Hyppää sisältöön

Asiointipalvelujen käyttöehdot

Palvelun tarkoitus

Tullin asiointipalvelut -palvelu sisältää palvelun asiointirajapintana toimivan web-käyttöliittymän sekä palvelun yleistiedot. Palvelu on tarkoitettu henkilöille ja organisaatioille, jotka tulli-ilmoittamisessaan haluavat hyödyntää sähköisiä asiointipalveluja.

Näissä yleisissä käyttöehdoissa sekä tarkemmissa palvelukohtaisissa käyttöehdoissa tarkoitetut palvelut (jäljempänä ”Palvelu”) ovat Tullin omistamia julkisia verkkopalveluja. Palvelut ovat maksuttomia.

Näiden käyttöehtojen ohella Palvelun käyttöön sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) sekä lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Palvelun käyttöön sovelletaan myös Tullikoodeksia (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 952/2013 tullikoodeksista), Tullilakia (304/2016) siihen tehtyine muutoksineen sekä näiden lakien nojalla annettuja Tullin päätöksiä sähköisestä ilmoittamisesta ja menettelyistä.

Palvelun osapuolet

Palvelun tarjoaa Tulli.

Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan käyttäjää, joka on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja joka käyttää Palvelua.

Käyttäjän ottaessa palvelun käyttöönsä käyttäjän tulee samalla hyväksyä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi.

Palvelujen käyttäjät vastaavat palvelussa antamiensa tietojen sekä palvelun kautta välitettyjen liitetiedostojen oikeellisuudesta, esitysmuodosta ja eheydestä.

Tulli ei vastaa kolmannen osapuolen välittämien tietojen oikeellisuudesta, esitysmuodosta ja eheydestä.

Käyttöehtojen tarkoitus

Näillä käyttöehdoilla säännellään Palvelua käyttävien osapuolten tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia.

Kunkin yksittäisen asiointipalvelun kohdalla sovelletaan sen omia ehtoja sikäli kuin ne poikkeavat näistä käyttöehdoista. Palvelukohtaiset käyttöehdot ovat jäljempänä.

Sähköinen tiedoksianto

Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelu ja Tulliselvityspalvelu

Jos käyttäjä on antanut suostumuksen sähköiselle tiedoksiannolle, Tulli lähettää käyttäjälle päätösten ja muiden asiakirjojen tiedoksiannot asiointipalveluun. Asiakirja katsotaan tällöin annetun tiedoksi kolmantena päivänä siitä, kun käyttäjälle on lähetetty tieto tiedoksiannosta. Jos tiedoksiannon vastaanottamisessa tai pääsyssä Tullin sähköiseen asiointipalveluun on tänä aikana ollut tekninen este, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä siitä, kun tekninen este on poistunut.

Tieto odottavasta päätöksestä tai muusta asiakirjasta lähetetään käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Suostumus sähköiselle tiedoksiannolle pyydetään Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa ja Tulliselvityspalvelussa. Suostumus kattaa näissä palveluissa annettavat tullauspäätökset, luovutuspäätökset, tullilaskut, virheilmoitukset, Tullin ilmoitukset, siirtoluvat, tarkastusilmoitukset, jälkikantopäätökset, kuulemiset, lupapäätökset, lisäselvityspyynnöt, oikaisupäätökset sekä muut dokumentit ja viestit. 

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon kysytään Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa jokaisella asiointikerralla erikseen. Tulliselvityspalvelussa suostumusta kysytään aina kirjautumisen yhteydessä, jos suostumusta ei ole annettu. Tulliselvityspalvelussa suostumusta kysytään kirjautumisen yhteydessä, ja annettu suostumus tallentuu myöhempiä asiointikertoja varten. Suostumuksen voi aina muuttaa Tulliselvityspalvelun asetuksista. Jos asiakas ei anna suostumusta, sitä kysytään jokaisen kirjautumisen yhteydessä uudelleen.

Jos palvelun käyttäjä ei anna suostumustaan sähköiseen tiedoksiantoon, asiointiin liittyvät viestit ja asiakirjat lähetetään kirjepostina. 

Luvat ja päätökset -palvelu ja EORI-numeron rekisteröintipalvelu

Luvat ja päätökset -palvelussa ja EORI-numeron rekisteröintipalvelussa on käytössä pelkästään sähköinen tiedoksianto. Näissä palveluissa päätökset sekä muut dokumentit ja viestit toimitetaan suoraan käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Myöhemmin tulevaisuudessa myös Luvat ja päätökset -palvelussa kysytään suostumusta sähköiselle tiedoksiannolle.
 

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä voidaan saattaa vastuuseen Palvelun lainvastaisesta käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta.

Palvelun käyttäjä on velvollinen noudattamaan niitä ehtoja, joita Palvelun sähköisten tunnisteiden luovuttaja, esim. pankki tai Digi- ja väestötietovirasto (DVV), on tunnisteiden käytölle asettanut. Tulli ei vastaa tunnisteiden huolimattomasta käytöstä tai säilytyksestä johtuvista virheistä tai väärinkäytöksistä.

