Hoppa till innehåll

Angivande av punktskattepliktiga produkter i tulldeklarationen vid import

För punktskattepliktiga produkter ska punktskatt betalas antingen i samband med import eller senare.

Punktskattepliktiga produkter kan anmälas till ett uppskovsförfarande, om produkterna hänförs till skatteupplagringsförfarandet eller placeras i ett punktskattefritt lager, dvs. skatteupplag. Punktskatten på sådana produkter inkluderas inte i skattegrunden för importmoms. Punktskatterna ska betalas först när produkterna lämnar uppskovsförfarandet.

Tillämpningen av uppskovsförfarandet förutsätter tillstånd av Skatteförvaltningen. Importören lämnar in en tulldeklaration, med vilken hen uppger att hen flyttar varorna till skatteupplagringsförfarandet eller till ett punktskattefritt lager.

För punktskattepliktiga varor kan man inte lämna in en deklaration för varor av lågt värde, fastän varornas värde är under 150 euro.

Varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning kan flyttas till skatteupplagringsförfarandet eller till ett skatteupplag.  Notera att man då ska ange förfarandekoden för slutanvändning (44) som begärt förfarande i tulldeklarationen.

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter är punktskattepliktiga i hela EU (t.ex. alkohol- och tobaksprodukter). Därtill finns det nationella punktskatter om vilka Finland själv lagstiftat (t.ex. punktskatt på läskedrycker och dryckesförpackningar). Läs mer om punktskatter på Skatteförvaltningens webbplats.

Hur du anger punktskattepliktiga produkter i tulldeklarationen vid import

a) Produkterna omfattas av uppskovsförfarandet när de förtullas

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter, för vilka man vid flyttning av dem ska inge en EMCS-anmälan

Ange

 • i uppgifterna om deklarationspartiet: koden för ytterligare uppgifter FIXFA och den registrerade avsändarens punktskattenummer (t.ex. FIXFA FI12345678E00) 
 • i uppgifterna om deklarationspartiet: förfarande

  • Om varorna placeras i ett punktskattefritt och mervärdesskattefritt lager, ange 07XX som förfarandekod och ”999” som kod för ytterligare förfarande. 

  • Om varorna placeras i ett punktskattefritt lager, ange 45XX som förfarandekod och ”F06 – Harmoniserad punktskattepliktig produkt” som kod för ytterligare förfarande.

 • på varupostnivå: koden för ytterligare uppgifter FIXFC och koden för EMCS-produktgrupp.

Du inger tulldeklarationen efter att varorna anlänt

Du anger t.ex. ”A – Standardtulldeklaration” som tulldeklarationens ytterligare typ av deklaration. När du ingett tulldeklarationen, lämna in en EMCS-anmälan om punktskattefri flyttning till Skatteförvaltningen. När Skatteförvaltningen godkänt EMCS-anmälan får du ett beslut om frigörande av varorna från Tullen. 

Du inger tulldeklarationen på förhand 

Du anger i tulldeklarationen ”D – På förhand ingiven standardtulldeklaration” som ytterligare typ av deklaration. Agera i följande ordning vid ingivande av tulldeklarationen: 

 1. Inge först tulldeklarationen på förhand när du känner till det tidigare dokumentets uppgifter. Du behöver tulldeklarationens MRN-referensnummer senare.
 2. När varorna har anlänt till Finland, ändras det tidigare dokumentets status till ”Har anlänt”.  
 3. När det tidigare dokumentet har en godtagbar status, godkänns den på förhand ingiven tulldeklarationen automatiskt som ankommen.
 4. När tulldeklarationen har godkänts som ankommen och de tidigare dokumenten har rätt status, kan du lämna in ett e-AD om punktskattefri flyttning till Skatteförvaltningens EMCS-tjänst och ange importtulldeklarationens MRN-nummer där. 

Tulldeklarationen handläggs och du får ett beslut om frigörande när alla deklarationer har handlagts. 

När du ingett tulldeklarationen, lämna in en EMCS-anmälan om punktskattefri flyttning till Skatteförvaltningen. När Skatteförvaltningen godkänt EMCS-anmälan får du ett beslut om frigörande av varorna från Tullen. 

Information om tidsfrister för EMCS-anmälan finns i Skatteförvaltningens anvisningar om EMCS-systemet och -tjänsten

Om det finns ett driftavbrott i Tullklareringssystemet och du använder reservförfarandet, ange samma uppgifter på SAD-blanketten som i Tullklareringstjänsten eller meddelandet. 

