Alkuperäselvitykset viennissä 

Viejän on osoitettava tavaran alkuperä alkuperäselvityksellä, jotta tavaran tuoja viennin kohdemaassa saa tullietuuden. Alkuperäinen alkuperäselvitys on toimitettava viennin kohdemaahan.  

Laadi alkuperäselvitys, kun vientilähetyksen yksityiskohtaiset tiedot ovat varmistuneet.

Tarkista tästä, millaisen alkuperäselvityksen tarvitset, kun viet tavaraa tiettyyn maahan EU:n ulkopuolelle.  

Erilaisia alkuperäselvityksiä

Kauppalasku- ja alkuperäilmoitukset sekä alkuperävakuutukset 

Eivät tarvitse Tullin vahvistusta.

Kauppalasku- ja alkuperäilmoitukset sekä alkuperävakuutukset ovat yksinkertaistettuja vaihtoehtoja tulliviranomaisen vahvistamalle alkuperätodistukselle, kuten esimerkiksi EUR.1-tavaratodistukselle. Ne ovat määrämuotoisia alkuperäselvityksiä, ja ne laaditaan kauppalaskuun tai muuhun  viejän kaupalliseen asiakirjaan, joka sisältää riittävän tarkat tiedot lähetyksestä ja tavaroista.

Esimerkiksi Etelä-Korean kaupassa käytetään vain valtuutetun viejän alkuperäilmoituksia, eikä viranomaisen vahvistamaa alkuperätodistusta tunneta. Etuuskohteluun oikeutettujen alkuperätuotteiden viennissä Kanadaan taas on käytössä vain rekisteröidyn viejän (REX) alkuperäilmoitus. 

Kauppalasku- ja alkuperäilmoitusten sekä alkuperävakuutusten päätyypit: 

 1. Kauppalaskuilmoitus, alkuperäilmoitus tai alkuperävakuutus, jossa lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden arvo on rajoitettu. Viejä, jolla ei ole valtuutetun viejän lupaa tai joka ei ole REX-rekisteröity viejä voi laatia määrämuotoisen ilmoituksen vain enintään 6 000 euron arvoiselle alkuperätuotteiden lähetykselle. 

  Tämä arvoraja muissa valuutoissa ilmoitettuna julkaistaan vuosittain komission nettisivuilla. Lähetyksen arvoa laskettaessa otetaan huomioon lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden vapaasti tehtaalla -hinta (noudettuna lähettäjältä, Ex Works)

 2. Valtuutetun viejän tai rekisteröidyn viejän kauppalaskuilmoitus, alkuperäilmoitus tai alkuperävakuutus, jossa lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden enimmäisarvoa ei ole rajoitettu. 

Kauppalasku- ja alkuperäilmoitukset löytyvät vapaakauppasopimuksista. Esimerkkinä alla  EU-Etelä-Korea-vapaakauppasopimuksen alkuperäilmoitus

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No……………………….. (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………………….…… (2) preferential origin.

..................................................................................................… (3)

(Paikka ja päiväys)

..................................................................................................… (4)

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

 • Kun alkuperäilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.
 • Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun alkuperäilmoitus liittyy kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.
 • Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.
 • Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.

Kauppalasku- ja alkuperäilmoituksen malli englanniksi:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........... ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......................................... ( 2 ) preferential origin.

 

...................................................................................................... ( 3 )

(Paikka ja päiväys)

..................................................................................................... ( 4 )

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä.)

___________

( 1 ) Kun alkuperäilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Jos ilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.

( 2 ) Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun ilmoitus liittyy kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.

( 3 ) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

( 4 ) Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.

Ilmoituksen tekstiosuus voidaan laatia tietokoneella, painamalla, leimaamalla, kirjoituskoneella kirjoittamalla tai käsin. Ilmoituksen tarkemmat täyttöohjeet ja selittävät huomautukset löytyvät vapaakauppasopimuksista.

Viejän laatima alkuperävakuutus on määrämuotoinen, ja sen muoto on määritelty EU:n ja Britannian kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen liitteessä ORIG-4. Alkuperävakuutuksen voi sisällyttää laskuun tai johonkin muuhun asiakirjaan, jossa alkuperätuote kuvataan niin tarkasti, että tuotteet pystytään yksilöimään tullissa. Alkuperävakuutus voi koskea pelkästään yhtä lähetystä tai useita samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksiä.