Mikäli käyttäjän tunnistus- tai maksuvälineet joutuvat sivullisen haltuun tai katoavat, käyttäjän on välittömästi ilmoitettava katoamisesta nämä välineet myöntävälle organisaatiolle. Mikäli käyttäjä laiminlyö ilmoituksen, vastaa käyttäjä itse Tullin asiointipalvelut -palvelun väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Palveluun ei saa lähettää sinne kuulumattomia viestejä eikä sellaisia viestejä, jotka voivat tarpeettomasti kuormittaa Palvelua tai vaarantaa sen tietoturvallisuuden.

Käyttäjä ei saa antaa Palvelun kautta harhaanjohtavia tietoja Tullille.

Käyttäjä vastaa omien tietojensa sekä käyttämiensä järjestelmien ja yhteyksien tietoturvallisuudesta.

Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien teknisestä toimivuudesta, joilla hän käyttää palvelua.

Käyttäjä vastaa, ettei hän lähetä Palvelun kautta Tullille aineistoa, joka loukkaa tekijänoikeuksia, hyvää tapaa tai on lain tai viranomaisten määräysten vastainen.

Ulkomaalaisen yrityksen on ilmoitettava ennen nettiasioinnin aloittamista Tullille EORI-numeronsa ja DVV:n valtuusrekisteriin tallennettu yritystunnisteensa sekä yrityksen yhteyshenkilön tiedot. Jos kysymyksessä on sisäkaupan tilastoilmoittaminen (Intrastat) ja ulkomaalainen yritys toimii asiamiehenä, yrityksen on ilmoitettava ennen nettiasioinnin aloittamista Tullille DVV:n valtuusrekisteriin tallennettu VAT-tunnuksensa ja yhteystietonsa.

Tullin velvollisuudet ja vastuu

Palvelun kautta toimitettu viesti, ilmoitus tai hakemus katsotaan vastaanotetuksi Tullissa, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tulli vastaa Palvelun tietoturvallisuudesta ja tuotannossa käytettävistä järjestelmistä.

Jos palvelun kautta kerätään henkilötietoja, on palvelusta laadittu tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu seloste, josta käyvät ilmi tallennettavat tiedot ja niiden käyttötarkoitus.

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään, niitä käsitellään ja poistetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoa Tullin tietosuojakäytänteistä palvelun käyttäjälle.

Tulli varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun ulkoasua, sisältöä, saatavuutta ja palveluita tai lakkauttaa Palvelun.

Tulli ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen tai järjestelmähäiriöiden aiheuttamista tietojen katoamisista tai viivästymisistä eikä korvaa asiakkaalle Palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

Tulli ei vastaa Palvelun kautta käytettävien kolmansien osapuolten ylläpitämista palveluista, niiden sisällöstä tai toimivuudesta.

Käyttökatkot

Tullilla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Tulli tiedottaa Palvelun häiriöistä, katkoista tai lakkauttamisesta hyvissä ajoin etukäteen aina kun se on mahdollista.

Ylivoimaiset esteet

Tullista riippumaton ylivoimainen este (kuten työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys) vapauttaa Tullin noudattamasta näitä käyttöehtoja, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

Käyttöehtojen muuttaminen

Tullilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos palvelun käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja tai evästeiden käyttöä, asiointi keskeytyy ja palvelun käyttäjä ohjataan käyttämään vaihtoehtoisia asiointitapoja.

Sivuston käytön analysointi, kehittäminen ja evästeet

Sivustolla on käytössä kävijätilastoinnin mahdollistavia evästeitä (cookies) ja sivuston teknisen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. Evästeitä käyttämällä varmistetaan sivuston ja niillä olevien palvelujen käytettävyys, toimivuus ja kehittäminen. Evästeillä kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen, eikä kävijätietoja lähetetä kolmansille osapuolille. Sivuston käyttäjä voi kieltää evästeiden käyttämisen omasta selaimestaan. Asiointipalveluja ei voi käyttää, jos käyttäjä estää kaikki evästeet selaimestaan. Kolmannen osapuolen evästeiden estäminen ei estä asiointipalvelujen käyttämistä.  

Jos hyväksyt kaikki evästeet, mahdollistat sivustojen kehittämisen näillä toiminnoilla:

Snoobi Analytics -palvelua käytetään sivuston käytön analysointiin ja kehittämiseen. Tiedot sisältävät tunnistetietoja kävijän verkkoselaimesta, sivuston käytöstä, käyttöjärjestelmästä ja näytön tarkkuudesta sekä käyttäjän IP-osoitteesta ja tiedon siitä, mistä kävijä on siirtynyt sivustolle. IP-osoite tallennetaan anonymisoidussa muodossa, minkä takia yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa. Lisätietoja palvelun toiminnasta on Snoobin sivuilla. Tulli on tehnyt sopimuksen analytiikkapalvelun palveluntarjoajan kanssa näiden tietojen käsittelystä.

Jos hyväksyt vain välttämättömät evästeet, estät edellä kuvatun analytiikkapalvelun toiminnan omassa käytössäsi. Välttämättömät evästeet tarkoittavat sivuston teknisen toimivuuden kannalta oleellisia evästeitä.

