Hyppää sisältöön

Yhteiskunnan suojaaminen

Kohdennamme valvontaa ja rikostorjuntaa toimintaympäristössä tapahtuvien jatkuvien muutosten mukaan. Huolehdimme tehtäväalueellamme yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta. Kun estämme rajoitusten alaisten tai kiellettyjen aineiden pääsyn maahan, ehkäisemme niiden aiheuttamia sosiaalisia ja taloudellisia haittavaikutuksia. Lisäksi edistämme terveyttä, ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksien toteutumista sekä turvaamme yritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä.  Häiriöttömän ulkomaankaupan turvaaminen auttaa myös ylläpitämään kansallista huoltovarmuutta.

Rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa toimimme läheisessä yhteistyössä muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa. Vaikuttamalla rikollisten taloudellisiin toimintaedellytyksiin vaikeutamme myös järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia ja edistämme laillisen liiketoiminnan tasapuolisia kilpailuedellytyksiä.

Pakotevalvonnalla varmistamme, että Euroopan unionin yhteiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset toimenpiteet ovat vaikuttavia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä sekä rauhan edistämisessä. Tullilta tämä on edellyttänyt laaja-alaista osaamista niin riskiperusteisessa tunnistamisessa, tavaroiden luokittelussa kuin poikkeaviin kuljetuksiin puuttumisessakin.
Tuoteväärennösten valvonnalla suojelemme kuluttajia, turvaamme valtion verotuloja ja oikeudenhaltijoiden taloudellisia intressejä sekä torjumme pakko- ja lapsityövoiman käyttöä, rahanpesua ja muun rikollisuuden rahoittamista.

Tekomme

Valtioneuvosto päätti sulkea itärajan osittain 18.11.2023 ja kokonaan 30.11.2023. Syynä sulkutoimille oli Venäjän Suomeen kohdistama välineellistetty maahantulo, jolla pyritään vaikuttamaan Suomen ja EU:n turvallisuuteen sekä yhteiskunnalliseen vakauteen. 

Rajanylityspaikkojen väliaikaisen sulkeutumisen seurauksena Tullin henkilöstöä vapautui muihin tehtäviin. Ensisijaisesti Tulli pyrki omien tehtäviensä lisäksi vastaamaan Rajavartiolaitoksen virka-apupyyntöihin. Tulli on rajatarkastusviranomainen, ja näin ollen Tullin henkilöstöä kyettiin hyödyntämään muun muassa pohjoisen lentokenttien rajatarkastustehtävissä. Rajavartiolaitos pystyi näin kohdistamaan omia resursseja tehokkaasti muihin painopisteisiin, jolloin Tullin toiminnalla lisättiin vaikuttavasti kansallista turvallisuutta. 

Lue lisää

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistyö avainasemassa rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen seurauksena asetetut pakotteet Venäjää kohtaan työllistivät Tullia merkittävästi edelleen vuonna 2023. EU on asteittain laajentanut ja tiukentanut Venäjään kohdistuvia pakotteita, ja 12. pakotepaketti tuli voimaan joulukuussa 2023. 

EU:n Venäjään kohdistamat pakotteet vaikuttavat laajasti talouden ja yhteiskunnan eri sektoreihin. Tullin tehtävänä on valvoa tavaroiden liikkumista sekä joiltain osin liikennöintiä ja henkilöiden liikkumista.

Pääosa Tullin Venäjän vastaisten pakotteiden valvonnasta on ollut tuonti- ja vientipakotteiden alaisten tavaroiden valvontaa sekä pakotteiden kiertämisen estämistä. 

Pakotteita edeltävään aikaan verrattuna Suomen ja Venäjän välinen tavaraliikenne itärajan toimipaikoilla on supistunut noin 90 prosentilla. Loppuvuodesta 2023 tavaraliikenne väheni entisestään, kun itärajan maantieliikenteen rajanylityspaikat suljettiin.

Tullin verkkosivuilla on ajantasaista tietoa Venäjän vastaisista pakotteista sekä  yritys- että henkilöasiakkaille. Lisäksi Tulli neuvoo asiakkaita pakotteisiin liittyvissä kysymyksissä myös muissa palvelukanavissaan.

Lue lisää

Kaksi vuotta Ukrainan sotaa – Tulli on aloittanut yli 740 esitutkintaa pakotteiden rikkomiseen liittyen

Valvonnan vuosi: Venäjän vastaiset pakotteet työllistivät Tullia ja muuttivat itärajan toimintoja

Valvonnan vuosi: Venäjän vastaisten pakotteiden kiertäminen kasvattanut säännöstelyrikosten määrää

Vastuullisuustekomme: Tilastotiedon hyödyntäminen päätöksenteon tukena

Tullin tutkinnan Tampereen yksikkö tutki heinäkuussa 2023 törkeää huumausainerikosta ja teki sen yhteydessä kotietsinnän yksityisasuntoon Vantaalla. Kotietsinnässä Tulli takavarikoi kaikkiaan 26 kiloa eli noin 52 000 ekstaasitablettia sekä noin kolme kiloa hasista. Ekstaasitablettien hinta on ollut keskimäärin 20 euroa kappaleelta, joten Tullin takavarikoiman ekstaasierän arvo olisi ollut katukaupassa yli miljoona euroa.

