Tullfrihet

Med tullfrihet avses befrielse från importtull när varor importeras från länder utanför EU:s tullområde, dvs. från tredje land. Tullfriheten påverkar nödvändigtvis inte uppbörden av mervärdesskatt, men import som enligt bestämmelserna är tullfri är ofta också fri från mervärdesskatt på import.

Med tullfrihet avses här inte situationer där ingen tull uppbärs för en vara därför att varans tariffenliga tullsats är noll. 

Bestämmelserna om tullfrihet ingår i EU:s tullagstiftning och i tullagen och bestämmelserna om momsfrihet i mervärdesskattelagen.

Beakta följande