Hoppa till innehåll

Dra nytta av EU:s handelsavtal - förmånsbehandlingar vid export

För exportvaror kan man med stöd av olika frihandels- och andra tullförmånsavtal få tullförmåner i form av en lägre tullavgift eller tullfrihet.  Dessa kallas förmånsbehandlingar vid export.  Produkter med ursprung i EU beviljas tullförmåner i länder med vilka EU har ömsesidiga avtal.

De flesta av EU:s nyaste handelsavtal omfattar så gott som alla industri- och jordbruksprodukter samt livsmedel. Notera att EU inte har några frihandelsavtal med t.ex. USA, Ryssland, Saudiarabien, Kina och Hongkong. 

Fördelarna med tullförmån

  • Köparen, dvs. importören, får lägre tullavgifter eller full tullfrihet i exportvarornas destinationsland.
  • Säljaren, dvs. exportören, kan få förmåner som gynnar varornas inträde på marknaden och prissättning.  

Gör så här för att få tullförmån för en ursprungsprodukt

Ta först reda på varans varukod (8-siffrig vid export).

Gå till "Arrangements list" på EU-kommissionen webbplats (på engelska) och ta reda på om destinationslandet har ett frihandels- eller annat preferensavtal med EU. I avtalen är ursprungsprodukterna listade enligt varukod.

Ursprungsreglerna i handelsavtalen bestämmer närmare vilka slags produkter anses som ursprungsprodukter.

För att ta reda på ursprungsregeln för produkten, ta hjälp av kommissionens databas "Access2Markets" (på engelska).  

  1. Du kan kolla upp ursprungsregeln i tjänsten "My Trade Assistant" med verktyget för självbedömning (ROSA). Access2Markets Startsida (europa.eu)
  2. I sökresultatet under "Tariffs (Tullsatser)" visas vid ”EU” den förmånstull som i destinationslandet tas ut för produkten när den har ursprung i EU och vid ”MFN” den allmänna tullsatsen. Notera att det inte lönar sig att fastställa ursprunget om den allmänna tullsatsen är noll procent.  

Du kan också kolla upp ursprungsreglerna för ett visst avtal genom att söka i EU:s officiella tidning, om du vet tidningens nummer och utgivningsår.

Läs mer om ursprungsregler nertill på sidan. 

Upprätta ett ursprungsbevis när de detaljerade uppgifterna om exportförsändelsen är fastställda. Läs här vilket ursprungsbevis du behöver och hur du upprättar ursprungsbevis.

Om du exporterar varor regelbundet, sök status som godkänd exportör eller REX-registrerad exportör. Då får du mer omfattande behörighet att själv bestyrka ursprungsbevis.

Notera:

  • Vid handel mellan två EU-länder och vid inrikes handel inom ett EU-land används en leverantörsdeklaration som ursprungsbevis. 
  • EU:s allmänna ursprungscertifikat (Certificate of Origin), som beviljas av handelskammaren, berättigar inte till tullförmåner. 

Fördjupad information

En ursprungsprodukt är en produkt som är helt framställd i EU, tillräckligt bearbetad i EU eller en produkt som omfattas av ursprungskumulation. Ursprungskumulation betyder att tillverkaren i EU (Finland) under vissa förutsättningar kan använda råvaror med ursprung i ett avtalsland vid tillverkningen av sina produkter även utan att villkoren för tillräcklig bearbetning uppfylls. Slutprodukten kan ändå anses ha sitt ursprung i EU (Finland).

Ursprungsregler

Ursprungsreglerna definierar närmare förutsättningarna för att en vara kan anses som en produkt med ursprung i ett visst land. 

Villkor för tillräcklig bearbetning (listregler)

Industriprodukter omfattas i allmänhet av villkoren för tillräcklig bearbetning (s.k. varukodsspecifika listregler) som kan vara antingen

  • ändring av varukod (på fyrsiffrig nivå)
  • procentregel (högsta tillåtna andel av utomstående material eller minimivärdeökning)
  • villkor gällande tillverkningsstadium (t.ex. textil- och metallprodukter) eller 
  • en kombination av dessa.

I listreglerna anges villkoren för bearbetningen på varukodsnivå.

Exempel

I protokollet om ursprungsregler till avtalet mellan EU och Sydkorea (EUT L 127, 14.5.2011) omfattas produkter som hör till varukod 8526 (radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning) av följande varukodspecifika ursprungsregel: ”Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.”

Med ”värdet av material” avses material med ursprung i en icke-avtalspart, dvs. exempelvis kinesiskt material. Om värdet av t.ex. kinesiskt material som används vid tillverkningen uppgår till 60 % av den för export avsedda produktens pris fritt fabrik (EXW), så är produkten inte en produkt med ursprung i avtalsparten, dvs. i detta fall en produkt med ursprung i EU.

Avtalet mellan EU och Sydkorea gör det dock möjligt att vid tillverkningen utnyttja material med ursprung i den andra avtalsparten för att erhålla ursprungsstatus (bilateral ursprungskumulation). Om man vid tillverkningen av en produkt som hör till varukod 8526 använder material med förmånsberättigande ursprung i Sydkorea, så jämställs detta sydkoreanska material med material med ursprung i EU. Förutsättningen är att det sydkoreanska materialet vid framställningen av produkten har bearbetats mer än vad som anses vara s.k. otillräckliga bearbetnings- och behandlingsåtgärder. När man utnyttjar ursprungskumulation ska man kunna bevisa att materialet har ett förmånsberättigande ursprung i den andra avtalsparten (ursprungsdeklaration som uppvisats vid importen av det sydkoreanska materialet).

Otillräcklig bearbetning

Förutom den varukodsspecifika listregeln ska varans tillverkningsprocess alltid även överskrida de otillräckliga åtgärder som fastställs i avtalet och som inte anses utgöra tillräcklig bearbetning. Exempel på sådana är sortering, tvättning, byte av förpackning, anbringande av märken och etiketter på produkter samt enkel montering av delar för att skapa en komplett vara.

Regeln om direkttransport

Regeln om direkttransport förutsätter att produkterna exporteras i oförändrat skick direkt från EU till avtalslandet. Detta krav grundar sig på att produkterna ska befinna sig under tullkontroll under transporten och mellanlagringen, och att produkterna inte får genomgå andra åtgärder än sådana som behövs för att lossa och omlasta dem och för att hålla dem i gott skick.

Om ursprungsprodukterna bara rör sig inom ett visst avtalsområde, t.ex. inom det område som täcks av det Europa-Medelhavstäckande avtalen, behöver regeln om direkttransport inte tillämpas inom området. Ursprungsprodukterna kan också vara i fri omsättning inom området utan att de förlorar sin ursprungsstatus.

Bestämmelsen om förbud mot tullrestitution

Bestämmelsen om förbud mot tullrestitution blir aktuell i EU vid tillämpning av förfarandet för aktiv förädling. Förbudet mot tullrestitution ingår i flera av EU:s frihandels- och andra preferensavtal.  Det innebär att tullen på utomstående råvaror, dvs. icke-ursprungsråvaror, som använts vid tillverkningen av en exportprodukt i regel inte får återbetalas i samband med export av slutprodukten, om ett ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling utfärdas för exportprodukten.

Om man vill utfärda ett ursprungsintyg vid export av ursprungsprodukten, ska tullrestitution inte sökas för råvarorna, och de tullar som tas ut för råvarorna ska betalas.