Alustoimitukset eli laivoihin ja lentokoneisiin vietävät tavarat

Ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleviin laivoihin ja lentokoneisiin saa Suomesta viedä tiettyjä tavaroita verottomasti ja tullittomasti. Laivojen ja lentokoneiden on sijaittava fyysisesti EU:n tulli- ja veroalueella.

Tavaroiden tilaus alukselle on tehtävä varustamon tai lentoyhtiön nimissä. Tavaroiden viemistä aluksille sanotaan tullilainsäädännössä alustoimitukseksi.

Näin asetat tavaran alustoimitusmenettelyyn

Alustoimittajan on asetettava tavara tullimenettelyyn alustoimitusilmoituksella ennen kuin tavarat toimitetaan alukseen. Jos sinulla on Tullin yksinkertaistuslupa, voit tehdä alustoimituksen helpotetusti kirjanpitomerkinnällä

Alustoimitusmenettelyä voi käyttää lopullisessa viennissä ja tullivarastointimenettelyyn asetettujen tavaroiden jälleenviennissä.

Tavarat, jotka luetaan alustoimituksiin

Näissä tilanteissa et voi käyttää alustoimitusmenettelyä 

  • Jos tavara toimitetaan alukseen, joka sijaitsee EU:n ulkopuolella. Tässä tapauksessa ilmoita alukselle toimitettavat tavarat sähköisesti tavallisella vienti-ilmoituksella.
  • Jos tavaroiden vastaanottaja on telakka tai muu aluksen rakentamiseen osallistuva urakoitsija. Alustoimitusmenettelyn voi aloittaa vasta sitten, kun uutta alusta aletaan viimeistelyvaiheessa varustaa ja tavaroiden vastaanottajana on varustamo.
  • Väliaikaisessa viennissä
  • Erityismenettelyissä
  • Vientitukivienneissä (feoga-vienti). 

Syventävää tietoa

Ammattimaisella kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan liikennöintiä Suomen ja toisen EU-maan tai kolmannen maan välillä siten, että matkan pääasiallisena tarkoituksena on vastikkeellinen matkustajien tai tavaran kuljettaminen.

Meriliikenteessä tämä yleensä tarkoittaa käyntiä toisessa maassa sijaitsevassa satamassa, jolloin matkustajat voivat poistua aluksesta, ja ilma-alusliikenteessä lentoa toisessa maassa sijaitsevalle lentoasemalle. Ahvenanmaan poikkeuslainsäädännön mukaan ammattimaisena kansainvälisenä liikenteenä pidetään myös ilma-alusliikennettä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä.

Tämän lisäksi ammattimaiseksi kansainväliseksi liikenteeksi voidaan katsoa liikenne charter-aluksilla ja tilauslentoja tekevillä lentokoneilla.

Kansainvälisessä liikenteessä olevat viranomaisalukset

Myös viranomaisaluksiin voidaan tietyin edellytyksin toimittaa tavaroita verottomasti.

Viranomaisaluksia ovat valmisteverolain ja tullilain tarkoittamassa mielessä viranomaisen käytössä olevat ulkomaiset alukset, jotka ovat vierailumatkalla Suomen alueella, tai viranomaisen käytössä olevat kotimaiset alukset, jotka lähtevät vahvistetun vierailusuunnitelman mukaan viralliselle edustusmatkalle Suomen tullialueen ulkopuolelle.

Kotimaisen viranomaisen alusten on toimitettava kopio vierailusuunnitelmasta tullille ennen tavaroiden toimittamista alukselle. Tämän jälkeen, alustoimittaja voi laatia ennakkoilmoituksen ja pyytää tullilta lupaa toimitukseen. Lupaa pyydetään lähettämällä sähköposti virka-aikana klo 8–16.15 osoitteeseen alustoimitukset(at)tulli.fi ja virka-ajan ulkopuolella osoitteeseen johtokeskus@tulli.fi. 

Risteilyalukset

Risteilyliikennettä Suomesta harjoittava alus voidaan lukea ammattimaisen kansainvälisen liikenteen piiriin kuuluvaksi, kun se täyttää charter-alusten edellytykset ja käy vähintään kahdessa ulkomaan satamassa.

Kalastusalukset

Kalastusrekisteriin merkittyihin aluksiin voidaan toimittaa verotonta polttoainetta alustoimitusmenettelyllä tai Verohallinnon veronpalautusmenettelyllä, jolloin suoritettu valmistevero voidaan hakemuksesta palauttaa.

