Hoppa till innehåll

Leveranser av oförtullade varor till fartyg

Varor som anländer till ett fartyg under transiteringsförfarande

Varor som anländer under transiteringsförfarande kan levereras till ett fartyg, om ett lossningstillstånd först begärts för dem vid ett tullkontor med kundservice eller i Tullklareringstjänsten. Alternativt kan lossningstillståndet begäras per e-post från Tullens elektroniska servicecentral. I begäran om lossningstillstånd ska man ange på vilket fartyg varorna ska lossas och var fartyget finns.

Efter att lossningstillståndet beviljats, begär att  kaptenen för fartyget (eller hens ombud) bekräftar mottagandet av varorna med en anteckning i transiteringsföljedokumentet. Detta dokument fungerar också som ett lossningsresultat till Tullen.

Lämna in följedokumentet senast dagen efter lossningen till det tullkontor som beviljat lossningstillståndet.

Tullen avslutar transiteringen mot lossningsresultatet.

Läs mer: Avslutande av transitering

Varor som levereras till ett fartyg från ett tullager

Från ett tullager kan varor befordras under tullagerförfarande oberoende av var fartyget finns. Befordran görs med en återexportdeklaration eller med en fraktsedel enligt tillståndet till förenklad fartygsleverans. 

Transitering ska däremot användas om kött som inte har ursprung i unionen (s.k. direktivkött) befordras från ett tullager till ett fartyg i en annan hamn. Utöver transitering ska en deklaration för återexport från tullager också inges. Om tullagret är beläget i samma hamn eller på samma flygplats som fartyget till vilket köttet ska levereras eller i dess omedelbara närhet, behöver transitering inte användas. Då används en återexportdeklaration.

Varor som levereras till ett fartyg från ett tillfälligt lager

Varor som överförs från ett tillfälligt lager till ett fartyg ska transiteras.