Hyppää sisältöön

Työarjen tukeminen ja Tullin omat ympäristöteot

Tässä luvussa käsittelemme toiminnastamme aiheutuvien ekologisten ja sosiaalisten seurausten 
vähentämistä eli jalanjälkemme pienentämistä.

Vuoden 2023 aikana Tullin henkilöstöasioissa näkyi voimakkaasti itärajan tilanne. Venäjän laajamittainen hyökkäys ja miehitys Ukrainassa jatkui vuoden 2023 aikana, mikä erilaisten pakotekokonaisuuksien kautta vaikutti itärajan liikennemääriin. Lisäksi Venäjän hybridioperaatiot johtivat loppuvuonna 2023 siihen, että itärajan rajanylityspaikat suljettiin valtioneuvoston päätöksillä.

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti, ja siksi arvioimme aktiivisesti, mitä osaamista meillä jo on, miten sitä kehitetään tai miten puuttuvaa osaamista hankitaan. Lisäksi tuemme myös talon ulkopuolista, omaehtoista opiskelua. Tullissa toteutetaan vuosittain valtion VM-Baro-henkilöstötutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään työhyvinvointisuunnitelmassa tullilaisten työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Pyrimme vähentämään toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia kehittämällä työympäristöjämme ja hankintojen vastuullisuutta. Lisäksi hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja virka- ja työmatkojen sijasta silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Tekomme

Itärajan tilanne johti vuoden 2023 aikana merkittäviin töiden järjestelyihin. Sen jälkeen, kun rajanylityspaikkoja suljettiin, monet itärajalla työskentelevät tullilaiset ovat tehneet komennustöitä virka-apujen ja toimipaikkaosaston sisäisten järjestelyiden seurauksena. Näin on mahdollistettu kaikkien itärajan tullilaisten työn jatkuminen vuoden 2023 aikana, eikä Tullin tarvinnut harkita esimerkiksi lomautuksia. Itärajan poikkeustilanne on vaatinut paljon venymistä niin työntekijöiltä kuin työnantajalta. On ollut mahtavaa huomata, että tällaista venymistä on puolin ja toisin löytynyt.

Itärajan tilanteen lisäksi henkilöstöasioitamme ovat värittäneet uudet tehtävät ja yleiset yhteiskunnan muutokset. Tullille on viime vuosina annettu uusia ja aiempaa laajempia tehtäviä muun muassa hiilirajamekanismin ja pakotteiden valvonnassa. Nämä kokonaisuudet ovat vaatineet uuden oppimista sekä osaamisen kehittämistä ja päivittämistä.

Vuonna 2023 toteutetun VM-Baro-kyselyn tulosten perusteella työhyvinvointi Tullissa on hienoisesti parantunut. Työtyytyväisyyden kokonaisindeksi oli 3,70 (asteikko 1‒5). Työyhteisöjen tilaisuuksissa tarkasteltiin työyhteisön omia VM-Baro-tuloksia, ideoitiin kehittämisen kohteita ja laadittiin omia kehittämissuunnitelmia työhyvinvoinnin edistämiseksi. Koska toimintaympäristöömme on tullut muutoksia, meidän on kiinnitettävä huomiota työhyvinvointiin jatkossakin ja panostettava siihen.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn eri aiheista toteutettiin koko henkilöstölle 14 Hetki hyvinvoinnille -tilaisuutta. Johtamisen ja esihenkilötyön tueksi järjestettiin ajankohtaistilaisuuksia ja koulutusta työhyvinvoinnista ja työkyvystä. Esihenkilöille toteutettiin yhteensä 14 omaa, tunnin mittaista ajankohtaistilaisuutta työhyvinvoinnista ja työkyvystä. Itärajan henkilöstön tukemiseksi hankittiin työterveyshuollon työpsykologin keskustelutukea, ja yhteisiä keskustelutilaisuuksia järjestettiin kolme kappaletta. Keväällä toteutettiin yhdessä työyhteisöviestinnän kanssa myös Mielen hyvinvointi -kampanja, jossa nostettiin esille muun muassa palautumisen keinoja ja menetelmiä. 

Lue lisää

Tullin henkilöstökertomus 2023

Tullin vuosi: Henkilöstökatsaus 2023

Tullilaisten osaamisen kehittämisessä panostimme vuonna 2023 paikka- ja aikariippumattomiin koulutusmuotoihin. Verkko- ja etäkoulutusten suunnittelun, toteutuksen ja julkaisun tukemista varten perustimme Digipedagogiset palvelut -ryhmän. Verkkokoulutuksena toteutettiin esimerkiksi Tullin tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskoulutus, joka on määritelty pakolliseksi koulutukseksi kaikille asiakaspalvelu-, tullivalvonta- ja rikostorjuntatehtävissä toimiville.

