Hoppa till innehåll

Behandling av personuppgifter inom brottsundersökningsuppdrag

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingens syfte har fastställts i 7 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019). I lagens 8 § föreskrivs om innehållet i personuppgifter som behandlas i dessa uppdrag, dvs. brottsundersökningsuppdrag.

Enligt 7 § får Tullen behandla personuppgifter för utredning av tullbrott eller för en annan åtgärd med anknytning till att föra brott till åtalsprövning.

Tullen har rätt att behandla personuppgifter som erhållits vid teknisk övervakning, även biometriska uppgifter, för att övervaka att tullagstiftningen och annan lagstiftning vars efterlevnad Tullen ska övervaka iakttas samt för att identifiera personer i enlighet med 28 § i tullagen.

Personuppgifter som erhållits genom teknisk övervakning får också behandlas vid automatisk ansiktsidentifiering genom att jämföra uppgifterna med personuppgifter som har lagrats med stöd av 8 och 10 §, för förebyggande, utredning eller avslöjande av brott eller förande av brott till åtalsprövning eller för användning av tvångsmedel.

För att personuppgifter ska kunna behandlas i undersökningsuppdrag ska de hänföra sig till personer som 

 • är misstänkta för brott eller för medverkan till brott
 • är under 15 år och misstänkta för en brottslig gärning
 • är föremål för förundersökning
 • har anmält ett brott eller uppträder som målsägande
 • är vittnen
 • är offer
 • på något annat sätt lämnat tilläggsuppgifter som har anknytning till uppdraget.

Personuppgiftskategorier

Grundläggande uppgifter som samlas in om personer är namn, födelsedatum och födelseort, personbeteckning, kön, modersmål, kontaktspråk, civilstånd, medborgarskap eller avsaknad av medborgarskap samt nationalitet, hemvist och bostadsort, yrke och utbildning, kontaktuppgifter, uppgifter ur handlingar som behövs för att fastställa identiteten, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn, uppgifterna i ett resedokument samt övrig information som gäller inresa och passerande av gräns, fordons registreringstecken, klientnummer som en myndighet gett, uppgift om att personen avlidit eller förklarats död samt uppgift om intressebevakning, försättande i konkurs eller näringsförbud.

Tullen får utöver ovannämnda grundläggande personuppgifter också behandla följande personuppgifter:

 1. specificeringar, beskrivningar och klassificeringar med anknytning till Tullens uppgifter, åtgärder och händelser
 2. signalementsuppgifter för fastställande av identiteten, inklusive finger-, hand- och fotavtryck, handstils-, röst- och luktprov, DNA-profil, ansiktsbild och andra biometriska uppgifter
 3. uppgifter för att trygga säkerheten för en person som är föremål för en åtgärd eller en myndighets säkerhet i arbetet om en persons hälsotillstånd och uppföljning av hälsotillståndet eller om personens vård, om ett övervakningsobjektets eller en persons farlighet eller oberäknelighet samt uppgifter som beskriver eller är avsedda att beskriva en brottslig gärning, ett straff eller någon annan påföljd för brott
 4. identifieringsuppgift om en åklagares eller domstols avgörande och uppgift om huruvida någon har dömts till straff, om det fattats beslut om åtalseftergift eller domseftergift, om ett åtal förkastats, lämnats utan prövning eller avskrivits samt uppgift om ett avgörandes laga kraft

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Uppgifter kan utlämnas till andra myndigheter i enlighet med 20 och 21 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen och till utlandet enligt lagens 23-25 §. Uppgifterna kan lämnas ut med hjälp av tekniska förbindelser eller som datauppsättningar.

För att underrätta allmänheten och få in tips från allmänheten får Tullen via det allmänna datanätet lämna ut uppgifter som Tullen behöver informera om för att brott ska kunna förebyggas, för att egendom ska kunna återställas till ägaren eller av skäl som har samband med utredningen.

Tidsfrister för lagring och radering av personuppgifter

Uppgifterna raderas i enlighet med 27 och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen. Tidsfristen för radering beror först och främst på om det är fråga om personuppgifter i ett brottmål eller om andra personuppgifter som behandlas i brottsundersökningsuppdrag. Om uppgifterna anknyter till ett brottmål varierar bestämmelserna om radering av uppgifterna enligt om det är fråga ett brottmål som överförts till åklagaren eller om ett annat brottmål.

Den personuppgiftsansvariges kontaktperson och mera information

Pirkko Alamäki-Karkiainen 
pirkko.alamäki-karkiainen(at)tulli.fi