Tullin esitutkinta laajeni lopulta koskemaan myös yli 110 000 huumaavan Ksalol-tabletin ja yli 70 kokaiinigramman levittämistä ja myyntiä pääkaupunkiseudulla. Esitutkinnassa selvisi, että erä huumausaineita oli tuotu Ruotsista Haaparannan kautta Tornioon kesäkuun alussa. Tämä erä sisälsi 194 000 ekstaasitablettia, seitsemän kiloa hasista ja 55 200 kappaletta Ksalol-tabletteja, joiden vaikuttava aine on alpratsolaami. Salakuljetettujen huumausaineiden katukauppa-arvo oli yhteensä yli neljä miljoonaa euroa.

Lue lisää

Valvonnan vuosi: Yksityisasunnosta takavarikkoon ekstaasia yli miljoonan euron arvosta

Tulli on Suomen rajoilla ensimmäisiä viranomaisia, jotka kohtaavat mahdolliset maahantuonnin CBRNE-uhat. CBRNE-uhilla tarkoitetaan kemiallisten aineiden (C), biologisten taudinaiheuttajien (B), radioaktiivisten aineiden (R), ydinaseiden (N) ja räjähteiden (E) väärinkäyttöä. CBRNE-uhat voivat liittyä esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetukseen, käyttöön, hallussapitoon ja säilytykseen.

Tullissa on viime vuosina tehostettu CBRNE-kyvykkyyttä muuttuvassa toimintaympäristössä. Tehostamista varten aloitettiin keväällä 2023 erillinen CBRNE-kehittämisprojekti. Työntekijöiden osaamisen kehittämisen lisäksi projektin tavoitteena on tiivistää kansallista yhteistyötä eri alojen välillä CBRNE-asiantuntemuksen suhteen.

Kansallisessa CBRNE-strategiassa Tulli on nimetty yhdeksi keskeiseksi CBRNE-toimijaksi, joka suorittaa CBRNE-uhkiin liittyvää valvontaa. Tavaraturvallisuuden ylläpitoon kuuluu kyky havaita ja tunnistaa CBRNE-aineet rajanylityspaikoilla ja maahantuonnin risteyskohdissa, turvallisuusuhkien havainnointi sekä tilanteisiin varautuminen ja reagointi CBRNE-aineiden valvonnassa.

Tullissa käynnistettiin vuoden lopulla myös CBRNE-kyvykkyyden parantamisen hanke, jossa Tullille hankitaan välineitä vaarallisten aineiden tunnistamiseen ja niiltä suojautumiseen. Kaksivuotisen hankkeen rahoitus tulee sisäisen turvallisuuden rahastolta (ISF). Rahaston tuella vahvistetaan Euroopan unionin kriisinsietokykyä ja uusiin uhkiin varautumista esimerkiksi kriittisten infrastruktuurien osalta. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lue lisää

Valvonnan vuosi: Tullissa varaudutaan entistä paremmin CBRNE-uhkiin

Kun Tulli valvoo EU:n ulkopuolelta tulevia nettiostoksia, se valvoo sen osana samalla myös tuoteväärennöksiä. Tullissa on havaittu, että nuorison keskuudessa on tapahtunut iso asennemuutos tuoteväärennöksiä ja niiden tilaamista kohtaan. Asenteet ovat muuttuneet sallivammiksi, ja enää ei välitetä aiemman tavoin tuotteen aitoudesta. Imago saattaa olla nuorille tuotteen alkuperää tärkeämpää. Sama ilmiö näkyy vahvasti ympäri Eurooppaa ja on vahvistunut pandemian loputtua. Nuoret ovat myös alkaneet välittää toisilleen tuoteväärennöksiä. 

Euroopan Unionin teollisoikeuksien viraston IP Youth -tulostaulu vuodelta 2022 tukee tätä näkemystä. Sen mukaan 37 prosenttia nuorista vahvistaa, että on tahallisesti hankkinut tuoteväärennöksen raporttia edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Vuoden 2019 mittauksessa vastaava luku oli 14 prosenttia.

Tullissa tämä ilmiö näkyy, kun nuoret tilaavat aiempaa enemmän nettiostoksia. Vaikka Tulli valvoo EU:n ulkopuolelta tilattavia ostoksia, tuoteväärennöksillä ei kuitenkaan ole takuuta, eikä kukaan valvo niiden turvallisuutta.

Lue lisää

Tuotteiden turvallisuus ja tuoteväärennökset

Agenda 2030 -tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia   Agenda 2030 -tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Mittarit:

Rikostorjunnan vaikuttavuus (milj. €)

Kaaviossa näkyy Tullin rikostorjunnan vaikuttavuuden lukuja vuosina 2021-2023. Takaisin saatu rikoshyöty on vuonna 2021 ollut 32 miljoonaa euroa. Määrä nousi vuonna 2022 71 miljoonaan euroon, mutta laski vuonna 2023 37 miljoonaan euroon. Takavarikoimatta jääneen tavaran arvo on noussut vertailuvuosien aikana 21 miljoonasta eurosta 31 miljoonaan euroon. Vältettyjen verojen määrä laski vuonna 2022 (9 milj. euroa) edellisvuodesta (17 milj. euroa) mutta nousi vuonna 2023 (20 milj. euroa). Yhteensä rikostorjunnan vaikuttavuus oli vuonna 2021 70 miljoonaa euroa, vuonna 2022 106 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 88 miljoonaa euroa.

Tullin tietoon tulleita rikoksia

6 245 kpl

Selvitettyjä rikoksia

5 412 kpl

Rikosten selvitysprosentti

87