Hyppää sisältöön

Tiivistelmä vastuullisuusteoistamme

   

Tekomme:

 • Digitaaliset palvelut helpottavat tulliasiointia ja vähentävät liikkumisen tarvetta.
 • Edistämme saavutettavuutta ja esteettömyyttä, jotta jokainen voi itsenäisesti käyttää asiointipalveluitamme verkossa tai fyysisesti. 
 • Etupainotteisella neuvonnalla kerromme palveluista, muutoksista ja ohjaamme toimimaan kerralla oikein, jolloin säästetään aikaa, kustannuksia ja vältytään jälkiselvittelyiltä. 
 • Yrityksille myönnettävien lupien avulla tarjoamme luotettaville toimijoille sujuvampaa tulliasiointia. Nämä luotettavat kumppanit tukevat toiminnallaan toimitusketjun turvallisuutta. 
 • Valvonnalla tuemme yritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä, varmistamme tulliselvityksen oikeellisuutta ja paljastamme veropetoksia. 
 • Tietopohjaisen päätöksenteon tueksi laadimme viralliset tilastot Suomen ulkomaankaupasta julkisesti saataville.

Mittarit:

Maailmanpankin vertailu tulliasioinnin sujuvuudesta

Asiakastyytyväisyys, yritysasiakkaat

Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, henkilöasiakkaat

Vuodelle 2021 ei vielä ollut tulostavoitetta.

Tullin kokonaiskanto ja yritys- ja asiakirjatarkastuksista seuraavat jälkikannot (milj. €)

Asiakasneuvonnan luvut

Asiakastiedotteita

101 kpl

Asiakasohjeita

173 kpl

Yrityskohtaista neuvontaa

204 kpl

Sähköpostitse vastattuja kysymyksiä

12 575 kpl

Puheluita tullineuvonnassa ja tulli-ilmoittamisen tuessa

76 997 kpl

Chat-keskusteluja

6 261 kpl

 

Tekomme:

 • Estämällä rajoitusten alaisten tai kiellettyjen aineiden pääsyä maahan ehkäisemme niiden aiheuttamia sosiaalisia ja taloudellisia haittavaikutuksia
 • Vaikuttamalla rikollisten taloudellisiin toimintaedellytyksiin vaikeutamme myös järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia. Monipuolisella rikostorjunnalla edistämme terveyttä, ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksien toteutumista sekä turvaamme yritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä.
 • Rikoshyödyn takaisin saaminen valtiolle vaikeuttaa tehokkaasti ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa. 
 • Harmaan talouden torjunta edistää laillisten toimijoiden tasapuolisia kilpailuedellytyksiä ja lisää verokertymää sekä estää muuta rikollisuutta. 
 • Tuoteväärennösten valvonnalla suojelemme kuluttajia, turvaamme valtion verotuloja ja oikeudenhaltijoiden taloudellisia intressejä sekä torjumme pakko- ja lapsityövoiman käyttöä, rahanpesua ja muun rikollisuuden rahoittamista. 
 • Pakotevalvonnalla varmistamme, että Euroopan unionin yhteiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset toimenpiteet ovat vaikuttavia mm. kansainvälisessä yhteistyössä ja rauhan edistämisessä. 

Mittarit:

Rikostorjunnan vaikuttavuus (milj. €) 

Kaaviossa näkyy Tullin rikostorjunnan vaikuttavuuden lukuja vuosina 2021-2023. Takaisin saatu rikoshyöty on vuonna 2021 ollut 32 miljoonaa euroa. Määrä nousi vuonna 2022 71 miljoonaan euroon, mutta laski vuonna 2023 37 miljoonaan euroon. Takavarikoimatta jääneen tavaran arvo on noussut vertailuvuosien aikana 21 miljoonasta eurosta 31 miljoonaan euroon. Vältettyjen verojen määrä laski vuonna 2022 (9 milj. euroa) edellisvuodesta (17 milj. euroa) mutta nousi vuonna 2023 (20 milj. euroa). Yhteensä rikostorjunnan vaikuttavuus oli vuonna 2021 70 miljoonaa euroa, vuonna 2022 106 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 88 miljoonaa euroa.

Tullin tietoon tulleita rikoksia

6 245 kpl

Selvitettyjä rikoksia

5 412 kpl

Rikosten selvitysprosentti

87

   

Tekomme:

 • Suojaamme kuluttajia terveyshaitoilta estämällä määräysten vastaisten elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden pääsyä markkinoille. Valvonnalla estämme myös elintarvikepetoksia ja edistämme yritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä
 • Vaarallisten aineiden, jätteiden ja kemikaalien kuljetusten valvonnalla varmistamme, etteivät ne aiheuta vahinkoa luonnolle ja kansalaisille. 
 • Liikennekuntoisuuden valvonnalla estämme epäkuntoisten, ylikuormattujen sekä väärin lastattujen ajoneuvojen pääsyä Suomen liikennevirtaan
 • Valvonnalla ehkäisemme kasvi- ja eläinperäisten tautien leviämisen. Tällä turvaamme luonnon monimuotoisuutta, metsäelinkeinon toimintaedellytyksiä, elintarviketeollisuutta ja ruuan tuotantoa monitahoisessa viranomaisyhteistyössä
 • Tullilla on uusi rooli EU:n hiilirajamekanismin kansallisena viranomaisena. Mekanismilla ehkäistään päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle, mikä kannustaa globaalisti ekologisesti kestävään toimintaan