Nationellt punktskattepliktiga produkter (t.ex. läskedrycker och dryckesförpackningar) och harmoniserade punktskattepliktiga produkter, för vilka man vid flyttning av dem inte behöver inge en EMCS-anmälan (t.ex. stenkol)

Ange

 • i uppgifterna om deklarationspartiet: koden för ytterligare uppgifter FIXFB och den registrerade mottagarens eller den godkända upplagshavarens punktskattenummer (t.ex. FIXFB FI12345678A00) 
 • på varupostnivå: tullförfarande 45XX , när varorna placeras i ett punktskattefritt lager 
 • på varupostnivå: koden för ytterligare förfarande 658 (nationellt punktskattepliktig produkt) 

b) Produkterna omfattas inte av uppskovsförfarandet när de förtullas

Tullförfarandet är 

 • 40XX eller 
 • något annat tullförfarande vid import. 

Övrigt att beakta 

Kontrollera alltid förutsättningarna för skattefrihet i lagstiftningen. Du kan läsa mer om punktskatt vid import på Skatteförvaltningens webbplats och om grunder för tullfrihet på Tullens webbplats.

Varukoderna för punktskattepliktiga produkter kan kräva en varukodsspecifik extra mängd, som oftast är LPA (liter ren alkohol) eller LTR (varor i liter). För fastställande av tullavgifterna kan du bli tvungen att ange skatteberäkningsmängden med extramängdenheten ECL.

Du tänker importera ”single malt” whisky enligt varukod 2208 30 30 00 med en alkoholhalt på 40 %. Produktgruppen är etylalkohol med en volymprocent över 2,8 som klassificeras enligt varukod 2208. Då är koden för punktskatten på alkoholdrycken V227. Punktskatt på dryckesförpackning betalas för produkter som hör till varukodsgrupp 22, om varan som ska importeras kommer i förpackningar på högst 5 liter. Ange då koden V807 för punktskatten på dryckesförpackningen.

Om produkten inte omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar ange koden V998. För sådan här alkohol behöver man inte betala punktskatt för läskedryck, så ange också negationskoden V997.

Om punktskattepliktiga produkter inte flyttats till uppskovssystemet i samband med import, ska punktskatterna deklareras till Skatteförvaltningen, om du inte betalat dem i samband med importen. Vilka som är punktskatteskyldiga bestäms i punktskattelagen (12 § i punktskattelagen).

Om importören är Tullens kreditkund eller en kontantkund som använder ett indirekt ombud eller ett direkt ombud med garantens ansvar, ska man inte ange några tilläggskoder gällande punktskatt i tulldeklarationen. Då ska punktskattedeklarationen inges i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Punktskatten ska läggas till skattegrunden för mervärdesskatt i momsdeklarationen.

Om importören av varorna är en kontantkund eller om kontantkunden använder ett direkt ombud, ska tilläggskoder för punktskatterna anges i tulldeklarationen. Om importören är registrerad som momsskyldigt företag, ska importören i månadsdeklarationen till Skatteförvaltningen i momsskattegrunden ange de punktskatter som uppburits med ett förtullningsbeslut. Tilläggskoderna för punktskatter finns i Fintaric-tjänsten. Tilläggskoderna för punktskatter anges utgående från importproduktens egenskaper och varukod.

Om du vill betala punktskatterna med förtullningsbeslut

Om du vill betala punktskatterna i samband med import, ska du inge en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten som en kontantkund. Välj i Tullklareringstjänsten under ”Deklarant” kryssrutan ”Kontant betalning” och ange de nationella tilläggskoder som hänför sig till punktbeskattning. Punktskatterna tas ut med förtullningsbeslutet utgående från de uppgifter du angett. Aktörer som är införda i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga ska deklarera momsen i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.

Om transporten upphör i ett annat EU-land

Varorna kan beviljas skattefrihet, om transporten upphör i ett annat EU-land, om importören har ett bevis på gemenskapsintern försäljning av varorna och om importören är en momsskyldig näringsidkare (94 b § i mervärdesskattelagen). Ange då i tulldeklarationen momsnumret för den mervärdesskattskyldiga köparen i den andra medlemsstaten.  Ange också den registrerade avsändarens punktskattenummer som Skatteförvaltningen har beviljat. Den registrerade avsändaren ansvarar för flyttningen av de punktskattepliktiga varorna hos Skatteförvaltningen.

