Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Tullklareringstjänsten

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Tullklareringstjänsten.

Alternativa sätt att sköta ärendet

Om du inte kan använda Tullklareringstjänsten, finns det alternativa sätt att sköta ärenden med Tullen. Du kan befullmäktiga någon annan att sköta förtullningen åt dig i tjänsten eller så kan du köpa förtullningen som en tjänst av en speditionsfirma.

Du kan också ge respons på ett tullkontor som erbjuder kundservice. På Tullens webbplats hittar du en karta över tullkontor som erbjuder kundservice och tullkontorens öppettider

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av Tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten: tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss. 

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och åtgärdas så fort som möjligt.

Tabeller

 • I tjänsten har tabeller i vissa situationer använts för utformningen. Tabellerna stör användarupplevelsen med skärmläsare, och på grund av dem uppges bristfälliga tabellstrukturer finnas där det på riktigt inte alls finns någon tabell. Vissa uppgifter läses också flera gånger och det kan vara svårt att uppfatta helheter. (WCAG 1.3.1)
 • I tjänsten finns tabeller med kolumner utan kolumnrubriker. I vissa tabeller har knapparna för anvisningar placerats i rubrikcellen och därför läses knappens namn också i varje datacell i kolumnen i fråga.  Det kan hända att antalet kolumner och rader i vissa tabeller anges felaktigt. (WCAG 1.3.1)
 • Vissa tabeller innehåller tomma osynliga länkar som ändå eventuellt hittas av skärmläsaren. I vissa tabeller finns länkar där ingenting händer då man klickar på dem. (WCAG 1.3.1) 

Blankettelement, såsom knappar, kryssrutor, kombinationsrutor och textfält

 • Några blankettelement är inte kopplade till etiketter så att skärmläsaren skulle läsa dem i samband med fältet. (WCAG 1.3.1)
 • I några blankettelement anges felaktig information om huruvida fälten är obligatoriska. I en del blankettelement saknar obligatoriska fält informationen helt och hållet eller så är informationen bara angiven med en asterisk eller bara i koden. Å andra sidan är en del av blankettelementen markerade som obligatoriska fastän de inte är det för att funktionen ska kunna genomföras. (WCAG 1.3.1, WCAG 3.3.2)
 • I tjänsten förekommer situationer där alla blankettelement inte kan nås med tangentbordet på nytt, om användaren redan en gång angett något värde i elementet. Detta kan leda till en situation där en tangentbords- eller skärmläsaranvändare har angett ett felaktigt värde i fältet och värdet inte längre kan rättas. (WCAG 2.1.1)
 • I tjänsten finns blankettelement som saknar synliga etiketter eller anvisningar för ifyllande av fältet. (WCAG 3.3.2)
 • I alla blankettelement informeras om eventuella fel inte direkt vid elementet utan man måste leta efter felmeddelandet på något annat ställe på sidan. När användaren fyller i deklarationen ser hen listan över felen först i sista skedet av blanketten och då kan det vara svårt att lokalisera felen. Felen beskrivs inte tydligt för användaren, och användaren ges inte alltid korrigeringsförslag fastän det skulle vara möjligt att ge dem. Några väsentliga uppgifters riktighet kontrolleras inte innan de sparas. (WCAG 3.3.1, WCAG 3.3.3, WCAG 3.3.4)
 • I tjänsten finns knappar vars etiketter inte är beskrivande. I vissa alternativknappar läser skärmläsaren knappens namn och innehåll flera gånger i rad, vilket gör det svårare att förstå innehållet. Några knappar saknar tillgängligt namn och tillgänglig etikett helt och hållet. (WCAG 2.4.6, WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2) 

Andra iakttagelser om struktur

 • Kontrasterna i några länkar i sidonavigationen är bristfälliga. I mobilstorlek placeras sidonavigationen under hamburgarknappen som är svår att urskilja från sin bakgrund på grund av den svaga färgkontrasten. (WCAG 1.4.3 och 1.4.11)
 • Tabeller och menyer i tjänsten har färger och ikoner med utropstecken för att visa händelser som användaren borde beakta. Dessa ikoner och färger har inga textmotsvarigheter, och skärmläsaranvändare får ingen information om dem på något annat sätt heller. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.3.1)
 • Tjänstens rubrikmarkeringar är i vissa fall bristfälliga och rubriknivåer har ställvis använts på ett ologiskt sätt. (WCAG 1.3.1)
 • I tjänstens sökfunktioner och vid ifyllande av deklarationer kan en kalenderfunktion användas för att välja datum. Kalenderfunktionen kan dock inte användas med tangentbord eller skärmläsare. Det önskade datumet kan matas in manuellt med tangentbordet, men då kan det hända att användaren matar in datumet i fel form. Användaren får inga anvisningar om i vilken form datumet ska matas in. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 3.3.3) 
 • I tjänsten finns länktexter som inte är beskrivande eller som inte försetts med all väsentlig information. Länkarna i fellistan leder inte till de fält där felen finns fastän det sägs så i anvisningen. 
 • Tjänsten anpassar sig inte problemfritt efter olika skärmstorlekar och textförstoringar, utan delar av innehållet kan överlappa varandra, bli helt och hållet otillgängliga eller kräva både vertikal och horisontell skrollning  (WCAG 1.4.4 ja 1.4.10)
 • Tjänstens struktur följer inte helt HTML-språkets grammatik, vilket kan göra användningen av tjänsten instabil särskilt med hjälpmedel. (WCAG 4.1.1)

Tjänstens funktion

 • I tjänsten finns vyer med många tomma steg, när vyer bläddras med skärmläsare med piltangenter (WCAG 1.3.1).
 • När skärmläsare används läses innehållet inte alltid i logisk ordning, utan användaren måste i vissa fall gå bakåt med tangentbordet för att komma åt ett nytt innehåll. Borttagning av inmatningsfält kan i vissa situationer flytta tangentbordsfokus till början av sidan. Också när man rör sig med tangentbordet flyttas fokus ibland ologiskt. (WCAG 2.4.3) 
 • En del av de statusmeddelanden som kommer från tjänsten är inte beskrivande. Statusmeddelanden visas inte heller i alla situationer, t.ex. när uppgifter ifyllts automatiskt i fälten eller när vissa inmatningsfält lagts till eller tagits bort. (WCAG 4.1.3)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Utlåtandet upprättades 12.2.2021.
 • Utlåtandet granskades senast 18.12.2023.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Tullens förtullningsenhet som svarar för tillgängligheten av Tullklareringstjänsten. Förtullningsenheten svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons på tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.