Kaikki EU:n viejät voivat antaa alkuperävakuutuksen sellaisille lähetyksille, jotka sisältävät alkuperätuotteita enintään 6 000 euron arvosta. Jos lähetys ylittää tämän arvon, alkuperävakuutuksen voivat antaa ainoastaan REX-järjestelmään rekisteröityneet yritykset. Tällöin yrityksen täytyy ilmoittaa alkuperävakuutuksessa FIREX-tunnistenumeronsa, jonka se on saanut REX-järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä Tullilta.

Jos viejä toimittaa asiakkaalle säännöllisesti samoja tuotteita, alkuperävakuutus voidaan antaa useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille yhdessä asiakirjassa pitkän ajanjakson alkuperävakuutuksena. Alkuperävakuutus voidaan antaa enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, ja siinä on mainittava voimassaoloaika. Kun käytetään pitkän ajanjakson alkuperävakuutusta, alkuperätuotteen kuvauksen on oltava erityisen tarkka. Jos pitkän ajanjakson alkuperävakuutuksen kattamien kaikkien eri lähetysten yhteenlaskettu arvo on enintään 6 000 euroa, viejän ei tarvitse olla REX-rekisteröity voidakseen laatia pitkän ajanjakson alkuperävakuutuksen. 


Alkuperävakuutuksen malli:


(Period: from…………… to …………(1) )

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...………(3) preferential origin.

…………………………………………………………….......................................(4) 
(Place and date)
...…………………………………………………………………….............................. 
(Name of the exporter)

 

Jos alkuperävakuutus koskee useita samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksiä, pitää kohtaan (1) merkitä alkuperävakuutuksen voimassaoloaika, joka voi olla enintään 12 kuukautta.

Kohtaan (2) EU:n viejät merkitsevät REX-tunnistenumeron. 

Kohtaan (3) merkitään tuotteiden alkuperäksi ”Union” tai ”EU”.

Paikkaa ja päiväystä kohdassa (4) ei tarvitse täyttää, jos ne on jo ilmoitettu asiakirjassa, johon alkuperävakuutus tehdään. 

Alkuperävakuutus on laadittava laskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuote on kuvattu riittävän tarkasti sen yksilöimiseksi.

Jos alkuperätuotteiden arvo vientilähetyksessä on enintään 6 000 euroa, viejän ei tarvitse olla rekisteröitynyt voidakseen laatia alkuperävakuutuksia. 

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä lähtien, jona se on laadittu.

Yksi alkuperävakuutus voi kattaa myös useita saman alkuperätuotteen toimituksia vakuutuksessa ilmoitetun ajanjakson kuluessa. Jotta tuote saa tullietuuskohtelun viennin kohdemaassa, sitä saa tuoda vain ilmoitetun ajanjakson aikana. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Jokaiselle saman alkuperätuotteen eri lähetykselle ei siis tarvitse laatia omaa erillistä alkuperävakuutusta. Alkuperätuotteen kuvauksen on oltava erityisen tarkka tällaisessa tilanteessa, jossa yhteen kaupalliseen asiakirjaan sisällytetty pitkäaikainen alkuperävakuutus kattaa useita saman alkuperätuotteen lähetyksiä. Jos EU-viejä haluaa käyttää tätä menettelyä, sen täytyy olla rekisteröitynyt viejä (REX) yksittäisen alkuperätuotteiden lähetyksen arvosta riippumatta.

Alkuperävakuutuksen malli:

 (Period: from…………… to …………(1) )
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...………preferential origin (3).


(Käytetyt alkuperäperusteet eli alkuperäkriteerit(4))
…………………………………………………………….............................................
(Paikka ja päiväys(5))
...……………………………………………………………………..............................
(Viejän nimi painokirjaimin)
...……………………………………………………………………..............................

