Abc för import

Importvarorna ska förtullas innan de får tas i bruk eller säljas vidare. För varorna uppbärs tullavgifter, skatter och andra avgifter.

Lär dig grunderna i import på denna sida, om

  • du importerar varor från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde (t.ex. från USA).
  • du importerar varor från ett område utanför EU:s skatteområde, (t.ex. från Åland eller Kanarieöarna)

A. Förbered import

Ta reda på varans varukod innan du beställer den. Varukoden bestämmer vilka avgifter som ska betalas för varan, om importen är begränsad och om du behöver tillstånd till importen.

Klassificering av varor och varukoder

För varor som importeras från ett land utanför EU behöver vanligtvis tull och mervärdesskatt betalas. Man kan också bli tvungen att betala andra tullavgifter, såsom antidumpningstullar. Tullarna kan nedsättas t.ex. på basis av varans ursprung. Också landet varifrån varan avsänds påverkar kostnaderna för importen. 

Kontrollera tullavgifterna och skatterna och hur du kan beräkna en uppskattning av beloppet av dem.

Kontrollera hur du kan utnyttja olika tullförmåner.

Import av vissa varor kräver tillstånd eller är rent av helt förbjuden. Ta före importen reda på hos vilken myndighet du kan ansöka om importtillstånd.

Importrestriktioner

Kontrollera om din importvara är en vara som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna.

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM)

Du kan sköta dina tullärenden själv. Många företag använder emellertid en speditionsfirmas eller ett annat ombuds tjänster för att underlätta skötseln av tullärenden.

Om du anlitar ett ombud, kom ihåg att ge behövliga fullmakter till ombudet. Du svarar dock för ingivandet av tulldeklarationen, fastän ditt ombud inger deklarationen åt dig.

Att anlita ombud i tullärenden

Du kan inge tulldeklarationen i Tullens avgiftsfria webbtjänst, Tullklareringstjänsten.

Tullklareringstjänsten

Om ditt företag inger ett stort antal tulldeklarationer, kan du inge dem genom meddelandedeklarering.  Meddelandedeklarering kräver investeringar av företaget, ett tillstånd av Tullen och systemtestningar. 

Meddelandedeklarering

Ansök hos Tullen om ett EORI-nummer för ditt företag. Numret ska vara i kraft innan du kan upprätta en tulldeklaration.  

EORI-nummer

Ditt företag måste ge anställda fullmakter att lämna in tulldeklarationer. Om du anlitar ett ombud, ska också ombudet få en representationsfullmakt.

Så här ger du fullmakter

Om ditt företag importerar varor regelbundet till Finland lönar det sig att ansöka om tillstånd hos Tullen för att göra importprocessen smidigare.

Tillstånd och registreringar

Som importör ansvarar du för att dina importprodukter är säkra och att de har korrekta förpackningspåskrifter. Om förpackningspåskrifterna på t.ex. kosmetiska produkter är bristfälliga, kan importen stanna upp.

Du kan hos marknadstillsynsmyndigheten säkerställa att produkterna uppfyller de krav som fastställts för dem.

Produktsäkerhet

Om du inte vill eller kan förtulla dina varor genast när de anlänt till Finland, kan du förvara dem i ett lager eller på en plats som godkänts av Tullen.

Lagring av varor

Du kan transportera varor i EU eller via EU genom att transitera dem. Då behöver du inte betala tullar och skatter för dem.

Transitering av varor

Du kan också köpa lagrings- eller transiteringstjänster av t.ex. en speditionsfirma.

B. Varorna anländer till Finland

När varor importeras från ett land utanför EU måste deras ankomst anmälas till Tullen. Om en transport-firma transporterar dina varor åt dig, anmäler den varornas ankomst i samband med gränsövergången.

Vissa varor, t.ex. levande djur, får endast föras in via vissa gränsövergångsställen.

Godkända gränsövergångsställen

Tullen övervakar import av vissa livsmedel och konsumtionsvaror. Du kan göra en förhandsförfrågan, dvs. fråga Tullen redan på förhand, om prover ska tas på försändelsen. Så här kan du snabba upp försändelsens gång.

För vissa varor ska man göra en förhandsanmälan.

Förhandsförfrågningar och förhandsanmälningar

Tullen kan vid behov

  • granska varor, förpackningsmaterial och märkningar
  • be att få se dokument
  • granska transportmedel
  • ta prover på livsmedel som undersöks vid Tullaboratoriet.

En del av Tullens kontroller är avgiftsbelagda, t.ex. undersökning av prover vid Tullaboratoriet

C. Gör en tulldeklaration och betala tullräkningen

Du kan lämna in en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten när du av transportfirman eller lagerhavaren fått det tidigare dokumentets MRN-nummer eller beskedet om att varorna anlänt. Med tulldeklarationen hänförs varorna till ett tullförfarande. Det vanligaste tullförfarandet vid import är övergång till fri omsättning.

Om du anlitar ett ombud inger ombudet tulldeklarationen på dina vägnar.

Så här gör du en tulldeklaration

Om du har tillstånd till samlad garanti och anstånd med betalning, får du från Tullen ett beslut om frigörande, ett förtullningsbeslut och en tullräkning, när tulldeklarationen handlagts. Varorna utlämnas till dig mot beslutet om frigörande redan innan du betalar tullräkningen.

Om du inte har tillstånd till samlad garanti och anstånd med betalning, dvs. du är en s.k. kontantkund, får du från Tullen ett förtullningsbeslut och en tullräkning, När du betalar tullräkningen i Tullklareringstjänsten, får du ett beslut om frigörande, varefter varorna utlämnas till dig.

Så här betalar du tullräkning