonpitäjälle, jos tavarat on esitetty purettavaksi väliaikaiseen varastoon. Varastonpitäjä toimittaa tositteen Tullille.
 • Todiste lähetetään suoraan Tullille, jos tavaroita ei ole esitetty väliaikaiseen varastoon. 

25.5.2024 alkaen, kun unionitavarat esitetään saavuttaessa Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, Tulli lähettää tiedon unionitavaran esittämisen hyväksymisestä ilmoituksen antajalle. Varastonpitäjä voi tarkistaa MRN-hakupalvelusta, onko tavarat esitetty. Lisäksi varastonpitäjä saa Tuonti sallittu -sanoman (FI329), jos varastotunniste on ilmoitettu esittämisilmoituksella ja varastonpitäjä on Tullin sanoma-asiakas. 

Ilmoita Unioniaseman ilmoituspalveluun (PoUS) muun muassa seuraavat tiedot:

 • Todisteen pyytäjän yhteystiedot (sähköposti tai puhelinnumero). Muut toimijatiedot täyttyvät tunnistautumisen perusteella.
 • Tavaran sijaintipaikan tiedot
 • Lähetykseen liittyvän liiteasiakirjan tyyppi ja tunnistenumero
  • Vähintään yksi liiteasiakirja on ilmoitettava.
  • Liiteasiakirjasta on annettava vaaditut tiedot, mutta itse liiteasiakirjaa ei ole pakko ladata palveluun.
 • Tavaraerätietoja:
  • tullinimike 6 numeron tarkkuudella ja tavaran kuvaus
  • bruttopaino ja nettopaino
  • pakkauslaji, pakkausmerkinnät ja pakkausten lukumäärä
 • Kontin numero, jos tavara on kontissa.