(1) Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille 3.17 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti, mainitse se ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotetta saa tuoda vain tämän ajanjakson aikana. Jos ajanjaksoa ei sovelleta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
(2) Mainitse se viitenumero, jolla viejä tunnistetaan. Euroopan unionin viejällä tämä on Euroopan unionin lakien ja asetusten mukaisesti osoitettu tunnus. Japanilaisella viejällä tämä on Japanin yritystunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
(3) Ilmoita tuotteen alkuperä; European Union tai Japan (Euroopan unioni tai Japani)
(4) Ilmoita tapauksen mukaan yksi tai useampi seuraavista koodeista:

”A”   3.2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta (kokonaan tuotetut tai valmistetut tuotteet)
”B” 3.2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta (yksinomaan kyseisen osapuolen alkuperäaineksista valmistetut tuotteet)
”C” 3.2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta (valmistuksessa käytetty ei-alkuperäaineksia), ja seuraavat lisätiedot siitä, minkä tyyppistä tuotekohtaista sääntöä tuotteeseen tosiasiallisesti sovelletaan:

”1” tariffiluokituksen muuttumista koskevasta säännöstä;
”2” ei-alkuperäainesten enimmäisarvoa tai alueellista vähimmäisarvoa koskevasta säännöstä;
”3” erityistä tuotantoprosessia koskevasta säännöstä; tai
”4” jos sovelletaan lisäyksessä 3-B-1 olevan 3 jakson määräyksiä;
”D” 3.5 artiklassa tarkoitetusta kumulaatiosta; tai

”E” 3.6 artiklassa tarkoitetuista toleransseista. 

(5) Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan. Jos esim. alkuperävakuutuksen laatimispäivä poikkeaa asiakirjan päivämäärästä, on alkuperävakuutuksen yhteyteen lisättävä päiväys.

Esimerkki alkuperävakuutuksesta

Suomalainen REX-rekisteröitynyt viejäyritys vie Japaniin EU:n etuuskohtelualkuperää olevia metallin takomakoneita (nimike 8462). Alkuperävakuutus koskee vain tätä yhtä vientilähetystä. Tuotteen valmistuksessa on käytetty (myös) ei-alkuperää olevia aineksia (”C”), mutta ei nimikkeeseen 8466 kuuluvia. Viejäyritys on soveltanut tuotteen alkuperän määrittämisessä ns. nimikkeenmuutossääntöä (”1”). Alkuperävakuutuksen on laatinut viejäyritys Oy Suomivienti Ab.

(Period: from…………… to …………)
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No FIREX12345678) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Union preferential origin.
Origin criteria used: C 1
Rauma 15.5.2019 (lisätään, jos poikkeaa asiakirjassa olevasta tiedosta)
Oy Suomivienti Ab (viejän nimi painokirjaimin)

Alkuperäilmoituksen malli:   

(Period: from___________ to __________(1)

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(2) declares

that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(3) preferential origin.

…………………………………………………………….............................................(4)

(Place and date)

...……………………………………………………………………..............................(5)

(Signature and printed name of the exporter)

Alkuperäilmoituksen kohtaan 3 merkitään alkuperäksi ”EU”. Alkuperäilmoituksen laatiminen edellyttää, että tuote täyttää EU:n ja Kanadan välisen sopimuksen alkuperäsäännöissä vaaditut asiat. Rekisteröidyn viejän ei tarvitse allekirjoittaa alkuperäilmoitusta. Jos rekisteröimätön viejä ei ole tunnistettavissa kaupallisessa asiakirjassa, johon alkuperäilmoitus laaditaan, viejän on täytettävä myös alkuperäilmoituksen kohta 5 eli allekirjoitus ja viejän nimen selvennys painokirjaimin.

Alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jona viejä on sen laatinut.

Unioniin sijoittautuneen jälleenlähettäjän pitää rekisteröityä EU:n REX-järjestelmään siinä tilanteessa, jos GSP-maasta alkuperäselvityksin tuotua tullaamatonta alkuperätavaraa viedään tullattavaksi muualle EU:ssa tai Norjaan tai Sveitsiin ja jos alkuperäisen lähetyksen alkuperätuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa (vaikka lähetys jaettaisiin pienempiin osalähetyksiin). Rekisteröidyt tavaroiden jälleenlähettäjät voivat antaa korvaavia alkuperävakuutuksia siitä päivästä alkaen, jona niiden rekisteröinti tulee voimaan. Tätä sovelletaan riippumatta siitä, onko tavaroiden mukana edunsaajamaassa annettu A-alkuperätodistus, viejän laatima kauppalaskuilmoitus tai alkuperävakuutus.