Läs mer om skattefrihet enligt 94b § i mervärdesskattelagen på Tullens sida Andra fall av skattefrihet samt i Skatteförvaltningens anvisning. 

Du tänker importera rödvin enligt varukod 2204 21 94 19 med en alkoholhalt på 12 %. Produktgruppen är viner och övriga alkoholdrycker som tillverkas genom jäsning och vars alkoholhalt överstiger 8, men med en volymprocent på högst 15. Då är koden för punktskatten på alkoholdrycken V211.

Punktskatt på dryckesförpackning betalas för produkter som hör till varukodsgrupp 22, om varan som ska importeras kommer i förpackningar på högst 5 liter. Koden V804 för punktskatt på dryckesförpackning används för varukoden 2204, vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol.

Om produkten inte omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar ange koden V998. För sådan här alkohol behöver man inte betala punktskatt för läskedryck, så ange också negationskoden V997.

När vin importeras till EU-området från tredjeländer förutsätter det att importören har ett VI 1-dokument. Det är ett intyg över överensstämmelse för produkter inom vinbranschen med vilket man intygar att vinet överensstämmer med EU-bestämmelserna. VI 1-dokumentet består av ett intyg som beviljats av myndigheten samt en laboratorieanalysrapport för produkten. Om vinpartiet delas upp inom EU innan det övergår till fri omsättning, måste vinet ha ett VI 2-utdrag.

Vem kan bevilja ett dokument för vin?

VI 1-dokumentet beviljas av den behöriga myndigheten i vinets ursprungsland som har tillstånd att utfärda dokument. De behöriga myndigheterna och godkända laboratorier i tredjeländer som kan utfärda VI 1-dokument finns omnämnda i förordningen (EU) 2018/273, artikel 51.1. Se EU-kommissionens sida om import av vin, lista 6 (på engelska), som innehåller kommissionens förteckning över behöriga myndigheter och godkända laboratorier i tredjeländer. 

Det ursprungliga VI 1-dokumentet måste följa med vinet. Om sändningen delas upp i EU-området innan det övergår till fri omsättning i EU, måste det delade vinpartiet ha ett VI 2-utdrag, så att det kan tullklareras för övergång till fri omsättning. VI 2-utdraget beviljas och stämplas av den övervakande tullen i landet där partiet finns som ska delas upp. Det ursprungliga VI 1-dokumentet stannar hos tullen som beviljar VI 2-utdraget. 

När behövs inget VI 1-dokument?

För de flesta viner krävs VI 1-dokumentet vid import, med några få undantag. Alla undantag finns angivna i artikel 21 i förordningen (EU) 2018/273.

Ett VI 1-dokument behövs inte till exempel när vinprodukterna importeras

 • för personligt bruk under vissa förutsättningar
 • för mässor, förutsatt att produkterna i fråga är tappade på märkta behållare på högst två liter och försedda med en engångsförslutning
 • i syfte att användas för vetenskapliga och tekniska experiment i kvantiteter om högst 100 liter
 • för diplomatiskt bruk
 • ombord på fartyg och flygplan i internationell trafik
 • i behållare som rymmer högst 10 liter och är försedda med en engångsförslutning, om den sammanlagda kvantiteten som transporteras – oavsett om denna utgörs av en enda försändelse eller flera separata försändelser – inte överstiger 100 liter.

Ett VI 1-dokument behövs inte när viner från EU som också tappas på flaska i EU exporteras till tredjeländer och de returneras till EU:s tullområde och övergår till fri omsättning.

VI 1-dokument som godkänns i transiteringssituationer

Transitering betyder i det här sammanhanget en situation där vinet exporteras från ett land utanför EU där det har framställts (ursprungsland), till ett annat land utanför EU (exportland) före exporten till EU.

I transiteringssituationer upprättar exportlandets myndighet ett VI 1-dokument för vinet utifrån det VI 1-dokument som upprättats av myndigheten i ursprungslandet. Exportlandet behöver inte utfärda ytterligare bestämmelser för vinet, under förutsättningen att vinet

 • är tappat på flaska i ursprungslandet och märkt och detta inte ändras eller
 • har exporterats i bulk från ursprungslandet och härtappas och märks i exportlandet utan vidare bearbetning.

