Hoppa till innehåll

Angivande av statistiskt värde

Du ska ange det statistiska värdet för exporten i exportdeklarationen. 

Vid export används varans skattefria försäljningspris som statistiskt värde. Det statistiska värdet vid export är FOB-värdet vid den finska gränsen. I det statistiska värdet inkluderas kostnaderna för transport och försäkring fram till den finska gränsen. 

Om varor återexporteras efter aktiv förädling ska det statistiska värdet också inkludera det material som importerats för förädling och de förädlingskostnader som uppstått i Finland. På motsvarande sätt minskas det statistiska värdet med kostnader som uppstått utanför Finland, om dessa enligt leveransvillkoret ingår i priset.

  • När man fastställer det statistiska värdet drar man av eventuella kassa- och mängdrabatter som beviljats samt andra prisnedsättningar.
  • Statistiskt värde för delvis eller helt vederlagsfria varor fastställs enligt det pris till vilket varorna normalt skulle säljas.
  • När varor exporteras för lönbearbetning eller reparation ska du som statistiskt värde ange varans värde vid leveranstidpunkten vid den finska gränsen.
  • Statistiskt värde på hyres- och leasingvaror är varans värde vid leveranstidpunkten vid den finska gränsen. Räkna inte in priset på hyrningen i detta värde.
  • Statistiskt värde på ett ADB-standardprogram som är lagrat på ett datamedium är det sammanlagda värdet av datamediet och programmet. Med ADB-standardprogram avses massproducerade kommersiella produkter (t.ex. PC-program, spelpaket) som är allmänt tillgängliga för alla kunder. Notera att ADB-specialprogram som är lagrade på ett datamedium inte ska deklareras i en exportdeklaration, eftersom de anses som tjänster. 
  • Vid fastställandet av statistiskt värde vid export tillämpas omräkningskurser som fastställts av Tullen. Ange det statistiska värdet i euro.

I exportdeklarationen ska du även ange koden för den faktureringsvaluta som använts i varuhandeln.

Om transaktionen omfattar flera valutor ska du ange uppgifterna enligt den största valutan.