Rekisteröinti koskee myös niitä viejiä, jotka vievät EU:n alkuperätuotteita GSP-maihin jalostettavaksi. GSP-maihin vievät yritykset voivat laatia kauppalaskuilmoituksia vain enintään 6 000 euron arvoisille alkuperätuotteiden lähetyksille, koska GSP-maissa ei ole käytössä valtuutetun viejän asemaa.

Unionin viejien, riippumatta siitä ovatko ne rekisteröityjä tai eivät, on annettava lähetetyistä alkuperätuotteista alkuperävakuutus, jos alkuperätuotteiden arvo alkuperäisessä  lähetyksessä on enintään 6 000 euroa. Kun alkuperävakuutus korvaa edeltävän vakuutuksen, tavaroiden jälleenlähettäjän on ilmoitettava rekisteröidyn viejän numero vain, jos alkuperäiseen lähetykseen sisältyneiden alkuperätuotteiden arvo on yli 6 000 euroa.

Korvaava alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä alkaen, jona alkuperäinen alkuperävakuutus on laadittu. Korvaavista alkuperävakuutuksista on säädetty yksityiskohtaisesti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 101 artiklassa ja liitteissä 22–07 (alkuperävakuutus ja sen täyttöohjeet) sekä liitteessä 22–20 (rekisteröidyt sekä rekisteröimättömät jälleenlähettäjät, merkinnät alkuperäiseen ja korvaavaan alkuperävakuutukseen), EUVL L  343/29.12.2015.

Rekisteröimättömät jälleenlähettäjät voivat kuitenkin laatia korvaavia alkuperävakuutuksia yli 6 000 euron arvoiselle lähetykselle, jos ne liittävät mukaan jäljennöksen GSP-edunsaajamaassa laaditusta alkuperäisestä alkuperävakuutuksesta. Lisäksi jälleenlähettäjän on ilmoitettava nimensä ja täydellinen osoitteensa sekä merkittävä tekstiin ”acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]”

Alkuperävakuutuksen tekstimalli

Alkuperävakuutus on laadittava englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi, ja siinä on ilmoitettava tuotteiden etuuskohteluun oikeuttava alkuperä. Lisäksi vakuutuksessa on ilmoitettava, onko tuote kokonaan tuotettu tietyssä maassa vai riittävästi valmistettu alkuperäaseman saavuttamiseksi.

Kokonaan tietyssä maassa tuotetuista tuotteista merkitään vakuutukseen kirjain ”P”. Riittävästi valmistetuista tai käsitellyistä tuotteista merkitään kirjain ”W” ja sen jälkeen harmonoidun järjestelmän nimike (esim. ”W” 9618). Jos tuotteen valmistuksessa on käytetty EU:n alkuperätuotetta GSP-maan alkuperäaseman saavuttamiseksi, merkintä korvataan sopivalla kumulaatiomaininnalla, esim. ”EU cumulation”.

Alkuperävakuutus laaditaan lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, jossa on ilmoitettu viejän ja vastaanottajan nimi ja täydellinen osoite sekä tuotteiden kuvaus ja alkuperävakuutuksen antamispäivä.

Alkuperävakuutuksen numeroitujen kohtien täyttöohjeet:

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447, liite  22–07, (EUVL L 343/2015, sivu 821)

Englanninkielinen toisinto
The exporter … (Number of Registered Exporter ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. .. preferential origin ( 5 ) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … ( 6 ).

French version
L’exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … ( 5 ) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … … ( 6 )

( 1 ) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (Katso tämän virallisen lehden sivu 558.) 101 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, korvaavassa vakuutuksessa on oltava maininta ”Replacement statement” tai ”Attestation de remplacement” taikka ”Comunicación de sustitución”. Siinä on myös mainittava alkuperäisen vakuutuksen antamispäivä ja kaikki muut tarpeelliset tiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 82 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

( 2 ) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 101 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti, tällaisen vakuutuksen laativan tavaroiden jälleenlähettäjän on ilmoitettava nimensä ja täydellinen osoitteensa sekä rekisteröidyn viejän numeronsa.

( 3 ) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 101 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, tällaisen vakuutuksen laativan tavaroiden jälleenlähettäjän on ilmoitettava nimensä ja täydellinen osoitteensa sekä merkittävä maininta (ranskankielinen toisinto) ”agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]” tai (englanninkielinen toisinto) ”acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]” taikka (espanjankielinen toisinto) ”actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]”.