VI 1-dokumentet från en behörig myndighet i exportlandet ska ha ett intyg om att dessa och andra villkor är uppfyllda. VI 1-dokumentet i original eller en attesterad kopia av detta dokument eller ett motsvarande dokument från ursprungslandet, ska bifogas VI 1-dokumentet från exportlandet.

Exempel: Vinets ursprungsland är Argentina och exportlandet är Norge 

Vinet transporteras från Argentina till Norge och tappas på flaska där, men vinet förädlas inte vidare. Då ändras inte vinets ursprungsland, utan det är fortfarande Argentina. Handeln mellan Argentina och Norge kräver inget VI 1-dokument, eftersom dokumentet krävs vid import av vin till EU-länder enligt förordningen. Den norska aktören ska emellertid ta i beaktande att hen behöver VI 1-dokumentet i sin egen importverksamhet, om syftet är att exportera vinerna till EU-länder.

Import till EU kräver att importören har ett ursprungligt VI 1-dokument som är beviljat av den behöriga myndigheten i exportlandet (Norge) samt det ursprungliga VI 1-dokumentet eller en attesterad kopia från ursprungslandet (Argentina).

Vilka uppgifter ska finnas i VI 1-dokumentet?

Kontrollera i kommissionens förordning (EU) 2018/273 bilaga VII, vilka uppgifter VI 1-dokumentet ska innehålla.

Att beakta gällande intyget:

 • VI 1-dokumentet eller VI 2-utdraget ska vara riktat till en mottagare som är etablerad i Finland, om vinet övergår till fri omsättning i Finland.
 • Både dokumentet och utdraget ska ha ett serienummer av myndigheten:
  • Serienumret till VI 1-dokumentet utfärdas av den behöriga myndigheten.
  • Serienumret till VI 2-utdraget utfärdas av tullkontoret som stämplar dem.
 • Ändringar i dokumentet
  • I VI 1-dokumentet eller i VI 2-utdraget får inte finnas ändringar som gjorts genom att skrapa bort eller överskriva text. Ändringarna ska göras genom att stryka över de felaktiga uppgifterna och genom att lägga till de ändrade uppgifterna vid behov. Ändringarna ska vara godkända av upphovsmannen och de ska vara försedda med en anteckning om godkännande från den behöriga myndigheten, det utsedda laboratoriet eller tullmyndigheterna. 
 • Fälten 9 och 10 i VI 1-dokumentet ska vara bestyrkta
  • Fält 9 i dokumentet bestyrks av den behöriga myndigheten. Om vinet importeras direkt från ursprungslandet till EU-området, bestyrks intyget av den behöriga myndigheten i ursprungslandet. För bestyrkandet krävs myndighetens namn, stämpel och underskrift.
  • Fält 10 i analysintyget undertecknas av det godkända laboratoriet. För bestyrkandet krävs det godkända laboratoriets namn, stämpel och underskrift.

Dokumentet ska anges i tulldeklarationen samt visas upp för Tullen

Ange dokumenten så här i tulldeklarationen:

 • Ange VI 1-dokumentet i tulldeklarationens varupost med dokumentkoden ”C014 – VI 1-dokument”. Ange dokumentets nummer som kvalificerare.
 • Ange VI 2-utdraget i tulldeklarationens varupost med dokumentkoden ”C015 – VI 2-utdrag”. Ange dokumentets nummer som kvalificerare.

Det ursprungliga VI 1-dokumentet eller VI 2-utdraget ska visas upp för Tullen innan varorna övergår till fri omsättning. Tullen gör anteckningarna på baksidan av det ursprungliga VI 1-dokumentet eller i VI 2-utdraget och därefter kan varorna övergå till fri omsättning.

Import av viner som framställts i Förenta staterna

Europeiska unionen och Förenta staterna har ingått ett bilateralt avtal om handel med vin som ska följas i handeln mellan de två parterna. När ett vin av amerikanskt ursprung importeras till EU ska det åtföljas av ett styrkande dokument i enlighet med bilaga III till rådets beslut 2006/232/EG. Vin som framställts i Förenta staterna behöver inte ha ett VI 1-dokument.

EU-kommissionens sida om import av vin, lista 6 (på engelska) kan du se vilka myndigheter som är behöriga i Förenta staterna. 

