Hyppää sisältöön

Suoran sanoma-asiointipalvelun ja saapumistunnuskyselyrajapinnan käyttöehdot

Palvelun tarkoitus

Suora sanoma-asiointi ja saapumistunnuskyselyrajapinta (jäljempänä ”palvelu” tai ”palvelut”) ovat osa Tullin sähköistä asiointipalvelua. Palvelun käyttö edellyttää, että yritys on rekisteröitynyt sanoma-asiakkaaksi ja käyttää Tullin hyväksymiä varmennepalveluja.

Suoralla sanoma-asioinnilla (Web Service) Tullin asiakkaan tietojärjestelmä voi lähettää sanomia Tullin järjestelmiin internetin kautta sekä noutaa Tullin järjestelmistä tuotettuja vastaussanomia. Suora sanoma-asiointi on tarkoitettu nimensä mukaisesti suoraan sanoma-asiointiin Tullin ja asiakkaan välillä. Asiakas voi halutessaan käyttää palveluntarjoajaa sanomien välittämiseen tai sanomien muodostamiseen ja välittämiseen. 

Saapumistunnuskyselyrajapinnan avulla Tullin tietojärjestelmä voi hakea tullattavaan lähetykseen liittyviä tietoja asiakkaan tietojärjestelmästä saapumistunnuksen tai rahtikirjan numeron perusteella.

Asiointitavasta riippumatta asiakas vastaa kaikista käyttämiensä kolmansien osapuolien velvoitteista, kuten vahingonkorvauksista sekä tietoturva- ja palvelutasovelvoitteista, kuin omistaan ja on velvollinen huolehtimaan näistä velvoitteista sekä tässä asiakirjassa kuvattujen Tullin käyttöehtojen toteutumisesta tarvittavien kolmansien osapuolien kanssa.

Käyttöehdot

Näillä käyttöehdoilla säännellään palvelua käyttävien osapuolten (jäljempänä ”käyttäjä”) tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia käyttöehtoja. Tulli voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan käyttäjän käyttöoikeudet, jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä voidaan saattaa vastuuseen palvelun lainvastaisesta käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta. Palvelun toteutus ja käyttö perustuvat Suomen voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Käyttäjä on velvollinen noudattamaan niitä ehtoja, jotka sähköisten tunnisteiden luovuttaja on niiden käytölle asettanut. Tulli ei vastaa tunnisteiden huolimattomasta käytöstä tai säilytyksestä johtuvista virheistä tai väärinkäytöksistä.

Käyttäjä vastaa palveluun lähettämiensä tietojen oikeellisuudesta sekä viestien eheydestä ja luotettavuudesta. Palveluun ei saa lähettää sinne kuulumattomia viestejä eikä sellaisia viestejä tai liikennettä, jotka voisivat tarpeettomasti kuormittaa palvelua tai vaarantaa sen tietoturvallisuuden. 

Käyttäjä ei saa antaa mitään harhaanjohtavaa tietoja yrityksestään.

Käyttäjä vastaa omien tietojensa sekä järjestelmiensä ja yhteyksiensä tietoturvallisuudesta. Lisäksi käyttäjä vastaa mahdollisesti käyttämänsä kolmannen osapuolen (palveluntarjoajan) järjestelmien ja yhteyksien tietoturvallisuudesta. Käyttäjän on huolehdittava, että palveluntarjoajan palvelutaso on riittävä ja että se on kuvattu sopimuksessa, jonka käyttäjä solmii palveluntarjoajan kanssa. 

Suorassa sanoma-asioinnissa tunnistaudutaan sekä tehdään sähköiset XML-allekirjoitukset palveluun toimitetuista tietosisällöistä käyttämällä palvelinvarmennetta. Tulli hyväksyy ainoastaan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) palvelinvarmenteet. Asiakasyrityksen ALV-tunnus täytyy olla merkittynä palvelinvarmenteen kentän ”Hakija” (Field: Subject) attribuutin ”SerialNumber” arvoksi. 

Saapumistunnuskysely-rajapintapalvelussa on käytettävä Digi- ja väestötietoviraston myöntämää palvelinvarmennetta tai muuta hyväksyttyä palvelinvarmennetta, joka on eIDAS-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EU) 910/2014) mukainen.

Käyttäjä on vastuussa palvelinvarmenteen käytöstä ja uusimisesta sekä palvelinvarmenteen yksityisen avaimen salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikista palvelinvarmenteensa avulla tehdyistä tapahtumista ja toimenpiteistä kuin omistaan sekä niistä kustannuksista, jotka syntyvät palvelinvarmenteen käyttämisestä. Tämä vastuu ulottuu siihen asti, kunnes käyttäjä on asettanut palvelinvarmenteensa varmennepalvelun tuottajan sulkulistalle ja ilmoittanut Tullille varmenteen sulkemisesta.

Käyttäjä vastaa kaikista palvelinvarmenteensa avulla tehdyistä tapahtumista ja toimenpiteistä kuin omistaan sekä niistä kustannuksista, jotka syntyvät palvelinvarmenteen käyttämisestä. Tämä vastuu ulottuu siihen asti, kunnes käyttäjä on asettanut palvelinvarmenteensa varmennepalvelun tuottajan sulkulistalle ja ilmoittanut Tullille varmenteen sulkemisesta.

Tiettyihin palvelun kautta käytettyihin toimintoihin saattaa liittyä käyttäjätunnus ja/tai salasana. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sen käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi Tullille käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Tullille käyttäjätunnuksen katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Tulli on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen.

Tulli voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan käyttäjän käyttöoikeudet, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja.

Tullin velvollisuudet ja vastuu

Tulli vastaa palvelun tietoturvallisuudesta omistamiensa ja palvelun tuotannossa käytettävien kolmansien osapuolten järjestelmien osalta.

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tulli pyrkii erilaisin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Käyttäjän tulee tiedostaa, että mikään tietotekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja että tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

Tulli varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa palvelun ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä palveluita tai lakkauttaa palvelun. Tullilla on myös oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Tulli tiedottaa palvelun häiriöistä, katkoista tai lakkauttamisesta hyvissä ajoin etukäteen aina kun se on mahdollista, jotta palvelun käyttäjälle aiheutuneet vahingot olisivat mahdollisimman pieniä.

Tulli ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen tai järjestelmähäiriöiden aiheuttamista tietojen katoamisesta tai viivästymisestä eikä korvaa käyttäjälle palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja. 

Tulli ei vastaa sanomailmoittajan mahdollisesti valitseman palveluntarjoajan toiminnasta. Palveluntarjoajan käyttäminen ei myöskään vaikuta sanomailmoittajan vastuisiin suhteessa Tulliin.

Tulli ei vastaa verkkosivuilleen linkitetyistä kolmannen osapuolen materiaaleista tai kolmannen osapuolen muutoin julkaisemista materiaaleista.

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Tullin noudattamasta näitä käyttöehtoja, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan. 

Muut ehdot

Tullilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjille. Muutokset astuvat voimaan, kun ilmoitus on julkaistu Tullin internet-sivuilla.

Näiden käyttöehtojen ohella palvelun käyttöön sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Lisätiedot

Tulli tiedottaa omista palveluistaan verkkosivuillaan tai toimipisteissään.