( 4 ) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 101 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tavaroiden jälleenlähettäjän on ilmoitettava rekisteröidyn viejän numero vain, jos alkuperäiseen lähetykseen sisältyneiden alkuperätuotteiden arvo on yli 6 000 euroa.

( 5 ) Tuotteiden alkuperä on merkittävä. Kun alkuperävakuutus liittyy unionin alkuperätuotteisiin, viejän on merkittävä alkuperä tunnuksella ”EU”. Kun alkuperävakuutus liittyy kokonaan tai osittain täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 112 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan tai Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on merkittävä alkuperä tunnuksella ”CM”.  

( 6 ) Kokonaan tuotetut tuotteet: merkitään kirjain ”P”. Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet: merkitään kirjan ”W” ja sen jälkeen harmonoidun järjestelmän nimike (esim. ”W” 9618). Soveltuvin osin edellä oleva maininta on korvattava jollakin seuraavista maininnoista: a) kahdenvälinen kumulaatio: ”EU cumulation”, ”Cumul UE” tai ”Acumulación UE”; b) kumulaatio Norjan, Sveitsin tai Turkin kanssa: ”Norway cumulation”, ”Switzerland cumulation”, ”Turkey cumulation”, ”Cumul Norvège”, ”Cumul Suisse”, ”Cumul Turquie”, ”Acumulación Noruega”, ”Acumulación Suiza” tai ”Acumulación Turquía”; c) alueellinen kumulaatio: ”regional cumulation”, ”cumul regional” tai ”Acumulación regional”; d) laajennettu kumulaatio: ”extended cumulation with country x’”, ”cumul étendu avec le pays x tai ” Acumulación ampliada con el país x’.

GSP-järjestelmän korvaava alkuperävakuutus komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 , Liite 22-20, EUVL L 343/2015, sivu 844:

Korvaavien alkuperävakuutusten laatimista koskevat vaatimukset

1. Jos alkuperävakuutus korvataan, jälleenlähettäjän on merkittävä alkuperäiseen alkuperävakuutukseen seuraavat tiedot:

a) korvaavan alkuperävakuutuksen tai korvaavien alkuperävakuutuksien tiedot

b) jälleenlähettäjän nimi ja osoite;

c) vastaanottaja tai vastaanottajat unionissa tai tapauksen mukaan Norjassa tai Sveitsissä.

2. Alkuperäiseen alkuperävakuutukseen on merkittävä”Replaced”, ”Remplacée” tai ”Sustituida”.

3. Jälleenlähettäjän on ilmoitettava seuraavat tiedot korvaavassa alkuperävakuutuksessa:

a) alun perin annetun alkuperävakuutuksen kaikki jälleenvietäviä tavaroita koskevat tiedot

b) päivämäärä, jona alun perin annettu alkuperävakuutus laadittiin

c) liitteen 22–07 mukaisen alkuperäisen alkuperävakuutuksen tiedot, myös tieto sovellettavasta kumulaatiosta

d) jälleenlähettäjän nimi ja osoite sekä jälleenlähettäjän rekisteröidyn viejän numero

e) vastaanottajan tai vastaanottajien nimi ja osoite unionissa tai tapauksen mukaan Norjassa tai Sveitsissä

f) korvaamispäivämäärä ja -paikka.

4. Korvaavassa alkuperävakuutuksessa on oltava maininta ”Replacement statement”, ”Attestation de remplacement” tai ”Comunicación de sustitución”.

Arvorajallisiin ja valtuutetun viejän EUR-MED-kauppalaskuilmoituksiin pätevät samat säännöt kuin muihin kauppalasku- ja alkuperäilmoituksiin.

Riippumatta EUR-MED-kauppalaskuilmoituksessa käytetystä kielestä ilmoituksen alle merkittävät kumulaatiota koskevat lisäykset on aina laadittava englanniksi:

”The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No. …) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ......* preferential origin.”

- Cumulation applied with … (kirjoitetaan maan nimi / nimet)
- No cumulation applied** 

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus***

 

- - - - - - - - - - - - - -

* lisätään alkuperämaa tai -alue tai sen virallinen lyhenne (esim. Algeria(n), DZ, European Economic Area, EEA jne.).