Om du importerar vin som framställts i Förenta staterna, ange vinets följedokument i tulldeklarationen på följande sätt:

 • i uppgifterna om varuposten med dokumentkoden ”C652 – Följedokument vid transport av vinprodukter” och dokumentets nummer som dess kvalificerare. 

Vin som framställts i Schweiz 

Europeiska unionen och Schweiz har ingått ett bilateralt avtal om handel med vinprodukter som ska följas i handeln mellan de två parterna. När ett vin av schweiziskt ursprung importeras till EU ska det åtföljas av ett följedokument i enlighet med beslutet 2012/295/EU. Vin som framställts i Schweiz behöver inte ha ett VI 1-dokument.

På EU-kommissionens sida om import av vin, lista 6 (på engelska) kan du se vilka myndigheter som är behöriga i Schweiz. Kontrollera i artikel 25 ”Tillägg 5” i förordningen 2012/295/EU, vilka transporter lämnar utanför avtalet. 

Om du importerar vin som framställts i Schweiz, ange vinets följedokument i tulldeklarationen på följande sätt:

 • i uppgifterna om varuposten med dokumentkoden ”C652 – Följedokument vid transport av vinprodukter” och dokumentets nummer som dess kvalificerare. 

Import av vin som framställts i Storbritannien

Europeiska unionen och Storbritannien har ingått ett bilateralt avtal om handel med vinprodukter som tillämpas på viner som framställs i Storbritannien eller på EU:s område. När ett vin med ursprung i Storbritannien importeras till EU:s område ska det åtföljas av ett följedokument i enlighet med frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien. Vin som framställts i Storbritannien behöver inte ha ett VI 1-dokument.

Exportören bestyrker själv intyget för vinet. Mallen för det egenutfärdade intyget som ska lämnas in samt villkoren för import av vinet finns i bilaga 15 till frihandelsavtalet. 

Om du importerar vin som framställts i Storbritannien, ange vinets följedokument i tulldeklarationen på följande sätt:

 • i varupostens uppgifter med dokumentkoden ”C083 – Egenutfärdat intyg för vin som framställs i och importeras från Förenade kungariket till Europeiska unionen (handels- och samarbetsavtalet – tillägg 15-C)” och dokumentets nummer som dess kvalificerare.

Du tänker importera öl enligt varukod 2203 00 01 00 med en alkoholhalt på 4,5 %. Produktgruppen är öl med en alkoholhalt på över 2,8 volymprocent. Då är koden för punktskatten på alkoholdrycken V204. Punktskatt på dryckesförpackning betalas för produkter som hör till varukodsgrupp 22, om varan som ska importeras kommer i förpackningar på högst 5 liter. Koden V803 för punktskatt på dryckesförpackning används för varukoden 2203, maltdrycker. 

Om produkten inte omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar ange koden V998. För sådan här alkohol behöver man inte betala punktskatt för läskedryck, så ange också negationskoden V997.

Du tänker importera kolsyrad apelsindryck med tillsats av socker enligt varukod 2202 99 19 11, men drycken är emellertid inte fruktdryck enligt varukod 2009. Produkten anses som livsmedel, därför har den en avvikande momssats på 14 %, och koden Q227. Punktskatt på dryckesförpackning betalas för produkter som hör till varukodsgrupp 22, om varan som ska importeras kommer i förpackningar på högst 5 liter. Koden V802 för punktskatt på dryckesförpackning används för produkter som omfattas av varukoden 2202.

Om produkten inte omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar ange koden V998. Punktskatt på läskedryck ska betalas för produkten. Koden V345 används för punktskatt på läskedrycksprodukter i grupp 2202 som innehåller socker och högst 0,5 volymprocent alkohol.

Om produkten du tänker importera inte är punktskattepliktig eller om du är registrerad som punktskattskyldig hos skatteförvaltningen, ange punktskattens negationskod V999.

Momsgrunden för import av en vara fastställs utgående från tullvärdet, om inte något annat stadgas i mervärdesskattelagen. Tullvärdet fastställs i första hand utgående från transaktionsvärdet, dvs. det pris som faktiskt betalats för varan.

Läs mer 

Till momsgrunden inkluderas i samband med förtullningen av en vara de tullar, importskatter och -avgifter som t.ex. är antidumpnings- och utjämningstullar samt punktskatter. I skattegrunden inkluderas också skatter och övriga avgifter som ska betalas utanför Finland. Läs mera om momsgrunden vid import i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning.

Mera information