Henkilöstön monipuolista osaamista on vahvistettu, jotta heillä olisi kykyä tarttua nopeasti uusiin tehtäviin muuttuvassa työympäristössä. Tästä esimerkkinä on itärajan tilanne, jossa lyhyellä varoitusajalla järjestettiin lisäkoulutusta. Näin pystyttiin vastaamaan rajavartiolaitoksen virka-apupyyntöihin ja siirtämään Tullin henkilöstöä myös muihin tullitoimipaikkoihin ja paikkariippumattomiin työtehtäviin. Tällaisissa tilanteissa, kun työtehtäviä joudutaan nopeasti muuttamaan, korostuvat monipuolisen osaamisen ja joustavan valmiuden edut.

Tullin henkilöstökoulutuksen yhteenlaskettu laajuus vuonna 2023 oli 19 026 koulutuspäivää eli 9,2 päivää henkilötyövuotta kohden.

Virkamatkustaminen lisääntyi vuonna 2023 lähes vastaavaksi kuin mitä se oli vuonna 2019 ennen koronapandemian alkamista. Loppuvuodesta matkakuluja kasvattivat itärajan henkilöstön komennukset muualle Suomeen Rajavartiolaitoksen virka-avuksi.

Tulevaisuuden tavoitteena on hyödyntää etätyötä ja etäteknologiaa, jolloin matkustamiselle kokonaisuudessaan olisi vähemmän tarvetta. Kokouksia ja koulutuksia pidetään pitkälti virtuaalisesti. Lähitilaisuuksia järjestetään vain silloin kun paikan päällä olemiselle on joku erityinen tarkoitus, kuten yhteisöllisyyden kasvattaminen tai turvaluokitellun materiaalin käsittely. Virkamatkustuksessa tavoitteena on myös lisätä julkisten kulkuvälineiden käyttöä ja vastaavasti vähentää sekä lentämistä että autojen käyttöä. Vuonna 2023 lentokilometrit eivät nousseet vuoden 2019 tasolle, vaan ne ovat vähentyneet yli kolmanneksen ajasta ennen koronaa. Junamatkustaminen puolestaan on lisääntynyt aiempiin vuosiin verrattuna.

Tullin uudistettu toimitilastrategia hyväksyttiin maaliskuussa 2023. Tullin toimitiloja kehitetään strategian mukaisesti niin, että huomioidaan muuttuvat tarpeet ja mahdollisuudet. Valtion ja Tullin toimitilastrategian mukaisesti Tulli tehosti tilankäyttöään sekä huomioi ympäristövastuullisuusasiat toimitilahakkeissa ja käytönaikaisessa toiminnassa.

Pasilassa, Tullin suurimmassa toimistoyksikössä, toimistotiloja vähennettiin 35,15 % (vanha toimistotilojen pinta-ala 7708 m2, josta 35,15 % on 2709 m2).

Oulussa muutettiin 1.6.2023 sataman vanhoista tiloista valtion toimitiloihin. Toimistotilatehokkuus muuttui 20,8 neliömetristä 12,4 neliömetriin henkilötyövuotta kohti. Hankkeessa oli käytössä RTS-ympäristöluokitusjärjestelmä. Oulun saneeratussa kiinteistössä uusittiin muun muassa valaistus- ja lämmitysjärjestelmä energia- ja ympäristöystävälliseksi. Energiatehokkuustavoite asetettiin tasolle A+ (E-luku 94). Irtisanotuista tiloista luovutettiin hyväkuntoisia kalusteita seuraavan vuokraajan käyttöön sekä kierrätettiin omiin toimipisteisiin.
Osallistuimme edelleen vuokranantajien Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan vuonna 2023.

Kaaviossa näkyy Tullin toimitilatehokkuus vuosina 2021-2023. Toimitilatehokkuudessa lasketaan toimitilamenot t/€ henkilötyövuotta kohden, toimitilaneliöiden määrä henkilötyövuotta kohden sekä toimistotilaneliöt kenhilötyövuotta kohden. Tullin toimitilamenot ovat pysyneet vertailujakson aikana lähes samana (7,0 t€/htv). Toimitilaneliöt/htv nousivat vuodesta 2021 (28,2) vuoteen 2022 (28,8), mutta laskivat vuoden 2023 aikana aiempaa matalammaksi (27,9). Toimistotilaneliöiden määrä on laskenut edellisvuosista (13,5) vuoden 2023 aikana (10,5).oli vuosina
Toimitilatehokkuus vuosina 2021-2023.

Tullilla on käytössään noin 250 virka-autoa. Ajoneuvoja käytetään pääasiallisesti operatiivisissa toiminnoissa, joissa on käytössä noin 215 autoa. Hallinnon ja tukitoimintojen käytössä on noin 35 autoa. Autoista 203 on dieselkäyttöisiä, 13 bensiinikäyttöisiä, 31 ympäristöystävällisempiä ladattavia hybridiautoja ja 2 täyssähköautoja. Lisäksi Tullin käytössä on 2 kuorma-autorunkoista erikoisajoneuvoa. Vuonna 2023 virka-ajoneuvojen päästökeskiarvo oli 132 g/km, keski-ikä 10,5 vuotta ja keskimääräinen polttoaineen kulutus 5,2 l / 100 km.