** Kirjoitetaan jompikumpi vaihtoehto (kumulaatiota sovellettu … kanssa tai  kumulaatiota ei ole sovellettu). Ensimmäisessä vaihtoehdossa lisätään sen maan/ niiden maiden nimet, joiden alkuperätuotteita kumulaatiossa on käytetty.  Myös molemmat vaihtoehdot voivat olla näkyvissä, jos käytetään esim. leimasinta, jolloin sovellettavaan kohtaan merkitään rasti.

*** Valtuutettujen viejien ei tarvitse allekirjoittaa ilmoitusta käsin. Eräiden maiden lainsäädäntö kuitenkin edellyttää, että kauppalaskut on aina allekirjoitettava, vaikka niissä ei olisikaan viejän kauppalaskuilmoitusta (alkuperäilmoitusta).

EUR.1.-tavaratodistus 

Vahvistettava Tullissa. Vahvistaminen on maksutonta. 

EUR.1.-tavaratodistusta käytetään tavaran alkuperäselvityksenä useimmissa EU:n vapaakauppasopimuksissa sekä vastaavissa muissa tullietuussopimuksissa ja -järjestelyissä.

Todistuksia myy PunaMustan verkkokauppa, ja yksittäisiä kappaleita saa Tullin asiakaspalvelupisteistä. 

Kuka voi laatia EUR.1-tavaratodistushakemuksen?

Hakemuksen laatii viejä tai hänen valtuuttamansa edustaja viejän vastuulla siinä maassa, josta tavara viedään sopimusmaahan.

EUR.1-tavaratodistus koostuu hakemusosasta ja todistusosasta.  

Täytä kaikki EUR.1-tavaratodistuksen kohdat huolellisesti.

Liitä todistushakemukseen kauppalaskun tai muun kaupallisen asiakirjan kopio, joka sisältää riittävän yksityiskohtaiset tiedot vientilähetyksestä

Miten täytän EUR.1-tavaratodistuksen hakemuksen kääntöpuolen?

EUR.1-tavaratodistuksen hakemusosan kääntöpuoli on niin sanottu ”viejän ilmoitus”. Täällä viejän on ilmoitettava, miten tuote täyttää alkuperätuotteen edellytykset. 

Vaadittavat tiedot riippuvat siitä, mitä tuotteen tullinimikkeen alkuperäsäännössä edellytetään alkuperäaseman saavuttamiseksi. Tuotteen voidaan esimerkiksi edellyttää olevan kokonaan EU:ssa tuotettu (esimerkiksi EU:ssa kasvatettu ja käsitelty vilja) tai EU:ssa riittävästi valmistettu (esimerkiksi siten, että ei-alkuperäainesten määrä ei ylitä niiden sallittua enimmäismäärää). Alkuperäsääntö voi myös olla esimerkiksi se, että valmistuksessa käytetty ei-alkuperäaines kuuluu eri nimikkeeseen kuin lopputuote (vientituote).

Viejän ilmoituksen alaviitteessä 1 on mainittu esimerkkejä asiakirjoista, joita voidaan käyttää todistusasiakirjoina tuotteen alkuperän oikeellisuudesta. Viejän pitää tässä kohdassa mainita, mitä todistusasiakirjoja hänellä on hallussaan. 

Lue lisää tavaratodistuksen laatimisesta (pdf)

EUR.1-tavaratodistuksen voi vahvistaa viennin jälkeen näillä ehdoilla:  

A. EUR.1-todistusta ei ole voitu antaa vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi tai

B. tulliviranomaisille pystytään osoittamaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole teknisistä syistä tuonnissa hyväksytty.

Jälkikäteen annettavan EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan 7 on tehtävä englanninkielinen merkintä: ”ISSUED RETROSPECTIVELY”. 

Lue lisää etuuskohteluasiakirjan laatimisesta (pdf)

Yritys- ja henkilöasiakkaan pitää todistaa henkilö-, paketti- tai kuorma-auton EU-alkuperä jo vientivaiheessa, jos ajoneuvolle tarvitaan Tullilta EUR.1-tavaratodistus.

Auton EU-alkuperää ei voi todistaa pelkästään sillä tiedolla, että auto on esimerkiksi valmistettu joskus saksalaisessa autotehtaassa. Viejällä eli asiakkaalla pitää olla kirjallinen selvitys siitä, että ajoneuvo on valmistettu sen vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöjen mukaisesti, jonka perusteella ajoneuvolle halutaan tullivapaus viennin kohdemaassa EUR.1–tavaratodistuksella. Autotehtaassa laadittu vaatimustenmukaisuusvakuutus ei ole riittävä todiste siitä, että valmistuksessa on noudatettu alkuperäsääntöjä.

