Vientirajoitukset

Joidenkin tavaroiden vienti on rajoitettu tai kokonaan kielletty joko EU:n tai kansallisilla säännöksillä. Suomessa Tulli on vientirajoituksia valvova viranomainen. 

Tullin valvomia vientirajoituksia ovat esimerkiksi:

 • kaksikäyttötuotteet
 • otsonia tuhoavat aineet
 • CITES-sopimuksen mukaiset uhanalaiset lajit ja niistä tehdyt tuotteet
 • kansallisen luonnonsuojelulain mukaiset lajit
 • jätteiden kansainväliset siirrot
 • vaaralliset kemikaalit
 • huumausaineet
 • huumausaineiden lähtöaineet (prekursorit)
 • ampuma-aseet, aseen osat ja patruunat
 • puolustustarvikkeet
 • kulttuuriesineet
 • radioaktiiviset aineet
 • kansainväliset pakotteet.

Lisätietoa Tullin rajoituskäsikirjasta

Saat lisätietoa voimassa olevista vientirajoituksista Tullin rajoituskäsikirjasta. Sinne on koottu yhteen ne vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi. Rajoituskäsikirja koostuu itsenäisistä osioista, jotka on ryhmitelty rajoitustenalaisten tavaroiden mukaan. Kunkin osion kohdalla selvitetään kyseiseen tavaraan liittyvät rajoitukset eri tullimenettelyissä.

Fintaric-tullinimikepalvelusta voit tarkistaa nimikkeittäin sekä EU:n että kansalliset ja vientirajoitukset.

Hae vientilupa rajoitusta hallinnoivalta viranomaiselta

Rajoituksia hallinnoivat ja vientilupia myöntävät muut viranomaiset, esimerkiksi Poliisihallitus (aseet ja ampumatarvikkeet), ulkoasiainministeriö (kaksikäyttötuotteet) ja Museovirasto (kulttuuriesineet).

Jos jonkin tavaran vientiä on rajoitettu, on viejän haettava tavaralle vientilupa näitä rajoituksia hallinnoivalta viranomaiselta.

 • Ilmoita luvan numero vienti-ilmoituksessa
 • Esitä lupa Tullille, jos lupaviranomainen määrää tai Tulli vaatii.
 • Tarvittaessa lupaan tehdään lupaehtojen mukaisesti esimerkiksi merkinnät viedyistä määristä.
 • Tulli ei käsittele tai merkitse vientilupia jälkikäteen, kun tavara ei enää ole tarkastettavissa.

Vientirajoitusten ilmoittaminen tulli-ilmoituksessa

Vientirajoitukset ilmoitetaan vienti-ilmoituksella koodeilla. Koodit voivat olla

 • negaatiokoodeja (eli vietävät tavarat eivät ole rajoituksen tarkoittamia tavaroita, vaikka ne luokitellaan samaan nimikkeeseen)
 • toimenpidekoodeja (tavaraan kohdistuu vientirajoitus) tai
 • lupakoodeja (vientiluvan ilmoittaminen).

Voit tarkistaa koodit nimikkeittäin Fintaric-tullinimikepalvelusta.

Jos samaan nimikkeeseen kuuluu sekä luvanvaraista tavaraa että ilman lupaa olevaa, ilmoita ne omina tavaraerinään.

Sanomailmoittajat ilmoittavat EU-rajoituksissa tavaraerän tietoina erityismaininnan lisäkoodi FIXAN sekä sen jälkeen lisätietona rajoitukseen liittyvän lupa- eli asiakirja- tai negaatiokoodin.  

Sekä EU-rajoituksissa että kansallisissa rajoituksissa tavaraerän liiteasiakirjana (asiakirjan koodi, numero ja päiväys) ilmoitetaan vientiluvan asiakirjakoodi sekä luvan numero ja päiväys.

Jos nimikkeeseen liittyy Taricin mukainen lisäkoodi, ilmoita se 8-merkkisen tullinimikkeen jälkeen.

Esimerkkejä sanomailmoittajille:

 • Kaksikäyttötuotteet, vienti yksittäisluvalla:
  • Tavaraerän erityismaininnat: koodi FIXAN, lisätieto X060
  • Tavaraerän liiteasiakirja: X060, luvan numero, luvan päiväys
 • Kaksikäyttötuotteet, vienti unionin yleisluvalla (EU001-EU008)
  • Tavaraerän erityismaininnat: koodi FIXAN, lisätieto X061-X068
  • Tavaraerän liiteasiakirja: X061-X068 (=luvan numero), luvan päiväys (= vientipäivä)
 • Suomalaiset kulttuuriesineet:
  • Tavaraerän liiteasiakirja: 5003, luvan numero, luvan päiväys

Netti-ilmoittaja saa painikkeen "Hae nimikkeen lisätiedot" avulla tavaraeränäytölle näkyviin nimikkeeseen määritetyt mahdolliset toimenpiteet ja rajoitukset.  Netti-ilmoittaja valitsee suoraan sovellettavat toimenpiteet näytöllä olevista vaihtoehdoista; hänen ei tarvitse erikseen täyttää ilmoitukselle rajoituksiin liittyviä koodeja.

Jos tavarasta pitää esittää vientilupa (tai muu asiakirja) Tullille sekä sanoma- että netti-ilmoittajan on ilmoitettava lupa tavaraeräkohtaisena liiteasiakirjana.  Asiakirjan koodiksi merkitään rajoituksen asiakirjakoodi.  Tämän lisäksi ilmoitetaan luvan numero ja päivämäärä.

Vientikiellot ja kansainväliset pakotteet

YK ja EU ovat päättäneet eräistä alueellisista vientikielloista ja pakotteista, jotka ovat toistaiseksi voimassa tapauskohtaisesti. Päätösten voimaan saattamisesta, täytäntöönpanosta ja raportoinnista vastaa ulkoasiainministeriö.