Kaaviossa näkyy Tullin virka-ajokilometrien jakauma prosentteina käyttövoimittain vuosina 2021-2023. Suurin osa Tullin ajoneuvoista on dieselkäyttöisiä, vaikka niiden osuus onkin lievästi vähentynyt vuodesta 2021 (91,7 %) vuoteen 2023 (82,8 %). Seuraavaksi eniten ajoneuvoista on hybridibensiinikäyttöisiä, joiden osuus on kasvanut vuoden 2021 lukemista (5,2 %) vuoteen 2023 (14,9 %). Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen määrä oli vähäinen vuonna 2021 (3,0 %) ja on vähentynyt vuoteen 2023 saakka (2,1 %). Täyssähkökäyttöisiä ajoneuvoja on vain 0,3 % vuonna 2023.
Virka-ajokilometrien jakauma käyttövoimittain, %.

Hankintojen vastuullisuuden kehittämiseksi aloitettiin vuonna 2023 hankintojen arviointikehikon valmistelu. Kehikon ideana on koota työkaluksi sekä hankinnassa huomioitavia ja arvioitavia aihealueita että niihin liittyviä ohjeita. Esimerkiksi sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat laajoja aihealueita termistöineen, ja hankintojen arviointikehikon tarkoitus on auttaa kansantajuisten kysymysten avulla huomioimaan niihin liittyvät seikat hankintojen valmistelussa. Arviointikehikon ensimmäinen versio on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2024.

Lue lisää

Hankintastrategian seuranta

Tullin käyttämä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä sertifioitiin vuoden 2022 lopussa, ja vuoden 2023 alkupuolella järjestettiin ympäristötyön juhlat sertifikaatin saamisen kunniaksi. Vuoden aikana pidettiin lisäksi kaksi vastuullisuusaiheista webinaaria henkilöstölle sekä julkaistiin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän perehdytysvideo, johon voi käydä tutustumassa milloin vain. Ympäristö- ja vastuullisuusaiheista rastia pidettiin kahdessa eri livetapahtumassa: Tervetuloa Tulliin -päivänä sekä Lapsi mukaan töihin -päivänä. Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi aloitettiin myös vastuullisuusverkkokoulutuksen valmistelu.

Vuoden 2023 aikana kehitettiin sisäisten auditointien eli arviointien käytäntöä ja tehtiin kaksi sisäistä auditointia Tullin toimipaikoille. Auditoinneissa tarkasteltiin ympäristöjärjestelmän mukaista toimintaa sekä kartoitettiin henkilöstön kehitystoiveita. Auditoinneista nousi esiin kehityskohteita ympäristöohjelman päivitystä varten. 

Ekokompassin logo tekstillä: Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja. Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

Mittarit:

Työtyytyväisyys (VM-Baron kokonaisindeksi, asteikko 1-5) 
Kaaviossa näkyy Tullin henkilöstön työtyytyväisyystulokset vuosina 2021-2023. Tulos on kehittynyt vuosi vuodelta paremmaksi. Vuonna 2021 tulos oli 3,63, vuonna 2022 3,69 ja vuonna 2023 3,70.

Koulutuspäivät henkilötyövuotta kohden Tullissa

Kaaviossa näkyy koulutuspäivät henkilötyövuotta kohden Tullissa vuosina 2021-2023. Vuonna 2021 koulutuspäivien määrä oli 6,5, josta se nousi vuoteen 2022 9,3 päivään. Vuonna 2023 määrä laski hieman 9,2 päivään.

Matkustusmenot ja virkamatkapäivät henkilötyövuotta kohden

Kaaviossa näkyy Tullin matkustusmenot ja virkamatkapäivät henkilötyövuotta kohden vuosina 2019-2023. Matkustusmenot sekä matkapäivät vähenivät merkittävästi koronavuosina 2020-2021. Matkustusmenot ja virkamatkat lisääntyivät vuosina 2022 ja 2023. Vuoden 2023 matkustusmenot (1 242) eivät ole yltäneet koronaa edeltävän vuoden 2019 (1 393) tasolle. Virkamatkoja tehtiin vuonna 2023 (1 242) vähemmän kuin koronaa edeltävänä aikana vuonna 2019 (1 393).

Virkamatkustaminen kulkuneuvotyypeittäin (tuhatta km)

Kaaviossa näkyy virkamatkustamisen määrät kulkuneuvotyypeittäin (tuhatta km) vuosina 2021-2023. Tullilaiset kulkevat virkamatkoille eniten virka-autoilla, joilla ajettujen kilometrien määrä on noussut vuodesta 2021 (2 195 000 km) vuoteen 2023 (3 089 000 km). Lentoliikenteen määrät ovat kasvaneet vuodesta 2021 (228 000 km) vuoteen 2023 (1 029 000 km). Junalla kuljettujen kilometrien määrä on kasvanut vuodesta 2021 (114 000 km) vuoteen 2023 (761 000 km).
Vuonna 2023 lentokilometrit eivät nousseet vuoden 2019 tasolle, vaan ne ovat vähentyneet yli kolmanneksen ajasta ennen koronaa. Junamatkustaminen puolestaan on lisääntynyt aiempiin vuosiin verrattuna.