Ajoneuvojen valmistusta koskevat alkuperäsäännöt 

Alkuperäsäännöt määrittävät sen, mitä tuotteille pitää EU:ssa tehdä ja miten ne pitää valmistaa, jotta ne voidaan luokitella EU:n alkuperätuotteiksi. Kaikissa EU:n ja eri maiden välisissä vapaakauppasopimuksissa on lueteltu alkuperäsäännöt jokaiselle tuotteelle erikseen. Esimerkiksi Paneurooppa-Välimerialueen (PEM) vapaakauppasopimuksessa, johon kuuluvat muun muassa Egypti ja Kosovo, on henkilöautoille oma erillinen alkuperäsääntönsä. Tämä sääntö rajoittaa merkittävästi esimerkiksi kiinalaisten ja japanilaisten osien käyttöä auton valmistuksessa. Esimerkiksi uusikaan saksalaisesta tehtaasta valmistuva auto ei välttämättä täytä alkuperäsäännön vaatimuksia, jos sen valmistuksessa on käytetty sallittua enemmän kiinalaisia tai japanilaisia osia.

Ajoneuvon EU-etuuskohtelualkuperän luotettava todistaminen

Viejän ei tarvitse itse tietää, miten ja mistä maista peräisin olevista osista auto on valmistettu. Jos viejä kuitenkin haluaa käytetylle autolle EUR.1-alkuperätodistuksen, hänen on todistettava, että alkuperäsäännön vaatimukset täyttyvät. Euroopan komissio on ohjeistanut EU:n jäsenmaiden tulliviranomaisia, että ainoastaan autotehtaan antama tavarantoimittajan ilmoitus on riittävä todiste ajoneuvon etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperästä. Tästä syystä Tulli vahvistaa EUR.1-tavaratodistuksia käytetyille ajoneuvoille vain silloin, jos viejä on hankkinut tavarantoimittajan ilmoituksen autotehtaalta ja esittää asiakirjan Tullille tavaratodistuksen hakemisen yhteydessä.

EUR-MED-tavaratodistus 

Vahvistettava Tullissa. Vahvistaminen on maksutonta.    

 • Paneurooppa–Välimeri-alueen (PEM-alueen) vapaakauppasopimuksen siirtymäsääntöjen ja PEM-konvention soveltamiseen liittyvä alkuperätodistus. 

 • EUR-MED-tavaratodistuksen saa Tullin toimipaikasta.

A.TR.-tavaratodistus

Vahvistettava Tullissa. Vahvistaminen on maksutonta.  

A.TR.-tavaratodistusta (Movement Certificate) käytetään EU:n ja Turkin välisessä tulliliittotuotteiden kaupassa. A.TR.-tavaratodistuksen saaminen edellyttää, että EU:n ulkopuolelta tuodut tavarat on tullattu EU:hun vapaaseen liikkeeseen ennen kuin ne viedään Turkkiin. Toisin sanoen todistuksella osoitetaan tavaroiden tullioikeudellinen asema.

Tavaroiden alkuperällä ei tulliliittotuotteiden kaupassa ole merkitystä, eikä A.TR.-tavaratodistus osoita tavaran alkuperää.

EU:n ja Turkin välisen tulliliittosopimus kattaa lähes kaikki teollisuustuotteet lukuun ottamatta eräitä hiili- ja terästuotteita. Maataloustuotteista tulliliittosopimuksen piiriin kuuluvat eräät jalostetut maataloustuotteet. Sen sijaan perusmaataloustuotteet eivät kuulu tulliliittosopimuksen soveltamisalaan.

Tavaroiden kuulumisen eri tuoteryhmiin (tulliliittosopimus: ”Tulliliiton tulli” vai vapaakauppasopimus alkuperätuotteille: ”Tullietuudet”) voi tarkistaa komission DDS/Taric-tietokannasta antamalla tuotteen kymmennumeroisen nimikkeen ja alkuperämaaksi Turkin (TR).

A.TR.-tavaratodistuslomakkeita myy PunaMustan verkkokauppa, ja yksittäisiä kappaleita saa Tullin asiakaspalvelupisteistä.