Tilauslennot

Tilauslentoja suorittavan ilma-aluksen pitää olla asianmukaisesti rekisteröity, katsastettu ja miehitetty henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen. Lennosta on pyydettäessä esitettävä tulliviranomaiselle erillinen lentosuunnitelma. Lisäksi jokaisella matkustajalla on oltava kyseiseen matkaan oikeuttava matkustusasiakirja.

Charter-alukset

Charter-aluksen pitää olla asianmukaisesti rekisteröity, katsastettu ja miehitetty ulkomaille suuntautuvaan henkilöliikenteeseen. Lisäksi jokaisella matkustajalla on oltava kyseiseen matkaan oikeuttava matkustusasiakirja.

Huvialukset

Huvialuksilla ei ole oikeutta verottomiin alustoimituksiin.

Liikenne unionin merialueilla (Itämeri, Pohjanmeri ja Välimeri)

Miehistön käyttöön alukselle saa toimittaa verottomasti enintään:

2 litraa väkeviä juomia, 2 litraa välituotteita, 2 litraa mietoja viinejä, 32 litraa olutta sekä 800 savuketta henkilöä kohti kuukaudessa.

Lisäksi aluksen päällikön edustuskäyttöön ja matkustajille matkan aikana tarjoiltavaksi saa toimittaa tarpeellisen määrän verottomia tuotteita. Toimitusmäärän laskennassa otetaan huomioon aluksen koko miehistön lukumäärä vaihtomiehistöineen.

Päällikön edustuskäyttöön toimitettavan määrän laskennassa otetaan huomioon aluksen koko ja matkan kohde. Päällikön edustuskäyttö voi olla huomattavastikin suurempi kuin yhden henkilön alkoholin ja savukkeiden kuukausittainen alustoimitusmäärä.

Aluksella kulutettavaksi tarkoitetun oluen voi vaihtaa vastaavaan määrään siideriä tai long drink -juomasekoituksia, mutta maahantuonnissa olutta ei voi korvata toisella tuotteella.

Pohjanmeren ja Välimeren liikenteessä voidaan pidemmillä matkoilla noudattaa kaukoliikenteen alustoimitusmääriä Tullin harkinnan mukaan.

Kaukoliikenne ja muu unionin ulkopuolelle suuntautuva liikenne

Sellaiset alukset, jotka käyvät Suomessa vain harvoin ja joiden matkan kesto on pidempi, voivat perustellusti ja Tullin päätöksellä toimittaa isompiakin määriä tavaroita alukseen verottomasti.

Lisäksi aluksen päällikön edustuskäyttöön sekä matkustajille matkan aikana tarjoiltavaksi saa toimittaa tarpeellisen määrän verottomia tuotteita.

Kulutus aluksella

Aluksella tapahtuvalla kulutuksella tarkoitetaan kaikkea tuotteiden myyntiä ja tarjoilua matkustajille, aluksen henkilökunnalle sekä muille aluksessa työskenteleville, henkilökuntaan rinnastettaville henkilöille matkan aikana. Tuotteet on käytettävä aluksella matkan aikana. Aluksella tapahtuvalla kulutuksella tarkoitetaan myös kaikkea aluksen liikenteen ylläpidosta johtuvaa kulutusta.

Verottomasti alukselle toimitetut alkoholit, tupakat ja ei-unionialkuperää olevat lihat (nk. direktiivilihat) on kulutettava aluksella. Lihavalmisteen mukana on aina oltava eläinlääkärintodistus (CVED), ja lihavalmisteita ei saa tuoda alukselta takaisin maihin.

Myynti henkilökunnalle sekä muille aluksella työskenteleville henkilökuntaan rinnastettaville henkilöille 

Henkilökunnalle voidaan myydä verottomia tuotteita aluksella käytettäväksi. Samalla tavoin tuotteita saa myydä myös muille aluksella työskenteleville, henkilökuntaan rinnastettaville henkilöille.

Tuotteita saa myydä enintään 2 litraa väkeviä juomia, 2 litraa välituotteita, 2 litraa mietoja viinejä, 16 litraa olutta sekä 800 savuketta henkilöä ja kuukautta kohti.

Varustamolla ja aluksella on itsenäinen oikeus päättää pienempienkin määrien myynnistä.

Aluksen henkilökunnan tuontioikeus

Suomen ja EU:n ulkopuolisen maan tai alueen välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluva saa tuoda työmatkoiltaan tavaroita verotta. Verottomuuden edellytyksenä on, että tuoja merkitsee tuomansa tavarat tullauskirjaan eli "tullikirjaan".

Lue lisää tullauskirjamenettelystä