Hyppää sisältöön

Henkilötietojen käsittely tutkintatehtävissä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoitus on säädetty henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain (650/2019) 7 §:ssä. Lain 8 §:ssä on säädetty näissä tehtävissä eli tutkintatehtävissä käsiteltävien henkilötietojen sisällöstä.

7 §:n mukaan Tulli saa käsitellä henkilötietoja tullirikosten selvittämiseen tai syyteharkintaan saattamiseen liittyvää toimenpidettä varten.

Tullilla on oikeus käsitellä teknisessä valvonnassa saatuja henkilötietoja, myös biometrisia tietoja, tullilainsäädännön ja muun Tullin valvontatoimivaltaan kuuluvan lainsäädännön noudattamisen valvomiseksi sekä henkilön tunnistamiseksi tullilain 28 §:n mukaisesti.

Teknisessä valvonnassa saatuja henkilötietoja on oikeus käsitellä myös automaattisessa kasvojentunnistuksessa vertaamalla teknisessä valvonnassa saatuja henkilötietoja 8 ja 10 §:n perusteella tallennettuihin henkilötietoihin rikosten ennalta estämiseen, selvittämiseen, paljastamiseen tai syyteharkintaan saattamiseen liittyvään toimenpiteeseen taikka pakkokeinon käyttöön liittyvää toimenpidettä varten.

Jotta henkilötietoja voidaan käsitellä tutkintatehtävissä, tulee niiden liittyä henkilöihin, jotka ovat

 • rikoksesta tai rikokseen osallisuudesta epäiltyjä;
 • alle 15-vuotiaita rikollisesta teosta epäiltyjä;
 • esitutkinnan kohteena;
 • rikoksen ilmoittajia tai asianomistajana esiintyviä;
 • todistajia;
 • uhreja;
 • muutoin tehtävään liittyvien lisätietojen antajia.

Henkilötietoryhmät

Henkilöistä kerättäviä perustietoja ovat nimet, syntymäaika ja -paikka, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, asiointikieli, siviilisääty, kansalaisuus tai kansalaisuudettomuus ja kansallisuus, koti- ja asuinpaikka, ammatti ja koulutus, yhteystiedot, henkilöllisyyden toteamiseksi tarvittavat tiedot asiakirjoista, ulkomaalaisen henkilön vanhempien nimet, matkustusasiakirjan tiedot sekä muut maahantuloon ja rajanylittämiseen liittyvät tiedot, kulkuneuvon rekisteritunnus, viranomaisen antama asiakasnumero, tieto kuolemasta tai kuolleeksi julistamisesta ja tieto edunvalvonnasta, konkurssiin asettamisesta tai liiketoimintakieltoon määräämisestä.

Tulli saa käsitellä edellä mainittujen henkilön perustietojen lisäksi seuraavia henkilötietoja:

 1. Tullin tehtävään, toimenpiteeseen ja tapahtumaan liittyvät yksilöinnit, kuvaukset ja luokitukset;
 2. tuntomerkkitiedot henkilöllisyyden toteamiseksi, mukaan lukien sormen-, käden- ja jalanjäljet, käsiala-, ääni- ja hajunäyte, DNA-tunniste, kasvokuva ja muut biometriset tiedot;
 3. toimenpiteen kohteena olevan henkilön turvallisuuden tai viranomaisen työturvallisuuden turvaamiseksi tiedot henkilön terveydentilasta ja sen seurannasta taikka hänen sairautensa hoidosta, kohteen tai henkilön vaarallisuudesta tai arvaamattomuudesta sekä tiedot, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta;
 4. tunnistetieto syyttäjän tai tuomioistuimen ratkaisusta ja tieto siitä, onko henkilö tuomittu rangaistukseen, jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta, syyte hylätty, jätetty tutkimatta tai sillensä sekä tieto ratkaisun lainvoimaisuudesta.

Henkilötietojen säännölliset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 20 ja 21 §:n mukaisesti muille viranomaisille sekä 23-25 §:n mukaisesti ulkomaille. Tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona.

Tullilla on myös oikeus luovuttaa yleisen tietoverkon välityksellä yleisön tietoon saattamiseksi ja yleisövihjeiden saamiseksi tietoja, joista on tarpeen tiedottaa rikosten ennalta estämisen, omaisuuden omistajalleen palauttamisen tai tutkinnallisten syiden vuoksi.

Henkilötietojen säilytys ja poistoajat

Tiedot poistetaan henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 27 ja 28 §:n mukaisesti. Tietojen poistoaika riippuu ensinnäkin siitä, onko kyse rikosasiaan liittyvistä henkilötiedoista tai muista tutkintatehtävissä käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos tiedot liittyvät rikosasiaan, tietojen poistosäännökset vaihtelevat sen mukaan, onko kyse syyttäjälle siirretystä rikosasiasta vai muusta rikosasiasta.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja lisätiedot

Pirkko Alamäki-Karkiainen 
pirkko.alamäki-karkiainen(at)tulli.fi