Mittarit:

Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus vähintään, % 

 

Tavaraan kohdistuvien tarkastusten osuvuus, % 

Matkustajatarkastusten osuvuus, %

Ajoneuvo- ja kuljetusvälinetarkastusten osuvuus, %

Liikenneturvallisuuteen kohdistuvat tarkastukset, %

EU:n Safety Gate järjestelmään ilmoitetut vaaralliset kulutustavarat vuonna 2023

Ilmoituksia yhteensä

Suomen tekemiä ilmoituksia

Tullin tekemiä ilmoituksia

3 412 kpl

76 kpl

 36 kpl

RASFF-järjestelmään ilmoitetut vakavaa vaaraa aiheuttavat elintarvikkeet ja elintarvikekontaktimateriaalit vuonna 2023

Ilmoituksia yhteensä

Suomen tekemiä ilmoituksia

Tullin tekemiä ilmoituksia

4 695 kpl

80 kpl

47 kpl

Tullin tuoteturvallisuusvalvomia tuotteita 2023

Tutkittuja tuotteita yhteensä

Joista huomautettuja ja hylättyjä

Osuvuusprosentti

4 806 kpl

1 300 kpl

27

 

Tullin valvonnassa huomautetuista ja hylätyistä elintarvikkeita oli 1 002 kpl ja kulutustavaroita 298 kpl.

 

Tekomme:

 • Toteutamme tehtävämme monikulttuurisessa toimintaympäristössä vastuullisesti ja vaikuttavasti mahdollisuuksia hyödyntäen ja uhkiin varautuen. Tullin arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme
 • Seuraamme Tullin maineen kehitystä vuosittain tehtävällä Luottamus&Maine –tutkimuksella.
 • Yhteiskuntavastuullisten rekrytointien ja erityisryhmien positiivisen erityiskohtelun kautta lisäämme osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työmarkkinoilla. 
 • Proaktiivisella koulutusyhteistyöllä, työharjoittelun mahdollistamisella ja aktiivisella näkymisellä messuilla ja mediassa edistämme työelämätaitojen kehittymistä ja lisäämme tietoisuutta mahdollisista työpaikoista jo opiskeluaikana. 
 • Henkilöstön osallistamisella, aloitetoiminnalla ja kehittämisosaamisen vahvistamisella kannustamme tullilaisia työarjen ja tulliasioinnin kehittämiseen

Mittarit:

Kokonaisarvosana

3,67

Työpaikka-arvosana

3,70

Vastuullisuusarvosana

3,75
 

Tekomme:

 • Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti, ja siksi arvioimme aktiivisesti, mitä osaamista meillä jo on, miten sitä kehitetään tai miten puuttuvaa osaamista hankitaan. Lisäksi tuemme myös talon ulkopuolista, omaehtoista opiskelua.
 • Tullissa toteutetaan vuosittain valtion VM Baro-henkilöstötutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään työhyvinvointisuunnitelmassa tullilaisten työhyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Tullilla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä, jonka avulla hallitsemme ympäristövaikutuksiamme
 • Pyrimme vähentämään toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia kehittämällä työympäristöjämme ja hankintojen vastuullisuutta sekä hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja virka- ja työmatkojen sijasta silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.
 • Virkamatkustuksessa tavoitteena on lisätä julkisten kulkuvälineiden käyttöä ja vastaavasti vähentää sekä lentämistä että autojen käyttöä.
 • Valtion ja Tullin toimitilastrategian mukaisesti Tulli tehostaa tilankäyttöään ja huomioi ympäristövastuullisuusasiat toimitilahakkeissa sekä käytönaikaisessa toiminnassa.

Mittarit:

Työtyytyväisyys (VM-Baron kokonaisindeksi, asteikko 1-5) 

Koulutuspäivät henkilötyövuotta kohden Tullissa

Matkustusmenot ja virkamatkapäivät henkilötyövuotta kohden

Virkamatkustaminen kulkuneuvotyypeittäin (tuhatta km)

Kaaviossa näkyy virkamatkustamisen määrät kulkuneuvotyypeittäin (tuhatta km) vuosina 2021-2023. Tullilaiset kulkevat virkamatkoille eniten virka-autoilla, joilla ajettujen kilometrien määrä on noussut vuodesta 2021 (2 195 000 km) vuoteen 2023 (3 089 000 km). Lentoliikenteen määrät ovat kasvaneet vuodesta 2021 (228 000 km) vuoteen 2023 (1 029 000 km). Junalla kuljettujen kilometrien määrä on kasvanut vuodesta 2021 (114 000 km) vuoteen 2023 (761 000 km).
Vuonna 2023 lentokilometrit eivät nousseet vuoden 2019 tasolle, vaan ne ovat vähentyneet yli kolmanneksen ajasta ennen koronaa. Junamatkustaminen puolestaan on lisääntynyt aiempiin vuosiin verrattuna.

Toimitilatehokkuus 

Virka-ajokilometrien jakauma käyttövoimittain, %