Hoppa till innehåll

Tullagstiftning

På denna sida har vi samlat nationell grundläggande lagstiftning som behövs vid den praktiska tullverksamheten samt centrala EU-rättsakter som gäller tullverksamheten.

Länkarna nedan leder till Finlex-tjänsten, som förvaltas av justitieministeriet, och till EUR-Lex-databasen, som förvaltas av EU:s publikationsbyrå.

Biträdande myndigheter vid tullövervakning samt samarbete

Lag om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet - 687/2009

Statsrådets förordning om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet - 1126/2009

Gränsbevakningslag - 578/2005
Paragraferna som gäller Tullen: 1§, 2§, 10§, 17§, 24§, 28§, 34§, 41–44§, 49§, 56§, 77–78§, 82§, 85–86§

Statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem - 901/2006
Paragraferna som gäller Tullen: 10–11§

Lotsningslag - 940/2003
Paragraferna som gäller Tullen: 8–10§, 12§, 17§, 19§, 21–22§

Statsrådets förordning om lotsning - 1385/2016

Sjöräddningslag- 1145/2001
Paragraferna som gäller Tullen: 1§, 3–4§, 10§, 14 § ja 28

Övervakning av alkohollagstiftningen

Alkohollag 1102/2017

Övervakning av motorfordonstrafik

Vägtrafiklag - 10.8.2018/729

Lag om transportservice - 320/2017

Trafikförsäkringslag - 460/2016

Fordonslag (i kraft från och med 1.3.2021) 15.1.2021/82

Statsrådets förordning om registrering av fordon - 893/2007

Lag om överlastavgift - 51/1982

Lag om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen - 546/1998

Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon - 1455/2019

Andra bestämmelser gällande övervakning

Territorialövervakningslag - 755/2000

Statsrådets förordning om territorialövervakning - 971/2000

Försvarsministeriets beslut om verkställighet och tillämpning av förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet - 46/1990

Lag om gränserna för Finlands territorialvatten - 463/1956

Lag om Finlands ekonomiska zontalousvyöhykkeestä - 1058/2004

Passlag - 671/2006

Utlänningslag - 301/2004

Sjölag - 674/1994
Paragraferna som gäller Tullen: 1 kap. 1–5§, 6 kap. 1–9§, 13 kap. 1–12§, 42–43§, 24 kap. 1–3§

Förordning med tillämpningsföreskrifter till sjölagens stadganden om sjöförklaring (sjöförklaringsförordning) - 321/1967

Statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen

Sjötrafiklag - 19.6.2019/782

Lag om kontroll av export av produkter med dubbel användning - 562/1996