Evästevalinnan säilytys ja vaihtaminen

Sivustolla on käytössä kahdenlaisia evästeitä: istuntokohtaisia ja seurantaevästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimella tilapäisesti ja poistuvat, kun selain suljetaan. Seurantaevästeet tallentuvat määrätyksi ajaksi.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin voi tallentaa kävijän tietokoneelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Evästeiden tarkoituksena on helpottaa asiointia palvelussa, ja joidenkin palvelujen asianmukainen toiminta vaatii evästeiden käyttöä.

Välttämättömät evästeet

Onboarding: Evästettä käytetään tunnistamaan, onko Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelun ohjeistus näytetty. Eväste on voimassa yhden kuukauden.

SessionToken: Evästettä käytetään käyttäjän istunnon tunnisteena. Eväste on voimassa kirjautuneen käyttäjän istunnon ensimmäiskeston ajan.

Locale: Evästettä käytetään käyttöliittymän kielivalinnassa. Eväste on voimassa toistaiseksi.

AcceptedTerms: Evästettä käytetään tunnistamaan, onko käyttäjä hyväksynyt käyttöehdot. Eväste on voimassa toistaiseksi.

CookieMode: Evästeessä on tieto siitä, että käyttäjä on tehnyt evästebannerilla valinnan hyväksyttävistä evästeistä. Lisäksi eväste tunnistaa, mitkä kaikki evästeet käyttäjä on hyväksynyt. Eväste on voimassa toistaiseksi.

AcceptedCookieNotice: Evästettä käytetään tunnistamaan, minkä version evästeilmoituksesta käyttäjä on hyväksynyt. Eväste on voimassa toistaiseksi. 

Ei-pakolliset evästeet

Kävijäseuranta Snoobi Analytics

SnoobiID: Kävijäseurannan eväste rekisteröi käyttäjälle yksilöllisen tunnisteen. Eväste on voimassa kaksi vuotta.

Snoobi30minute_asiointi_tulli_fi: Kävijäseurannan eväste yhdistää vierailujen tiedot, jos käyttäjä poistuttuaan palaa sivustolle puolen tunnin sisällä. Eväste on voimassa 30 minuuttia.

Snoobisession_asiointi_tulli_fi: Kävijäseurannan eväste säilyttää vierailun tiedot, kunnes käyttäjä poistuu sivustolta. Eväste on voimassa vierailun ajan.

Session storage __snbref: Kävijäseurannan eväste tallentaa tiedon sivustoon saapuvan käyttäjän linkittäneestä sivustosta. Tallennettu tieto katoaa aina istunnon lopussa, esimerkiksi kun käyttäjä sulkee välilehden tai selaimen.

Elisa Chat

Verkkosivustolla käytetään Elisa Oyj:n Elisa Chat ja Chatbot-palvelua, jotka keräävät evästeitä. Evästeitä käytetään palvelujen käytön helpottamiseksi, toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi, käytettävyyden analysoimiseksi, palvelujen ja yksilöllisen asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

Ei-pakollisia evästeitä käytetään, mm. näyttämään keskustelusisältö, kun verkkoyhteys on poikki tai kun suoritetaan automaattisia toimintoja. Elisa Chatin evästeet ovat voimassa 8 tuntia. Poikkeuksena eväste <CHAT_ID>lz_ph# jolla tunnistetaan, montako kertaa kävijä on käynyt sivulla. Eväste on voimassa pysyvästi.

Voit hallinnoida evästeitä selaimen asetuksissa. Löydät suosituimpien selaimien ohjeita evästeiden hallintaan seuraavilta sivuilta:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Palvelukohtaiset käyttöehdot

Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelun lisäehdot

Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelu hyödyntää kuljetusyrityksen toimittamia tietoja tulli-ilmoituksen pohjatietoina.

Tuontitullauspalvelusta voi hakea yleisimmin tullattuja tavaroita. Haun kautta löytyvät tavarat ja niihin liittyvät tullinimikkeet on tarkoitettu yksityishenkilöiden käyttöön hyödynnettäväksi vain tässä palvelussa, ei yritysasiakkaiden tuonnissa, viennissä tai muissa yhteyksissä. Tulli ei vastaa yleisimmin tullattujen tavaroiden haun kautta valittujen tavaroiden tullinimikkeiden oikeellisuudesta. Apua oikean tullinimikkeen määrittämiseen saat tarvittaessa tullineuvonnasta. 

Maksupalvelun tarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun tuotteen / palvelun myyjälle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen / palvelun toimittajaan.

Käyttämällä Paytrail-maksuvälityspalvelua hyväksyt tietojesi käytön tietosuojaselosteen mukaisesti.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 
Innova 2 
Lutakonaukio 7 
40100 Jyväskylä 
Puhelin: 020 718 1830 
www.paytrail.com

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet joko pankkien tarjoamiin eBanking-rajapintoihin tai open banking-rajapintoihin pohjautuen.

Tietoa maksamisesta - Kuluttaja | Paytrail