A.TR.-tavaratodistuksen vahvistaa tulliviranomainen, ellei viejällä ole valtuutetun viejän lupaa vahvistaa todistuksia itse. Viennin jälkeen vahvistettavan todistuksen (”Issued retrospectively”) sekä todistuksen kaksoiskappaleen (”Duplicate”) voi vahvistaa vain Tulli.

Näin vahvistat tavaratodistuksen Tullissa

EUR.1- ja A.TR-tavaratodistukset sekä EUR-MED-tavaratodistukset vahvistetaan ensisijaisesti postitse. Lähetä todistukset liiteasiakirjoineen osoitteeseen: 

Kotkan tullitoimipaikka
Todistukset
Merituulentie 424
48310 Kotka.

Kotkan tullitoimipaikka vahvistaa todistukset viimeistään niiden saapumista seuraavan päivän aikana ja lähettää vahvistetut todistukset takaisin asiakkaalle pyydettyyn osoitteeseen heti käsittelyn jälkeen. 

EUR.1-todistuksen voi vahvistuttaa myös Tullin asiakaspalveluja tarjoavissa tullitoimipaikoissa: Yhteystiedot ja postiosoitteet

Vahvistetun todistuksen eli lomakesetin päällimmäisen kappaleen viejä toimittaa sopimallaan tavalla ostajalle tai tavaran vastaanottajalle. 

Huomioi:

 • Tavaran pitää olla Tullin tarkastettavissa, kun todistus vahvistetaan.
 • Varaudu esittämään myös tavaran alkuperätietoa tukevat asiakirjatodisteet. 

Muuta huomioitavaa

Tullietuussopimusten alkuperäsääntöjen mukaan viejän täytyy säilyttää alkuperän osoittava todistusaineisto vähintään kolme vuotta (EU-Etelä-Korea-sopimuksessa vähintään viisi vuotta).

Viejän on pyydettäessä esitettävä Tullille etuuskohteluun oikeuttavien todistusten, alkuperäilmoitusten ja alkuperävakuutusten antamiseen liittyvä todistusaineisto (esim. tavarantoimittajan ilmoitukset, osto- ja myyntikauppalaskut, valmistus- ja lähetysasiakirjat). Näillä asiakirjoilla viejä voi osoittaa, että vientituotteiden alkuperästä annetut tiedot ovat oikeita ja alkuperäsääntöjen edellytykset täyttyvät.

Jos tulli-ilmoitukset annetaan sähköisesti, alkuperän osoittavan aineiston säilyttämiseen sovelletaan kuitenkin kansallista Tullin määräystä nro 9/2016 asiakirjojen arkistoinnista. Sen mukaisesti viejän on säilytettävä tullausasiakirjoja kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona päätös tavaroiden luovutuksesta vientimenettelyyn on tehty (kuluva vuosi + 6 vuotta).

Vanhoja ja käytettyjä tavaroita koskevat periaatteessa samat alkuperäsääntöjen vaatimukset kuin uusia tavaroita. Toisaalta esimerkiksi Paneurooppa–Välimeri-alueen (PEM-alue) sopimusten alkuperäsääntöjen selittävien huomautusten (Euroopan unionin virallinen lehti C 83, 17.4.2007) 16 artiklassa todetaan, että alkuperäselvitys voidaan antaa myös tavaroille, joita koskevia tavanomaisia todistusasiakirjoja ei ole enää saatavilla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) Tavarat on valmistettu tai tuotu ennen sitä ajanjaksoa, jolta kaupalliset toimijat ovat velvollisia säilyttämään asiakirjansa. Esimerkiksi etuuskohtelusopimusten alkuperäsäännöt vaativat vähintään kolmen tai viiden vuoden säilytysajan todistusasiakirjoille ja kansalliset säännökset pidempäänkin (esim. tullausasiakirjat, alkuperän todistava aineisto ja kirjanpitotositteet kuluva vuosi + 6 vuotta).

b) Tavaroita voidaan pitää alkuperätuotteina muiden todisteiden perusteella, kuten valmistajan tai muun kaupallisen toimijan ilmoitus, asiantuntijan lausunto, tavaroiden merkinnät ja kuvaus.

c) Mikään seikka ei viittaa siihen, että tavarat eivät olisi alkuperäsääntöjen vaatimusten mukaisia tietyn maan tai alueen alkuperätuotteita.